LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. liepos 24 d. Nr. ISAK-1652

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 42 straipsnio 1 ir 3 dalimis:

1. Tvirtinu pridedamą Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas).

2. Įgalioju Studijų kokybės vertinimo centrą:

2.1. šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Tvarkos aprašo nustatyta tvarka akredituoti studijų programas;

2.2. akredituoti 3 metams studijų programas, kurių vertinimas buvo pradėtas iki Tvarkos aprašo įsigaliojimo ir kurios siūlomos akredituoti lygtinai arba akredituoti ribojamai. Studijų programas, kurias siūloma akredituoti ribojamai, akredituoti su nuostata, kad į šias programas aukštosios mokyklos negali priimti naujų studentų;

2.3. akredituoti 6 metams studijų programas, kurių vertinimas buvo pradėtas iki Tvarkos aprašo įsigaliojimo ir kurios siūlomos akredituoti be sąlygų.

3. Nustatau, kad:

3.1 iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtas studijų programų vertinimas baigiamas, taip pat apeliacijos dėl tokių studijų programų vertinimo nagrinėjamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusius teisės aktus;

3.2. aukštosios mokyklos negali priimti naujų studentų į studijų programas, kurios buvo vertintos iki Tvarkos aprašo įsigaliojimo ir kurias buvo pasiūlyta akredituoti ribojamai.

4. Pripažįstu netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 1055 „Dėl mokslo ir studijų institucijų vertinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2066);

4.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1561 „Dėl kai kurių švietimo ir mokslo įsakymų pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 90-3879) 8 punktą;

4.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. ISAK-1628 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1055 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų vertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 159-5806);

4.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. ISAK-1911 „Dėl Aukštojo mokslo studijų programų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.175-6515);

4.5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. ISAK-1553 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1055 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų vertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3462);

4.6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymą Nr. ISAK-2002 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. ISAK-1911 „Dėl Aukštojo mokslo studijų programų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 123-4403);

4.7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. ISAK-1582 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1055 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų vertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 65-2467);

4.8. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymą Nr. ISAK-3294 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1055 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų vertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 143-5728).

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652

 

STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikoje vykdomų ir ketinamų vykdyti aukštųjų mokyklų studijų programų išorinio vertinimo tikslus bei atlikimo principus, akreditavimo tikslus bei jo atlikimo tvarką, taip pat užsienio aukštųjų mokyklų filialų Lietuvos Respublikoje (toliau – filialas) vykdomų programų išorinio vertinimo tvarką.

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140) bei Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Studijų programos išorinis vertinimas – nacionalinės ir tarptautinės patirties kontekste atliekama studijų programos ir jos vykdymo kokybės analizė bei rekomendacijų studijų programai tobulinti pateikimas.

Studijų programos akreditavimas – vertinimas, ar studijų programa atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Jis realizuojamas procedūra, kuria formalizuojamos išorinio vertinimo išvados ir (arba) nustatoma atitiktis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintiems bendriesiems ir specialiesiems (studijų krypties, krypčių grupės arba studijų srities aprašams; jei nėra patvirtintų studijų krypties, krypčių grupės, srities aprašų, studijų programos turi atitikti studijų krypčių reglamentuose nustatytus specialiuosius reikalavimus) reikalavimams studijų programoms (toliau – reikalavimai studijų programoms).

4. Studijų programos išorinio vertinimo tikslai:

4.1. sudaryti prielaidas tobulinti studijų programą, kurti studijų kokybės užtikrinimo kultūrą;

4.2. nustatyti, kaip studijų programos vykdymo kokybė atitinka teisės aktų reikalavimus (netaikoma filialams) Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir aukštosios mokyklos, filialo įsipareigojimus.

5. Studijų programos akreditavimo paskirtis – nustatyti, ar studijų programa atitinka teisės aktų reikalavimus.

6. Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinį vertinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – Centras) arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą (toliau – Agentūra).

7. Centras privalo parengti, patvirtinti ir viešai skelbti studijų programų savianalizės rengimo metodiką, išorinio vertinimo kriterijų, vertinimo ekspertų atrankos ir vertinimo procedūrų aprašą. Agentūra pagal sutartį su aukštąja mokykla atlieka išorinį vertinimą remdamasi Agentūros nustatytais ir viešai paskelbtais išorinio vertinimo kriterijais ir procedūromis.

 

II. STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMAS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

8. Vykdomos tik akredituotos studijų programos. Studijų programos turi būti akredituojamos ne rečiau kaip kartą per 6 metus. Tuo atveju, jei studijų programai taikomas Apraše nurodytas trumpesnis akreditavimo terminas, tokia studijų programa akredituojama iki šio termino pabaigos.

