Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMĄ

 

2011 m. spalio 19 d. Nr. 1217

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 5 straipsnio 2 dalimi, 24 straipsnio 1 dalimi, 27 straipsniu, 29 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 30 straipsnio 2 dalimi, 40 straipsnio 6 dalimi, 53 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir 66 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Energetikos ministeriją:

1.1. parengti ir patvirtinti Nacionalinį atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą, suderinus pagal kompetenciją su Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija ir Žemės ūkio ministerija;

1.2. nustatyti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų energetikos sektoriuje teikimo tvarką;

1.3. nustatyti atsinaujinančių išteklių kilmės garantijų (toliau – kilmės garantija) išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo tvarką ir sąlygas, taip pat standartinę kilmės garantijos formą;

1.4. paskirti įstaigą (ar įstaigas), atsakingą (atsakingas) už kilmės garantijų išdavimą, perdavimą ir jų galiojimo panaikinimą bei kilmės garantijų naudojimo priežiūrą ir kontrolę;

1.5. nustatyti naudojimosi gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemomis, perduodant ir skirstant dujas iš atsinaujinančių energijos išteklių, tvarką;

1.6. derinti savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų projektus;

1.7. nustatyti leidžiamą arba privalomą biodegalų dalį mišinyje su degalais, pagamintais iš mineralinių degalų;

1.8. nustatyti pažangos skatinant ir naudojant atsinaujinančių išteklių energiją ataskaitų rengimo ir teikimo Europos Komisijai tvarką;

1.9. nustatyti informacijos apie biokuro naudojimą rinkimo ir teikimo Europos Komisijai tvarką;

1.10. nustatyti nepriklausomų šilumos gamintojų atsinaujinančių energijos išteklių šilumos įrenginių prijungimo tvarką ir sąlygas;

1.11. nustatyti biodujų supirkimo į gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas tvarką ir sąlygas;

1.12. pagal kompetenciją rengti ir, suderinus su kitomis kompetentingomis institucijomis, tvirtinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo programas;

1.13. koordinuoti Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos ir Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos tarpinstitucinio veiklos plano vykdymą ir atlikti jų įgyvendinimo stebėseną.

2. Įgalioti Aplinkos ministeriją:

2.1. parengti Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektą dėl aplinkos teršimo metanu;

2.2. nustatyti energijai gaminti tinkamų pramoninių ir (ar) komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies naudojimo technologinius, aplinkos apsaugos ir kokybės reikalavimus.

3. Įgalioti Aplinkos ministeriją kartu su Energetikos ministerija:

3.1. rengti ir tvirtinti priemones, didinančias visų rūšių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą pastatuose ir energijos vartojimo efektyvumą, susijusias su bendrąja energijos gamyba ir (ar) energijos beveik nevartojančiais pastatais, taip pat koordinuoti ir prižiūrėti, kaip šios priemonės įgyvendinamos;

3.2. nustatyti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo pastatuose reikalavimus ir šių reikalavimų įgyvendinimo tvarką;

3.3. parengti ir patvirtinti energetikos objektų, naudojančių energijai gaminti tinkamų pramoninių ir (ar) komunalinių atliekų biologiškai skaidžią dalį, planavimo, leidimų verstis šia veikla išdavimo, statybos ir eksploatavimo tvarką;

3.4. parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros, Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje ir pajūrio juostos naudojimo elektrinių statybai ir eksploatacijai leidimų išdavimo tvarkos aprašą.

4. Įgalioti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos nustatyti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektus ir įrenginius statančių, montuojančių ir eksploatuojančių specialistų mokymo ir atestavimo tvarką, vadovaujantis Energetikos ministerijos patvirtintomis gairėmis.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS