LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1053

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2004, Nr. 73-2513) 14 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488) 6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Kultūros vertybių registrą.

2. Patvirtinti Kultūros vertybių registro nuostatus (pridedama).

3. Paskirti:

3.1. Kultūros ministeriją – vadovaujančiąja Kultūros vertybių registro tvarkymo įstaiga;

3.2. Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos – Kultūros vertybių registro tvarkymo įstaiga.

4. Nustatyti Kultūros vertybių registro veiklos pradžią – 2007 m. balandžio 3 dieną.

5. Nustatyti, kad:

5.1. Duomenys, sukaupti teisės aktų nustatyta tvarka registruojant nekilnojamąsias kultūros vertybes pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą ir kilnojamąsias kultūros vertybes pagal Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, turi būti perkelti į steigiamą Kultūros vertybių registrą.

5.2. Kultūros vertybių registro steigimo laikotarpiu duomenys apie kultūros vertybes kaupiami ir tvarkomi veikiančios kompiuterizuotos informacinės sistemos duomenų bazėje.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1053

 

KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kultūros vertybių registro nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja Kultūros vertybių registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, objektus, registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, registro duomenų teikėjus, registro duomenų tvarkymą, sąveikos su kitais valstybės registrais (kadastrais) (toliau vadinama – valstybės registrai) principus, registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registras yra valstybės registras.

3. Registro paskirtis – registruoti įstatymų nustatytus registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti, skelbti ir teikti duomenis ir dokumentus apie Lietuvos Respublikos nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes, atlikti logines operacijas, vykdyti kultūros vertybių apskaitą, sudaryti teisines kultūros vertybių apsaugos sąlygas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352), kitų teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka.

4. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597), kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

5. Registro duomenys kaupiami registro centrinėje duomenų bazėje, kurią sudaro atributinių ir geoinformacinių duomenų posistemės. Registro dokumentai kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

6. Registro objektai yra nekilnojamosios ir kilnojamosios kultūros vertybės, registruojamos registre pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų (toliau vadinama – vertinimo tarybos) sprendimu ir pagal Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą – kultūros ministro sprendimu.

7. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

8. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra Kultūros ministerija. Registro tvarkymo įstaiga yra Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau vadinama – Departamentas).

9. Kultūros ministerija – vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga:

9.1. metodiškai vadovauja registro kūrimo ir tvarkymo darbams ir juos kontroliuoja, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka registro veiklos priežiūrą, koordinuoja jo funkcionavimą;

9.2. pagal kompetenciją rengia ir tvirtina teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu;

9.3. tvirtina teisės aktus, susijusius su registro duomenų sauga, atlieka registro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

9.4. nustato registro tvarkymo įstaigai teikiamų prašymų ir pažymų formas;

9.5. tvirtina kultūros vertybės registravimo pažymėjimo formą;

9.6. nagrinėja ir apibendrina pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo, priima reikiamus sprendimus;

9.7. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skiria registro informacinės sistemos ir duomenų bazės tvarkytoją, programinės ir techninės įrangos techninės priežiūros vykdytoją;

9.8. organizuoja registro techninės ir programinės įrangos modernizavimo darbus;

9.9. planuoja metinį ir perspektyvinį registro biudžetus ir kontroliuoja jų vykdymą;

9.10. užtikrina, kad registras būtų tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais;

9.11. organizuoja ir koordinuoja registrą tvarkančių valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą, rengia mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas, kitus su kvalifikacijos kėlimu susijusius metodinius dokumentus;

9.12. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

10. Departamentas – registro tvarkymo įstaiga:

10.1. įregistruoja objektą, suteikia registro objektui identifikavimo kodą ir įrašo duomenis į registro duomenų bazę, išduoda teisės aktų nustatyta tvarka kultūros vertybės pasą;

10.2. kaupia, apdoroja, atnaujina, sistemina, naudoja ir saugo registro duomenų bazėje registro duomenis, taiso technines klaidas ir apie taisymus praneša kultūros vertybės savininkui (valdytojui) ir registro duomenų gavėjams, kuriems pateikti neteisingi, neišsamūs ar netikslūs duomenys, atlieka kitus duomenų tvarkymo veiksmus;

10.3. rengia teisės aktų, susijusių su registro veikimu, kultūros vertybių registravimu, duomenų kaupimu, tvarkymu, saugojimu ir atnaujinimu, projektus;

10.4. tvarko registro duomenų bazės duomenų archyvus, kaupia, tvarko ir saugo su šiuo registru susijusius dokumentų archyvus;

10.5. kuria registro palaikymo ir plėtros sistemą, diegia reikiamas technines ir technologines priemones;

10.6. priima iš registro duomenų teikėjų registro duomenis, dokumentus ir jų pakeitimus, tikrina registruoti pateiktų dokumentų autentiškumą ir duomenų teisingumą, atlieka duomenų techninę ir loginę kontrolę, registravimo duomenis sutikrina su kitų registrų duomenimis, informuoja registro duomenų teikėjus apie jų pateiktų duomenų netikslumus, suformuoja ir įrašo į registro duomenų bazę registro duomenis;

10.7. įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka ar pagal duomenų teikimo sutartis teikia reikiamus duomenis Nekilnojamojo turto registrui, kitiems valstybės registrams, kadastrams, klasifikatoriams, specializuotiems duomenų bankams, taip pat valstybinių programų, bendrojo, detaliojo ir specialiojo planavimo organizatoriams, jeigu jie yra valstybės ar savivaldybių institucijos, ir gauna reikiamus duomenis iš jų;

