LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2002 M. GEGUŽĖS 16 D. ĮSAKYMO NR. 250/224 „DĖL LAUKINIŲ GYVŪNŲ PAĖMIMO IŠ BUVEINIŲ ZOOLOGINĖMS KOLEKCIJOMS SUDARYTI IR ŠIŲ KOLEKCIJŲ REGISTRAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. gruodžio 22 d. Nr. D1-663/B1-1098

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2001, Nr. 110-3988) 4 straipsnio 2 dalies 14 punktu,

Pakeičiame Laukinių gyvūnų paėmimo iš buveinių zoologinėms kolekcijoms sudaryti ir šių kolekcijų registravimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 250/224 „Dėl Laukinių gyvūnų paėmimo iš buveinių zoologinėms kolekcijoms sudaryti ir šių kolekcijų registravimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 60-2478; 2002, Nr. 100-4456):

1. pripažįstame netekusiu galios 7.3 punktą;

2. išdėstome 11 punktą taip:

11. Zoologinės kolekcijos tvarkytojas per vieną mėnesį nuo zoologinės kolekcijos sudarymo privalo užregistruoti Aplinkos ministerijoje zoologinę kolekciją, jeigu ji turi mokslinę vertę ir/arba eksponuojama siekiant gauti pajamų ar papuošti viešas vietas bei pateikti visą informaciją apie šią zoologinę kolekciją sudarančias laukinių gyvūnų rūšis. Zoologinės kolekcijos tvarkytojas kasmet iki sausio 15 d. privalo pateikti Aplinkos ministerijai nustatytos formos ataskaitą (pridedama), kurioje nurodomi duomenys apie zoologinių kolekcijų pakeitimus, papildymus, zoologinės kolekcijos tvarkytojo pasikeitimą ir kt.“;

3. išdėstome 12 punktą taip:

12. Zoologinių kolekcijų tvarkytojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2001, Nr. 110-3988), Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių, patvirtintų 2002 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 658/831/743 (Žin., 2002, Nr. 125-5690; 2004, Nr. 85-3097), Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 519/449 (Žin., 2002, Nr. 100-4456) Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos bei kitų teisės aktų reikalavimų“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS

TARNYBOS DIREKTORIUS                                                           KAZIMIERAS LUKAUSKAS


 

Laukinių gyvūnų paėmimo iš buveinių

zoologinėms kolekcijoms sudaryti ir šių

kolekcijų registravimo tvarkos priedas

 

Metinė kolekcijos savininko ataskaita apie zoologinės kolekcijos pasikeitimus

 

(gyvi gyvūnai, negyvi gyvūnai ar jų dalys)

(nereikalingą išbraukti)

 

Zoologinės kolekcijos savininkas:

 

Vietos, kur yra zoologinė kolekcija, adresas:

 

Zoologinės kolekcijos registracijos numeris:

 

Eil. Nr.

Gyvūno rūšis (lietuviškas ir/ar lotyniškas pavadinimai)

Pokytis (išveistas/įgytas/perleistas/krito/sunyko)

Lytis

Amžius

Identifikacinės žymos (jei yra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________