LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SUMOKĖTŲ AKCIZŲ UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES, PANAUDOTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 IR 5 PUNKTUOSE NURODYTAIS BŪDAIS, GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 13 d. Nr. 165

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas“ (Žin., 2002, Nr. 17-682) 1.1.3 punktu,

1. Tvirtinu Sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytais būdais, grąžinimo tvarką (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų

ministro 2002 06 13 įsakymu Nr.

165

 

SUMOKĖTŲ AKCIZŲ UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES, PANAUDOTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 IR 5 PUNKTUOSE NURODYTAIS BŪDAIS, GRĄŽINIMO TVARKA

 

1. Sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinimas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytais būdais, grąžinimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato, kokiais atvejais ir kokia tvarka grąžinami sumokėti akcizai už akcizais apmokestinamas prekes.

2. Šia Tvarka akcizai grąžinami, jei akcizais apmokestinamos prekės buvo įsigytos su akcizu, o vėliau panaudotos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482) 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytais būdais.

3. Akcizais apmokestinamų prekių savininkas (toliau – asmuo), norėdamas susigrąžinti sumokėtą akcizą už šios Tvarkos 2 punkte nurodytas akcizais apmokestinamas prekes, vietos mokesčio administratoriui, kurio teritorijoje šis asmuo įregistruotas, ne dažniau kaip kartą per kalendorinį ketvirtį turi pateikti centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos prašymą grąžinti sumokėtą akcizą už prekes, panaudotas šios Tvarkos 2 punkte nurodytais tikslais.

4. 3 punkte nurodytame prašyme turi būti nurodyta:

4.1. asmens pavadinimas (jei tai fizinis asmuo – asmens vardas ir pavardė), adresas, kodas (jei tai fizinis asmuo – asmens kodas), jei asmuo PVM mokėtojas – PVM mokėtojo kodas;

4.2. bankas, kuriame asmuo turi sąskaitą, ir sąskaitos, į kurią prašoma pervesti grąžintinas sumas, numeris;

4.3. prašoma grąžinti akcizo suma;

4.4. akcizais apmokestinamų prekių, panaudotų šios tvarkos 2 punkte nurodytais tikslais, kiekis ir už jį sumokėta akcizo suma;

5. Kartu su 3 punkte nurodytu prašymu grąžinti sumokėtą akcizą už akcizais apmokestinamas prekes vietos mokesčio administratoriui turi būti pateikti šie dokumentai:

5.1. prekių pirkimo (importo) dokumentai, kuriuose išskirtas akcizas. Prekių pirkimo dokumentuose akcizas nurodomas pirkėjo prašymu;

5.2. jei akcizais apmokestinamos prekės eksportuotos, teisės aktų nustatytus eksporto faktą patvirtinančius dokumentus;

5.3. įrodymus, kad akcizais apmokestinamos prekės patiektos šios Tvarkos 2 punkte nurodytais būdais.

6. Vietos mokesčio administratorius, per 30 dienų nuo 3 ir 5 punktuose nurodytų dokumentų pateikimo, o kai atliekamas asmens patikrinimas, – ne vėliau kaip per 10 dienų po mokesčio administratoriaus surašyto sprendimo dėl patikrinimo akto gavimo dienos, priima sprendimą dėl sumokėto akcizo už akcizais apmokestinamas prekes grąžinimo (negrąžinimo).

7. Vietos mokesčio administratoriui priėmus sprendimą negrąžinti sumokėto akcizo, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai informuojamas asmuo, pateikęs prašymą grąžinti sumokėtą akcizą, nurodant atsisakymo grąžinti priežastį.

8. Vietos mokesčio administratoriui priėmus sprendimą grąžinti sumokėtą akcizą, grąžintina suma per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pervedama į 4.2 punkte nurodytą sąskaitą arba asmens prašymu įskaitoma mokesčių nepriemokoms dengti ar einamiesiems mokesčiams sumokėti.

9. Vietos mokesčio administratoriaus sprendimas negrąžinti akcizo už akcizais apmokestinamas prekes gali būti apskųstas teisės aktų nustatyta tvarka.

______________