LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BALANDŽIO 10 D. NUTARIMO NR. 503 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO

 

2005 m. gruodžio 22 d. Nr. 1387

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimą Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 40-1484, Nr. 113-5041; 2003, Nr. 69-3127; 2004, Nr. 155-5648):

1.Išdėstyti 1.6 punktą taip:

1.6. pagal kompetenciją teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl valstybinių draustinių, rezervatinių apyrubių, biosferos rezervatų steigimo, šių saugomų teritorijų ribų bei tipų nustatymo ir keitimo, regioninių parkų ribų nustatymo ir keitimo, taip pat nacionalinių parkų tvarkymo planų (planavimo schemų) patvirtinimo projektus;“.

2.Išbraukti 1.27 punkte žodžius „tvarkymo planus (planavimo schemas)“.

3.Papildyti šiuo 1.31 punktu:

1.31. pagal kompetenciją tvirtinti saugomų teritorijų (gamtinių rezervatų, biosferos rezervatų, gamtinių ir kompleksinių draustinių, regioninių parkų ir gamtos paveldo objektų) tvarkymo planus (planavimo schemas).“.

4. Išdėstyti 3.5 punktą taip:

3.5. pagal kompetenciją teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl valstybinių kultūrinių draustinių steigimo, jų ribų nustatymo ir tipų keitimo, taip pat Trakų istorinio nacionalinio parko tvarkymo plano (planavimo schemos) patvirtinimo projektus;“.

5. Išbraukti 3.11 punkte žodžius „tvarkymo planus (planavimo schemas)“.

6. Įrašyti 3.14 punkte vietoj žodžių „Kultūros vertybių apsaugos departamento“ žodžius „Kultūros paveldo departamento“.

7. Papildyti šiuo 3.15 punktu:

3.15. pagal kompetenciją tvirtinti saugomų teritorijų (kultūrinių rezervatų, kultūrinių draustinių, kultūros paveldo objektų) tvarkymo planus (planavimo schemas).“.

8. Pripažinti netekusiu galios 8 punktą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

Aplinkos ministras                                                                          Arūnas Kundrotas