LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2001 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMO NR. 583 „DĖL GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2006 m. rugsėjo 27 d. Nr. V-805

Vilnius

 

Pakeičiu Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583 „Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 96-3400):

1. Papildau šiuo 1.41 punktu:

„1.41 asmenų prisirašymo perkėlimą kitai PASPĮ, kuri perima turtą, teises ir pareigas.“.

2. Išdėstau 1.5 punktą taip:

„1.5. asmenų, naujai prisirašiusių kitoje PASPĮ, ir asmenų, kurių prisirašymas perkeliamas į kitą PASPĮ, ambulatorinių kortelių perdavimą.“.

3. Papildau nauju IV skyriumi:

 

IV. ASMENŲ PRISIRAŠYMO PERKĖLIMAS KITAI PASPĮ

 

16. Asmenų prisirašymas perkeliamas kitai PASPĮ, jei ji dėl reorganizavimo, pertvarkymo ar kito juridinio pagrindo perima PASPĮ turtą, teises ir pareigas. Už asmenų prisirašymo perkėlimą iš perkeltų asmenų mokestis neimamas.

17. Apie prisirašymo perkėlimą į kitą PASPĮ turi būti paskelbiama vietinėje spaudoje ne vėliau kaip per 5 dienas nuo prisirašymo perkėlimo ir papildomai asmuo apie tai informuojamas jo pirmo apsilankymo įstaigoje metu. Asmens sutikimas registruojamas formos Nr. 025-025-2/a prašymu.

18. Asmens prisirašymo perkėlimas šios tvarkos 2 ir 4 punkte nurodytų terminų nestabdo ir neatnaujina.“.

4. Buvusį IV skyrių laikau atitinkamai V skyriumi ir jo pavadinimą išdėstau taip:

 

V. ASMENŲ, NAUJAI PRISIRAŠIUSIŲ KITOJE PASPĮ, IR ASMENŲ, KURIŲ PRISIRAŠYMAS PERKELIAMAS Į KITĄ PASPĮ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ PERDAVIMAS“.

 

5. Buvusį V skyrių laikau atitinkamai VI skyriumi.

6. Papildau šiuo 161 punktu;

„161. Perkėlus asmenų prisirašymą kitai PASPĮ, jo ambulatorinė kortelė perduodama tai PASPĮ“.

7. 20 punkte po žodžio „įstaigai“ įrašau žodžius „arba PASPĮ, į kurią perkeliamas asmenų prisirašymas“.

8. Buvusius 16–24 punktus laikau atitinkamai 19–27 punktais.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS