LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL INSTITUCIJŲ, ĮGALIOTŲ TVIRTINTI PRIVALOMUOSIUS PRODUKTŲ SAUGOS REIKALAVIMUS, PASKYRIMO

 

1999 m. gruodžio 27 d. Nr. 1482

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1673) 5 straipsniu ir Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 92-2542) 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

1. Nustatyti, kad techninius reglamentus bei kitus teisės aktus, nustatančius privalomuosius produktų saugos reikalavimus, tvirtina:

1.1. Aplinkos ministerija – statybos produktų;

1.2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – asmens apsaugos priemonių; liftų; civiliniais tikslais naudojamų sprogmenų; lynų, kablių ir grandinių; mašinų;

1.3. Sveikatos apsaugos ministerija – biocidų (naudojamų veterinarijoje ir gyvulininkystėje – suderinusi su Valstybine veterinarijos tarnyba); kosmetikos, parfumerijos ir asmens higienos prekių; maisto produktų (suderinusi su Žemės ūkio ministerija ir Valstybine veterinarijos tarnyba); maisto priedų ir maistinių medžiagų; gaminių, susiliečiančių su maistu; medicininės įrangos; prekių vaikams (išskyrus žaislus);

1.4. Susisiekimo ministerija – telekomunikacijų įrenginių; transporto priemonių;

1.5. Ūkio ministerija – baldų; elektrotechnikos gaminių; įrenginių ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje; karšto vandens boilerių, kūrenamų skystuoju ar dujiniu kuru; energijos vartojimo efektyvumo; detergentų; dujinį kurą deginančių aparatų; plastmasės, gumos, stiklo gaminių; naftos produktų; aukšto slėgio indų bei įrangos; tekstilės ir avalynės; trąšų; žaislų; kitų gaminių (kartu su atitinkamomis ministerijomis arba suderinusi su kitomis institucijomis);

1.6. Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija – kompiuterinės technikos; elektromagnetinės dermės;

1.7. Valstybinė veterinarijos tarnyba – gyvūninės kilmės produktų ir medžiagų (skirtų maistui – suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija ir Žemės ūkio ministerija); vaistinių pašarų;

1.8. Žemės ūkio ministerija – augalų ir augalinės produkcijos (skirtų maistui – suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija); pašarų (suderinusi su Valstybine veterinarijos tarnyba); ratinių žemės ir miškų ūkio traktorių; žemės ūkio mašinų;

1.9. Valstybinė metrologijos tarnyba – metrologijos gaminių.

2. Nustatyti, kad:

2.1. nurodytos 1 punkte institucijos tvirtinamuose techniniuose reglamentuose, be privalomųjų produktų saugos reikalavimų, nustato ir produktų atitikties įvertinimo tvarką;

2.2. šis nutarimas įsigalioja nuo 2000 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                          Andrius Kubilius

 

 

 

Valdymo reformų ir savivaldybių

reikalų ministras                                                                             Jonas Rudalevičius