VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRAŠYMŲ ĮREGISTRUOTI MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRE FORMŲ IR JŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. gruodžio 29 d. Nr. 255

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 09 06 nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčio mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 77-2333) patvirtintų Mokesčio mokėtojų registro nuostatų 43 punktu ir siekdamas juos įgyvendinti:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Prašymo įregistruoti Mokesčio mokėtojų registre FR0038 formą;

1.2. Prašymo įregistruoti Mokesčio mokėtojų registre FR0038 formos užpildymo taisykles;

1.3. Prašymo įregistruoti Mokesčio mokėtojų registre FR0039 formą;

1.4. Prašymo įregistruoti Mokesčio mokėtojų registre FR0039 formos užpildymo taisykles;

1.5. Prašymo įregistruoti Mokesčio mokėtojų registre FR0224 formą;

1.6. Prašymo įregistruoti Mokesčio mokėtojų registre FR0224 formos užpildymo taisykles.

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Informacinių sistemų plėtros skyriui organizuoti mokesčių mokėtojų aplikacijos programinės įrangos modifikavimą ir jos įdiegimą apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų skyriuose iki 2001 01 15;

2.2. Inspekcijos Registrų ir duomenų tvarkymo skyriui šiuo įsakymu patvirtintas prašymų formas pagal Inspekcijos viršininko 1999 08 26 įsakymu Nr. 165 „Dėl Dokumentų formų registro“ patvirtintą tvarką įtraukti į Dokumentų formų registrą;

2.3. Inspekcijos Reikalų skyriui organizuoti FR0038, FR0039, FR0224 formų pagaminimą iki 2001 01 15;

2.4. apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams ir Inspekcijos viršininko pavaduotojams pagal kuruojamus klausimus kontroliuoti šio įsakymo vykdymą;

2.5. šis įsakymas įsigalioja nuo 2001 01 15.

 

 

 

L. E. VIRŠININKO PAREIGAS                                                                              M. STRUMSKIS


 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Finansų ministerijos viršininko

2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 255

 

PRAŠYMO ĮREGISTRUOTI MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRE FR0038 FORMOS

UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios prašymo įregistruoti Mokesčio mokėtojų registre FR0038 formos (toliau – Prašymas) užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) platinamų prašymų formų arba nepadidintų ir nesumažintų jų kopijų įregistruoti Mokesčio mokėtojų registre (toliau – Registras) užpildymo ir pateikimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 09 06 nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčio mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Mokesčio mokėtojų registro nuostatų (toliau – Registras) 43 punktu (Žin., 2000, Nr. 77-2333).

3. Prašymus pateikia Lietuvos Respublikos įmonės, įstaigos, organizacijos, Lietuvos Respublikoje reziduojančios užsienio valstybių diplomatinės atstovybės, užsienio valstybių įmonių filialai, užsienio valstybių bankų filialai (skyriai), užsienio valstybių įmonių atstovybės, mokestį išskaičiuojantys asmenys (toliau – mokesčių mokėtojas).

4. Prašymas pateikiamas AVMI miesto (rajono) skyriui per 5 darbo dienas nuo prievolės mokėti mokestį atsiradimo. Prievolės atsiradimo momentu laikomas teisinis mokesčių mokėtojo įregistravimas. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai arba notaro patvirtinti jų nuorašai, išvardyti Lietuvos Respublikos         Vyriausybės 2000 09 06 nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčio mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Mokesčio mokėtojų registro nuostatų (Žin., 2000, Nr. 77-2333) 19 punkte.

5. Prašymas pateikiamas AVMI miesto (rajono) skyriui pagal mokesčių mokėtojo buveinės adresą.

6. Prašymas pildomas ir pateikiamas dviem egzemplioriais. Vienas iš jų su Registro tvarkytojo žyma apie įregistravimą ir AVMI atsakingo darbuotojo parašu bei AVMI spaudu grąžinamas mokesčių mokėtojui.

7. Pildydami Prašymus, mokesčių mokėtojai turi laikytis tokių taisyklių:

7.1. raides ir skaičius rašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeisti nurodytų laukelių linijų;

7.2. Prašymus pildyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

7.3. laukelius, kurių mokesčių mokėtojas nepildo, palikti tuščius (nerašyti jokių simbolių, brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.);

7.4. laukelį, pažymėtą kita spalva, pildo Registro tvarkytojas;

7.5. jei informacija netelpa Prašymo formos viename lape – pildomas kitas lapas, kurio viršuje įrašoma „Tęsinys“ ir Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas).

8. Visuose prašymų adresams skirtuose laukeliuose adresas rašomas tokia tvarka: gatvė, namo ir buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė. Adresas kaimo vietovėje rašomas tokia tvarka: kaimas, miestelis, seniūnija, rajonas, savivaldybė. Nurodant adresą Lietuvoje, laukelis „Valstybė“ nepildomas. Adresas užsienio šalyje įrašomas tiksliai pagal mokesčių mokėtojo pateiktus dokumentus.

Laukelyje „Valstybė“ įrašomas dviejų raidžių valstybės kodas iš Pasaulio šalių ir teritorijų registro (Latvija – LA).

9. Prašymą pasirašo mokesčių mokėtojo vadovas (savininkas) ar įgaliotas asmuo.

10. Mokesčių mokėtojo duodamas įgaliojimas turi būti patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka.

 

II. PRAŠYMO UŽPILDYMO TVARKA

 

11. Prašymo 01 laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ įrašomas septyniaženklis kodas iš mokesčių mokėtojo teisinio įregistravimo pažymėjimo. Jeigu mokesčių mokėtojas neturi kodo (užsienio valstybių diplomatinės atstovybės), šis laukelis nepildomas.

12. 02 laukelyje „Pilnas pavadinimas lietuvių kalba“ įrašomas pilnas pavadinimas lietuvių kalba iš teisinio mokesčių mokėtojo įregistravimo pažymėjimo.

13. 03 laukelyje „Sutrumpintas pavadinimas“ įrašomas sutrumpintas mokesčių mokėtojo pavadinimas (firmos vardas), pvz., AB „Srovės“, ĮP „Aibė“, VĮ „Montavimo įranga“, VŠ „Sportas“. Šis laukelis pildomas tik tuo atveju, jei mokesčių mokėtojas turi sutrumpintą pavadinimą (vardą). Jei mokesčių mokėtojas sutrumpinto pavadinimo neturi, pvz., Jono Petraičio individuali (personalinė) įmonė, Klaipėdos miesto savivaldybė, laukelis nepildomas.

14. 04 laukelio langelyje „Taip“ įrašomas „x“ ženklas tuo atveju, jei Prašymą pateikia juridinis asmuo.

14.1. 04 laukelio langelyje „Ne“ įrašomas „x“ ženklas tuo atveju, jei Prašymą pateikia juridinio asmens teisių neturinti įmonė. Juridinio asmens teisių neturinčių įmonių rūšys: individuali (personalinė) įmonė, ūkinė bendrija (tikroji ar komanditinė), užsienio valstybės įmonės filialas, užsienio valstybės banko filialas (skyrius), užsienio valstybės įmonės atstovybė.

15. 05 laukelyje „Teisinio įregistravimo data“ įrašoma mokesčių mokėtojo teisinio įregistravimo data iš teisinio įregistravimo pažymėjimo.

16. 06 laukelį „Mokesčio išskaičiavimo būdas (MB)“ pildo mokestį išskaičiuojantis asmuo, kuriam mokesčių įstatymo nustatyta prievolė išskaičiuoti mokestį iš mokesčių mokėtojo. Mokesčio išskaičiavimo būdas įrašomas iš pateikto klasifikatoriaus.

1 – įrašomas tuo atveju, jei mokestį išskaičiuojantis asmuo pats išskaičiuoja ir sumoka fizinių asmenų pajamų mokestį, tarp jų ir už visus savo padalinius (filialus);

2 – įrašomas tuo atveju, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 24 straipsnio nuostatomis teisiškai įregistruoti įmonių padaliniai (filialai) patys išskaičiuoja fizinių asmenų pajamų mokestį. Šiuo atveju Prašymo 1 priede laukelyje MB=2 prie padalinio, kuriam suteikti šie įgaliojimai, įrašomas „x“ ženklas;

3 – įrašomas tuo atveju, jei mokestį išskaičiuojantis asmuo, kuriam prievolė išskaičiuoti fizinių asmenų pajamų mokestį iš samdomų asmenų nustatyta Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 9 straipsnyje, išskaičiuoja ir sumoka fizinių asmenų pajamų mokestį dar ir už pavaldžias įstaigas (pvz., savivaldybės, turinčios centralizuotas buhalterijas). Šiuo atveju užpildomas Prašymo 2 priedas „Pavaldžių įstaigų, už kurias išskaičiuojami mokesčiai, sąrašas“. Į sąrašą įrašomi visų pavaldžių įstaigų, už kurias išskaičiuojamas fizinių asmenų pajamų mokestis, kodai, pavadinimai, adresai.

Sąrašo pildymo pavyzdys:

 

9000658

Vilniaus Panerių pagrindinė mokykla

Moksleivių g.4

2028

Vilnius

4 – įrašomas biudžetinių įstaigų atveju (pvz., mokyklos), kai mokestis (fizinių asmenų pajamų) išskaičiuojamas per centralizuotą buhalteriją. Tokiu atveju greta esančiame laukelyje įrašomas juridinio asmens (savivaldybės), kurios sudėtyje yra centralizuota buhalterija, kodas.

17. 07 laukelyje „Adresas“ įrašomas mokesčių mokėtojo buveinės adresas, nurodytas teisinio įregistravimo pažymėjime. Prie buveinės adreso įrašomi telekomunikaciniai rekvizitai.

18. 08 laukelyje „Atstovaujantis asmuo (A)“ įrašomas mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) administracijos vadovo, individualios (personalinės) įmonės savininko, įgalioto asmens, ūkinės bendrijos tikrojo nario asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas. Atstovaujančio asmens kodas įrašomas iš pateikto klasifikatoriaus:

1 – įrašomas tuo atveju, kai mokesčių mokėtojo administracijos veiklai vadovauja administracijos vadovas (prezidentas, generalinis direktorius, direktorius). Įrašomas administracijos vadovo asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas. Prie adreso įrašomi telekomunikaciniai rekvizitai.

Jei administracijos vadovas yra užsienio pilietis, turi būti įrašomas to asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas Lietuvoje. Prie rekvizitų įrašomas valstybės kodas.

2 – įrašomas individualios (personalinės) įmonės savininko asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas. Jei pagal Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 7 straipsnio nuostatas individuali (personalinė) įmonė nuosavybės teise priklauso keliems fiziniams asmenims, įrašomi tų savininkų asmens kodai, vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresai. Prie adreso(-ų) įrašomi telekomunikaciniai rekvizitai.

3 – įrašomas mokesčių mokėtojo įgalioto asmens, kuris įgaliotas atstovauti jo santykiams su trečiaisiais asmenimis, asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas. Prie adreso įrašomi telekomunikaciniai rekvizitai.

4 – įrašomas ūkinės bendrijos (tikrosios ar komanditines) tikrųjų narių asmens kodai, pavardės, gyvenamųjų vietų adresai. Prie adreso įrašomi telekomunikaciniai rekvizitai.

9 – įrašomas tuo atveju, jei ūkinės bendrijos tikrasis narys ar individualios (personalinės) įmonės savininkas yra juridinis asmuo. Į laukelį A įrašoma 9 ir laukelyje „Kodas“ įrašomas juridinio asmens septyniaženklis kodas, kituose laukeliuose: pavadinimas, buveinės adresas. Prie adreso įrašomi telekomunikaciniai rekvizitai.

19. 09 laukelyje „Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)“ įrašomas mokesčių mokėtojo vyriausiojo finansininko (buhalterio) asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas. Prie adreso įrašomi telekomunikaciniai rekvizitai. Jeigu mokesčių mokėtojas vyriausiojo finansininko (buhalterio) neturi, šis laukelis nepildomas.

20. 10 laukelyje „Revizorius (auditorius)“ įrašomas akcinės bendrovės (uždarosios akcinės bendrovės) revizoriaus (auditoriaus) asmens kodas, vardas, pavardė.

21. 11 laukelyje „Pagrindinės veiklos rūšys“ įrašomos mokesčių mokėtojo vykdomos pagrindinės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK). Naujai besisteigiantys mokesčių mokėtojai įrašo (mokesčių mokėtojo nuožiūra) pagrindinių (ne daugiau kaip trijų) numatomų vykdyti veiklos rūšių kodus ir pavadinimus. Mokesčių mokėtojai, kurie jau vykdo veiklą, įrašo faktiškai vykdomų pagrindinių (ne daugiau kaip trijų) veiklos rūšių kodus ir pavadinimus. Atitinkamame langelyje prieš veiklos pavadinimą įrašomas tos veiklos rūšies kodas pagal EVRK. Įrašomas veiklos rūšies kodas ne mažiau keturių ženklų. Rūšies kodo įrašymo pavyzdys: 203000 „Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba“.

Vyriausybės 1995 05 17 nutarimo Nr. 696 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus“ (Žin., 1995, Nr. 43 – 1054) 2 punkte nustatyta, kad nuo 1996 m. sausio 1 d. šiuo klasifikatoriumi privalo naudotis visos ministerijos, Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės valdymo institucijos, taip pat finansinio tarpininkavimo įstaigos, visi ūkio subjektai. Statistikos departamento generalinio direktoriaus 1999 10 05 įsakymu Nr. 74 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus“ pateiktas vartoti atnaujintas EVRK (Žin., 1999, Nr. 87-2582).

Minėto nutarimo 3 punkte konsultuoti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus taikymo klausimais pavesta Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

22. 12 laukelyje „Kitos veiklos rūšys“ įrašomos mokesčių mokėtojo vykdomos kitos (nepagrindinės) veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK). Įrašomos (mokesčių mokėtojo nuožiūra) bet kurių kitų veiklos rūšių, kurios tarnauja pagrindinių veiklos rūšių vykdymui, ar mokesčių mokėtojo vykdomos kaip papildomos kodai. Atitinkamame langelyje įrašomas ne mažiau kaip keturių ženklų tos veiklos rūšies kodas pagal EVRK. Rūšies kodo įrašymo pavyzdys: „712100“.

23. 13 laukelyje „Numatomi mokėti mokesčiai ir įmokos“ pažymima, kokius mokesčius ir įmokas numato mokėti mokesčių mokėtojas.

24. 14 laukelyje „Įmonės, įstaigos, organizacijos darbo laikas“ įrašomas mokesčių mokėtojo buveinės darbo laikas. Darbo laiko rašymo pavyzdys: nuo 8 val. 15 min. iki 17 val. 45 min.

25. 15 laukelyje „Padalinių duomenys“ (FR0038 1 priedas) įrašomi mokesčių mokėtojo turimų padalinių duomenys, iš to skaičiaus ir užsienio valstybėse. 1 priedo lapo viršuje įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas).

Padalinių numerius Registro tvarkytojas įrašo eilės tvarka.

Iš pateikto padalinių tipų klasifikatoriaus išsirenkamas padalinio tipas ir tipo kodas įrašomas į padalinio tipo langelį.

11 – filialas, tai buveinę turintis mokesčių mokėtojo padalinys, kuris gali užsiimti komercine – ūkine veikla, sudaryti sandorius tik pagal jį įsteigusio mokesčių mokėtojo įgaliojimus. Filialas turi būti įregistruotas nustatyta tvarka;

12 – atstovybė, tai buveinę turintis įmonės padalinys, įregistruotas nustatyta tvarka, negalintis užsiimti ūkine- komercine veikla, tačiau galintis sudaryti sandorius pagal įmonės įgaliojimus;

13 – gamybinė patalpa, patalpa, skirta gamybai, tai – patalpa, kurioje kas nors gaminama (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, skerdyklos ir kita);

14 – prekybos vieta, veikla, susijusi su prekių pirkimu bei pardavimu. Prie prekybos atlikimo vietų priskiriama prekyba kioskuose arba nuo laikinų prekystalių;

15 – sandėlis, patalpa, kuri pagal savo tiesioginę paskirtį naudojama sandėliavimui (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai bei kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti bei saugoti);

16 – biuras (kontora), patalpos, skirtos administraciniams tikslams, taip pat patalpos, kur saugomi mokesčių mokėtojo atskaitomybės dokumentai;

17 – akcizinių prekių sandėlis, patalpa, kur yra saugomos akcizu apmokestinamos prekės;

18 – muitinės sandėlis;

99 – kita veiklos vykdymo vieta arba vieta, kurioje vykdoma veikla, nepatekusi į aukščiau įvardytus padalinių tipus.

Jeigu tuo pačiu adresu vykdoma mišri veikla, pavyzdžiui, yra ir sandėlis, ir prekybos vieta, jie įrašomi abu, nurodant skirtingus numerius ir pavadinimus.

Laukelio pildymo pavyzdys: įrašomas padalinio pavadinimas, pvz., „Muitinės sandėlis“, „Parduotuvė „Skalsa“, „Degalinė“. Įrašomas padalinio buveinės adresas. Prie adreso įrašomi telekomunikacijų rekvizitai.

 

III. MOKESČIŲ MOKĖTOJO ĮREGISTRAVIMO DUOMENŲ PAKEITIMAS

 

26. Jei pasikeičia mokesčių mokėtojo įregistravimo duomenys, per 5 darbo dienas nuo jų pasikeitimo mokesčių mokėtojas AVMI Registro tvarkytojui pateikia Prašymo įregistruoti FR0038 formą šiuos duomenis pakeisti Registre, nurodant mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą).

27. Tokiu atveju pildomi tik tie Prašymo formos laukeliai, kurių duomenis privaloma pakeisti. Įrašo tipo (R) laukelyje prie atskirų Prašymo laukų įrašomas įrašo keitimo tipas:

Įrašo tipo (R) laukelyje prie atskirų Prašymo laukų, kurie keičiami, įrašomas įrašo keitimo tipas:

N – (naujas įrašas), naudojamas, kai įrašomi nauji duomenys, senieji duomenys išlieka nepakitę;

K – (keičiamas įrašas), naudojamas, kai keičiami tam tikri laukelio duomenys (pvz., pavardė, adresas, telefonas);

L – (likviduojamas įrašas), naudojamas, kai naikinami (likviduojami) visi laukelio duomenys.

28. Duomenys, kuriems pasikeitus būtina pateikti juos patvirtinančius dokumentus pagal Mokesčio mokėtojų registro nuostatų (Žin., 2000, Nr. 77-2333) 19 punktą:

28.1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), reorganizavus mokesčių mokėtoją,

28.2. pilnas ir sutrumpintas pavadinimas lietuvių kalba,

28.3. juridinis statusas,

28.4. buveinės adresas,

28.5. vadovas,

28.6. individualios (personalinės) įmonės vienas iš savininkų,

28.7. mokesčių mokėtojo įgaliotas asmuo,

28.8. ūkinės bendrijos tikrasis narys.

29. Kiti registravimo duomenys:

29.1. mokesčio išskaičiavimo būdas,

29.2. vyr. finansininkas (buhalteris),

29.3. revizorius (auditorius),

29.4. darbo laikas,

29.5. padalinių rekvizitai,

29.6. pavaldžių įstaigų, už kurias išskaičiuojami mokesčiai, sąrašas.

