LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.04.01:2002 „ESAMŲ STATINIŲ TYRIMAI“ PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 16 d. Nr. 182

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-02-26 nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) 1.1.15 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766):

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.04.01:2002 „Esamų statinių tyrimai“ (pridedama).

2. Nustata u, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytas reglamentas įsigaliotų nuo 2002 m. liepos 1 d.

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „reglamentas“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 182

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 1.04.01:2002

ESAMŲ STATINIŲ TYRIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas), parengtas taikant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [3.1] nuostatas ir Vyriausybės suteiktus Aplinkos ministerijai įgaliojimus [3.2], nustato esamų statinių (konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimų, matavimų) tvarką bei šių tyrinėjimų dokumentų turinį.

2. Reglamentas yra privalomas visiems juridiniams ar fiziniams asmenims, kurie turi teisę atlikti šio Reglamento 1 punkte išvardytus tyrimus nepriklausomai nuo statybos finansavimo šaltinių ir statinio nuosavybės formos.

 

II. NUORODOS

 

3. Šiame Reglamente panaudoti šie teisės aktai:

3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin.,1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-02-28 nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819);

3.3. Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.12.03:2000 „Potencialiai pavojingų hidrotechnikos statinių techninės būklės įvertinimas“ (Žin., 2000, Nr. 90-2818);

3.4. Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.12.12:1998 „ Tiltų naudojimo tvarka ir priežiūra“ (Žin., 1998, Nr. 23-587);

3.5. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“ (Žin., 2000, Nr. 36-1020).

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Šiame Reglamente vartojamos tos pačios sąvokos, kurios pateiktos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [3.1]. Žemiau pateikiamos tik tos Statybos įstatymo sąvokos, kurios tiesiogiai susijusios su šiuo Reglamentu:

4.1. tyrinėtojas – Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta tam tikros srities tyrinėjimų (tyrimų) veikla, arba fizinis asmuo, kuriems šis ar kiti įstatymai suteikia teisę atlikti statybinius ir kitus su statyba susijusius tyrinėjimus (tyrimus);

4.2. statybiniai tyrinėjimai – statinio statybos sklype (ar, kai reikia, gretimos teritorijos), statinio projektavimo sąlygų sąvade nustatytų inžinerinių tinklų (kuriuos reikia nutiesti ar esamų bei statomų) ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai bei kiti tyrimai; aplinkos, kraštovaizdžio, higieniniai tyrimai; kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, – taip pat esamo ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimai; esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai.

 

IV. ESAMŲ STATINIŲ TYRIMO TVARKOS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Statinių tyrimai (tyrinėjimai) atliekami vadovaujantis:

5.1. tyrimų užsakovo: statytojo (užsakovo), projektuotojo ar rangovo patvirtinta tyrimų užduotimi;

5.2. Statybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais (tarp jų – normatyviniais statybos techniniais dokumentais), Vyriausybės įgaliotų institucijų patvirtintais (pagal kompetenciją) atskirų statinių tipų tyrimų dokumentais.

6. Prie statinių tyrimų priskiriami:

6.1. statinių (konstrukcijų, inžinerinių sistemų) techninės būklės įvertinimas, kuris vykdomas apžiūros bei konstrukcijų bandymų, laboratorinių tyrimų būdu ir skaičiavimais;

6.2. statinių (konstrukcijų, inžinerinių sistemų) matavimai.

7. Papildomų inžinerinių tyrimų atlikimo būtinumą sprendžia tyrinėtojas. Jie atliekami pagal specialią užduotį.

8. Tyrinėtojas privalo pateikti tyrimų (tyrinėjimų) užsakovui dokumentus – techninę ataskaitą.

9. Tyrimai atliekami iki statinio projekto rengimo pradžios, statinio projektavimo ir statybos metu bei naudojant statinius. Tyrimai reikalingi laiku atliktam ir kvalifikuotam statinių (konstrukcijų) būklės įvertinimui.

10. Pastatų ir inžinerinių statinių techniniai tyrimai (tyrinėjimai) atliekami tokiu eiliškumu:

10.1. išnagrinėjama projektinė archyvinė medžiaga, kadastrinių matavimų ir techninio paso duomenys, patikslinama tyrinėjimo darbų apimtis, atsižvelgiant į numatomų darbų rūšį;

10.2. apžiūrimas statinys ir išaiškinama jo bendra konstrukcinė schema, fizinė būklė, išplanavimas, numatomos atidengimo, zondavimo, šurfų, pavyzdžių ir bandinių ėmimo vietos ir tyrimų charakteris;

10.3. sudaromi matavimų brėžiniai ir daromos pastato (statinio) fotonuotraukos;

10.4. detaliai ištiriamos statinio konstrukcijos, elementai, prireikus atliekami geologiniai geotechniniai tyrimai, inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai.