10.8. registruoja registro duomenų gavėjus, priima užklausas, į jas atsako, tvarko duomenų gavimo ir perdavimo apskaitą – kaupia duomenis apie registro duomenų teikėjus ir gavėjus, iš teikėjų gautus arba (ir) gavėjams perduotus duomenis, jų perdavimo laiką, turinį ir tikslą;

10.9. užtikrina ir atsako už:

10.9.1. registro sąveiką su kitais valstybės registrais;

10.9.2. registro techninės ir programinės įrangos modernizavimo darbus;

10.9.3. tvarkomos registro duomenų bazės techninę priežiūrą;

10.9.4. asmenų, dalyvaujančių tvarkant registro duomenis, mokymą;

10.9.5. tinkamą ir nepertraukiamą registro veikimą, duomenų bazės funkcionavimą;

10.9.6. registravimo duomenų atitiktį duomenims, pateiktiems dokumentuose;

10.9.7. registro duomenų, gaunamų iš susijusių registrų, nuolatinį atnaujinimą;

10.9.8. duomenų bazės, duomenų ir registro dokumentų archyvų apsaugą;

10.9.9. registro duomenų gavėjų, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, informavimą apie ištaisytus netikslumus;

10.9.10. duomenų teikimą;

10.9.11. tinkamų organizacinių ir techninių duomenų apsaugos priemonių įrengimą;

10.10. turi teisę:

10.10.1. nustatyti registro veiklos organizavimo principus ir tvarką;

10.10.2. sudaryti su kitų valstybės registrų tvarkymo įstaigomis duomenų teikimo sutartis;

10.10.3. nustatyti registruojamų duomenų pateikimo formą;

10.10.4. gauti iš registro duomenų teikėjų, tvarkyti ir teikti duomenų gavėjams duomenis;

10.10.5. reikalauti iš registro duomenų teikėjų, kad registro duomenys, pakeitimai ir dokumentai būtų tinkamai surašyti, pateikti laiku ir atitiktų susijusių valstybės registrų duomenis;

10.10.6. tikrinti pateiktų duomenų tikslumą ir reikalauti, kad duomenų teikėjai ištaisytų pastebėtas klaidas, pateiktų pataisytus ir (ar) papildytus duomenis;

10.10.7. skirti registro duomenų teikėjui protingą terminą trūkumams pašalinti, jeigu nustato, kad registrui pateikti duomenys ir (ar) dokumentai netikslūs ar neatitinka teisės aktų ir šių Nuostatų reikalavimų;

10.10.8. įstatymų nustatyta tvarka, priėmus sprendimą įregistruoti arba išregistruoti registro objektus, keisti įrašą, jeigu pasikeitė objekto duomenys ar padaryta techninė klaida;

10.10.9. organizuoti vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatytų duomenų vertimą į užsienio kalbą;

10.10.10. atlikti kitus šiuose Nuostatuose nustatytus registro duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat kitas Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

11. Registro tvarkymo įstaiga yra ir asmens duomenų tvarkytoja. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – asmens duomenų apie kultūros vertybės savininkus ir jų kaitą fiksavimas.

 

III. REGISTRO DUOMENYS

 

12. Registro duomenys kaupiami ir tvarkomi vienoje centrinėje duomenų bazėje, kurioje registruojamos nekilnojamosios ir kilnojamosios kultūros vertybės.

13. Registre tvarkomi šie nekilnojamųjų kultūros vertybių duomenys:

13.1. duomenys apie įregistruotą ar registruojamą nekilnojamąją kultūros vertybę:

13.1.1. unikalus automatiškai generuojamas identifikavimo kodas;

13.1.2. vertybės pavadinimas (pagal registro tvarkymo įstaigos nustatytą klasifikatorių);

13.1.3. vertybės vardas (sąrašas);

13.1.4. vertybės adresas, kurį sudaro: savivaldybės kodas ir pavadinimas; seniūnijos, išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas, kodas ir pavadinimas; gyvenamosios vietovės kodas ir pavadinimas; gatvės kodas ir pavadinimas; žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje; korpuso numeris; buto ar negyvenamosios patalpos numeris pastate; adreso objekto pavadinimas.

Privalomos sudedamosios dalys, nustatančios nekilnojamojo kultūros paveldo objekto adresą, yra šios: savivaldybės, įregistruotos Lietuvos Respublikos adresų registre, kodas ir pavadinimas; savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio – seniūnijos, įregistruotos Lietuvos Respublikos adresų registre, išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas, kodas ir pavadinimas; gyvenamosios vietovės, įregistruotos Lietuvos Respublikos adresų registre, kodas ir pavadinimas; gatvės, įregistruotos Lietuvos Respublikos adresų registre, išskyrus gyvenamąsias vietoves, kuriose adreso objektų nėra daugiau kaip 20, kodas ir pavadinimas; žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje; korpuso, suprantamo kaip pastato ar pastatų komplekso dalis, kai pastato ar pastatų komplekso numerio nepakanka adreso objekto buvimo vietai apibūdinti (vienu adresu pažymėtas ir kaip vienas nekilnojamasis daiktas suformuotas kelių ar keliolikos funkciškai susijusių pastatų kompleksas, esantis viename žemės sklype), įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, numeris; buto ar negyvenamosios patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, numeris, jeigu patalpa yra adreso objektas.

Jeigu vertybė yra miške, nurodomas urėdijos, girininkijos pavadinimas, miško masyvo identifikavimo kodas, adresas, kvartalo identifikavimo kodas;

13.1.5. vertinimo tarybos aktu (aktais) nustatytos vertingosios savybės (sąrašas);

13.1.6. vertinimo tarybos aktu (aktais) apibrėžtos nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijos ribos:

13.1.6.1. kultūros paveldo objekto, vietovės žymėjimas plane, teritorijos koordinatės. Teritorijų grafiniai duomenys tvarkomi pagal Lietuvos koordinačių sistemos (LKS-94), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 (Žin., 1994, Nr. 78-1476), reikalavimus. Duomenys aprašomi pagal integruotos geoinformacinės sistemos (InGis) geoduomenų specifikaciją, patvirtintą valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro ir Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 46/32 (Žin., 2000, Nr. 36-1019). Erdviniai duomenys kaupiami registro geoinformacinių duomenų posistemėje;

13.1.6.2. koordinačių nustatymo data ir būdas;

13.1.6.3. nurodytas teritorijos plotas (matavimo vienetas, reikšmė);

13.1.7. statinio (jeigu jis įregistruotas Nekilnojamojo turto registre) identifikavimo duomenys – unikalus numeris, pavadinimas, žymėjimas plane, duomenys apie statinio nuosavybę;

13.1.8. žemės sklypo (jeigu jis suformuotas Nekilnojamojo turto registre) identifikavimo duomenys: kadastro vietovės pavadinimas, kodas, kadastro bloko kodas, žemės sklypo kadastro numeris, duomenys apie sklypo nuosavybę;

13.1.9. XYZ koordinatės LKS-94 sistemoje, pažymėtos Nekilnojamojo turto kadastre;

13.1.10. kiti vertinimo tarybos akte fiksuoti duomenys;

13.1.11. fiksavimo (fotofiksavimo, fotogrametrinių matavimų, kartografavimo ir kitko), atliktų tyrimų (mokslo tiriamųjų, žvalgomųjų, ardomųjų (archeologijos objektuose) medžiaga;

13.1.12. jeigu kultūros paveldo objektas, vietovė yra saugomoje teritorijoje, – saugomos teritorijos identifikavimo kodas ir pavadinimas, saugomos teritorijos tipas;

13.1.13. jeigu kultūros paveldo objektas, vietovė ribojasi su upe, ežeru, tvenkiniu – upės, ežero ar tvenkinio pavadinimas ir identifikavimo kodas;

13.2. inicijavus kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu – nurodyti šių Nuostatų 13.1.1–13.1.13 punktuose, taip pat papildomai nurodyti šie duomenys:

13.2.1. sprendimą inicijuoti kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu priėmusios institucijos pavadinimas, sprendimas dėl jo skelbimo saugomu inicijavimo (dokumentas, jo pagrindas, numeris, data);

13.2.2. sprendimą nutraukti kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu inicijavimą priėmusios institucijos pavadinimas, sprendimas inicijuoti skelbimo saugomu nutraukimą, jeigu kultūros paveldo objektą nuspręsta nebeskelbti saugomu (dokumentas, jo pagrindas, numeris, data);

13.3. kultūros paveldo objektą paskelbus saugomu, nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektą paskelbus kultūros paminklu ar kultūros paminklą įrašius į valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašą – nurodyti šių Nuostatų 13.1.1–13.1.13 punktuose, taip pat papildomai nurodyti šie duomenys:

13.3.1. paskelbusios kultūros paveldo objektą saugomu, nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektą – kultūros paminklu ar kultūros paminklą įrašiusios į valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašą institucijos pavadinimas, sprendimas dėl kultūros paveldo objekto skelbimo saugomu, kultūros paminklu ar kultūros paminklo įrašymo į valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašą (dokumentas, jo pagrindas, numeris, data);

13.3.2. teritorijos ir (ar) apsaugos zonos ribos (pateikiama šių Nuostatų 13.1.6 punkte nurodytoje sistemoje), jų plotai, tai patvirtinantys teisės aktai, jų pakeitimai (dokumentas, jo pagrindas, numeris, data) ir juos registruojančių valstybės registrų įrašų kodai;

13.3.3. už kultūros paveldo objekto ar objektų apsaugą atsakinga institucija;

13.3.4. su valdytoju (savininku) sudaryta apsaugos sutartis ir sutarties sąlygos (jeigu sutartis sudaroma);

13.3.5. objektą prižiūrėti įgaliotas valdytojas ar valdytojai, jeigu toks (tokie) yra:

13.3.5.1. jeigu valdytojas yra juridinis asmuo: juridinio asmens pavadinimas, kodas, teisinė forma, buveinė;

13.3.5.2. jeigu valdytojas yra fizinis asmuo: fizinio asmens vardas, pavardė, deklaruota gyvenamoji vieta;

13.4. kultūros paveldo vietovei apsaugoti įsteigus istorinį nacionalinį parką, istorinį regioninį parką, kultūrinį rezervatą ar kultūrinį draustinį, suteikus kultūrinio draustinio statusą – nurodyti šių Nuostatų 13.1.1-13.1.13 punktuose, taip pat papildomai nurodyti šie duomenys:

13.4.1. sprendimas dėl saugomos teritorijos, istorinio nacionalinio parko, istorinio regioninio parko, kultūrinio rezervato ar kultūrinio draustinio įsteigimo, kultūrinio draustinio statuso suteikimo (dokumentas, jo pagrindas, numeris, data), sprendimą priėmusios institucijos pavadinimas;

13.4.2. saugomos teritorijos ir (ar) apsaugos zonos ribos (pateikiama šių Nuostatų 13.1.6 punkte nurodytoje sistemoje), jų plotai, tai patvirtinantys teisės aktai, jų pakeitimai (dokumentas, jo numeris, data) ir juos registruojančių valstybės registrų įrašų kodai;

13.4.3. už objekto ar objektų apsaugą atsakinga institucija;

13.4.4. su valdytoju sudaryta apsaugos sutartis ir sutarties sąlygos, jeigu tokia sutartis sudaroma;

13.4.5. objektą ar objektus prižiūrėti įgaliotas valdytojas ar valdytojai, jeigu toks (tokie) yra:

13.4.5.1. jeigu valdytojas yra juridinis asmuo: juridinio asmens pavadinimas, kodas, teisinė forma, buveinė;

13.4.5.2. jeigu valdytojas yra fizinis asmuo: fizinio asmens vardas, pavardė, deklaruota gyvenamoji vieta;

13.5. priėmus sprendimą dėl kultūros paveldo objekto skelbimo saugomu akto panaikinimo ar keitimo – nurodyti šių Nuostatų 13.1.1–13.1.13 punktuose, taip pat papildomai nurodyti šie duomenys: sprendimą dėl kultūros paveldo objekto skelbimo saugomu akto panaikinimo ar keitimo priėmusios institucijos pavadinimas, sprendimas (dokumentas, jo pagrindas, numeris, data);

13.6. kiti duomenys:

13.6.1. vertybės įregistravimo data, duomenų įrašymo ir keitimo datos;

13.6.2. vertybių savininkų ir valdytojų – juridinių asmenų duomenys: juridinio asmens pavadinimas, kodas, teisinė forma, buveinė;

13.6.3. institucijų, priėmusių sprendimą inicijuoti kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu, paskelbti saugomu ar sprendimą tokį aktą panaikinti, juridinių asmenų duomenys: juridinio asmens pavadinimas, kodas, teisinė forma, buveinė;

13.6.4. žymos apie nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų ataskaitas ir publikacijas;

13.6.5. nekilnojamosios kultūros vertybės naudojimo būdas ar būdai.

14. Registre tvarkomi šie kilnojamųjų kultūros vertybių pagrindiniai duomenys:

14.1. unikalus automatiškai generuojamas identifikavimo kodas;

14.2. pavadinimas (pagal klasifikatorių);

14.3. vertybės vardas (sąrašas);

14.4. vertybės kultūrinė vertė ir pagrindiniai duomenys:

14.4.1. kultūrinė vertė;

14.4.2. autorius – vardas, pavardė, gimimo ir mirties datos ar amžius;

14.4.3. pagaminimo valstybė, vieta, dirbtuvės pavadinimas;

14.4.4. laikas;

14.4.5. stilius;

14.4.6. medžiaga, technika;

14.5. saugojimo vietos adresas, kurį sudaro: savivaldybės kodas ir pavadinimas; seniūnijos, išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas, kodas ir pavadinimas; gyvenamosios vietovės kodas ir pavadinimas; gatvės kodas ir pavadinimas; pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje; korpuso numeris; buto ar negyvenamosios patalpos numeris pastate; adreso objekto pavadinimas;

14.6. sankaupa, padėtis, situacija;

14.7. kilnojamųjų kultūros vertybių papildomi duomenys:

14.7.1. objekto savininko ar valdytojo juridinio asmens duomenys: juridinio asmens pavadinimas, kodas, teisinė forma, buveinė;

14.7.2. objekto savininko fizinio asmens vardas, pavardė, deklaruota gyvenamoji vieta;

14.7.3. objekto įregistravimą reglamentuojantys dokumentai, numeriai ir datos;

14.7.4. objekto išregistravimą reglamentuojantys dokumentai, numeriai ir datos.

15. Registre naudojami šie klasifikatoriai:

15.1. Pavadinimų klasifikatorius;

15.2. Kultūrinės vertės klasifikatorius;

15.3. Dailės kūrinių atribucijų ir datavimo pagrindų klasifikatorius;

15.4. Dailės kūrinių atsiradimo tipų klasifikatorius;

15.5. Dailės kūrinių funkcinių tipų klasifikatoriai;

15.6. Bažnytinės įrangos vietų klasifikatorius;

15.7. Dailės kūrinių funkcinių ryšių klasifikatorius;

15.8. Dailės kūrinių sandaros klasifikatorius;

15.9. Dailės kūrinių vietų klasifikatorius;

15.10. Liturginių spalvų klasifikatorius;

15.11. Dailės kūrinių paskirties tipų klasifikatorius;

15.12. Dailės kūrinių profesionalumo tipų klasifikatorius;

15.13. Dailės kūrinių stilių klasifikatorius;

15.14. Dailės kūrinių technologinių kategorijų klasifikatorius;

15.15. Įrašų dailės kūriniuose klasifikatoriai;

15.16. Įrašų atlikimo technikos klasifikatorius;

15.17. Įrašų formų klasifikatorius;

15.18. Įrašų grafinių išraiškų klasifikatorius;

15.19. Įrašų kalbų klasifikatorius;

15.20. Įrašų tipų klasifikatorius.