30. Laukelyje „Duomenų pasikeitimo data“ įrašoma duomenų pasikeitimų įsigaliojimo (teisinio įregistravimo) data.

31. Įregistravęs duomenų pasikeitimus, Registro tvarkytojas įrašo į Prašymo formą duomenų Registre pakeitimo datą.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Registro tvarkytojas, gavęs mokesčių mokėtojo Prašymą, sutikrina Prašyme nurodytus duomenis su prie Prašymo pateiktų dokumentų duomenimis. Jeigu Prašymo duomenys neatitinka dokumentuose nurodytų duomenų, Registro tvarkytojas, vadovaudamasis Registro nuostatų 47 punktu, turi pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas juos ištaisytų. Tokiu atveju mokesčių mokėtojas pateikia naują Prašymą.

33. Laukelyje „Įmonės, įstaigos, organizacijos rūšis“ įrašomas įmonės, įstaigos, organizacijos rūšies kodas iš Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarkomo Ūkio subjektų rūšių klasifikatoriaus. Laukelį pildo Registro tvarkytojas.

34. Prašymo laukelyje „Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos žyma“ Registro tvarkytojas įrašo įregistravimo datą (duomenų pakeitimo įregistravimo datą), Mokesčių mokėtojo tipo kodą iš Mokesčių mokėtojų tipų klasifikatoriaus, mokesčių mokėtojui priskirtą laikiną mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, vietovės kodą, kuris turi atitikti Prašymo 7 laukelyje nurodytą adresą.

Laikinas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris priskiriamas mokesčių mokėtojams (užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms), jeigu jie neturi teisinio registravimo kodo, bet privalo mokėti mokesčius. Laikino mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio taikymo tvarka patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 1998 01 20 įsakymu Nr. 13 „Dėl laikino mokesčio mokėtojo identifikacinio numerio taikymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 17-427).

Įregistravimas įsigalioja, kai registravimo duomenys įrašomi į centrinę duomenų bazę.

35. Dokumentus siunčiant paštu, taikoma Mokesčių administravimo įstatymo XI skyriaus 59 straipsnyje nustatyta datų ir dokumentų pripažinimo tvarka.

36. Už mokesčių mokėtojo registravimo duomenų nepateikimą Registro tvarkytojui ar pavėluotą jų pateikimą mokesčių mokėtojas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

37. Mokesčių mokėtojai, įregistruoti Registre, pagal finansų ministro 1996 07 01 įsakymu Nr. 63 „Dėl Mokesčio mokėtojų registravimo taisyklių ir registro pildymo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintas Mokesčių mokėtojų registravimo taisykles ir registro pildymo tvarką (Žin., 1996, Nr. 66-1591), per metus nuo Registro nuostatų įsigaliojimo turi patikslinti savo įregistravimo duomenis pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos parengtą tvarką.

______________


 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Finansų ministerijos viršininko 2000 m.

gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 255

 

FIZINIO ASMENS PRAŠYMO ĮREGISTRUOTI (IŠREGISTRUOTI) MOKESČIO

MOKĖTOJŲ REGISTRE FORMOS FR0039 UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Fizinio asmens prašymo įregistruoti (išregistruoti) Mokesčio mokėtojų registre (toliau – Prašymas) formos FR0039 užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų platinamų Prašymų formų arba nepadidintų ir nesumažintų jų kopijų užpildymo ir pateikimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 09 06 nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčio mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Mokesčio mokėtojų registro nuostatų (toliau – Registras) 43 punktu (Žin., 2000, Nr. 77-2333).

3. Prašymus pildo Lietuvos Respublikos fiziniai asmenys (išskyrus asmenis, įsigijusius veiklos patentus), savarankiškai vykdantys veiklą, tarp jų notarai, advokatai, Ūkininkų ūkio registre įregistruoti ūkininkai (toliau – mokesčių mokėtojai), ir pateikia per 5 darbo dienas nuo veiklos vykdymo pradžios.

4. Fizinius asmenis, įsigijusius veiklos patentus, pagal patento duomenis į Registrą įregistruoja ir jo duomenis tvarko Registro tvarkytojas (Vyriausybės 2000 09 06 nutarimu Nr. 1059 patvirtintų Mokesčio mokėtojų registro nuostatų 31 punktas (Žin., 2000, Nr. 77-2333).

5. Prašymus apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų miestų (rajonų) skyriams pateikia:

5.1. notarai – pagal gyvenamosios vietos adresą;

5.2. advokatai – pagal advokato kontoros buveinės adresą;

5.3. jeigu notaro(-ų) biure ar advokato(-ų) kontoroje dirba keli notarai ar advokatai, kiekvienas pateikia atskirą Prašymą;

5.4. Ūkininkų ūkio registre įregistruoti ūkininkai – pagal turimos žemės sklypo adresą. Jei ūkininkas turi žemės keliuose rajonuose, jis Prašymą pateikia pasirinktinai vienam iš apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui pagal vieno iš turimų žemės sklypų adresą.

6. Pildydami Prašymų formas, mokesčių mokėtojai turi laikytis tokių taisyklių:

6.1. raides ir skaičius rašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeisti nurodytų laukelių linijų;

6.2. pildyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

6.3. laukelius, kurių mokesčių mokėtojas nepildo, palikti tuščius (nerašyti jokių simbolių, brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.);

6.4. laukelį, pažymėtą kita spalva, pildo Registro tvarkytojas;

6.5. jei informacija netelpa Prašymo formos viename lape – pildomas kitas lapas, kurio viršuje įrašoma „Tęsinys“.

7. Visuose adresams skirtuose laukeliuose adresas rašomas tokia tvarka: gatvė, namo ir buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė. Adresas kaimo vietovėje rašomas tokia tvarka: kaimas, miestelis, seniūnija, rajonas, savivaldybė. Adresas užsienio šalyje įrašomas tiksliai pagal pateiktus dokumentus, laukelyje „Valstybė“ įrašomas dviejų raidžių valstybės kodas iš Pasaulio šalių ir teritorijų registro (Estija – EE). Įrašant adresą Lietuvoje, laukelis „Valstybė“ nepildomas.

