LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO Nr. 699 „DĖL ATLIEKŲ DEGINIMO APLINKOSAUGINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. balandžio 16 d. Nr. D1-264

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL 2010 L 334, p. 17) nuostatas:

1. P a k e i č i u Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 31-1290; 2005, Nr. 147-566; 2006, Nr. 135-5116; 2008, Nr. 111-4253; 2010, Nr. 121-6185):

1.1. išdėstau 2 punktą taip:

2. Reikalavimai parengti įgyvendinant: 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 353), 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1) ir 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL 2010 L 334, p. 17) nuostatas.“;

1.2. išdėstau 3 punktą taip:

3. Šis dokumentas nustato eksploatacines sąlygas, išmetamųjų teršalų ribines vertes ir techninius reikalavimus, kurie privalomi visiems veiklos vykdytojams Lietuvos Respublikos teritorijoje eksploatuojantiems ar planuojantiems eksploatuoti atliekų deginimo įrenginius ar bendro atliekų deginimo įrenginius, deginantiems kietas arba skystas atliekas.“;

1.3. išdėstau 4.1.7 punktą taip:

4.1.7. kritusių gyvūnų kūnai, kurių tvarkymą reglamentuoja 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, nustatantis žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisykles ir panaikinantis reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES (OL 2010 L 276, p. 33), ir kiti teisės aktai;“;

1.4. papildau 4.3 punktu:

4.3. pavertimo dujomis arba pirolizės įrenginiams, jeigu dujos, gaunamos šio termiško atliekų apdorojimo metu yra išgryninamos tiek, kad jos nebėra atliekos prieš jas sudeginant ir jos negali sukelti didesnės taršos už taršą, susidarančią gamtinių dujų deginimo metu.“;

1.5. įrašau 5 punkte vietoj žodžio „pavojingoms“ žodį „pavojingosioms“;

1.6. išdėstau 5.1.2 punktą taip:

5.1.2. šios atliekos netampa pavojingosiomis dėl to, kad jose yra Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721), nurodytų atliekų pavojingumą sąlygojančių sudedamųjų dalių arba jų kiekiai ar koncentracijos yra tokios mažos, kad nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai;“;

1.7. išdėstau 5.2 punktą taip:

5.2. degioms skystoms atliekoms, kurias deginant susidaro degimo dujos, kuriose nėra jokių kitų išmetamų teršalų ir kurių koncentracijos ne didesnės už tas, kurios susidaro deginant gazolį, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos ir susisiekimo ministrų 2010 m. gruodžio 22 d. įsakyme Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 153-7849).“;

1.8. įrašau 6.1 punkte vietoj žodžio „pavojingų“ žodį „pavojingųjų“;

1.9. išdėstau 6.2 punktą taip:

6.2. bendro atliekų deginimo įrenginys (toliau – bendro deginimo įrenginys) – stacionarus arba mobilus techninis vienetas, kurio pagrindinis tikslas yra energijos arba materialių produktų gamyba ir kuriam kaip įprastinis ar papildomas kuras naudojamos atliekos arba kuriame atliekos termiškai apdorojamos siekiant jas pašalinti. Terminis atliekų apdorojimas apima deginimą oksiduojant ir kitus terminius procesus, įskaitant pirolizę, pavertimą dujomis ir plazminius procesus, jei vykstant šiems procesams susidariusios medžiagos yra sudeginamos.

Ši sąvoka apima visą įrenginį ir jo teritoriją, įskaitant visas bendrojo deginimo linijas, atliekų priėmimo, laikymo, vietoje atliekamo pirminio apdorojimo įrenginius, atliekų, kuro ir oro tiekimo sistemas, katilus, išmetamųjų dujų valymo įrenginius, vietoje esančius degimo liekanų ir nuotekų apdorojimo ar laikymo įrenginius, kaminus, krovimo priemones, deginimo operacijų tikrinimo sistemas ir prietaisus, registruojančius deginimo sąlygas ir atliekančius jų monitoringą.

Jei atliekos termiškai apdorojamos kitu būdu nei oksiduojant, pavyzdžiui, pirolizės, pavertimo dujomis arba plazminių procesų būdu, bendro atliekų deginimo įrenginio veikla apima ir terminio apdorojimo procesą, ir vėlesnį deginimo procesą;“;

1.10. išdėstau 6.3 punktą taip:

6.3. atliekų deginimo įrenginys (toliau – deginimo įrenginys) – stacionarus arba mobilus techninis vienetas, įskaitant visą įrangą, kuris skirtas atliekoms termiškai apdoroti ir kurio pagaminta šiluma naudojama arba nenaudojama. Terminis atliekų apdorojimas apima deginimą oksiduojant ir kitus terminius procesus, įskaitant pirolizę, pavertimą dujomis ir plazminius procesus, jei vykstant šiems procesams susidariusios medžiagos yra sudeginamos.

