LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ PROFESINĖS ETIKOS KODEKSO PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 27 d. Nr. 1K-160

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1672; 2011, Nr. 86-4139) 2 straipsnio 19 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 1389 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą“ (Žin., 1999, Nr. 106-3081; 2012, Nr. 47-2301) 2.2 punktu:

1. T v i r t i n u Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksą (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.

 

 

Finansų ministrė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-160

 

TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ PROFESINĖS ETIKOS KODEKSAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) nustato turto arba verslo vertintojų asistentų, turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertintojų ekspertų (toliau – vertintojas) profesinio elgesio normas, kurios apima:

1.1. vertintojo profesinės veiklos principus;

1.2. vertintojų tarpusavio santykių principą.

 

II. VERTINTOJO PROFESINĖS VEIKLOS PRINCIPAI

 

2. Vertintojas savo profesinėje veikloje privalo vadovautis šiais principais:

2.1. nepriklausomumo ir objektyvumo, kuris reiškia, kad vertintojas:

2.1.1. nevertins verslo arba turto, jeigu jis nėra visiškai nepriklausomas nuo bet kokios įtakos, kuri galima dėl to, kad vertintojas:

2.1.1.1. yra vertinamo turto savininkas (bendrasavininkis);

2.1.1.2. su užsakovu yra susijęs šeimos, artimos giminystės arba svainystės ryšiais (šiame Kodekse laikoma, kad šeimos ar artimos giminystės ryšiais susiję asmenys yra sutuoktiniai (sugyventiniai), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), pusbroliai, pusseserės, seneliai ar vaikaičiai);

2.1.1.3. yra užsakovo dalyvis arba valdymo organų narys;

2.1.1.4. saugo arba valdo užsakovo, vertinamo turto savininko arba vertinamos įmonės turtą;

2.1.1.5. atskirai arba kartu su užsakovu, vertinamo turto savininku arba vertinama įmone vykdo bendrus investicijų projektus;

2.1.1.6. užsakovui, vertinamo turto savininkui arba vertinamai įmonei suteikia arba gauna iš jų paskolas;

2.1.2. nesieks įgyti tiesioginės ar netiesioginės naudos iš vertinimo, išskyrus sutartyje numatytą atlyginimą už vertinimo paslaugą;

2.1.3. neteiks tos pačios turto arba verslo vertinimo ataskaitos skirtingiems užsakovams (pvz., vertinamo turto pirkėjui ir pardavėjui ar kitiems konkuruojantiems asmenims);

2.1.4. nutrauks vertinimą ir apie tai informuos užsakovą, jeigu vertinimo metu paaiškės aplinkybės, kurios lemtų nepriklausomumo ir objektyvumo principo nesilaikymą;

2.2. konfidencialumo, kuris reiškia, kad vertintojas:

2.2.1. užsakovo suteiktą informaciją vertinimo sutarties (dėl vertinimo paslaugų) sąlygas, užsakovo pateiktus duomenis, užsakovo pavedimu turto vertintojo surinktus duomenis) saugos kaip turto vertintojo profesinę paslaptį nuolat, be išankstinio rašytinio užsakovo sutikimo neatskleis profesinę paslaptį sudarančios informacijos tretiesiems asmenims (išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas būtinas teisėsaugos institucijoms, teismui, atsakant į valstybinę turto vertintojų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos klausimus ir kitais teisės aktuose numatytais atvejais) ir nenaudos tokios informacijos asmeninei ar kitų asmenų naudai. Profesinę paslaptį sudarančios informacijos įrašymas į turto arba verslo vertinimo ataskaitą nėra laikomas konfidencialumo principo pažeidimu;

2.2.2. reikalaus iš kitų asmenų, kuriuos pasitelks teikdamas turto vertinimo paslaugą, laikytis tokių pačių įsipareigojimų dėl informacijos neatskleidimo kaip ir pats vertintojas, o jiems nesilaikant prisiims visą atsakomybę;

2.3. sąžiningumo, kuris reiškia, kad vertintojas:

2.3.1. niekam nemokės už tai, kad jis buvo rekomenduotas užsakovui;

2.3.2. nesitars dėl atlyginimo, kurio dydis priklausytų nuo vertinimo metu nustatytos objekto vertės;

2.3.3. teiks vertinimo paslaugas nepriklausomai nuo atlyginimo už vertinimo paslaugas dydžio;

2.3.4. iš anksto (prieš vertinimą) nenurodys užsakovui, koks bus vertinimo rezultatas (nustatyta turto arba verslo vertė);

2.3.5 nesivadovaus kito atlikto vertinimo rezultatais, kita turto arba verslo vertinimo ataskaita ar kitais šaltiniais, jeigu jis žinos, kad juose yra:

2.3.5.1. teiginių arba informacijos, kuri yra neteisinga, klaidinanti ar melaginga;

2.3.5.2. slepiama arba neįtraukta informacija ir toks nuslėpimas arba neįtraukimas yra klaidinantis;

2.3.6. sužinojęs, kad turto vertinimo metu vadovavosi šio Kodekso 2.3.5 punkte nurodyta informacija, patikslins turto arba verslo vertinimo ataskaitą ir apie tai raštu informuos užsakovą;

2.4. profesionalumo, kuris reiškia, kad vertintojas:

2.4.1. kels savo kvalifikaciją, tobulins žinias ir įgūdžius teisės aktų nustatyta tvarka;

2.4.2. vertins vadovaudamasis naujausia informacija ir galiojančiais teisės aktais;

2.4.3. imsis vertinti tik turėdamas pakankamai reikiamų žinių ir patirties;

2.4.4. vykdys tinkamai visus vertinimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

2.4.5. nevertins būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

2.4.6. garantuos, kad reklama apie vertintojo teikiamas vertinimo paslaugas atitiktų Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1937) reikalavimus;

2.4.7. vengs bet kokio konflikto tarp jo ir užsakovo ar užsakovo įgaliotų asmenų ir trečiųjų asmenų, o jeigu toks konfliktas iškiltų – stengsis kuo greičiau jį geranoriškai išspręsti.

 

III. VERTINTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIŲ PRINCIPAS

 

3. Vertintojas, bendraudamas su kitais vertintojais, turi laikytis profesinio kolegiškumo principo, kuris reiškia, kad vertintojas:

3.1. vengs bet kokio konflikto tarp jo ir kito vertintojo, o jeigu toks konfliktas iškiltų – stengsis kuo greičiau jį geranoriškai išspręsti abipusiu sutarimu;

3.2. dirbs savarankiškai (jeigu pakviesti keli vertintojai, kurie turi įvertinti tą patį objektą, tai jie dirbs nepriklausomai vienas nuo kito), išskyrus atvejus, kai užsakovas pageidauja, kad vertintojai bendradarbiautų;

3.3. susilaikys nuo nuomonės pareiškimo viešai apie kito vertintojo kompetenciją.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

4. Vertintojas savo profesinėje veikloje turi elgtis taip, kad nepažeistų ne tik šiame Kodekse numatytų principų, tačiau ir visuotinai priimtinų moralės principų.

 

_________________