 

IV. REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

16. Nekilnojamosios kultūros vertybės po to, kai vertinimo tarybos aktu (aktais) nustatomos jų vertingosios savybės ir apibrėžiamos kartu su vertybe saugotinos teritorijos ribos, registruojamos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

17. Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu inicijuoja:

17.1. savivaldybės paveldosaugos padalinys;

17.2. Departamentas.

18. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektą skelbia saugomu arba priima spendimą dėl kultūros paveldo objekto skelbimo saugomu akto panaikinimo ar keitimo:

18.1. savivaldybės taryba;

18.2. kultūros ministras.

19. Nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektus skelbia kultūros paminklais Lietuvos Respublikos Vyriausybė kultūros ministro teikimu, pritarus Valstybinei kultūros paveldo komisijai.

20. Priėmus sprendimą dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objekto apsaugos panaikinimo, objektas iš registro neišbraukiamas.

21. Kilnojamųjų kultūros vertybių išliekamąją kultūrinę vertę ir reikšmę nustato kultūros ministro paskirta kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ekspertų komisija. Ši komisija pateikia registro tvarkytojui išvadą dėl kilnojamosios kultūros vertybės įrašymo į registrą ar paskelbimo kultūros paminklu.

22. Sprendimą įrašyti į registrą kilnojamąsias kultūros vertybes, remdamasis kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ekspertų komisijos išvada, po to, kai tam pritaria Valstybinė kultūros paveldo komisija, priima kultūros ministras. Išimties atvejais, kai kyla kilnojamosios kultūros vertybės sunaikinimo ar kitokio jos praradimo pavojus, kultūros ministras turi teisę priimti sprendimą įrašyti kilnojamąją kultūros vertybę į registrą, nesilaikydamas šiame punkte numatytos tvarkos.

23. Kilnojamoji kultūros vertybė, nepriklausanti valstybei, gali būti įrašoma į registrą tik savininkui sutikus, išskyrus tuos atvejus, kai išduodamas leidimas ją laikinai išvežti iš Lietuvos Respublikos arba kyla jos sunaikinimo pavojus.

24. Į registrą gali būti siūlomos įrašyti kilnojamosios kultūros vertybės, įtrauktos į įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat politinių organizacijų, religinių bendruomenių, bendrijų, centrų ir asociacijų pagrindinių priemonių ir mažaverčio inventoriaus, turinčio kultūrinę vertę (vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūriniai, muzikos instrumentai ir kita), apskaitą.

25. Kilnojamąsias kultūros vertybes įrašyti į registrą gali siūlyti kilnojamosios kultūros vertybės savininkas, savivaldybė, apskrities viršininkas arba Kultūros ministerija. Jeigu kilnojamoji kultūros vertybė į registrą neįrašoma, pasiūlymą pateikusiam asmeniui ar institucijai Kultūros ministerija turi duoti motyvuotą atsakymą.

26. Registro duomenų teikėjai yra:

26.1. vertinimo tarybos, sudaromos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;

26.2. už kultūros paveldo objektų apskaitą ir apsaugą atsakingos institucijos;

26.3. už saugomos vietovės apsaugą atsakingos institucijos;

26.4. registro tvarkymo įstaigos įgalioti ekspertai;

26.5. savivaldybės administracijos direktorius;

26.6. apskrities viršininko administracija;

26.7. vertybės savininkas.

27. Registro duomenų teikėjai:

27.1. atsako už pateiktų duomenų tikslumą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

27.2. privalo pateikti visus šių Nuostatų 13 ir 14 punktuose nurodytus privalomus ir jiems keliamus reikalavimus atitinkančius duomenis;

27.3. privalo informuoti registro tvarkymo įstaigą apie pasikeitusius registravimo duomenis per 15 darbo dienų nuo jų pasikeitimo;

27.4. turi teisę susipažinti su registre saugomais jų pateiktais duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis. Registro tvarkymo įstaiga, gavusi šį reikalavimą, privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo ištaisyti nurodytas klaidas ir informuoti apie tai registro duomenų teikėją;

27.5. registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka formuoja duomenų pakeitimus.

28. Nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis registruojami:

28.1. nuo registro įsteigimo – visi objektai, saugoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės pagal Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo (Žin., 1995, Nr. 9-184) 9 straipsnį;

28.2. nuo registro įsteigimo – nekilnojamosios kultūros vertybės, registruotos Kultūros vertybių registre iki Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo įsigaliojimo;

28.3. nekilnojamosios kultūros vertybės, vertinimo taryboms nusprendus, kad vertybėms reikia teisinės apsaugos.

29. Duomenis apie kultūros paveldo objektus, numatytus šių Nuostatų 13.1 ir 14 punktuose, registro tvarkymo įstaigai teikia institucijos, atsakingos už kultūros paveldo objektų apskaitą ir apsaugą. Registro tvarkymo įstaiga duomenis apie objektus, numatytus šių Nuostatų 13.3 punkte, ir duomenis, numatytus šių Nuostatų 13.1.2–13.1.6 ir 14.5 punktuose, registruoja pagal vertinimo tarybų pateiktus aktus, kurie yra registravimo teisinis pagrindas.