9. Ketinamos vykdyti studijų programos akredituojamos 3 metams. Vykdomos studijų programos akredituojamos 6 arba 3 metams.

10. Sprendimą dėl studijų programų akreditavimo priima Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota akredituojanti institucija (toliau – Įgaliota akredituojanti institucija). Ji priima vieną iš sprendimų, nurodytų Aprašo 21 bei 26 punktuose.

11. Įgaliota akredituojanti institucija Aprašo 21.2, 26.2 ir 26.3 punktuose nurodytus sprendimus privalo motyvuoti.

12. Studijų programa laikoma akredituota nuo Įgaliotos akredituojančios institucijos sprendimo akredituoti studijų programą dienos arba nuo aukštosios mokyklos prašyme akredituoti studijų programą nurodyto pageidaujamo akreditavimo termino pradžios, jei sprendimas priimamas anksčiau šio termino.

13. Akredituota studijų programa nustatytam akreditavimo terminui įregistruojama į Studijų ir mokymo programų registrą. Įgaliota akredituojanti institucija, priėmusi sprendimą akredituoti studijų programą, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos privalo perduoti Studijų ir mokymo programų registro tvarkytojui duomenis, būtinus studijų programai įregistruoti Studijų ir mokymo programų registre.

14. Jei per nustatytą terminą studijų programa nėra akredituota arba jei Įgaliota akredituojanti institucija priima sprendimą neakredituoti studijų programos, įsigaliojus Įgaliotos akredituojančios institucijos sprendimui studijų programa išregistruojama iš Studijų ir mokymo programų registro. Įgaliotai akredituojančiai institucijai priėmus sprendimą neakredituoti studijų programos, duomenys apie tai Studijų ir mokymo programų registro tvarkytojui perduodami per 3 darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo dienos.

15. Jei pagal išregistruojamą studijų programą yra studijavusių, bet jos nebaigusių studentų, švietimo ir mokslo ministras nustato tolesnes jų studijų galimybes. Aukštoji mokykla per du mėnesius nuo programos išregistravimo dienos privalo pranešti Švietimo ir mokslo ministerijai pagal išregistruojamą studijų programą studijavusių, bet jos nebaigusių studentų skaičių ir pateikti siūlymus dėl šių studentų tolesnių studijų galimybių.

16. Įgaliota akredituojanti institucija visus savo sprendimus skelbia viešai, taip pat tiesiogiai informuoja apie juos suinteresuotus subjektus.

 

III. KETINAMŲ VYKDYTI STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMAS

 

17. Ketinama vykdyti (nauja) studijų programa akredituojama be išorinio vertinimo procedūros tuo atveju, jei yra akredituota pati aukštoji mokykla. Įgaliota akredituojanti institucija priima sprendimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo įvertinusi pateiktos studijų programos aprašo atitikimą Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintiems reikalavimams studijų programoms. Jei aukštoji mokykla nėra akredituota, ketinama vykdyti studijų programa yra akredituojama tik atlikus išorinį programos vertinimą. Šiuo atveju Įgaliota akredituojanti institucija priima sprendimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo remdamasi išorinio vertinimo išvada.

18. Programa, teikiama akredituoti kaip ketinama vykdyti studijų programa, bent vienu iš svarbiausių ją sudarančių vertinimo sričių (sandara, dėstytojai, materialieji ištekliai) turi reikšmingai (mažiausiai 40% formalizuojamų elementų įvardytų studijų krypties, krypčių grupės arba studijų srities aprašuose (jei nėra patvirtintų studijų krypties, krypčių grupės, srities aprašų, studijų programos turi atitikti studijų krypčių reglamentuose nustatytus specialiuosius reikalavimus), imties) skirtis nuo tos pačios aukštosios mokyklos tos pačios studijų krypties programos, kuri per trejus metus iki šio teikimo dienos buvo neigiamai įvertinta ir neakredituota arba kuri visai nebuvo pateikta vertinti iki akreditavimo termino pabaigos. Į neigiamai įvertintą ir neakredituotą arba nevertintą studijų programą reikšmingai panaši studijų programa gali būti akredituojama kaip ketinama vykdyti studijų programa tik atlikus jos išorinį vertinimą.

19. Aukštoji mokykla, ketinanti vykdyti naują studijų programą, Įgaliotai akredituojančiai institucijai pateikia:

19.1. prašymą akredituoti studijų programą, nurodydama pageidaujamo akreditavimo termino pradžią;

19.2. ketinamos vykdyti studijų programos aprašą;

19.3. išorinio studijų programos vertinimo, atlikto ne anksčiau kaip prieš dvejus metus, išvadą, jeigu aukštoji mokykla nėra akredituota.

20. Įgaliota akredituojanti institucija, gavusi Aprašo 19 punkte nurodytus dokumentus, privalo per 45 dienas priimti sprendimą dėl akreditavimo.

