Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS ResPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMO NR. 1155 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. spalio 13 d. Nr. 1497

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 85-2378; 2008, Nr. 49-1827, Nr. 150-6069; 2009, Nr. 67-2712):

1. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Užsienio reikalų ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

Užsienio reikalų ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais ją įgyvendina užsienio reikalų ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse.“

2. Papildyti 3 punktą antrąja pastraipa:

„Užsienio reikalų ministerijos vieši pranešimai skelbiami ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai ir informacija skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

3. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Užsienio reikalų ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas).

Užsienio reikalų ministerijos savininkė yra valstybė. Ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė: koordinuoja ministerijos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia ministerijos nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.“

4. Išdėstyti II skirsnio pavadinimą taip:

II. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS“.

5. Išdėstyti 5 punktą taip:

5. Užsienio reikalų ministerijos veiklos tikslai – formuoti valstybės politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą šiose veiklos srityse:

5.1. užsienio reikalų ir saugumo politika: tarptautiniai santykiai, ekonominis saugumas, užsienio prekyba, Lietuvos Respublikos, jos juridinių ir fizinių asmenų teisių ir interesų apsauga užsienyje;

5.2. narystės Europos Sąjungoje koordinavimas;

5.3. atstovavimas Lietuvos Respublikai užsienyje, diplomatiniai ir konsuliniai santykiai, diplomatinė tarnyba, Lietuvos valstybinis ir diplomatinis protokolas, tarptautiniai sutartiniai santykiai;

5.4. Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politika;

5.5. užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas.“

6. Išdėstyti 6 punkto pirmąją pastraipą taip:

6. Užsienio reikalų ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:“.

7. Išdėstyti 7 punkto pirmąją pastraipą taip:

7. Užsienio reikalų ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:“.

8. Išdėstyti 9 punkto pirmąją pastraipą taip:

9. Užsienio reikalų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto svetainėje. Ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų vykdymą vertina ministerijos Vidaus audito skyrius.“

9. Išdėstyti 10 punkto antrąją pastraipą taip:

„Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų 12.2, 12.7, 12.10, 12.14, 12.15, 12.17 ir 12.18 punktuose.“

10. Įrašyti 11 punkte vietoj žodžių „užsienio reikalų ir saugumo politikos“ žodį „valdymo“.

11. Išdėstyti 12.1 punktą taip:

12.1. vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestose valdymo srityse įgyvendinimą;“.

12. Išdėstyti 12.4 punktą taip:

12.4. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei jos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2009, Nr. 109-4650), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244 (Žin., 2009, Nr. 121-5212), nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;“.

13. Išbraukti 12.6 punkte po žodžio „įgyvendinami“ žodžius „(ministro priimami įsakymai registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka)“.

14. Išdėstyti 12.7 punktą taip:

12.7. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika, rengia ir suderinęs su Ministru Pirmininku tvirtina ministrui pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą), taip pat tvirtina ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus, gali pavesti jų vadovams tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus;“.

15. Išdėstyti 12.8 punktą taip:

12.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;“.

16. Papildyti nauju 12.20 punktu, buvusį 12.20 punktą laikyti 12.21 punktu:

12.20. siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei skirti į pareigas ir atleisti iš pareigų jam pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų vadovus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamus kitus šių įstaigų pareigūnus, suteikia šiems pareigūnams atostogas, siunčia juos į komandiruotes, skiria pašalpas; teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams, veikiantiems jam pavestose valdymo srityse, dėl jų skatinimo;“.

17. Papildyti 13 punktą ketvirtąja pastraipa:

„Laikinai nesant viceministro, visas arba dalį jo funkcijų ministro pavedimu atlieka kitas viceministras (viceministrai).“

18. Išdėstyti 15.4 punktą taip:

15.4. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;“.

19. Išbraukti 16 punkte po žodžio „administracijos“ žodį „struktūrinių“.

20. Išbraukti 17 punkte po žodžio „administracijos“ žodį „struktūrinio“.

21. Išdėstyti 18 punktą taip:

18. Užsienio reikalų ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos kancleris.

Užsienio reikalų ministerijos administracijos padaliniai, atliekantys valstybinio ir diplomatinio protokolo funkcijas, veikia Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Ministro Pirmininko tarnyboje ir Užsienio reikalų ministerijoje.

Valstybės politikai ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti prie ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti steigiamos įstaigos prie ministerijos. Dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir jai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka taip pat gali būti steigiamos Vyriausybės įstaigos.“

22. Išdėstyti V skirsnio pavadinimą taip:

V. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ“.

23. Išdėstyti 21 punktą taip:

21. Užsienio reikalų ministerijos finansų kontrolę atlieka ministro paskirti ministerijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, vadovaudamiesi ministro patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis.

Ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras arba ministro sudaryta strateginio planavimo darbo grupė.

Ministerijos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras ar jo įgaliotas asmuo.

Užsienio reikalų ministerijos valstybinį (finansų ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Vidaus auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ministerijoje įsteigtas Vidaus audito skyrius.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ, PAVADUOJANTI

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRĄ                                                  RASA JUKNEVIČIENĖ