30. Papildomi duomenys, nurodyti šių Nuostatų 13.2.1 ir 13. 2.2, 13.3.1–13.3.5.2, 13.4.1–13.4.5.2, 13.6.4, 13.6.5 ir 14.7 punktuose, registro tvarkymo įstaigai pateikiami:

30.1. institucijų:

30.1.1. inicijavusių kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu, kultūros paveldo objektą paskelbusių saugomu, atsakingų už nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objekto, paskelbto kultūros paminklu, ar kultūros paminklo, įrašyto į valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašą, apsaugą;

30.1.2. atsakingų už kultūros paveldo vietovei apsaugoti įsteigto istorinio nacionalinio parko, istorinio regioninio parko, kultūrinio rezervato ar kultūrinio draustinio, kultūrinio draustinio statusą turinčių senamiesčių, istorinių miestų ir miestelių dalių, etnokultūrinių kaimų ir kitų gyvenamųjų vietovių ar jų dalių apsaugą;

30.1.3. atsakingų ar buvusių atsakingų už kultūros paveldo objekto, dėl kurio skelbimo saugomu akto panaikinimo ar keitimo priimtas sprendimas, apsaugą;

30.1.4. atsakingų už nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų ataskaitų ir publikacijų rengimo organizavimą, nekilnojamosios kultūros vertybės naudojimo būdo ar būdų nustatymą;

30.2. šių Nuostatų 13.1.4 ir 14.5 punktuose numatyti duomenys – iš Lietuvos Respublikos adresų registro, o jeigu vertybė yra miške, miško masyvo identifikavimo kodas, adresas, kvartalo identifikavimo kodas – iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro;

30.3. šių Nuostatų 13.1.7 ir 13.1.8 punktuose numatyti duomenys – iš Nekilnojamojo turto registro;

30.4. šių Nuostatų 13.1.9 punkte numatyti duomenys – iš Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro;

30.5. šių Nuostatų 13.1.12 punkte numatyti duomenys – iš Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro;

30.6. šių Nuostatų 13.1.13 punkte numatyti duomenys – iš Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro;

30.7. šių Nuostatų 13.3.5.1, 13.4.5.1, 13.6.2, 13.6.3 ir 14.7.1 punktuose numatyti duomenys – iš Juridinių asmenų registro;

30.8. šių Nuostatų 13.3.5.2, 13.4.5.2 ir 14.7.2 punktuose, taip pat 14.4.2 punkte (jeigu autoriaus asmens duomenys įregistruoti Lietuvos Respublikos gyventojų registre) numatyti duomenys – iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro.

31. Registruojamų objektų duomenų ir įregistruotų objektų papildomų duomenų atitiktį šiuose Nuostatuose nustatytiems reikalavimams tikrina registro tvarkymo įstaigos paskirtas specialistas ar specialistai. Registre registruojami tik šių specialistų patikrinti duomenys.

32. Registro tvarkymo įstaiga, gavusi kultūros vertybei įrašyti į registrą būtinus dokumentus su šių Nuostatų 13 ar 14 punkte nurodytais privalomais duomenimis, per 10 dienų nuo jų gavimo turi patikrinti jų atitiktį kultūros vertybių apskaitą ir apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams ir šiems Nuostatams, o jeigu pateikti privalomi duomenys atitinka reikalavimus, užregistruoti vertybę. Vertybė laikoma įregistruota registre nuo jos duomenų įrašymo į registro duomenų bazę dienos.

33. Duomenų tikrinimo procedūrų metu gaunami ir įrašomi reikiami susijusių registrų duomenys.

34. Registro tvarkymo įstaiga kiekvienai registruotai kultūros vertybei suteikia identifikavimo kodą, įrašo jį registre ir tikslina jau įrašytus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto ar vietovės žemės sklypams ir kitiems objekto ar vietovės teritorijoje esantiems nekilnojamiems daiktams viešo registro (Nekilnojamojo turto registro) suteiktą kodą ar kodus, taip pat kitus teisės aktų nustatytus duomenis.

35. Nekilnojamąją kultūros vertybę įregistravus, teisės aktų nustatyta tvarka ją identifikuojantys duomenys perduodami:

35.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro tvarkytojui – įregistruoti nekilnojamiesiems daiktams, kurie yra kultūros paveldo objektai, tokių objektų sudedamosioms dalims ar teritorijoms, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusiems juridiniams faktams;

35.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui – įrašyti arba pakeisti kultūros paveldo objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenims;

35.3. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui, jeigu vertybė yra miške;

35.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastrui, jeigu kultūros paveldo objektas ar vietovė yra saugomoje teritorijoje;

35.5. kitiems valstybės registrams – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ar pagal duomenų teikimo sutartis (taip pat gauna duomenis iš jų).

36. Kultūros paveldo objektą įrašius į registrą, vertybės savininkui ar valdytojui išrašomas vertybės pasas, kuriame įrašomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo nustatyti duomenys.

37. Registro tvarkymo įstaiga:

37.1. stabdo kultūros paveldo objekto įregistravimo procedūrą, jeigu duomenų teikėjai pateikia neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis. Tokiais atvejais registro tvarkymo įstaiga grąžina gautus dokumentus registro duomenų teikėjui patikslinti. Kultūros vertybė registruojama registre tik tuo atveju, jeigu duomenų teikėjas patikslina duomenis per 10 dienų nuo pranešimo patikslinti duomenis gavimo;

37.2. toliau atlieka registravimo procedūrą, jeigu pastebi, kad susijusių valstybės registrų pateikti duomenys nesutampa su kitų valstybės registrų duomenimis. Registro duomenys įrašomi, o susijusio valstybės registro tvarkymo įstaiga nedelsiant informuojama apie jos pateiktų duomenų netikslumus.