Ši sąvoka apima visą įrenginį ir jo teritoriją, įskaitant visas deginimo linijas, atliekų priėmimo, laikymo, vietoje atliekamo pirminio apdorojimo įrenginius, atliekų, kuro ir oro tiekimo sistemas, katilus, išmetamųjų dujų valymo įrenginius, vietoje esančius degimo liekanų ir nuotekų apdorojimo ar laikymo įrenginius, kaminus, krovimo priemones, deginimo operacijų tikrinimo sistemas ir prietaisus, registruojančius deginimo sąlygas ir atliekančius jų monitoringą.

Jei atliekos termiškai apdorojamos kitu būdu nei oksiduojant, pavyzdžiui, pirolizės, pavertimo dujomis arba plazminių procesų būdu, atliekų deginimo įrenginio veikla apima ir terminio apdorojimo procesą, ir vėlesnį deginimo procesą;“;

1.11. išdėstau 6.6 punktą taip:

6.6. esamas atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginys – deginimo arba bendro deginimo įrenginys, kuris:

6.6.1. veikia ir kurio operatorius teisės aktų nustatyta tvarka iki Reikalavimų įsigaliojimo yra gavęs leidimą;

6.6.2. pradėjo veikti ne vėliau kaip 2003 m. gruodžio 28 d. ir kurio operatorius teisės aktų nustatyta tvarka iki Reikalavimų įsigaliojimo yra gavęs leidimą ir yra įregistruotas kaip atliekas deginanti arba bendrai atliekas deginanti įmonė;

6.6.3. pradėjo veikti ne vėliau kaip 2004 m. gruodžio 28 d. ir kurio operatorius teisės aktų nustatyta tvarka iki Reikalavimų įsigaliojimo buvo pateikęs paraišką gauti leidimą.“;

1.12. išdėstau 6.8 punktą taip:

6.8. leidimas – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas arba taršos leidimas, rengiamas ir išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka;“;

1.13. išbraukiu 6.9 punkte žodžius „kurioms taikomas atliekų apibrėžimas,“;

1.14. išdėstau 6.10 punktą taip:

6.10. nominalus galingumas – konstruktoriaus nurodyta ir operatoriaus patvirtinta visų deginimo įrenginio arba bendro deginimo įrenginio krosnių galingumų suma, nustatoma atsižvelgiant į atliekų kaloringumą, kuris išreiškiamas per valandą sudegintų atliekų kiekiu;“;

1.15. papildau 6.14 punktu:

6.14. naujas atliekų deginimo įrenginys – atliekų deginimo įrenginys, kuriam netaikomas 6.6 punktas.“;

1.16. išdėstau 8 punkto pirmą sakinį taip:

8. Paraiškoje leidimui eksploatuoti atliekų deginimo ar bendro deginimo įrenginį, be kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, turi būti aprašytos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad:“;

1.17. išdėstau 8.1 punktą taip:

8.1. įrenginys suprojektuotas, įrengtas, prižiūrimas ir bus eksploatuojamas atsižvelgiant į Reikalavimų laikymąsi deginant atitinkamų kategorijų atliekas;“;

1.18. išbraukiu 8.2 punkte žodį „pavyzdžiui“;

1.19. papildau 8.5 punktu:

8.5. leidžiamų deginti atliekų sąrašas, parengtas pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, ir bendras leidžiamas deginti atliekų kiekis;“;

1.20. papildau 8.6 punktu:

8.6. deginimo arba bendro deginimo įrenginio atliekų deginimo nominalus galingumas, išreikštas MWth;“;

1.21. papildau 8.7 punktu:

8.7. į orą ir vandenį išmetamų teršalų ribinės vertės;“;

1.22. papildau 8.8 punktu:

8.8. mėginių ėmimo ir matavimo tvarka ir periodiškumas, užtikrinantys teršalų išmetimo stebėseną;“;

1.23. papildau 8.9 punktu:

8.9. didžiausias leistinas valymo arba matavimo prietaisų techniškai neišvengiamo sustabdymo, sutrikimų arba gedimų laikotarpis, per kurį į orą išmetamų teršalų ir nuotekų kiekis gali viršyti nustatytas išmetamų teršalų ribines vertes;“;

1.24. papildau 81 punktu:

81. Paraiškoje leidimui gauti pavojingąsias atliekas deginantiems deginimo ir bendro deginimo įrenginiams papildomai prie 8 punkte nustatytų reikalavimų turi būti nurodyta:

81.1. skirtingų pavojingųjų atliekų, kurios gali būti deginamos, kiekiai;

81.2. didžiausi ir mažiausi leidžiami deginti pavojingųjų atliekų srautai, išreikšti masės vienetais, jų didžiausia ir mažiausia šiluminė vertė ir didžiausias leidžiamas šių atliekų užterštumas PCB, PCP, chloru, fluoru, siera, sunkiaisiais metalais ir kitais teršalais.“;

1.25. 9 punkte vietoj žodžių „gali būti išduotas“ įrašau žodį „išduodamas“;

1.26. išdėstau 10 punktą taip:

10. Leidime, be kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, taikytinų išduodant leidimus deginimo ir bendro deginimo įrenginiams, turi būti nurodyta:

10.1. leidžiamų deginti atliekų sąrašas, parengtas pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nurodytą atliekų sąrašą, ir bendras leidžiamų deginti atliekų kiekis;