21. Įgaliota akredituojanti institucija dėl ketinamos vykdyti studijų programos priima vieną iš šių sprendimų:

21.1. akredituoti studijų programą 3 metams;

21.2. neakredituoti studijų programos.

22. Įgaliotos akredituojančios institucijos sprendimas, nurodytas Aprašo 21.2 punkte, neatima teisės aukštajai mokyklai, ištaisius programos trūkumus, kreiptis pakartotinai dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo. Jei aukštoji mokykla per 3 mėnesius nuo šio Aprašo 21.2 punkte numatyto Įgaliotos akredituojančios institucijos sprendimo priėmimo dienos ištaiso ketinamos vykdyti programos nustatytus neatitikimus teisės aktų reikalavimams, pateikia 19.1 punkte numatytą prašymą ir pataisytą ketinamos vykdyti studijų programos aprašą, Įgaliota akredituojanti institucija vieną iš šio Aprašo 21 punkte numatytų sprendimų priima per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

 

IV. VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMAS

 

23. Įgaliota akredituojanti institucija priima sprendimą dėl vykdomos studijų programos akreditavimo remdamasi išorinio vertinimo išvada.

24. Aukštoji mokykla ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 dienos, likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki studijų programos akreditavimo termino pabaigos, Įgaliotai akredituojančiai institucijai pateikia:

24.1. prašymą akredituoti studijų programą, nurodydama pageidaujamą akreditavimo termino pradžią;

24.2. ne senesnę kaip dvejų metų išorinio studijų programos vertinimo išvadą; jei studijų programa baigiama vykdyti, t. y. nebeketinama priimti naujų studentų, o akreditavimo terminas baigiasi anksčiau negu studijų programą baigs paskutinė studentų laida, studijų programos akreditavimo terminas gali būti pratęstas neatlikus studijų programos išorinio vertinimo.

25. Įgaliota akredituojanti institucija, gavusi Aprašo 24 punkte nurodytus dokumentus, privalo per 45 dienas priimti sprendimą dėl akreditavimo. Jei išorinį programos vertinimą atlieka Įgaliota akredituojanti institucija, Aprašo 24.1 punkte nurodytą prašymą akredituoti studijų programą aukštoji mokykla turi teisę pateikti kartu su prašymu atlikti išorinį programos vertinimą. Šiuo atveju aukštoji mokykla nepateikia Aprašo 24.2 punkte nurodyto dokumento.

26. Įgaliota akredituojanti institucija dėl vykdomų studijų programų priima vieną iš šių sprendimų:

26.1. akredituoti studijų programą 6 metams;

26.2. akredituoti studijų programą 3 metams;

26.3. neakredituoti studijų programos.

27. Aprašo 26.3 punkte nurodytas Įgaliotos akredituojančios institucijos sprendimas įsigalioja pasibaigus einamajam semestrui.

28. Įgaliota akredituojanti institucija atitinkamus sprendimus priima pagal išorinio vertinimo išvadą:

28.1. Aprašo 26 punkte nurodytą sprendimą priima, jei išorinio vertinimo išvadoje pateiktas studijų programos įvertinimas sudaro ne mažiau kaip 18 balų ir nė viena vertinama sritis nėra įvertinta „nepatenkinamai“ ar „patenkinamai“ (pagal Aprašo 1 priede nustatytas vertinimo sritis ir Aprašo 2 priede pateiktą įvertinimo skalę) ir studijų programa atitinka Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus reikalavimus studijų programoms.

28.2. Aprašo 26.2 punkte nurodytą sprendimą priima, jei išorinio vertinimo išvadoje pateiktas studijų programos įvertinimas sudaro ne mažiau kaip 12 balų ir nė viena vertinama sritis nėra įvertinta „nepatenkinamai“ (pagal šio Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytas vertinimo sritis ir įvertinimo skalę) ir studijų programa atitinka Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus reikalavimus studijų programoms;

28.3. Aprašo 26.3 punkte nurodytą sprendimą priima, jei išorinio vertinimo išvadoje pateiktas studijų programos įvertinimas sudaro mažiau nei 12 balų arba bent viena vertinama sritis įvertinta „nepatenkinamai“ (pagal Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytas vertinimo sritis ir įvertinimo skalę) arba studijų programa neatitinka Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintų reikalavimų studijų programoms.

 

V. STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIS VERTINIMAS

 

29. Išoriniam vertinimui teikiamos vykdomos akredituotos studijų programos; jeigu aukštoji mokykla nėra akredituota, išoriniam vertinimui teikiamos ir ketinamos vykdyti studijų programos.