38. Klaidos registro duomenų bazėje taisomos, jeigu:

38.1. į registro duomenų bazę įrašyti duomenys dėl registro tvarkymo įstaigos specialistų kaltės neatitinka duomenų teikėjų pateiktų duomenų. Registro tvarkymo įstaiga juos ištaiso ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir neatlygintinai apie tai informuoja visus duomenų gavėjus, kuriems perduoti klaidingi duomenys;

38.2. nustatoma, kad registro duomenų bazėje dėl duomenų teikėjo kaltės įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys. Registro tvarkymo įstaiga per 10 darbo dienų praneša apie tai duomenų teikėjui, kuris per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo turi pateikti ištaisytus duomenis;

38.3. duomenis tikrinant su kito valstybės registro duomenimis, pastebėta, kad jie nesutampa. Apie tai nedelsiant pranešama tą valstybės registrą tvarkančiai įstaigai.

39. Registro tvarkymo įstaiga, ištaisiusi registro duomenų bazėje klaidą, apie tai per 5 darbo dienas raštu informuoja registro duomenų teikėjus.

40. Registro tvarkymo įstaiga, gavusi duomenų teikėjo prašymą ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo ištaiso klaidas registro duomenų bazėje ir raštu apie tai informuoja registro duomenų teikėją.

41. Nustačiusi, kad prašymas nepagrįstas, registro tvarkymo įstaiga atsisako ištaisyti duomenis ir per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo apie tai raštu praneša duomenų teikėjui, nurodydama atsisakymo priežastis.

42. Registro duomenys papildomi ar atnaujinami įstatymų nustatyta tvarka ir šių Nuostatų 58 punkte nurodytais atvejais.

43. Pakeitus jau įregistruotų objektų charakteristikas, senieji duomenys (nurodžius jų pakeitimo datas) saugomi registro tvarkymo įstaigos nustatytą laiką duomenų bazių archyve.

44. Priėmus sprendimą dėl kultūros paveldo objekto apsaugos panaikinimo, objektas iš registro neišbraukiamas, o duomenys apie jį saugomi duomenų bazės archyve nuolat.

45. Kilnojamoji kultūros vertybė išregistruojama per 10 darbo dienų nuo atitinkamo teisės akto paskelbimo „Valstybės žiniose“. Išregistravimas įsigalioja nuo duomenų išregistravimo dienos.

46. Priėmus sprendimą išbraukti kilnojamąją kultūros vertybę iš registro, į registrą įrašoma išregistravimo data. Objekto duomenys perkeliami į registro duomenų bazės archyvą ir saugomi nuolat.

47. Registro tvarkymo įstaiga apie objekto įrašymą ar išbraukimą (kilnojamosios kultūros vertybės) iš registro ir duomenų pakeitimus praneša objektų savininkams (valdytojams), kitų valstybės registrų tvarkymo įstaigoms ir skelbia įstatymų nustatyta tvarka.

 

V. SĄVEIKA SU KITAIS VALSTYBĖS REGISTRAIS

 

48. Registre naudojami šių valstybės registrų duomenys:

48.1. Juridinių asmenų registro – objekto savininko (valdytojo) juridinio asmens pavadinimas, kodas, teisinė forma, buveinė;

48.2. Lietuvos Respublikos adresų registro – savivaldybės kodas ir pavadinimas; seniūnijos, išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas, kodas ir pavadinimas; gyvenamosios vietovės kodas ir pavadinimas; gatvės kodas ir pavadinimas; pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje; korpuso numeris; buto ar negyvenamosios patalpos numeris pastate; adreso objekto pavadinimas;

48.3. Nekilnojamojo turto registro – statinio identifikavimo duomenys Nekilnojamojo turto registre (jeigu įregistruotas) – statinio unikalus numeris, pavadinimas, žymėjimas plane, duomenys apie statinio nuosavybę, žemės sklypo (jeigu suformuotas) identifikavimo duomenys: kadastro vietovės pavadinimas, kodas, kadastro bloko kodas, žemės sklypo kadastro numeris, duomenys apie sklypo nuosavybę;

48.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro – XYZ koordinatės LKS-94 sistemoje;

48.5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro – saugomos teritorijos identifikavimo kodas ir pavadinimas, saugomos teritorijos tipas, jeigu kultūros paveldo objektas, vietovė yra saugomoje teritorijoje;

48.6. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro – upės, ežero ar tvenkinio pavadinimas ir kodas, jeigu kultūros paveldo objektas, vietovė ribojasi su upe, ežeru;

48.7. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro – miško masyvo identifikavimo kodas, adresas, kvartalo identifikavimo kodas;

48.8. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – objekto savininko fizinio asmens vardas, pavardė, deklaruota gyvenamoji vieta, gimimo ir mirties datos.

49. Registro sąveika su kitais valstybės registrais palaikoma susijusių valstybės registrų nuostatų ir duomenų teikimo sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis perduodant, atnaujinant duomenis ar jais keičiantis, gautiems iš susijusių valstybės registrų duomenims koduoti naudojant tų valstybės registrų suteiktus objektų unikalius identifikavimo kodus.

