LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS 2002 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 135 „DĖL ETILO ALKOHOLIO DENATŪRAVIMO FORMULIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. balandžio 28 d. Nr. 1K-147

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 135 (Žin., 2002, Nr. 49-1906; 2004, Nr. 15-479) „Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasi 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizo mokesčio alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams struktūrų suderinimo 27 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 902 (Žin., 2002, Nr. 60-2463; 2004, 53-1812),“.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