LIETUVOS RESPUBLIKOS

NOTARIATO ĮSTATYMO 62 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. lapkričio 17 d. Nr. XI-1697

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 28-810; 2003, Nr. 15-598)

 

1 straipsnis. 62 straipsnio 3 ir 6 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 62 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Notarai profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu draudžiami, sudarant notarų profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo draudėjas yra Notarų rūmai. Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo minimali draudimo suma yra 100 000 litų vienam notarui kiekvienam draudžiamajam įvykiui. Draudikui draudžiamojo įvykio atveju išmokėjus draudimo išmoką, draudimo prievolė lieka galioti visai draudimo sumai, neišskaičiuojant iš jos išmokėtų draudimo išmokų.“

2. Pakeisti 62 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Draudikas, kuris teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, privalo sudaryti notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį su Notarų rūmais, jiems pateikus prašymą ir visus būtinus dokumentus sudaryti tokias sutartis. Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles patvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________