50. Valstybės registrų tvarkomų klasifikatorių naudojimas nustatomas susijusių valstybės registrų nuostatų ir duomenų teikimo sutartimis, laikantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo nustatytos tvarkos ir sąlygų.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

51. Registro duomenys yra vieši, išskyrus Lietuvos Respublikos gyventojų registro teikiamus fizinio asmens duomenis.

52. Registro duomenys teikiami neatlygintinai:

52.1. valstybės ir savivaldybių institucijoms – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti;

52.2. duomenų teikėjams;

52.3. asmenims, kurių duomenys tvarkomi registre;

52.4. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.

53. Visiems duomenų gavėjams duomenys teikiami pagal prašymus arba duomenų teikimo sutartis. Sutartyse turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka, numatyta duomenų perdavimo informacijos laikmenomis arba ryšių kanalais apimtis, sąlygos ir tvarka. Asmens duomenų gavėjo prašyme turi būti nurodytas duomenų naudojimo teisėtas ir apibrėžtas tikslas.

54. Registro duomenis registro tvarkymo įstaiga teikia:

54.1. automatiniu būdu – registro duomenys, išskyrus nurodytuosius 51 punkte, skelbiami internetu;

54.2. išduodama pažymas ar kitus dokumentus;

54.3. teikdama registro išrašus ir kitą informaciją (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis);

54.4. kitais teisės aktų nustatytais būdais.

55. Registro duomenų gavėjo prašymu šiuose Nuostatuose nurodyti registro duomenys gali būti atrinkti, sugrupuoti ir pateikti registro išrašų arba nustatytose ataskaitų formose.

56. Duomenų gavėjas, pateikdamas duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, susipažinti su registre esančiais jo pateiktais duomenimis. Jeigu yra duomenų netikslumų, pateikęs tai įrodančius dokumentus, jis turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius ir neišsamius duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Tolesnius duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo veiksmus nustato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

57. Duomenų valdytojas, gavęs duomenų gavėjo paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo pateikti duomenų gavėjui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų gavėjo kreipimosi. Duomenų gavėjo prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų gavėjui kartą per kalendorinius metus.

58. Registro duomenys pildomi ar atnaujinami, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka inicijavus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu, paskelbus nekilnojamąjį kultūros paveldo objektą saugomu, kultūros paminklu ar įrašius į valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašą, paaiškėjus vertingųjų savybių pasikeitimams, nustačius naujas teritorijos ir apsaugos zonų ribas, kitokius paveldosauginius reikalavimus. Šiais atvejais pildomi ir (ar) atnaujinami šių Nuostatų 13.1.5, 13.1.6, 13.1.11, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1–13.3.5, 13.4, 13.5, 14.4, 14.5 ir 14.6 punktuose nurodyti duomenys. Susijusių valstybės registrų atnaujinti duomenys, nurodyti šių Nuostatų 13.1.4, 13.1.7, 13.1.8, 13.1.9, 13.1.12, 13.6.2, 13.6.3, 13.6.4, 14.7.1 ir 14.7.2 punktuose, keičiami valstybės registrų tvarkytojams juos pateikus šių valstybės registrų nuostatų nustatyta tvarka.

59. Šių Nuostatų 58 punkte numatyti duomenys skelbiami kompiuterių tinkluose.

60. Registro duomenų kopijos ir išrašai išduodami per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

61. Registro duomenų ir dokumentų kopijų teikimas, teisė susipažinti su registro duomenimis ir dokumentais apribojama, jeigu tai kenkia arba gali pakenkti valstybės saugumui ar gynybai, nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo tyrimui, viešajai tvarkai, valstybės kontrolei ir priežiūrai, pagrindiniams ekonominiams ir finansiniams valstybės interesams, duomenų gavėjo ar kito asmens teisių ir laisvių apsaugai, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais.

62. Registre tvarkomi asmens duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

63. Iš registro gautais duomenimis gavėjas negali naudotis kitaip ar naudoti jų kitam tikslui, negu nustatyta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme.

64. Registro duomenų teikimas negali būti apribotas kitaip, negu nustato įstatymai.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

65. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami ta pačia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

66. Registro duomenys trečiųjų valstybių (ne Europos Sąjungos valstybių narių) juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatytais atvejais.

67. Registro duomenys gali būti teikiami tarptautiniais kompiuterių tinklais tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio valstybėmis nustatytais atvejais.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

68. Registro duomenys turi būti apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ir kitokio neteisėto tvarkymo.

69. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga, vadovaudamasi Bendraisiais duomenų saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, Nr. 2-45), ir kitais duomenų saugą reglamentuojančiais teisės aktais, rengia ir tvirtina registro duomenų saugos nuostatus.

70. Registro tvarkymo įstaiga registro duomenų saugos nuostatų nustatyta tvarka privalo užtikrinti reikiamas administracines, technines ir organizacines duomenų saugos priemones ir tokių priemonių laikymąsi.

71. Atsakingi darbuotojai, tvarkantys registro duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį net ir nutraukę su registro duomenų tvarkymu susijusią veiklą.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

72. Registras finansuojamas iš registro tvarkymo įstaigai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete skirtų asignavimų ir kitų teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

73. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

74. Likviduojamo registro duomenys sunaikinami arba perduodami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

______________