VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS viršininko 2004 m. SPALIO 19 d. įsakymo Nr. 2B-292 „Dėl VAIRUOTOJO LIUDIJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2010 m. gruodžio 10 d. Nr. 2B-530

Vilnius

 

1. Pakeičiu Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-292 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5673; 2008, Nr. 148-5969):

1.1. išdėstau 5 ir 6 punktus taip:

5. Vairuotojų liudijimus pagal vežėjų, turinčių Bendrijos leidimus, pateiktus prašymus išduoti vairuotojo liudijimą ir jo kopiją arba tik jo kopiją (toliau – prašymai) (priedas) ir juose nurodytus duomenis apie įdarbintą vairuotoją išduoda Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) regionų departamentų Paslaugų administravimo skyriai (toliau – skyriai).

6. Vežėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo pateikia prašymą Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 (Žin., 2009, Nr. 70-2887; 2010, Nr. 119-6092), nustatyta tvarka. Kartu su prašymu išduoti vairuotojo liudijimą ir šio liudijimo kopiją pirmą kartą bet kuriam Inspekcijos skyriui vežėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo pateikia sutikrinti šiuos dokumentus:“;

1.2. išdėstau 6.5 punktą taip:

6.5. Lietuvoje galiojantį vairuotojo pažymėjimą arba jo kopiją, patvirtintą vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu, kai vairuotojas turi ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą; jei vairuotojas turi Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, šio dokumento pateikti nebūtina (pakanka prašyme nurodyti vairuotojo pažymėjimo numerį);“

1.3. išdėstau 12 punktą taip:

12. Jeigu duomenys pateiktuose dokumentuose ir prašyme skiriasi, nurodyti duomenys sutikrinami su Gyventojų ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registruose esančiais duomenimis bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamais duomenimis. Jei nustatomas duomenų neatitikimas arba tokių duomenų minėtuose šaltiniuose nėra, duomenys papildomai tikrinami kitais būdais (oficialūs paklausimai ir pan.). Pasitvirtinus neatitikimams, taip pat jei trūksta vairuotojo duomenų, kuriuos reikia įrašyti vairuotojo liudijime, prašymas netenkinamas. Įtarus, kad vežėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, teikiančio prašymą, pateikti dokumentai taisyti ar turi klastojimo žymių, apie tai informuojamos kompetentingos institucijos.“;

1.4. išdėstau 17 ir 18 punktus taip:

17. Pasibaigus galiojimo terminui, kitas vairuotojo liudijimas ir jo kopija išduodami tokia pat tvarka kaip ir išduodant pirmą kartą pagal šio Aprašo nuostatas. Tokiu atveju prašymo 4 laukelyje nurodomi paslaugai suteikti reikalingų dokumentų duomenys, o kartu su prašymu pateikiami sutikrinti tik pasikeitę dokumentai.

18. Pasikeitus įdarbinto vairuotojo duomenims (dokumentams) arba praradus ar sugadinus vairuotojo liudijimą, ankstesnio liudijimo galiojimo laikui vežėjui išduodamas kitas vairuotojo liudijimas ir liudijimo kopija. Pasikeitus vairuotojo duomenims (dokumentams), vežėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo pateikia Inspekcijos skyriui prašymą bei atitinkamus įdarbinto vairuotojo dokumentus, patvirtinančius duomenų (dokumentų) pasikeitimą, ir grąžina anksčiau išduotą vairuotojo liudijimą ir jo kopiją. Praradus vairuotojo liudijimą, vežėjas arba jo įgaliotas asmuo prašyme nurodo dokumento praradimo aplinkybes arba pateikia praradimo faktą patvirtinantį dokumentą (jei toks yra). Sugadinus vairuotojo liudijimą, kartu su prašymu grąžinamas sugadintas vairuotojo liudijimas ir jo kopija. Praradus vairuotojo liudijimo kopiją, prašyme nurodomos dokumento praradimo aplinkybės arba pateikiamas praradimo faktą patvirtinantis dokumentas (jei toks yra) ir turimas vairuotojo liudijimas, kuris pareiškėjui grąžinamas išdavus naują vairuotojo liudijimo kopiją. Pateikiant prašymą išduoti vairuotojo liudijimą ir jo kopiją, pasikeitus vairuotojo duomenims, praradus ar sugadinus vairuotojo liudijimą ir (ar) jo kopiją, prašymo 4 laukelyje nurodomi tik pasikeitusių dokumentų duomenys ir šie dokumentai kartu su prašymu pateikiami sutikrinti.“;

1.5. išdėstau 23 punktą taip:

23. Vairuotojo liudijimas ir jo kopija laikomi negaliojančiais ir per 10 kalendorinių dienų turi būti grąžinami Inspekcijos skyriui, jeigu:“;

1.6. išdėstau 24 punktą taip:

24. Vairuotojo liudijimas ir jo kopija Aprašo 23 punkte numatytais atvejais grąžinami Inspekcijai kartu su vežėjo vadovo pasirašytu lydraščiu. Kai vairuotojo liudijimo dėl objektyvių priežasčių (vairuotojas išvyko neatsiskaitęs su vežėju, mirties atveju ir pan.) grąžinti neįmanoma, apie tai pažymima lydraštyje.“;

1.7. išdėstau 29 ir 30 punktus taip:

29. Vairuotojo liudijimas ir jo kopija išduodama vežėjo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui arba, pareiškėjui pageidaujant, gali būti išsiųsta paštu (jei yra grąžintas keičiamas vairuotojo liudijimas, jo kopija). Vairuotojo liudijimas ir jo kopija pareiškėjui paštu perduodami Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217, nustatyta tvarka.

30. Vežėjo pateikti prašymai ir dokumentų kopijos, Aprašo nustatytais atvejais grąžinti vairuotojų liudijimai ir jų kopijos tvarkomi, saugomi ir sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.“;

1.8. išdėstau priedą nauja redakcija (pridedama).

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                Vidmantas Žukauskas


Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos

aprašo

priedas

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2010 m. gruodžio 10 d.

įsakymo Nr. 2B-530 redakcija)

 

(Prašymo išduoti vairuotojo liudijimą ir jo kopiją arba tik jo kopiją forma)

(1 lapo pusė)

(2 lapo pusė)

(pav.)

Pastaba. Prašymo formatas ISO 216-A4.

 

_________________