 

V. ESAMŲ STATINIŲ (KONSTRUKCIJŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

 

11. Laiku atliktas ir kvalifikuotas statinių ir jų konstrukcijų būklės įvertinimo tikslas – padėti saugiai naudoti statinius, sustiprinti, atstatyti arba pakeisti konstrukcijų laikomąją galią (parengiant statinių kapitalinio remonto ar rekonstravimo projektus ir atlikus pagal juos statybos darbus).

12. Pastatų ir inžinerinių statinių techninės būklės įvertinimas atliekamas apžiūrų, bandymų ir laboratorinių tyrimų būdu.

13. Statinių ir jų konstrukcijų apžiūros susideda iš:

13.1. nuolatinių stebėjimų;

13.2. sezoninių bendrųjų arba dalinių apžiūrų, atliekamų statinio dalyje pagal statinio naudojimo reglamentą;

13.3. neeilinių apžiūrų, atliekamų po stichinių nelaimių, dalinių statinio ar jo konstrukcijų griūčių ir kitokių reiškinių, sukeliančių pavojingas konstrukcijų deformacijas.

14. Vizualios apžiūros.

Pastatų ir inžinerinių statinių konstrukcijos apžiūrimos vizualiai su reikiamais įrankiais bei instrumentais. Vizualios apžiūros metu apytiksliai išmatuojamos konstrukcijų deformacijos (įlinkiai, vertikalūs ir įstriži plyšiai), laikančiųjų konstrukcijų betono kokybė, įtemptosios armatūros būklė, patikrinama plieninių ir gelžbetoninių ryšių ir jų tvirtinimo detalių, užtikrinančių statinio erdvinį standumą, kokybė. Svarbiausi statinių laikančiųjų konstrukcijų defektai turi atsispindėti lentelėje, kurioje nurodomi aprašomi defektai, jų atsiradimo priežastys, poveikiai ir pavojingumas pagal kategorijas. Teisingai pasirinkus pagrindinių defektų vertinimo kriterijus, pateikiamos preliminarios išvados bei rekomendacijos.

15. Statinių (konstrukcijų) techninės būklės įvertinimas yra pateikiamas apžiūros aktu, kur įrašomos apžiūros išvados ir jų esmė. Išvadose surašomos numatomos atidengimo, zondavimo, šurfų pavyzdžių ir bandinių ėmimo vietos ir tyrimų charakteris.

16. Konstrukcijų tyrimai skaičiavimais ir bandymais, laboratoriniai tyrimai.

Norint išaiškinti statinio konstrukcijų stiprumą ir patikimumą, atliekami pamatų, sienų ir konstrukcijų tyrimai ir patikrinamieji skaičiavimai. Atliekamas pamatų, perdangų šurfavimas, atliekami inžineriniai geologiniai, geotechniniai tyrimai, kurie pateikiami pridedamoje inžinerinių geologinių geotechninių tyrimų ataskaitoje. Pateikiama pamatų pagrindų detali charakteristika, sienų zondavimo rezultatų lentelė.

17. Atliekami tyrimai plytų mūro drėgnumui nustatyti bei plytų ir skiedinio stiprumo tyrimai pagal jų paviršiaus tvirtumą. Atliekami skaičiavimai sijų stiprumui, pleišėtumui ir standumui nustatyti.

18. Statinio laikančiųjų (gelžbetoninių) konstrukcijų laikomajai galiai nustatyti atliekami įtemptosios armatūros tempimo bandymai, kuriais nustatomas jos stipris. Gauti tempimo rezultatai surašomi lentelėje. Atidengtose vietose apskaičiuojami vielų įtempiai, kurie taip pat surašomi atskiroje lentelėje. Betono stipriui nustatyti imami mėginiai iš įvairių konstrukcijų vietų ir gniuždomi. Betono stipris pateikiamas atskiroje lentelėje. Nustatomas chloridų kiekis betono mėginiuose ir išmatuojama betono karbonatizacija. Pateikiamos bandymų rezultatų išvados ir rekomendacijos, kuriose, įvertinus konstrukcijų būklę, numatomos priemonės pirminėms defektų atsiradimo priežastims pašalinti, konstrukcijų būklei atstatyti.

19. Lietuvos Respublikoje esančių visų potencialiai pavojingų hidrotechnikos statinių techninės būklės įvertinimo metodiką ir kriterijus nustato organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.12.03:2000 [3.3].

20. Automobilių kelių, gatvių, geležinkelių ir pėsčiųjų tiltų, viadukų ir estakadų (toliau – Tiltų) naudojimo ir priežiūros reikalavimus nustato organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.12.02: 1998 [3.4].