8. Asmens gyvenamąja vieta laikoma ta vieta, kur asmuo nuolat ar daugiausiai gyvena, arba vieta, kuri yra jo asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta. Jeigu pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio 3 punkto nuostatą (Žin., 2000, Nr. 27-717) mokesčių mokėtojo pase nėra įrašo apie jo nuolatinę gyvenamąją vietą, mokesčių mokėtojas turi pateikti gyvenamosios vietos migracijos tarnybos ar seniūno išduotą gyvenamosios vietos pažymą.

9. Laukelyje „Darbovietė“ įrašomas pavadinimas notaro (-ų) biuro ar advokato (-ų) kontoros, kurioje mokesčių mokėtojas dirba ar privalo dirbti pagal bendros veiklos sutartį arba pagal nuolatinės darbo vietos sutartį. Šiame laukelyje įrašomi mokesčių mokėtojo pagrindinės darbovietės duomenys. Jei ūkininko pagrindinė darbovietė yra ne ūkininko ūkis, įrašoma jo pagrindinės darbovietės pavadinimas.

10. Mokesčių mokėtojas kartu su Prašymų pateikia ir atitinkamus dokumentus, patvirtinančius duomenų tikrumą.

11. Prašymą pasirašo mokesčių mokėtojas arba jo įgaliotas asmuo.

12. Įgaliojimas turi būti patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka. Fizinio asmens kitam fiziniam asmeniui išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

13. Prašymas pildomas ir pateikiamas dviem egzemplioriais, vienas iš jų su Registro tvarkytojo žyma apie įregistravimą ir AVMI atsakingo darbuotojo parašu bei AVMI spaudu grąžinamas mokesčių mokėtojui.

 

II. PRAŠYMO FORMOS UŽPILDYMAS

 

14. Prašymo formos 01 laukelyje „Asmens kodas“ įrašomas vienuolikos ženklų asmens kodas iš mokesčių mokėtojo pateikto asmens dokumento.

15. 02 laukelyje „Vardas“ įrašomas mokesčių mokėtojo vardas iš asmens dokumento. Jei mokesčių mokėtojas turi du ar daugiau vardų, tai įrašomi visi vardai.

16. 03 laukelyje „Pavardė“ įrašoma mokesčių mokėtojo pavardė iš asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Jei mokesčių mokėtojas turi dvigubą pavardę, įrašomos abi pavardės.

17. 04 laukelyje „Paso serija ir numeris“ įrašoma dviejų raidžių paso serija iš mokesčių mokėtojo paso ir paso numeris.

18. 05 laukelyje „Gyvenamoji vieta Lietuvoje“ įrašomas mokesčių mokėtojo gyvenamosios vietos adresas, prie kurio įrašomi ir telekomunikaciniai duomenys (telefono, fakso, elektroninio pašto numeriai).

19. 06 laukelyje „Darbovietė“ įrašoma mokesčių mokėtojo darbovietės duomenys:

19.1. laukelyje „Identifikacinis numeris (kodas)“ įrašomas darbovietės septyniaženklis kodas. Jei darbovietė kodo neturi, laukelis nepildomas;

19.2. laukelyje „Pavadinimas“ įrašomas darbovietės pavadinimas.

Notarai įrašo notaro biuro pavadinimą.

Advokatai įrašo advokato (-ų) kontoros pavadinimą.

Jeigu ūkininko pagrindinė darbovietė yra ne ūkininko ūkis, įrašomas darbovietės pavadinimas.

Laukelio pildymo pavyzdys: „Vilniaus 1-asis notarų biuras“, „Advokatų J. Ivanausko ir B. Maceinos kontora“;

19.3. laukelyje „Adresas“ įrašomas mokesčių mokėtojo darbovietės adresas. Notarai įrašo notaro biuro buveinės adresą.

Advokatai įrašo advokato (-ų) kontoros adresą.

Prie adreso įrašomi telekomunikaciniai duomenys (telefono, fakso, elektroninio pašto numeriai).

20. 07 laukelyje „Darbo laikas“ įrašomas mokesčių mokėtojo darbo laikas (kada mokesčių administratorius galėtų jį rasti). Darbo laiko rašymo pavyzdys: nuo 8 val. 15 min. iki 17 val. 45 min. Šio laukelio ūkininkai nepildo, jeigu jų darbovietės pavadinimas sutampa su ūkininko ūkio pavadinimu.

21. 08 laukelyje „Veiklos vykdymo pradžia“ notarai įrašo skyrimo notaro pareigoms datą iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo dėl notaro biuro steigimo. Advokatas nurodo įrašymo į praktikuojančių advokatų sąrašą datą iš Lietuvos advokatų tarybos protokolo dėl asmens įtraukimo į Praktikuojančių advokatų sąrašą. Ūkininkai įrašo įregistravimo Ūkininkų ūkio registre datą.

22. 09 laukelyje „Ūkininko ūkio duomenys“ ūkininkai, įregistruoti Ūkininkų ūkio registre, įrašo septyniaženklį identifikacinį kodą iš Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo, adresą, telekomunikacinius rekvizitus.

23. 10 laukelyje „Pagrindinės veiklos rūšys“ įrašomas mokesčių mokėtojo vykdomos pagrindinės veiklos rūšies kodas (ne mažiau keturių ženklų) ir pavadinimas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių. Jeigu mokesčių mokėtojo vykdomų pagrindinių veiklos rūšių yra kelios, jos įrašomos visos. Laukelio pildymo pavyzdys: „741100 Konsultacijos ir juridinis atstovavimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose“.

24. 11 laukelyje „Kitos veiklos rūšys“ įrašomi mokesčių mokėtojo vykdomų kitų veiklos rūšių kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių. Jeigu mokesčių mokėtojai jų nevykdo, laukelis nepildomas.

 

III. MOKESČIŲ MOKĖTOJO ĮREGISTRAVIMO DUOMENŲ PAKEITIMAS

 

25. Jei pasikeičia mokesčių mokėtojo įregistravimo Registre duomenys, per 5 darbo dienas nuo jų pasikeitimo mokesčių mokėtojas privalo apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Registro tvarkytojui pateikti naują Prašymą pakeisti šiuos duomenis Registre, įrašant mokesčių mokėtojo asmens kodą. Duomenys, kuriems pasikeitus būtina pildyti naują Prašymą:

25.1. asmens kodas,

25.2. vardas, pavardė,

25.3. paso serija ir numeris,

25.4. gyvenamoji vieta,

25.5. pagrindinės veiklos rūšies kodas ir pavadinimas,

25.6. kitų veiklos rūšių kodai ir pavadinimai,

25.7. darbovietės identifikacinis kodas, pavadinimas,

25.8. darbovietės adresas,

25.9. darbo laikas.