10.2. deginimo arba bendro deginimo įrenginio atliekų deginimo nominalus galingumas, išreikštas MWth;

10.3. į orą ir vandenį išmetamų teršalų ribinės vertės;

10.4. mėginių ėmimo ir matavimo tvarka ir periodiškumas, užtikrinantys teršalų išmetimo stebėseną;

10.5. didžiausias leistinas valymo arba matavimo prietaisų techniškai neišvengiamo sustabdymo, sutrikimų arba gedimų laikotarpis, per kurį į orą išmetamų teršalų ir nuotekų kiekis gali viršyti nustatytas išmetamų teršalų ribines vertes;

10.6. pareiga operatoriams teikti metinę ataskaitą apie įrenginio veiklą, deginimo metodą, į orą ir vandenį išmetamų (išleidžiamų) teršalų stebėseną (duomenis palyginti su Reikalavimuose nustatytomis ribinėmis vertėmis).“;

1.27. papildau 101 punktu:

101. Regiono aplinkos apsaugos departamentai užtikrina, kad visuomenei būtų prieinama deginimo arba bendro deginimo įrenginių, kurių nominalus galingumas dvi arba daugiau tonų per valandą, metinė ataskaita, nurodyta Reikalavimų 10.6 punkte.“;

1.28. išdėstau 11 punktą taip:

11. Išduotame leidime pavojingąsias atliekas deginantiems deginimo ir bendro deginimo įrenginiams, be 10 punkte nustatytų reikalavimų, turi būti nurodyta:

11.1. skirtingų pavojingųjų atliekų, kurios gali būti deginamos, kiekiai;

11.2. didžiausi ir mažiausi leidžiami deginti pavojingųjų atliekų srautai, išreikšti masės vienetais, jų didžiausia ir mažiausia šiluminė vertė ir didžiausias leidžiamas šių atliekų užterštumas PCB, PCP, chloru, fluoru, siera, sunkiaisiais metalais ir kitais teršalais.“;

1.29. išdėstau 12 punktą taip:

12. Jei deginimo ar bendro deginimo įrenginio, deginančio nepavojingąsias atliekas, operatorius planuoja keisti veiklą ir pradėti deginti arba kartu deginti pavojingąsias atliekas, toks veiklos pakeitimas traktuojamas kaip esminis ūkinės veiklos pakeitimas. Šiuo atveju deginimo ar bendro deginimo įrenginio leidimas turi būti keičiamas.“;

1.30. papildau 1211 punktu:

1211. Regionų aplinkos apsaugos departamentai savo interneto svetainėje skelbia sąrašą deginimo ar bendro deginimo įrenginių, kurių nominalus pajėgumas mažesnis kaip dvi tonos per valandą.“;

1.31. išbraukiu 14 punkte žodžius ir skaičius „(Žin., 1999, Nr. 63-2065)“;

1.32. 14.2, 14.3, 17, 20, 55 punktuose vietoj žodžio „pavojingas“ įrašau žodį „pavojingąsias“;

1.33. 14.2.1 punkte vietoj žodžio „pavojingos“ įrašau žodį „pavojingosios“;

1.34. išdėstau 14.2.2 punktą taip:

14.2.2. duomenis apie fizines ir, jeigu įmanoma, chemines atliekų savybes bei kitą informaciją, kuri būtina vertinant, ar teikiamos atliekos tinkamos numatytam deginimo procesui;“;

1.35. išdėstau 14.3.1 punktą taip:

14.3.1. patikrinti pavojingųjų atliekų lydraštį, kaip nustatyta Atliekų tvarkymo taisyklėse, arba tarptautinio atliekų vežimo atveju – pranešimo ir vežimo kontrolės formas, kaip nustatyta 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006, L 190, p. 1), kitus dokumentus, kurių reikalaujama pavojingų krovinių vežimą reglamentuojančiais teisės aktais;“;

1.36. išdėstau 28 punktą taip:

28. Deginimo įrenginys turi būti projektuojamas, statomas, įrengiamas ir eksploatuojamas taip, kad nebūtų viršijamos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, nurodytos Reikalavimų 2 ir 5 prieduose arba kurios nustatomos vadovaujantis 2 priedo nuostatomis.“;

1.37. išdėstau 29 punktą taip:

29. Bendro deginimo įrenginys, kuriame daugiau kaip 40 % šilumos išsiskiria deginant pavojingąsias atliekas, turi būti projektuojamas, statomas, įrengiamas ir eksploatuojamas taip, kad nebūtų viršijamos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, nurodytos Reikalavimų 5 priede.“

1.38. 37 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „36 punkto“ įrašau skaičius ir žodžius „36 ir 60 punktų“;

1.39. išbraukiu 46 punkte žodį „trejus“;

1.40. išdėstau 51 punktą taip:

51. Kai operatorius įrodo, kad išmetamų HCl, HF ir SO2 kiekis negali būti didesnis už nustatytas šių teršalų ribines vertes, leidime nuolatinis šių teršalų matavimas gali būti pakeistas į matavimą 48.3 punkte nustatytu periodiškumu arba gali būti nereikalaujama atlikti matavimus.“;

