PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 1997 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 59 „DĖL BENDRŲJŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR ĮSIGALIOJIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. gruodžio 10 d. Nr. 124

Vilnius

 

 

Iš dalies pakeičiu Vidaus reikalų ministerijos 1997 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 59 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir įsigaliojimo“ (Žin., 1997, Nr. 16-358, Nr. 102-2577; 1998, Nr. 26-701; 1999, Nr. 67-2170; 2000, Nr. 70-2088) patvirtintas Bendrąsias priešgaisrinės saugos taisykles (BPST 01-97):

1. Išdėstau 1.15 punktą taip:

1.15. Gaisrinės saugos ženklai turi atitikti Lietuvos standarto „Saugos spalvos ir saugos ženklai“ LST ISO 3864:2001 bei Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95, reikalavimus.“

2. Išdėstau 11.17 punktą taip:

11.17. Įrengiant stogo dangą iš ruloninių medžiagų, jos gali būti šildomos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytą technologiją. Draudžiama šildymo įrenginiuose naudojamo kuro atsargas ir tuščią tarą laikyti ant stogo dangos.“

3. Papildau 12.13 punktą nauja pastraipa ir išdėstau jį taip:

12.13. Jei atliekant ugnies darbus 5 m spinduliu yra degių konstrukcijų ir medžiagų, jos turi būti pašalintos arba, kad neužsidegtų, patikimai apsaugotos metaliniais skydais, sudrėkintos vandeniu. Taip pat reikia imtis priemonių, kad kibirkštys nepatektų ant žemiau esančių degių konstrukcijų, aikštelių ir aukštų.

Šie reikalavimai netaikomi vykdomame technologiniame procese tuo metu tiesiogiai naudojamoms medžiagoms.“

4. Išdėstau 20.31 punktą taip:

20.31. Ugnies gesintuvai, kurie yra lauke arba nešildomoje patalpoje ir nėra skirti eksploatuoti esant žemai temperatūrai, šalčių metu pernešami į šildomas patalpas. Gesintuvų vietoje paliekamas standartinis gaisrinės saugos ženklas „Ugnies gesintuvas“ ir aiškiai nurodoma jų laikymo vieta.“

5. Išdėstau taisyklių 3 priedo 1 lentelę taip:

1 lentelė

Gaisro klasė

Ugnį gesinanti medžiaga

Vanduo

Putos

Dujos

Milteliai

ABC tipo

BC tipo

D tipo

A

+

+

-

++

-

-

B

-

++

+

++

++

-

C

-

-

+

++

++

-

D

-

-

-

-

-

++

Žymėjimai:

++ veiksmingiausia

+ veiksminga

- mažai veiksminga

 

 

 

Direktorius, Vyriausiasis

valstybinės priešgaisrinės

priežiūros inspektorius                                                                         Kazys Zulonas

______________