LIETUVOS RESPUBLIKOS
AVIACIJOS ĮSTATYMO 66 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMAS

 

2013 m. spalio 15 d. Nr. XII-556

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 94-2918; 2005, Nr. 31-971, Nr. 142-5103; 2007, Nr. 59-2279; 2008, Nr. 63-2379; 2010, Nr. 153-7784; 2012, Nr. 122-6097, Nr. 151-7721)

 

1 straipsnis. 66 straipsnio 6, 8 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 10 dalimi

1. Pakeisti 66 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Turėti pažymėjimą, kuris leidžia asmeniui nelydimam patekti į oro uosto riboto patekimo zoną ar oro eismo paslaugas teikiančios įmonės kontroliuojamąją zoną, Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimą ar Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimą, ar Europos Sąjungos aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimą gali tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Asmuo nelaikomas esąs nepriekaištingos reputacijos, jeigu:

1) buvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas;

2) buvo nuteistas už nesunkų, apysunkį ar neatsargų nusikaltimą ir teistumas nėra išnykęs ar panaikintas;

3) per paskutinius vienus metus jam buvo skirtos administracinės nuobaudos už aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimus;

4) jam Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka taikomi teismo įpareigojimai;

5) buvo nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą ir yra neatlikęs paskirtos bausmės (išskyrus atvejus, kai asmuo atleistas nuo bausmės atlikimo);

6) piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis, psichotropinėmis arba kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis;

7) nesutinka būti tikrinamas ir (arba) atsisako pildyti ar pateikti reikiamus dokumentus, ir (arba) nesutinka, kad būtų renkama tikrinimui būtina informacija.“

2. Pakeisti 66 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. CAA nustato Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo, civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimo, reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statusą patvirtinančio pažymėjimo, reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą patvirtinančio pažymėjimo, Europos Sąjungos aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarką.“

3. Papildyti 66 straipsnį 10 dalimi:

10. CAA, oro uostas, oro eismo paslaugas teikianti įmonė, vežėjas ir subjektas, taikantis aviacijos saugumo priemones ir veikiantis oro uosto teritorijoje ar už jos ribų bei tiekiantis prekes arba teikiantis paslaugas oro uostuose ar per juos, turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių atitinkamas institucijas, fizinius ir juridinius asmenis dėl informacijos, reikalingos asmens nepriekaištingai reputacijai nustatyti, pateikimo ir pareikalauti, kad asmuo pateiktų papildomus dokumentus ir informaciją, reikšmingus nepriekaištingai reputacijai įvertinti.“

 

2 straipsnis. Įstatymo priedo 18 punkto pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedo 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (OL 2010 L 55, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. lapkričio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1082/2012 (OL 2012 L 324, p. 25).“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2014 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Civilinės aviacijos administracija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Asmenų, šio įstatymo įsigaliojimo metu turinčių galiojančius pažymėjimus, leidžiančius asmenims nelydimiems patekti į oro uosto riboto patekimo zoną ar oro eismo paslaugas teikiančios įmonės kontroliuojamąją zoną, Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos narių pažymėjimus ar Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktorių pažymėjimus, atitiktis nepriekaištingos reputacijos kriterijams pakartotinai nėra vertinama, o jiems išduoti šioje dalyje nurodyti pažymėjimai galioja iki juose nurodytos galiojimo datos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