1.41. papildau 511 punktu:

511. Regionų aplinkos apsaugos departamentai gali nuspręsti nereikalauti esamuose deginimo įrenginiuose arba bendro deginimo įrenginiuose, kurių nominalus pajėgumas mažesnis kaip 6 tonos per valandą, atlikti nuolatinius NOx matavimus ir pareikalauti periodinių matavimų, kaip nustatyta 48.3 punkte, jeigu operatorius, remdamasis informacija apie atitinkamų atliekų sudėtį, naudotas technologijas ir išmetamų teršalų stebėsenos rezultatais, gali įrodyti, kad išmetami NOx negali viršyti nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės.“;

1.42. papildau 512 punktu:

512. Regionų aplinkos apsaugos departamentai ne anksčiau kaip po trejų metų gali nuspręsti reikalauti atlikti vieną sunkiųjų metalų matavimą kas dvejus metus ir vieną dioksinų bei furanų matavimą per metus šiais atvejais:

512.1. jei deginant atliekas deginimo įrenginiuose arba bendro deginimo įrenginiuose išsiskiriančių išmetamų teršalų kiekis bet kokiomis aplinkybėmis sudaro mažiau kaip 50 % jų ribinių verčių;

512.2. jei deginimo įrenginiuose arba bendro deginimo įrenginiuose deginamos atliekos, kurias sudaro tik nepavojingųjų atliekų išrūšiuotos degios, netinkamos perdirbti frakcijos, turinčios savybes, apibūdinamas 512.3 punkte;

512.3. jei operatorius, remdamasis informacija apie atliekų sudėtį ir išmetamų teršalų stebėsenos duomenimis gali įrodyti, kad išmetamų sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų vertės bet kokiomis aplinkybėmis yra daug mažesnės už ribines vertes.“;

1.43. išdėstau 52 punkto pirmą sakinį taip:

52. Norint patikrinti, ar neviršijamos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, atliekamų matavimų rezultatai perskaičiuojami pagal Reikalavimų 5 priedą, taikant 53 punkte nurodytą formulę arba šias standartines sąlygas:“;

1.44. 52.1 punkte vietoj žodžio „įmonių“ įrašau žodį „įrenginio“;

1.45. buvusį 52.3 punktą laikau 521 punktu;

1.46. papildau 522 punktu:

522. Kai išmetamų teršalų kiekis sumažinamas valant išmetamas dujas deginimo ar bendro deginimo įrenginiuose, apdorojančiuose pavojingąsias atliekas, perskaičiavimas taikant standartinį deguonies kiekį atliekamas, jei deguonies kiekis, išmatuotas per tą patį laiką, kai matuotas teršalo kiekis, viršija atitinkamą standartinį deguonies kiekį.“;

1.47. išdėstau 56.4 punktą taip:

56.4. deginimo įrenginiuose ne mažiau kaip 97 % visų paros vidutinių anglies monoksido (CO) verčių per metus neviršija atitinkamos išmetamų teršalų ribinės vertės, nustatytos 5 priedo 5.1.1 punkte, taip pat ne mažiau kaip 95 % 10 minučių vidutinių verčių per 24 valandas arba pusės valandos vidutinės vertės tuo pačiu laikotarpiu neviršija išmetamų teršalų ribinių verčių, nustatytų 5 priedo 5.1.2 arba 5.1.3 punktuose. Deginimo įrenginiuose, kuriuose dėl deginimo proceso susidarančių dujų temperatūra bent dviem sekundėm pakyla iki ne mažiau kaip 1 100 °C, gali būti taikomas septynių parų įvertinimo laikotarpis 10 minučių vidutinėms vertėms;“;

1.48. papildau 56.5 punktu:

56.5. bendro deginimo įrenginiuose anglies monoksido (CO) vertės neviršija 2 priede nustatytų ribinių verčių.“;

1.49. išdėstau 67 punktą taip:

67. Deginimo įrenginio į aplinkos orą išmetamas bendras dulkių kiekis, išreikštas pusės valandos vidutine verte, negali viršyti 150 mg/Nm3. Taip pat negali būti viršijamos į aplinkos orą išmetamų 5 priede nustatytos CO ir BOA ribinės vertės.“;

1.50. išdėstau 2 priedą nauja redakcija (pridedama);

1.51. įrašau 3 priedo 2 punkte po žodžio „standartai“ žodžius „kurie užtikrina lygiavertės mokslinės kokybės duomenis. Automatinės matavimo sistemos turi būti kontroliuojamos atliekant lygiagrečius matavimus remiantis pagrindiniais metodais ne rečiau kaip kartą per metus.“;

1.52. įrašau 3 priede po lentele žodžius „Periodiški į orą ir vandenį išmetamų teršalų matavimai atliekami, kaip nurodyta 1 ir 2 punktuose.“;

1.53. išbraukiu 4 priedo lentelės 11 eilutės pirmoje grafoje „Teršiančioji medžiaga“ žodžius „apibrėžti kaip atskirų dioksinų ir furanų suma, įvertinta remiantis 1 priedu“;

