LIETUVOS RESPUBLIKOS

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. liepos 4 d. Nr. VIII-1796

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 8-161)

 

1 straipsnis. 17 straipsnio 3 ir 6 dalių pakeitimas

1. 17 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Valstybine veterinarijos tarnyba“ įrašyti žodžius „Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų įsigijimo, išdavimo sveikatos priežiūros ar veterinarijos tikslams vaistinėse tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.“

2. 17 straipsnio 6 dalyje vietoj žodžių „Valstybine veterinarijos tarnyba“ įrašyti žodžius „Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Reikalavimus sveikatos priežiūros ir veterinarijos specialistams, turintiems teisę įsigyti, išduoti į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas profesinėms pareigoms atlikti, nustato Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS