LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIŲ PAŠALPŲ ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS, ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1999 m. gruodžio 23 d. Nr. VIII-1497

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 89-1706; 1997, Nr. 99-2506; 1998, Nr. 35-934, Nr. 115-3240)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies papildymas ir 3 dalies pripažinimas netekusia galios

1. 9 straipsnio 1 dalyje po skaičiaus „41“ įrašyti skaičių „5“ ir ją išdėstyti taip:

„Pašalpos, nurodytos šio įstatymo 2, 4, 41, 5, 6 ir 8 straipsniuose, mokamos iš tikslinių lėšų, numatytų savivaldybių biudžetams skaičiuojant jų finansinius rodiklius.“

2. 9 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2000 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________