VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ATVEJŲ, KADA VIETOJ KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA GALI PRAŠYTI TIEKĖJŲ PATEIKTI JOS NUSTATYTOS FORMOS PIRKIMO DOKUMENTUOSE NURODYTŲ MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJĄ, NUSTATYMO

 

2010 m. balandžio 15 d. Nr. 1S-54

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174) 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 32 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2006, Nr. 13-460; 2009, Nr. 103-4302; 2010, Nr. 40-1900) 1.4.4 punktu,

nustatau, kad:

1. Perkančioji organizacija vietoj kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų prašyti tiekėjų pateikti jos nustatytos formos pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją gali šiais atvejais:

1.1. kai viešasis prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio vertė viršija Viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsnyje nurodytą tarptautinio viešojo pirkimo vertės ribą, atliekamas atviro konkurso būdu, išskyrus, kai taikomas elektroninis aukcionas, naudojama dinaminė pirkimo sistema ar kai pasirinktas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus;

1.2. kai atliekant Viešųjų pirkimų įstatymo IV skyriuje reglamentuojamus viešuosius pirkimus, vadovaujantis perkančiosios organizacijos pasitvirtintų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis, tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas nėra būtinas prieš tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimo ir palyginimo procedūrą (nėra atliekama kvalifikacinė atranka), o pasirinktas pasiūlymų vertinimo kriterijus yra mažiausia kaina.

2. Šio įsakymo 1 punkte nustatytais atvejais pirkimo dokumentuose nurodoma, kad atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo).

3. Perkančioji organizacija, supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse nustatydama šio įsakymo 1.2 punkte numatytus atvejus, turi užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų laikymąsi.

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                  Daivis Zabulionis