Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL NUOLATINĘ PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ ATLIKUSIŲ AR BAZINIUS KARINIUS MOKYMUS BAIGUSIŲ ASMENŲ UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS DALIES KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 18 d. Nr. 442

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 106-2427; 2011, Nr. 86-4150) 41 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442

 

NUOLATINĘ PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ ATLIKUSIŲ AR BAZINIUS KARINIUS MOKYMUS BAIGUSIŲ ASMENŲ UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS DALIES KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato atvejus, kuriais nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims (toliau – karo tarnybą atlikę asmenys) kompensuojama jų už pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisąsias studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose (toliau – aukštosios mokyklos) sumokėtos kainos dalis (toliau – už studijas sumokėtos kainos dalis), už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijų dydį, jų skyrimo ir administravimo tvarką.

2. Aprašas taikomas po 2011 m. rugsėjo 1 d. karo tarnybą atlikusiems asmenims.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140) (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme (Žin., 1996, Nr. 106-2427; 2011, Nr. 86-4150) (toliau – Karo prievolės įstatymas) vartojamas sąvokas.

4. Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi karo tarnybą atlikę asmenys, pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuojantys pagal pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas (toliau – studijos) ar baigę studijas, visą studijų laikotarpį arba jo dalį studijavę valstybės nefinansuojamose vietose, išskyrus Aprašo 5 punkte nurodytus asmenis. Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

5. Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos neturi teisės gauti asmenys:

5.1. nurodyti Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose;

5.2. studijas pradėję praėjus daugiau nei trejiems metams nuo privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo datos;

5.3. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar bazinius karinius mokymus baigę praėjus daugiau nei trejiems metams nuo studijų baigimo datos;

5.4. kuriems buvo paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija pagal Mokslo ir studijų įstatymo 71 straipsnį, – už studijų laikotarpį, už kurį jiems skirta minėta kompensacija;

5.5. aukštajai mokyklai sudarant Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) direktoriaus nustatytos formos karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą (toliau – Sąrašas) turintys akademinių skolų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

6. Karo tarnybą atlikusiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina, išskyrus Aprašo 30 punkte numatytą atvejį. Einamaisiais kalendoriniais metais už atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos kainos kompensuojamą dalį procentais nustato Fondo valdyba, priimdama Aprašo 21 punkte nurodytą sprendimą, atsižvelgdama į sumokėtos už studijas kainos daliai kompensuoti Fondui skirtas lėšas.

7. Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą administruoja Fondas ir aukštosios mokyklos šia tvarka:

7.1. Fondas, administruodamas už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą, priima sprendimus dėl sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimo, išmoka už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, atlieka kitas Apraše nustatytas funkcijas, susijusias su sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimu;

7.2.aukštosios mokyklos, administruodamos už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą, sudaro ir teikia Fondui Sąrašą, teikia Fondui informaciją ir duomenis, kurių reikia už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimui administruoti, atlieka kitas Apraše nustatytas funkcijas, susijusias su sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimu.

8. Fondas turi teisę neatlygintinai gauti iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų, aukštųjų mokyklų ir kitų asmenų informaciją, kurios reikia už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimui administruoti.

9. Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas įsigaliojimo Fondo valdyba, atsižvelgdama į sumokėtos už studijas kainos daliai kompensuoti Fondui skirtas lėšas, patvirtina sumą, skirtą už studijas sumokėtos kainos daliai kompensuoti karo tarnybą atlikusiems asmenims. Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos karo tarnybą atlikusiems asmenims skiriamos neviršijant už studijas sumokėtos kainos daliai kompensuoti karo tarnybą atlikusiems asmenims skirtos sumos.

 

II. UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS DALIES KOMPENSAVIMAS IKI STUDIJŲ PABAIGOS KARO TARNYBĄ ATLIKUSIEMS ASMENIMS

 

10. Už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama studijas ar jų dalį valstybės nefinansuojamose vietose baigusiems asmenims, karo tarnybą atlikusiems prieš pradedant studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu (toliau – studijuojantys asmenys).

11. Einamaisiais kalendoriniais metais už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama studijuojantiems asmenims, nuo metų prieš praėjusius metus spalio 16 d. iki praėjusių metų spalio 15 dienos:

11.1. baigusiems pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos), jeigu šie asmenys karo tarnybą atliko ne vėliau kaip iki praėjusių metų spalio 15 dienos; jeigu asmuo atliko karo tarnybą po praėjusių metų spalio 15 d., už studijas sumokėtos kainos dalis jam kompensuojama baigus studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);

11.2. baigusiems studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);

11.3. baigusiems antrosios pakopos studijas.

12. Studijuojantis asmuo aukštosios mokyklos nustatyta tvarka ir laiku privalo aukštajai mokyklai pranešti apie atliktą karo tarnybą ir pateikti krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą.

13. Aukštosios mokyklos ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų vasario 10 d. sudaro ir pateikia Fondui Sąrašą.

14. Sąraše nurodoma: asmens vardas, pavardė, asmens kodas, studijų padalinys, studijų pradžios data, studijų pakopa, studijų forma, studijų kryptis, studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, studijų laikotarpio, už kurį siūloma skirti kompensaciją, pradžios ir pabaigos datos, nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo data, per laikotarpį, už kurį siūloma skirti kompensaciją, už studijas sumokėta kaina (už kiekvieną semestrą) ar jos dalis, kita informacija, reikalinga už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimui administruoti.

15. Aukštoji mokykla, pateikdama Fondui Sąrašą, patvirtina, kad Sąrašas sudarytas laikantis Karo prievolės įstatymo ir Aprašo nuostatų.