Įrašo tipo (R) laukelyje prie atskirų Prašymo laukų, kurie keičiami, įrašomas įrašo keitimo tipas:

N – (naujas įrašas), naudojamas, kai įrašomi nauji duomenys, senieji duomenys išlieka nepakitę;

K – (keičiamas įrašas), naudojamas, kai keičiami tam tikri laukelio duomenys (pvz., pavardė, adresas, telefonas);

L – (likviduojamas įrašas), naudojamas, kai naikinami (likviduojami) visi laukelio duomenys.

26. Kai pasikeičia asmens kodas, vardas, pavardė, paso serija ir numeris, mokesčių mokėtojas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą).

27. Kai pasikeičia mokesčių mokėtojo gyvenamoji vieta, jis per 5 darbo dienas Registro tvarkytojui turi apie tai pranešti. Jeigu mokesčių mokėtojo pase nėra įrašo apie naują jo gyvenamąją vietą, mokesčių mokėtojas turi pateikti dokumentus, nurodytus šių Taisyklių 8 punkte.

28. Pasikeitus notaro biuro buveinės adresui, pateikiamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo dėl notaro biuro buveinės adreso nuorašas. Pasikeitus advokato(-ų) kontoros adresui, pateikiamas Lietuvos advokatų tarybos sprendimo dėl advokato (-ų) kontoros adreso pasikeitimo išrašas.

29. Laukelyje „Duomenų pasikeitimo data“ įrašoma duomenų pasikeitimų įsigaliojimo data.

30. Laukelyje „Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos žyma“ Registro tvarkytojas įrašo duomenų pakeitimo įregistravimo Registre datą.

 

IV. IŠREGISTRAVIMO IŠ REGISTRO PRAŠYMO FORMOS PILDYMAS

 

31. Mokesčių mokėtojas iš Registro išregistruojamas dėl tokių priežasčių:

priežasties kodas 1 – nutraukia veiklą,

priežasties kodas 2 – išvyksta nuolat gyventi į užsienį,

priežasties kodas 3 – miršta arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbiamas mirusiu.

32. Notaro veiklos nutraukimo priežastis yra notaro įgaliojimų pasibaigimas (atleidimas iš notaro pareigų). Išregistruojant notarą iš Registro, pateikiama Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo dėl atleidimo iš notaro pareigų kopija.

33. Advokato veiklos nutraukimo priežastis yra advokato išbraukimas iš Praktikuojančių advokatų sąrašo. Išregistruojant advokatą iš Registro, pateikiamas Lietuvos advokatų tarybos protokolo dėl advokato išbraukimo iš praktikuojančių advokatų sąrašo išrašas arba jo kopija.

34. Mokesčių mokėtojas, norintis iš Registro išsiregistruoti dėl išvykimo nuolat gyventi į užsienį, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

35. Mirusį ar įstatymų nustatyta tvarka paskelbtą mirusiu mokesčių mokėtoją išregistruoti iš Registro gali jo tiesioginiai palikuonys arba šeimos nariai, pateikę mirties liudijimą. Duomenys apie mokesčių mokėtojo mirtį gaunami iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazės. Išimtiniais atvejais (pvz., Gyventojų registro duomenys neperkelti į Registro duomenų bazę) apie tokio asmens išregistravimą iš Registro gali duomenų bazėje pažymėti Registro tvarkytojas, Registro duomenis sutikrinęs su Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazės duomenimis.

36. Išsiregistravimas iš Registro atliekamas mokesčių mokėtojui užpildžius Prašymo formos išregistravimo duomenų laukelį.

37. Išregistravimo priežasties laukelyje įrašomas išregistravimo priežasties kodas, nurodytas šių Taisyklių 31 punkte, ir veiklos nutraukimo data, išvykimo nuolat gyventi į užsienį data arba mokesčių mokėtojo mirties data.

38. Prašymą išregistruoti iš Registro pasirašo mokesčių mokėtojas arba jo įgaliotas asmuo.

39. Registro tvarkytojas įrašo išregistravimo iš Registro datą.

40. Prašymo laukelyje „Išregistravimo duomenys“ Registro tvarkytojas įrašo išregistravimo datą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Registro tvarkytojas, gavęs mokesčių mokėtojo Prašymą, sutikrina to Prašymo ir prie Prašymo pateiktų dokumentų duomenis. Jeigu Prašymo duomenys neatitinka dokumentuose nurodytų duomenų, Registro tvarkytojas, vadovaudamasis Registro nuostatų 47 punktu, turi pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas juos ištaisytų. Tokiu atveju mokesčių mokėtojas pateikia naują Prašymą.

42. Prašymo laukelyje „Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos žyma“ Registro tvarkytojas įrašo įregistravimo datą, duomenų pakeitimo įregistravimo datą, mokesčių mokėtojų tipo kodą iš Mokesčių mokėtojų tipų klasifikatoriaus, vietovės kodą. Įregistravimas (išregistravimas) įsigalioja, kai registravimo duomenys įrašomi į centrinę duomenų bazę.

43. Prašymą įregistruoti (išregistruoti) iš Registro pasirašo už įregistravimą atsakingas AVMI darbuotojas.

44. Dokumentus siunčiant paštu, taikoma Mokesčių administravimo įstatymo XI skyriaus 59 straipsnyje nustatyta datų ir dokumentų pripažinimo tvarka.

45. Už mokesčių mokėtojo registravimo duomenų nepateikimą Registro tvarkytojui ar pavėluotą pateikimą mokesčių mokėtojas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

46. Mokesčių mokėtojai, įregistruoti Registre, pagal finansų ministro 1996 07 01 įsakymu Nr. 63 „Dėl Mokesčio mokėtojų registravimo taisyklių ir registro pildymo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintas Mokesčių mokėtojų registravimo taisykles ir registro pildymo tvarką (Žin., 1996, Nr. 66-1591), per metus nuo Registro nuostatų įsigaliojimo turi patikslinti savo įregistravimo duomenis pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos parengtą tvarką.

______________


 

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Finansų ministerijos

viršininko 2000 m. gruodžio 29 d.

įsakymu Nr. 255

 

UŽSIENIO PILIEČIO IR ASMENS BE PILIETYBĖS PRAŠYMO ĮREGISTRUOTI

(IŠREGISTRUOTI) MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRE FR0224 FORMOS

UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Užsienio piliečio ir asmens be pilietybės prašymo įregistruoti (išregistruoti) Mokesčio mokėtojų registre FR0224 formos (toliau – Prašymas) užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų platinamų Prašymų formų arba nepadidintų ir nesumažintų jų kopijų užpildymo ir pateikimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 09 06 nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčio mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Mokesčio mokėtojų registro nuostatų (toliau – Registras) 43 punktu (Žin., 2000, Nr. 77-2333).

