LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOJE ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2007 m. balandžio 11 d. Nr. 357

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 7-140) 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti nuo 2007 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę Šveicarijos Konfederacijoje, Berne.

2. Likviduoti nuo 2007 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Ženevoje (Šveicarijos Konfederacija).

3. Pavesti Užsienio reikalų ministerijai atlikti visus veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Ženevoje (Šveicarijos Konfederacija) likvidavimu.

4. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2005, Nr. 137-4931, Nr. 151-5553; 2006 Nr. 77-3011, Nr. 144-5504; 2007, Nr. 21-779):

4.1. Įrašyti nurodytuoju nutarimu patvirtintuose gyvenimo lygio vietos koeficientuose vietoj pastraipos „Šveicarijos Konfederacija, Ženeva        1,4“ pastraipą „Šveicarijos Konfederacija, Ženeva, Bernas               1,4“.

4.2. Įrašyti nurodytuoju nutarimu patvirtintuose gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientuose vietoj pastraipos „Šveicarijos Konfederacija, Ženeva   1,5“ pastraipą „Šveicarijos Konfederacija, Ženeva, Bernas                       1,5“.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

Užsienio reikalų ministras                                                       Petras Vaitiekūnas

______________