LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAPILDYMO
2921 STRAIPSNIU IR KODEKSO PRIEDO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2011 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1917

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2741; 2004, Nr. 72-2492, Nr. 188-6995; 2005, Nr. 81-2945; 2006, Nr. 77-2961; 2007, Nr. 81-3309; 2008, Nr. 59-2200; 2010, Nr. 1-1, Nr. 75-3792)

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 2921 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2921 straipsniu:

 

2921 straipsnis. Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbas

1. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, versliškai įdarbinęs Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančius trečiųjų šalių piliečius arba įdarbinęs penkis ar daugiau Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių, arba įdarbinęs Lietuvos Respublikoje nelegaliai esantį trečiųjų šalių pilietį ypatingai išnaudojamo darbo sąlygomis, arba įdarbinęs Lietuvos Respublikoje nelegaliai esantį trečiųjų šalių nepilnametį pilietį,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

2 straipsnis. Kodekso priedo papildymas 22 punktu

Papildyti Kodekso priedą 22 punktu:

22. 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai (OL 2009 L 168, p. 24).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________