3. Prašymą pateikia fiziniai asmenys – užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės (toliau – mokesčių mokėtojai), kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalo mokėti mokesčius, t. y. kurie gauna ne su darbo santykiais susijusių pajamų. Prašymas pateikiamas per 5 darbo dienas nuo prievolės mokėti mokestį atsiradimo.

4. Prašymai pateikiami apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų miestų (rajonų) skyriams pagal mokesčių mokėtojo gyvenamosios vietos arba darbovietės adresą Lietuvoje.

5. Pildydami Prašymus, mokesčių mokėtojai turi laikytis tokių taisyklių:

5.1. raides ir skaičius rašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeisdami nurodytų laukelių linijų;

5.2. Prašymus pildyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

5.3. laukelius, kurių mokesčių mokėtojas nepildo, palikti tuščius (nerašyti jokių simbolių, brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.);

5.4. laukelį, pažymėtą kita spalva, pildo Registro tvarkytojas;

5.5. jei informacija netelpa Prašymo formos viename lape – pildomas kitas lapas, kurio viršuje įrašoma „Tęsinys“.

6. Visuose adresams skirtuose laukeliuose adresas rašomas tokia tvarka: gatvė, namo ir buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė. Adresas kaimo vietovėje rašomas tokia tvarka: kaimas, miestelis, seniūnija, rajonas, savivaldybė. Adresas užsienio šalyje įrašomas tiksliai pagal pateiktus mokesčių mokėtojo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, laukelyje „Valstybė“ įrašomas dviženklis valstybės kodas iš Pasaulio šalių ir teritorijų registro (Danija -DK). Įrašant adresą Lietuvoje, laukelis „Valstybė“ nepildomas.

7. Asmens gyvenamoji vieta yra ta vieta, kur asmuo faktiškai dažniausiai gyvena.

8. Darbovietė – įmonė, įstaiga, organizacija, kurioje mokesčių mokėtojas dirba arba privalo dirbti pagal darbo sutartį.

9. Mokesčių mokėtojų vardai, pavardės įrašomi autentiški iš jų pateiktų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų.

10. Prašymą pasirašo mokesčių mokėtojas arba jo įgaliotas asmuo.

11. Įgaliojimas turi būti patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka. Fizinio asmens kitam fiziniam asmeniui išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

12. Prašymas pildomas ir pateikiamas dviem egzemplioriais. Vienas iš jų su Registro tvarkytojo žyma apie įregistravimą ir AVMI atsakingo darbuotojo parašu bei AVMI spaudu grąžinamas mokesčių mokėtojui.

 

II. PRAŠYMO FORMOS UŽPILDYMAS

 

13. Prašymo 01 laukelyje „Asmens kodas“ įrašomas užsienio piliečio asmens kodas iš asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Jei Registre registruojasi asmuo be pilietybės arba užsienio pilietis, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, šiame laukelyje įrašomas Gyventojų registro suteiktas vienuolikos ženklų asmens kodas iš leidimo nuolat gyventi Lietuvoje. Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris atitinka asmens kodą tik tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas turi Leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Laukelis pildomas iš kairės į dešinę.

14. 02 laukelyje „Vardas“ įrašomas mokesčių mokėtojo vardas iš asmens dokumento. Jei mokesčių mokėtojas turi du ar daugiau vardų, tai įrašomi abu vardai.

15. 03 laukelyje „Pavardė“ įrašoma mokesčių mokėtojo pavardė iš asmens dokumento. Jei mokesčių mokėtojas turi dvigubą pavardę, tai įrašomos abi pavardės.

16. 04 laukelyje „Pilietybė“ įrašomas valstybės pavadinimas ir dviejų raidžių valstybės kodas iš Pasaulio šalių ir teritorijų registro. Valstybės kodą įrašo Registro tvarkytojas.

17. 05 laukelyje „Gyvenamoji vieta Lietuvoje“ įrašomas mokesčių mokėtojo gyvenamosios vietos adresas Lietuvoje, kurį nurodo pats mokesčių mokėtojas. Prie adreso įrašomi telekomunikaciniai duomenys (telefono, fakso, elektroninio pašto numeriai). Jei mokesčių mokėtojo gyvenamoji vieta yra viešbutis, įrašomas viešbučio adresas, pavadinimas, kambario numeris.

18. 06 laukelyje „Gyvenamoji vieta užsienio valstybėje“ įrašomas mokesčių mokėtojo gyvenamosios vietos adresas užsienio valstybėje ir telekomunikaciniai rekvizitai toje šalyje. Gyvenamoji vieta užsienio valstybėje įrašoma pagal mokesčių mokėtojo pateiktus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

19. 07 laukelyje „Darbovietė“ įrašomas mokesčių mokėtojo darbovietės Lietuvoje identifikacinis numeris (kodas), pavadinimas, adresas. Prie adreso įrašomi telekomunikaciniai rekvizitai. Laukelis pildomas, jei mokesčių mokėtojas yra įsidarbinęs Lietuvoje pagal darbo sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 05 01 nutarimu Nr. 488 „Dėl užsieniečių įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 37-1038) ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2000 06 01 įsakymo Nr. 62 „Dėl užsieniečių įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 48-1399) nustatyta tvarka. Jei mokesčių mokėtojas nėra įsidarbinęs Lietuvoje pagal darbo sutartį, šiame laukelyje įrašomas jo veiklos vykdymo vietos adresas.

20. 08 laukelyje „Darbo laikas“ įrašomas mokesčių mokėtojo darbo laikas arba darbo laikas to adreso, kuriame vykdoma veikla. Darbo laiko rašymo pavyzdys:

nuo 8 val. 15 min. iki 17 val. 45 min.

21. 09 laukelyje „Pagrindinės veiklos rūšys“ įrašomas mokesčių mokėtojo vykdomos pagrindinės veiklos rūšies kodas (ne mažiau keturių ženklų) ir pavadinimas. Jeigu mokesčių mokėtojo vykdomų pagrindinių veiklos rūšių yra kelios, jos įrašomos visos. Laukelis nepildomas, jei mokesčių mokėtojas nevykdo ūkinės-komercinės veiklos.

22. 10 laukelyje „Kitos veiklos rūšys“ įrašomi mokesčių mokėtojo vykdomų kitų veiklos rūšių kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių. Jeigu mokesčių mokėtojas jų nevykdo, laukelis nepildomas.

 

III. MOKESČIŲ MOKĖTOJO ĮREGISTRAVIMO DUOMENŲ PAKEITIMAS

 

23. Jei pasikeičia mokesčių mokėtojo įregistravimo Registre duomenys, per 5 darbo dienas nuo jų pasikeitimo mokesčių mokėtojas privalo apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Registro tvarkytojui pateikti naują Prašymą pakeisti šiuos duomenis Registre. Prašyme nurodomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris. Duomenys, kuriems pasikeitus būtina pildyti naują Prašymą:

23.1. vardas, pavardė,

23.2. gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje,

23.3. gyvenamoji vieta užsienio valstybėje,

23.4. pagrindinės veiklos rūšies kodas ir pavadinimas,

23.5. kitų veiklos rūšių kodai ir pavadinimai,

23.6. darbo laikas.

Įrašo tipo (R) laukelyje prie atskirų Prašymo laukų, kurie keičiami, įrašomas įrašo keitimo tipas:

N – (naujas įrašas), naudojamas, kai įrašomi nauji duomenys, senieji duomenys išlieka nepakitę;

K – (keičiamas įrašas), naudojamas, kai keičiami tam tikri laukelio duomenys (pvz., pavardė, adresas, telefonas);

L – (likviduojamas įrašas), naudojamas, kai naikinami (likviduojami) visi laukelio duomenys.

24. Duomenų pakeitimams patvirtinti pateikiami atitinkami dokumentai.

25. Kai pasikeičia asmens kodas, vardas, pavardė, paso serija ir numeris, mokesčių mokėtojas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą).

26. Gyvenamosios vietos pasikeitimo Lietuvoje duomenis mokesčių mokėtojas nurodo pats.

27. Jei keičiasi mokesčių mokėtojo pilietybė, pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas (pasas).

28. Pagrindinės ar kitų veiklos rūšių pasikeitimo duomenis mokesčių mokėtojas nurodo pats.

29. Laukelyje „Duomenų pasikeitimo data“ įrašoma duomenų pasikeitimų įsigaliojimo data.

30. Laukelyje „Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos žyma“ Registro tvarkytojas įrašo duomenų pakeitimų įregistravimo Registre datą.

 

IV. IŠREGISTRAVIMO IŠ REGISTRO PRAŠYMO FORMOS PILDYMAS

 

31. Mokesčių mokėtojas iš Registro išregistruojamas dėl tokių priežasčių:

priežasties kodas 1 – nutraukia veiklą,

priežasties kodas 2 – išvyksta nuolat gyventi į užsienį,

priežasties kodas 3 – miršta arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbiamas mirusiu.

32. Mirusį ar įstatymų nustatyta tvarka paskelbtą mirusiu mokesčių mokėtoją iš Registro išregistruoti gali jo tiesioginiai palikuonys arba šeimos nariai, pateikę mirties liudijimą. Duomenys apie mokesčių mokėtojo mirtį gaunami iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazės tuo atveju, jei mokesčių mokėtojas turi leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Išimtiniais atvejais (pvz., Gyventojų registro duomenys neperkeliami į Registro duomenų bazę) apie tokio asmens išregistravimą iš Registro gali duomenų bazėje pažymėti Registro tvarkytojas, Registro duomenis sutikrinęs su Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazės duomenimis.

33. Išregistravimas iš Registro atliekamas mokesčių mokėtojui užpildžius Prašymo formos išregistravimo duomenų laukelį.

34. Išregistravimo priežasties laukelyje įrašomas išregistravimo priežasties kodas, nurodytas šių Taisyklių 31 punkte, ir veiklos nutraukimo data, išvykimo nuolat gyventi į užsienį data arba mokesčių mokėtojo mirties data.

35. Prašymą išregistruoti iš Registro pasirašo mokesčių mokėtojas ar jo įgaliotas asmuo.

36. Registro tvarkytojas įrašo išregistravimo iš Registro datą.

37. Prašymo laukelyje „Išregistravimo duomenys“ Registro tvarkytojas įrašo išregistravimo datą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Registro tvarkytojas, gavęs mokesčių mokėtojo Prašymą, sutikrina Prašyme nurodytus duomenis su prie Prašymo pateiktų dokumentų duomenimis. Jeigu Prašymo duomenys neatitinka atitinkamuose dokumentuose nurodytų duomenų, Registro tvarkytojas, vadovaudamasis Registro nuostatų 47 punktu, turi pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas juos ištaisytų. Tokiu atveju mokesčių mokėtojas pateikia naują Prašymą įregistruoti.

39. Prašymo laukelyje „Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos žyma“ Registro tvarkytojas įrašo įregistravimo datą, duomenų pakeitimo įregistravimo datą, mokesčių mokėtojo tipo kodą iš Mokesčių mokėtojų tipų klasifikatoriaus, mokesčių mokėtojui priskirtą laikiną mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, vietovės kodą. Laikinas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris priskiriamas, jeigu mokesčių mokėtojas neturi leidimo nuolat gyventi Lietuvoje, t. y. kai jam nesuteiktas asmens kodas. Laikino mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio taikymo tvarka patvirtinta VMI prie FM viršininko 1998 01 20 įsakymu Nr. 13 (Žin., 1998, Nr. 17-427). Įregistravimas (išregistravimas) įsigalioja, kai registravimo duomenys įrašomi į centrinę duomenų bazę.

40. Prašymą įregistruoti ir išregistruoti iš Registro pasirašo atsakingas už įregistravimą AVMI darbuotojas.

41. Dokumentus siunčiant paštu, taikoma Mokesčių administravimo įstatymo XI skyriaus 59 straipsnyje nustatyta datų ir dokumentų pripažinimo tvarka.

42. Už mokesčių mokėtojo registravimo duomenų nepateikimą Registro tvarkytojui ar pavėluotą pateikimą mokesčių mokėtojas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

43. Mokesčių mokėtojai, įregistruoti Registre, pagal finansų ministro 1996 07 01 įsakymu Nr. 63 „Dėl Mokesčio mokėtojų registravimo taisyklių ir registro pildymo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintas Mokesčių mokėtojų registravimo taisykles ir registro pildymo tvarką (Žin., 1996, Nr. 66-1591), per metus nuo Registro nuostatų įsigaliojimo turi patikslinti savo įregistravimo duomenis pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos parengtą tvarką.

______________