1.54. išbraukiu 4 priede sakinį „Iki 2008 m. sausio 1 d. esantiems atliekų deginimo įrenginiams gali būti taikomos išimtys, nustatant, kad suspenduotų kietųjų dalelių 80 % išmatuotų verčių neviršija 30 mg/l ir nė viena iš jų neviršija 45 mg/l“;

1.55. išdėstau 5 priedą nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. balandžio 30 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 


 

Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų

2 priedas

 

Į aplinkos ORĄ IŠMETAMŲ TERŠALŲ, SUSIDARANČIŲ DEGINANT ATLIEKAS BENDRO DEGINIMO Įrenginiuose, RIBINIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

 

1. Ribinių verčių apskaičiavimas

Kiekvieno teršalo ir anglies monoksido ribinė vertė išmetamosiose dujose, išsiskiriančiose deginant atliekas, apskaičiuojama pagal pateikiamą formulę, taikomą, kai šio priedo lentelėse nenurodyta konkreti bendroji išmetamųjų teršalų ribinė vertė C (maišymo taisyklė).

 

VATLIEKOS x CATLIEKOS ? VPROC x CPROC

= C

VATLIEKOS ? VPROC

 

C

bendroji išmetamųjų teršalų ribinė vertė ir deguonies kiekis, nurodyti šio priedo lentelėse tam tikriems pramonėms sektoriams ir tam tikriems teršalams. Jei tokių ribinių verčių šiame priede nėra, kituose Reikalavimų prieduose pateiktos išmetamųjų teršalų ribinės vertės naudojamos kaip bendrosios atitinkamų išmetamųjų teršalų ribinės vertės. Bendras deguonies kiekis, pakeičiantis standartinį deguonies kiekį, apskaičiuojamas atsižvelgiant į minėtą kiekį ir į dalinius kiekius.

VATLIEKOS

deginant atliekas susidariusių dujų tūris, nustatomas tik deginant mažiausiai kaloringas atliekas, nurodytas leidime ir perskaičiuotas taikant Reikalavimuose nurodytas standartines sąlygas.

Jei deginant pavojingąsias atliekas išsiskyrusi šiluma sudaro mažiau kaip 10 % visos įrenginyje išsiskyrusios šilumos, Vatliekos turi būti apskaičiuojamas pagal tokį (teorišką) atliekų kiekį, kurį sudeginus išsiskirtų 10 % viso fiksuoto išskiriamos šilumos kiekio.

CATLIEKOS

5 priede deginimo įrenginiams nustatytos atitinkamų išmetamųjų teršalų ribinės vertės.

VPROC

išmetamųjų dujų tūris, išsiskyręs įrenginyje vykstančio deginimo proceso metu, įskaitant leidžiamų naudoti ir dažniausiai įrenginyje naudojamų rūšių kuro (išskyrus atliekas) deginimą, kuris nustatomas pagal standartinius deguonies kiekius, pagal kuriuos, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, perskaičiuojamos išmetamųjų teršalų vertės. Jei galiojančiuose teisės aktuose atitinkamų reikalavimų nėra, skaičiavimams turi būti naudojamas realus deguonies kiekis išmetamosiose dujose, nepraretinant jo papildomu oru, kuris technologiniam procesui nebūtinas. Kitos standartinės sąlygos nurodytos Reikalavimuose.

CPROC

išmetamųjų teršalų ribinės vertės, nurodytos šio priedo lentelėse, skirtos tam tikriems pramonės sektoriams. Jei tokios vertės nenurodytos, turi būti naudojamos teisės aktais nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, taikomos įrenginiams, deginantiems įprastų rūšių kurą (išskyrus atliekas). Jei teisės aktai tokių ribinių verčių nenustato, naudojamos leidimuose nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės. Jei šios vertės nenustatytos leidimuose, naudojamos realios masės koncentracijos.

Visos išmetamų teršalų ribinės vertės apskaičiuojamos esant 273,15 K temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui, atėmus vandens garų kiekį išmetamose dujose.

 

2. Specialieji reikalavimai cemento gamybos krosnims, bendrai deginančioms atliekas

2.1. Išmetamų teršalų ribinės vertės, nustatytos 2.2 punkte, taikomos kaip vidutinės bendro dulkių kiekio, HCl, HF, NOx, SO2 ir BOA dienos vertės (atliekant nuolatinius matavimus), kaip vidutinės mažiausiai 30 minučių, daugiausia – 8 valandų laikotarpiu paimtų sunkiųjų metalų mėginių vertės ir kaip vidutinės mažiausiai 6 valandų, daugiausiai – 8 valandų laikotarpiu paimtų dioksinų ir furanų mėginių vertės.

Visos vertės apskaičiuojamos esant standartiniam 10 % deguonies kiekiui.

Vidutinės pusės valandos vertės reikalingos tik apskaičiuojant vidutines paros vertes.