 

III. UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS DALIES KOMPENSAVIMAS PO STUDIJŲ BAIGIMO KARO TARNYBĄ ATLIKUSIEMS ASMENIMS

 

16. Už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama baigusiems studijas ir visas studijas ar jų dalį studijavusiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose asmenims, kurie karo tarnybą atliko po studijų baigimo (toliau – studijas baigę asmenys).

17. Einamaisiais kalendoriniais metais už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama studijas baigusiems asmenis, kurie karo tarnybą atliko praėjusiais kalendoriniais metais.

18. Studijas baigęs asmuo, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatų, patvirtintų Fondo direktoriaus (toliau – Nuostatai), nustatyta tvarka privalo Fondui pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims ir šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia):

18.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

18.2. krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;

18.3. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

19. Fondas kasmet priima studijas baigusių asmenų prašymus ir dokumentus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai gauti – nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 dienos.

20. Fondo prašymu aukštosios mokyklos ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 25 d. Fondo nustatyta tvarka pateikia Fondui informaciją apie studijas baigusius asmenis, Fondui pateikusius Aprašo 18 punkte nurodytą prašymą ir dokumentus: asmens studijų aukštojoje mokykloje pradžios ir pabaigos datas, studijų pakopą, studijų kryptį, studijų formą, studijų programos pavadinimą ir valstybinį kodą, studijų metu už studijas sumokėtą kainą (už kiekvieną semestrą) ar jos dalį, kitą informaciją, reikalingą už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimui administruoti.

 

IV. UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS DALIES KOMPENSACIJŲ SKYRIMAS

 

21. Fondo valdyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 20 punkte nurodytos informacijos gavimo termino pabaigos, atsižvelgdama į sumokėtos už studijas kainos daliai kompensuoti Fondui skirtas lėšas, priima sprendimą skirti už studijas sumokėtos kainos tam tikros dalies kompensacijas, patvirtindama karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėtos kainos dalis, sąrašą (toliau – Fondo valdybos tvirtinamas sąrašas). Į jį įrašomi asmenys, nurodyti aukštųjų mokyklų pateiktame Sąraše, ir asmenys, Aprašo III skyriaus nustatyta tvarka tinkamai Fondui pateikę Aprašo 18 punkte nurodytą prašymą ir dokumentus.

22. Paaiškėjus, kad Sąraše nurodytas asmuo ar Aprašo III skyriaus nustatyta tvarka prašymą ir dokumentus pateikęs asmuo neatitinka Aprašo 4 punkte nurodytų kriterijų, Fondo valdyba priima sprendimą neskirti šiam asmeniui už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos.

23. Jeigu karo tarnybą atlikęs asmuo dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių (techninės klaidos ar kitų nenumatytų aplinkybių) neįrašytas į Fondo valdybos tvirtinamą sąrašą ir yra motyvuotas asmens prašymas, Fondo valdyba priima sprendimą skirti šiam asmeniui už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją. Jeigu Fondas iki einamųjų kalendorinių metų gruodžio 1 d. gauna duomenis apie tai, kad karo tarnybą atlikęs asmuo dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių (techninės klaidos ar kitų nenumatytų aplinkybių) neįrašytas į Fondo valdybos tvirtinamą sąrašą ir yra nepanaudotų už studijas sumokėtos kainos daliai kompensuoti karo tarnybą atlikusiems asmenims skirtų lėšų, sprendimas skirti šiam asmeniui už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją priimamas einamaisiais kalendoriniais metais. Jeigu Fondas duomenis gauna po einamųjų kalendorinių metų gruodžio 1 d. arba už studijas sumokėtos kainos daliai kompensuoti skirtų lėšų nepakanka, sprendimas skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją priimamas kitais kalendoriniais metais.

24. Apie Aprašo 21–23 punktuose nurodytus sprendimus asmenys informuojami Nuostatų nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

 

V. UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS DALIES KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMAS

 

25. Studijas baigusiam asmeniui visa už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija pervedama į jo prašyme skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 21 ir 23 punktuose nurodytų sprendimų priėmimo.

26. Studijuojantis asmuo, nurodytas Fondo valdybos tvirtinamame sąraše, per 20 darbo dienų nuo Aprašo 21 punkte nurodyto sprendimo priėmimo Nuostatų nustatyta tvarka Fondui privalo pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims ir krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją), patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą, išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šio dokumento pateikti nereikia.

27. Jeigu studijuojantis asmuo, nurodytas Fondo valdybos tvirtinamame sąraše, Aprašo 26 punkte nustatyta tvarka ir laiku Fondui nepateikia Aprašo 26 punkte nurodyto prašymo ir dokumento ar juos pateikia netinkamai, laikoma, kad toks asmuo atsisakė už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos, ir ši kompensacija šiam asmeniui neišmokama.

28. Studijuojančiam asmeniui visa už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija pervedama į asmens sąskaitą, nurodytą prašyme išmokėti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 26 punkte nurodyto prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją ir dokumento pateikimo termino pabaigos.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Aprašo II skyriaus nuostatos taikomos studijuojantiems asmenims, priimtiems į aukštąsias mokyklas įsigaliojus Mokslo ir studijų įstatymui.

30. Studijų metu karo tarnybą atlikusiems asmenims, priimtiems į aukštąsias mokyklas iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama baigus studijas. Šiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų faktiškai per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė tos studijų krypties (studijų programų grupės) studijų kaina, patvirtinta tais kalendoriniais metais, kuriais asmuo atliko karo tarnybą.

31. Einamaisiais kalendoriniais metais už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama Aprašo 30 punkte nurodytiems asmenims, studijas baigusiems per praėjusius kalendorinius metus. Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos šiems asmenims skiriamos ir administruojamos kaip studijas baigusiems asmenims.

32. Ginčai dėl sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________