30. Studijų programos išorinis vertinimas atliekamas šiais etapais:

30.1. savianalizė, atliekama studijų programą vykdančios ar ketinančios vykdyti aukštosios mokyklos;

30.2. vertinimo ekspertų grupės vizitas į studijų programą vykdančią ar ketinančią vykdyti aukštąją mokyklą;

30.3. išorinio vertinimo išvadų parengimas ir viešas paskelbimas;

30.4. paskesnė veikla, kuria siekiama įvertinti priemones pagal pateiktas išorinio vertinimo rekomendacijas.

31. Aukštoji mokykla, filialas dėl studijų programos išorinio vertinimo į Centrą ar Agentūrą kreipiasi pagal Centro ir Agentūros nustatytas procedūras ir informuoja Įgaliotą akredituojančią instituciją.

32. Aukštoji mokykla sudaro sąlygas studijų programų išoriniam vertinimui:

32.1. priima Centro ar Agentūros paskirtus ekspertus, organizuoja jų susitikimus su tikslinėmis grupėmis;

32.2. prireikus pateikia papildomą informaciją ir dokumentus.

33. Centras ar Agentūra prisiima atsakomybę už studijų programos išorinio vertinimo išvadose pateiktus rezultatus.

34. Išorinio vertinimo išvadose papildomai pateikiamas studijų programos įvertinimas pagal Aprašo 1 priede nustatytas vertinimo sritis ir Aprašo 2 priede pateiktą įvertinimo skalę. Studijų programa įvertinama teigiamai, jeigu atitinka šio Aprašo 28.2 punkto reikalavimus.

35. Aukštoji mokykla, filialas privalo per 10 dienų nuo įvertinimo rezultatų gavimo interneto tinklalapyje ar kitais tinkamais būdais informuoti apie Centro ar Agentūros pateiktus studijų programos išorinio kokybės įvertinimo rezultatus.

 

VI. APELIACIJŲ TEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

36. Aukštoji mokykla, filialas turi teisę pateikti apeliacijas Centrui ar Agentūrai dėl išorinio vertinimo išvadų. Apeliacijos nagrinėjamos Centro ar Agentūros nustatyta tvarka.

37. Aukštosios mokyklos, filialo teisių gynimas 36 punkte numatyta tvarka neapriboja aukštosios mokyklos, filialo teisės kreiptis į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.

 


VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Studijų programas, įvertintas, akredituotas be sąlygų ir įregistruotas Studijų ir mokymo programų registre iki Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, Įgaliota akredituojanti institucija iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. turi akredituoti terminui iki:

38.1. 2011 m. gruodžio 31 d. – akredituotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 metų įsakymais;

38.2. 2012 m. gruodžio 31 d. – akredituotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 ir 2004 metų įsakymais;

38.3. 2013 m. gruodžio 31 d. – akredituotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 ir 2006 metų įsakymais;

38.4. 2014 m. gruodžio 31 d. – akredituotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 ir 2008 metų įsakymais;

38.5. 2015 m. rugpjūčio 17 d. – akredituotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 metų įsakymais.

39. Studijų programas, įvertintas, akredituotas lygtinai ir įregistruotas Studijų ir mokymo programų registre iki Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, Įgaliota akredituojanti institucija iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. turi akredituoti terminui, ne ilgesniam kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d.

40. Išoriškai nevertintas studijų programas, įregistruotas Studijų ir mokymo programų registre iki Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. Įgaliota akredituojanti institucija turi akredituoti terminui iki 2011 m. liepos 15 d., o šios studijų programos turi būti įvertintos iki 2010 m. gruodžio 31 d.

41. Studijų programas, įvertintas, bet neakredituotas ir įregistruotas Studijų ir mokymo programų registre iki Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, Įgaliota akredituojanti institucija iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. turi akredituoti ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

 

_________________

 


Studijų programų išorinio vertinimo ir

akreditavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

STUDIJŲ PROGRAMOS ĮVERTINIMAS

 

Eil. Nr.

Vertinimo sritis

Srities įvertinimas, balai

1

Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

 

2

Programos sandara

 

3

Personalas

 

4

Materialieji ištekliai

 

5

Studijų eiga ir jos vertinimas (studentų atranka, pasiekimų vertinimas, parama studentams)

 

6

Programos vadyba (programos administravimas, vidinis studijų kokybės užtikrinimas)

 

 

Iš viso:

maksimali balų suma: 24

 

_________________

 


Studijų programų išorinio vertinimo ir

akreditavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

ĮVERTINIMO SKALĖ

 

Lygis/
balų skaičius

Įvertinimas

Apibūdinimas

1

Nepatenkinamai

Yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti

2

Patenkinamai

Tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti

3

Gerai

Sistemiškai plėtojama sritis, turi savitų bruožų

4

Labai gerai

Sritis yra išskirtinė

 

_________________