2.2. Cemento gamybos krosnims, bendrai deginančioms atliekas, taikomos šios bendrosios išmetamųjų teršalų ribinės vertės:

 

Teršalas

C

Bendras dulkių kiekis

30 mg/Nm3

HCl

10 mg/Nm3

HF

1 mg/Nm3

NOx

500 mg/Nm3*

SO2

50 mg/Nm3**

BOA

10 mg/Nm3**

Cd + Tl

0,05 mg/Nm3

Hg

0,05 mg/Nm3

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5 mg/Nm3

Dioksinai ir furanai

0,1 mg/Nm3

* Iki 2016 m. sausio 1 d. regionų aplinkos apsaugos departamentai gali nustatyti išimtis dėl NOx ribinės vertės pusiau šlapio ar pusiau sauso degimo krosnies su grotelių šildytuvu (Lepol) krosnims ir ilgosioms rotacinėms krosnims su sąlyga, kad leidimas nustato ne didesnę kaip 800 mg/Nm3 NOx bendrą ribinę vertę;

** regionų aplinkos apsaugos departamentai gali nustatyti kitas SO2 ir BOA ribines vertes, jeigu įrodoma, kad šie teršalai susidaro ne dėl atliekų deginimo.

 

2.3. Regionų aplinkos apsaugos departamentai gali nustatyti CO išmetimo ribines vertes.

 

3. Specialieji reikalavimai bendro deginimo įrenginiams

3.1. Išmetamųjų teršalų ribinės vertės (Cproc), išreikštos vidutine paros verte (mg/Nm3), galioja iki:

3.1.1. 2015 m. gruodžio 31 d. – bendro deginimo įrenginiams, kuriems leidimas išduotas ar kurių operatoriai pateikė išsamų prašymą išduoti leidimą anksčiau nei 2013 m. balandžio 30 d., jei tokie įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau kaip 2014 m. sausio 7 d.

3.1.2. 2013 m. balandžio 30 d. – 3.1.1 punkte nepaminėtiems kurą deginantiems įrenginiams.

Nustatant bendrą nominalią šiluminę kurą deginančių įrenginių galią, taikomos Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 (Žin., 2001, Nr. 88-3100; 2004, Nr. 37-1210), apibrėžtos jungimo taisyklės. Vidutinės pusės valandos vertės reikalingos tik apskaičiuojant vidutines paros vertes.

Įrenginiams, deginantiems kietąjį kurą, taikomos šios vidutinės paros išmetamųjų teršalų ribinės vertės (CPROC išreikšta mg/Nm3; standartinis O2 kiekis – 6 %):

Teršalai

<50 MWth

Nuo 50 iki 100 MWth

Nuo 100 iki 300 MWth

>300 MWth

SO2

 

850

200

200

NOx

 

400

200

200

Dulkės

50

50

30

30

 

Įrenginiams, deginantiems biomasę (produktai, susidedantys iš bet kurios žemės ūkio arba miškininkystės sektoriaus augalinės kilmės medžiagos, taip pat atliekos, išvardytos Reikalavimų 4.1.1–4.1.5 punktuose), taikomos šios vidutinės paros išmetamųjų teršalų ribinės vertės (CPROC išreikšta mg/Nm3; standartinis O2 kiekis – 6 %):

Teršalai

<50 MWth

Nuo 50 iki 100 MWth

Nuo 100 iki 300 MWth

>300 MWth

SO2

*

200

200

200

NOx

*

350

300

200

Dulkės

50

50

30

30

 

Įrenginiams, deginantiems skystąjį kurą, taikomos šios vidutinės paros išmetamųjų teršalų ribinės vertės (CPROC išreikšta mg/Nm3; standartinis O2 kiekis – 3 %):

Teršalai

<50 MWth

Nuo 50 iki 100 MWth

Nuo 100 iki 300 MWth

>300 MWth

SO2

 

850

Nuo 400 iki 200

(tiesiogiai proporcingas

mažėjimas didėjant

galingumui nuo 100 iki

300 MWth)

200

NOx

 

400

200

200

Dulkės

50

50

30

30

 

3.2. Šio priedo 3.1 punkte nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės netaikomos, jei teisės aktais yra ar ateityje bus nustatytos griežtesnės išmetamųjų teršalų ribinės vertės dideliems kurą deginantiems įrenginiams.

3.3. Išmetamųjų teršalų ribinės vertės (CPROC), išreikštos vidutine paros verte (mg/Nm3), galioja nuo 2016 m. sausio 1 d. – kurą deginantiems įrenginiams, kuriems leidimas išduotas ar kurių ūkio subjektai pateikė išsamų prašymą išduoti leidimą anksčiau nei 2013 m. balandžio 30 d., jei tokie įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau kaip 2014 m. sausio 7 d. Kitiems kurą deginantiems įrenginiams – nuo 2013 m. balandžio 30 d.

Nustatant kurą deginančių įrenginių bendrą nominalią šiluminę galią, taikomos Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normose nustatytos jungimo taisyklės.

Vidutinės pusės valandos vertės reikalingos tik apskaičiuojant vidutines dienos vertes.