21. Pagrindinius reikalavimus organizuojant ir vykdant inžinerinius geodezinius tyrinėjimus nustato geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.08.01:2000 [3.5].

 

VI. MATAVIMAI

 

21. Matavimų tikslas – pateikti aukštų planus, pjūvius, fasadų ir kitus projektavimui reikalingus brėžinius arba patikslinti kadastrinių matavimų brėžinius. Pagrindas darbams atlikti – užsakovo užduotis atlikti visų statinio konstrukcijų ir inžinerinės įrangos arba tik atskirų konstrukcijų bei tam tikros inžinerinės įrangos reikalingus matavimus.

22. Matavimų sudėtyje turi būti:

22.1. sklypo generalinis planas M 1:500 su pažymėtomis sklypo ribomis ir pastato kampų, išėjimų bei prieangių altitudėmis;

22.2. visų aukštų planai su matmenimis M 1:100, atskiri fragmentai M 1:50, grindų altitudėmis, pažymint jų pasikeitimo vietas ir dydį;

22.3. pjūviai su cokolio, angų apačios ir viršaus, perdenginių apačios ir viršaus, karnizų bei stogo altitudėmis;

22.4. fasadų (jeigu numatyta užduotyje) brėžiniai su cokolio, angų apačios ir viršaus, karnizų, balkonų aikštelių, stogo kraigo altitudėmis ir pažymėtomis inžinerinėmis komunikacijomis ir lietvamzdžiais;

22.5. pastogės ir stogo planai su konstrukcijų išdėstymu ir jų pagrindiniais matmenimis;

22.6. skliautų, arkų, nišų, karnizų, langų, vartų, langinių, balkonų, laiptų detalių ir kiti brėžiniai, jeigu jie numatyti užduotyje;

22.7. rūsio arba cokolinio aukšto planas su pažymėtais inžinerinių tinklų įvadais ir išleidžiamosiomis linijomis. Jeigu jų nėra, išvardyti elementai sužymimi pirmo aukšto plane;

22.8. pastato inžinerinės įrangos, technologinių įrenginių išdėstymo matavimo brėžiniai. Jeigu numatyta užduotyje, jie atliekami ant paruoštų aukštų planų brėžinių be matmenų;

22.9. dūmtraukių ir ventiliacijos kanalų brėžiniai atliekami ant rūsio, aukštų, pastogės planų matavimo brėžinių.

 

VII. STATINIŲ (KONSTRUKCIJŲ, INŽINERINIŲ SISTEMŲ) INŽINERINIŲ

TYRIMŲ DOKUMENTŲ TURINYS

 

23. Atlikus techninius tyrimus (tyrinėjimus), tyrėjas (tyrinėtojas) privalo pateikti užsakovui ataskaitą, kurioje turi būti:

23.1. tiriamojo objekto pagrindiniai rodikliai, nustatyti remiantis kadastrinių matavimų bylos duomenimis, patikslintais natūroje statinio tyrimo ir apžiūros metu;

23.2. konstrukcijų ir inžinerinės įrangos (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo, karšto vandentiekio, vėdinimo, dujotiekio, elektros tiekimo, telekomunikacijų tinklų) būklės aprašymas;

23.3. statinių laikančiųjų konstrukcijų defektų lentelė, kurioje aprašomi defektai, jų atsiradimo priežastys, poveikiai ir pavojingumas pagal kategorijas;

23.4. statinių techninės būklės įvertinimo aktas, kuriame nurodomos apžiūros išvados bei numatomos atidengimo, zondavimo, šurfų pavyzdžių ir bandinių ėmimo vietos ir tyrimų charakteris;

23.5. inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita;

23.6. pamatų pagrindų detali charakteristika, sienų zondavimo rezultatų lentelė;

23.7. skaičiavimai sijų stiprumui, pleišėtumui ir standumui nustatyti;

23.8. tempimo bandymų rezultatai ir įtempių lentelė;

23.9. betono stiprio tyrimo rezultatų lentelė, chloridų kiekio ir betono karbonatizacijos duomenų lentelė;

23.10. plytų mūro drėgnumo tyrimo rezultatų lentelė, plytų ir skiedinio stiprumo tyrimų lentelė;

23.11. išvados apie statinio konstrukcijų techninę būklę, nurodant atitinkamų konstrukcijų laikomąją galią (kai nurodyta užduotyje), bandymų rezultatai ir jų analizė, inžinerinės įrangos tyrimo rezultatai;

23.12. tyrimų (tyrinėjimų) išvados bei rekomendacijos (pasiūlymai).

24. Matavimų dokumentų turinys nurodytas šio reglamento VI skyriuje.

______________