LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.01:2005 „KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ REGLAMENTAI“ PATVIRTINIMO

 

2005 m. gegužės 5 d. Nr. D1-233/ĮV-196

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Tvirtiname statybos techninį reglamentą str 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ (pridedama).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

______________

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. gegužės 5 d.

įsakymu Nr. D1-233/ĮV-196

 

statybos techniniS reglamentas

str 1.01.01:2005

 

kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų (nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbų) arba šių statinių teritorijose ar apsaugos zonose esančių statinių statybos darbų atlikimo atvejus, kuriais privaloma vadovautis tik aplinkos ministro patvirtintais statybos techniniais reglamentais arba tik kultūros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais, bei atvejus, kai privaloma vykdyti statybos techniniais reglamentais ir paveldo tvarkybos reglamentais nustatytus reikalavimus.

2. Reglamentas yra privalomas visiems kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų arba šių statinių teritorijose ar apsaugos zonose esančių statinių statybos darbų vykdytojams, viešojo administravimo subjektams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas [3.1] ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas [3.2].

 

II. NUORODOS

 

3. Reglamento nuostatos pagrįstos šiais teisės aktais:

3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

3.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2002, Nr. 68-2775; 2004, Nr. 153-5571);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819; 2004, Nr. 103-3787);

3.4. paveldo tvarkybos reglamentu PTR 1.01.01:2005 „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“ (Žin., 2005, Nr. 52-1757);

3.5. statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002, Nr. 119-5372; 2004, Nr. 50-1685).

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Reglamente ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme [3.2] vartojama sąvoka „kultūros paveldo statinio tvarkomieji statybos darbai“ atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [3.1] sąvoką „nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbai“.

Kitos Reglamente vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, pateiktas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [3.1], Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme [3.2] bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą bei statinių statybą nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose.

 

IV. Statybos techniniais reglamentais ir Paveldo tvarkybos reglamentais nustatytų reikalavimų taikymas

 

5. Visais atvejais, kai nekilnojamojo kultūros paveldo statinių tvarkybos metu atliekami tik tvarkomieji statybos darbai arba kultūros paveldo statinio teritorijoje ar apsaugos zonoje statomi, rekonstruojami, kapitališkai remontuojami ar griaunami statiniai ar atliekami šios teritorijos aplinkos tvarkymo statybos darbai, vadovaujamasi reikalavimais, nustatytais:

5.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

5.2. statybos techniniais reglamentais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir papildytais paveldo tvarkybos reglamentais nustatytais reikalavimais (tiesiogiai arba nuorodomis į juos).

6. Tais atvejais, kai nekilnojamojo kultūros paveldo statinių tvarkybos metu atliekami tvarkomieji statybos darbai, kartu taikant ir paveldo apsaugos technologijas, vadovaujamasi reikalavimais, nustatytais:

6.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

6.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;

6.3. statybos techniniais reglamentais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir papildytais paveldo tvarkybos reglamentais nustatytais reikalavimais (tiesiogiai arba nuorodomis į juos);

6.4. Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintais teisės aktais – paveldo tvarkybos reglamentais, parengtais vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklių [3.4] nuostatomis.

7. Visais kitais atvejais, kai nekilnojamojo kultūros paveldo statinių tvarkomieji darbai atliekami tik pagal paveldo apsaugos technologijų reikalavimus ir/arba atliekami šio statinio paprastojo remonto statybos darbai, apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.08:2002 [3.5], vadovaujamasi reikalavimais, nustatytais:

7.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;

7.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintais teisės aktais – paveldo tvarkybos reglamentais, parengtais vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklių nuostatomis.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Ginčai dėl šiuo Reglamentu nustatytų reikalavimų taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________