LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-556 „DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. kovo 3 d. Nr. ISAK-379

Vilnius

 

Pakeičiu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 46-1526):

1. Papildau nauju 10.2 punktu:

„10.2. Mokinio laikinas išvykimas gydytis ir mokytis įforminamas direktoriaus įsakymu, jame nurodant laikino išvykimo priežastį. Priėmimas į ligoninės ar sanatorinę mokyklą įforminamas tos mokyklos direktoriaus įsakymu, jame nurodant „gydymosi laikotarpiui“.“

2. Papildau 29 punktą antrąja pastraipa:

„Atestuotas sutrikusio intelekto mokinys kartoti programą toje pačioje klasėje nepaliekamas.“

3. Papildau nauju 36.2 punktu:

„36.2. Trimestrų, pusmečių ir metinių įvertinimų stulpeliuose rašomi brūkšniai, jeigu mokinys yra neatestuotas.“

4. Papildau nauju 39 punktu (ankstesniuosius 39 ir 40 punktus laikant 40 ir 41 punktais):

„39. Mokiniui išvykus į sanatorinę ar ligoninės mokyklą gydytis ir mokytis atitinkamų dalykų mokymo apskaitos puslapiuose lankomumui ir pažymiams žymėti eilutėse daromas įrašas „išvyko gydytis ir mokytis“.

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                     REMIGIJUS MOTUZAS