3.3.1. Įrenginiams, kurių leidimas išduotas ar kurių ūkio subjektai pateikė išsamų prašymą išduoti leidimą anksčiau nei 2013 m. balandžio 30 d., jei tokie įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau kaip 2014 m. sausio 7 d., išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius.

Įrenginiams, deginantiems kietąjį kurą, išskyrus biomasę, taikomos šios vidutinės paros išmetamųjų teršalų ribinės vertės (CPROC išreikšta mg/Nm3; standartinis O2 kiekis – 6 %):

Teršalai

<50 MWth

Nuo 50 iki 100 MWth

Nuo 100 iki 300 MWth

>300 MWth

SO2

 

400 durpėms: 300

200

200

NOx

 

300

lignito milteliams: 400

200

200

Dulkės

50

30

25

Durpėms – 20

20

 

Įrenginiams, deginantiems biomasę, taikomos šios vidutinės paros išmetamųjų teršalų ribinės vertės (CPROC išreikšta mg/Nm3; standartinis O2 kiekis – 6 %):

Teršalai

<50 MWth

Nuo 50 iki 100 MWth

Nuo 100 iki 300 MWth

>300 MWth

SO2

 

200

200

200

NOx

 

300

250

200

Dulkės

50

30

20

20

 

Įrenginiams, deginantiems skystąjį kurą, taikomos šios vidutinės paros išmetamųjų teršalų ribinės vertės (CPROC išreikšta mg/Nm3; standartinis O2 kiekis – 3 %):

Teršalai

<50 MWth

Nuo 50 iki 100 MWth

Nuo 100 iki 300 MWth

>300 MWth

SO2

 

350

250

200

NOx

 

400

200

150

Dulkės

50

30

25

20

3.3.2. punkte 3.3.1 nenurodytiems kurą deginantiems įrenginiams, išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius.

 

Įrenginiams, deginantiems kietąjį kurą, išskyrus biomasę, taikomos šios vidutinės paros išmetamųjų teršalų ribinės vertės (CPROC išreikšta mg/Nm3; standartinis O2 kiekis – 6 %):

Teršalai

<50 MWth

Nuo 50 iki 100 MWth

Nuo 100 iki 300 MWth

>300 MWth

SO2

 

400

durpėms: 300

200

durpėms 300,  jei taikomas degimas verdančiame

sluoksnyje 250

150

Kai taikomas cirkuliuojančio verdančio sluoksnio degimas arba degimas verdančiame sluoksnyje esant slėgiui;

kaip deginamos durpės:

visų rūšių degimui verdančiame sluoksnyje – 200

NOx

 

300

Durpėms – 250

200

150

deginant lignito miltelius – 200

Dulkės

50

20

20

10

Durpėms – 20

 

Įrenginiams, deginantiems biomasę, taikomos šios vidutinės paros išmetamųjų teršalų ribinės vertės (CPROC išreikšta mg/Nm3; standartinis O2 kiekis – 6 %):

Teršalai

<50 MWth

Nuo 50 iki 100 MWth

Nuo 100 iki 300 MWth

>300 MWth

SO2

 

200

200

150

NOx

 

250

200

150

Dulkės

50

20

20

20

 

Įrenginiams, deginantiems skystąjį kurą, taikomos šios vidutinės paros išmetamųjų teršalų ribinės vertės (CPROC išreikšta mg/Nm3; standartinis O2 kiekis – 3 %):

Teršalai

<50 MWth

Nuo 50 iki 100 MWth

Nuo 100 iki 300 MWth

>300 MWth

SO2

 

350

200

150

NOx

 

300

150

100

Dulkės

50

20

20

10

3.4. Visiems šio priedo trečioje dalyje paminėtiems įrenginiams taikomos šios bendrosios išmetamųjų teršalų ribinės vertės:

3.4.1. Išmetamųjų teršalų ribinės vertės, išreikštos mg/Nm3; standartinis O2 kiekis – 6%,  skystojo kuro – 3%; 0,5–8 valandų laikotarpiu paimtų mėginių vidutinės vertės:

Teršalas

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + PB + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

3.4.2. Išmetamųjų teršalų ribinės vertės, išreikštos ng/Nm3; standartinis O2 kiekis – 6%,  skystojo kuro – 3%; 6–8 valandų laikotarpiu paimtų mėginių vidutinės vertės:

Teršalas

C

Dioksinai ir furanai

0,1

 

4. Specialieji reikalavimai įrenginiams, bendrai deginantiems atliekas ir nenurodytiems šio priedo 2 ir 3 dalyse

4.1. Įrenginiams taikomos šios išmetamųjų teršalų ribinės vertės:

4.1.1. Išmetamųjų teršalų ribinės vertės, išreikštos ng/Nm3; per 6–8 valandas paimtų mėginių vidutinės vertės:

Teršalas

C

Dioksinai ir furanai

0,1

 

4.1.2. Išmetamųjų teršalų ribinės vertės, išreikštos mg/Nm3; 0,5–8 valandų laikotarpiu paimtų mėginių vidutinės vertės:

Teršalas

C

Cd +Tl

0,05

Hg

0,05

 

_________________


 

Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų

5 priedas

 

Į Aplinkos ORĄ IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINĖS VERTĖS

 

Visos išmetamų teršalų ribinės vertės apskaičiuojamos esant 273,15 K temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui, atėmus vandens garų kiekį išmetamose dujose.

Jos apskaičiuojamos pagal standartinę išmetamose dujose esančio deguonies 11 % normą, išskyrus atvejus, kai deginamos mineralinės alyvos atliekos, apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme (išmetamų teršalų ribinės vertės apskaičiuojamos pagal standartinę 3 % deguonies normą) ir Reikalavimų 52 punkte nurodytus atvejus.

 

1. Vidutinės paros vertės

Bendras dulkių kiekis

10 mg/Nm3

Dujinės ir garų pavidalo organinės medžiagos, išreikštos kaip bendroji organinė anglis

10 mg/Nm3

Vandenilio chloridas (HCl)

10 mg/Nm3

Vandenilio fluoridas (HF)

1 mg/Nm3

Sieros dioksidas (SO2)

50 mg/Nm3

Azoto monoksidas (NO) ir azoto dioksidas (NO2), išreikšti azoto dioksidu (taikomos esamiems deginimo įrenginiams, kurių nominalus pajėgumas daugiau kaip 6 tonos per valandą, ir naujiems deginimo įrenginiams)

200 mg/Nm3

Azoto monoksidas (NO) ir azoto dioksidas (NO2), išreikšti azoto dioksidu (taikomos esamiems deginimo įrenginiams, kurių nominalus pajėgumas 6 tonos per valandą arba mažiau)

400 mg/Nm3

 

2. Pusės valandos vidutinės vertės

 

(100 %) A

(97 %) B

Bendras dulkių kiekis

30 mg/Nm3

10 mg/Nm3

Dujinės ir garų pavidalo organinės medžiagos, išreikštos kaip bendroji organinė anglis (BOA)

20 mg/Nm3

10 mg/Nm3

Vandenilio chloridas (HCl)

60 mg/Nm3

10 mg/Nm3

Vandenilio fluoridas (HF)

4 mg/Nm3

2 mg/Nm3

Sieros dioksidas (SO2)

200 mg/Nm3

50 mg/Nm3

Azoto monoksidas (NO) ir azoto dioksidas (NO2), išreikšti azoto dioksidu (taikomos esamiems atliekų deginimo įrenginiams, kurių nominalus pajėgumas daugiau kaip 6 tonos per valandą, ir naujiems deginimo įrenginiams)

400 mg/Nm3

200 mg/Nm3

 

3. Vidutinės vertės, nustatytos mėginiuose, paimtuose per trumpiausią 30 minučių ir ilgiausią 8 valandų laikotarpį

Kadmis ir jo junginiai, išreikšti kadmiu (Cd)

suma

0,05 mg/Nm3

suma

0,1 mg/Nm3

Talis ir jo junginiai, išreikšti taliu (Tl)

Gyvsidabris ir jo junginiai, išreikšti gyvsidabriu (Hg)

0,05 mg/Nm3

0,1 mg/Nm3

Stibis ir jo junginiai, išreikšti stibiu (Sb)

suma

0,5 mg/Nm3

suma

1 mg/Nm3

Arsenas ir jo junginiai, išreikšti arsenu (As)

Švinas ir jo junginiai, išreikšti švinu (Pb)

Chromas ir jo junginiai, išreikšti chromu (Cr)

Kobaltas ir jo junginiai, išreikšti kobaltu (Co)

Varis ir jo junginiai, išreikšti variu (Cu)

Manganas ir jo junginiai, išreikšti manganu (Mn)

Nikelis ir jo junginiai, išreikšti nikeliu (Ni)

Vanadis ir jo junginiai, išreikšti vanadžiu (V)

Šios vidutinės vertės taip pat taikomos atitinkamų sunkiųjų metalų ir jų junginių dujoms ir garams.

 

4. Vidutinės vertės, nustatytos mėginiuose, paimtuose per mažiausiai 6 valandų ir daugiausiai 8 valandų laikotarpį

Dioksinai ir furanai

0,1 mg/Nm3

 

4.1. Dioksinų ir furanų ribinė vertė atitinka bendrą jų koncentraciją ir apskaičiuojama pagal 1 priedą.

 

5. Anglies monoksido ribinės vertės degimo dujose

5. Anglies monoksido ribinės vertės degimo dujose

5.1. Neturi būti viršijamos šios anglies monoksido (CO) degimo dujose ribinės vertės:

5.1.1. 50 mg/Nm3 – vidutinė paros vertė;

5.1.2. 100 mg/Nm3 – pusės valandos vidutinė vertė;

5.1.3. 150 mg/Nm3 – 10 minučių vidutinė vertė.

5.2. Deginimo įrenginiai, naudojantys verdančio sluoksnio technologiją, gali nukrypti nuo šiame punkte nustatytų išmetamų teršalų ribinių verčių, jei leidime nustatyta išmetamo CO ribinė vertė yra ne didesnė kaip 100 mg/Nm3, išreikšta kaip vidutinė valandos vertė.

 

_________________