LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI BEI DAUGIABUČIAMS NAMAMS MODERNIZUOTI ĮSTATYMO 4, 6, 8, 9, 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. liepos 5 d. Nr. X-319

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2003, Nr. 48-2109; 2004, Nr. 80-2835; 2005, Nr. 47-1554)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 3 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, poreikiams, ir jei tokie asmenys Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais arba jie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra asmuo, kurio judėjimo funkcija sutrikusi ir kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė. Parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, kad jis Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarka būtų pritaikytas neįgaliųjų poreikiams.“

2. 4 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje po žodžio „kreditai“ įrašyti žodžius „kurių metinius limitus bankams pagal savivaldybes nustato Vyriausybės įgaliota institucija“, vietoj žodžių „nurodytoje Tvarkoje“ įrašyti žodžius „nurodytos tvarkos apraše“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Kaip teikiami valstybės remiami būsto kreditai, kurių metinius limitus bankams pagal savivaldybes nustato Vyriausybės įgaliota institucija, nustatyta šio straipsnio 1 dalyje nurodytos tvarkos apraše. Valstybės remiamus būsto kreditus teikiantys bankai (ar kitos kredito įstaigos) turi sudaryti sutartis su Vyriausybės įgaliota institucija dėl šių kreditų teikimo (Įstatymo nustatytų subsidijų padengimo) tvarkos. Sutartyse turi būti nustatytos didžiausios metinės šių kreditų apimtys (limitai) atsižvelgiant į valstybės biudžeto asignavimus valstybės paramai pagal šį Įstatymą teikti.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Subsidija būsto kredito daliai padengti teikiama šių kreditų gavėjams, gavusiems valstybės remiamą būsto kreditą iš bankams pagal savivaldybes nustatyto kredito limito bei atitinkantiems šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies sąlygas ir jeigu jie yra:

1) pilnamečiai našlaičiai, iki jiems sukaks 35 metai, arba asmenys, kurie Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, – padengiama 20 procentų suteikto kredito (ar kredito likučio) sumos;

2) šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), taip pat jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), ir šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs, – padengiama 10 procentų suteikto kredito (ar kredito likučio) sumos.“

2. Pakeisti 6 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu būsto kredito gavėjas teisę į šią subsidiją įgijo po to, kai gavo valstybės remiamą būsto kreditą, suteiktą iš bankams pagal savivaldybes nustatyto kredito limito, subsidija apskaičiuojama nuo kredito likučio sumos vadovaujantis šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.“

 

3 straipsnis. 8 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Asmuo (šeima), gyvenantis savivaldybės išnuomotame būste, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jei šeimoje yra asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą pagal šio Įstatymo 9 straipsnyje nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus. Suteikus kitą būstą, asmuo (šeima) privalo patuštinti nuomotą savivaldybės būstą. Šiais atvejais asmens (šeimos) turtas ir pajamos taip pat neturi viršyti dydžių, kurie nustatomi šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. 9 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Išnuomojant socialinį būstą, atsižvelgiama į tai, kad būtų suteikta galimybė turėti atskirus kambarius asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumo lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, asmenims, sergantiems lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, taip pat skirtingų lyčių vaikams. Šiais atvejais savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu šeimai išnuomojamo būsto naudingasis plotas gali būti didesnis negu normatyvinis naudingasis plotas, apskaičiuotas pagal šio straipsnio 1 dalį. Šeimai išnuomojamo socialinio būsto naudingasis plotas taip pat gali būti padidintas, jeigu savivaldybės socialinio būsto fonde nėra laisvų butų, atitinkančių šio straipsnio 1 dalies sąlygas.“

 

5 straipsnis. 11 straipsnio 2 dalies 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) neįgaliųjų asmenų (šeimų). Į šį sąrašą įrašomi asmenys, kurie Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, taip pat šeimos, kuriose yra asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, asmenys, sergantys lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimos, kuriose yra tomis ligomis sergančių asmenų;“.

 

6 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Asmenims, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo invalidumas buvo nustatytas terminuotai, iki nustatyto invalidumo termino pabaigos ar iki tol, kol Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka bus nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis arba nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, taikomos įstatymo, galiojusio iki šio įstatymo įsigaliojimo, nuostatos.

2. Asmenims, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo invalidumas buvo nustatytas neterminuotai, taikomos įstatymo, galiojusio iki šio įstatymo įsigaliojimo, nuostatos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________