Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ARBA JŲ DALIŲ, KURIOSE YRA BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ, SĄRAŠO patvirtinimo IR JŲ RIBŲ NUSTATYMO

 

2009 m. kovo 4 d. Nr. 192

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 24 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 102) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/105/EB (OL 2006 L 363, p. 368), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra buveinių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be pridedamų buveinių apsaugai svarbių teritorijų ribų planų skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su pridedamais planais – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

_________________

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 192

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ARBA JŲ DALIŲ, KURIOSE YRA BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Lietuvos Respublikos saugomos teritorijos arba jų dalys

Buveinių apsaugai svarbi teritorija

Savivaldybės pavadinimas

Kodas Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ duomenų bazėje

Nustatomos ribos*

Aptinkamos Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės, augalų ir gyvūnų rūšys

1.

Algirdėnų valstybinis telmologinis draustinis

Algirdėnų pelkė

Švenčionių r.

LTSVE0004

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Algirdėnų valstybinio telmologinio draustinio ribomis

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

2.

Alionių valstybinis  telmologinis draustinis

Alionių pelkė

Širvintų r.,

Vilniaus r.

LTSIR0003

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Alionių valstybinio telmologinio draustinio ribomis

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai

 

 

 

 

 

 

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

 

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

3.

Ančios valstybinis kraštovaizdžio draustinis

Ančios  upės slėnis

Tauragės r.

LTTAU0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Ančios valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribomis

3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis

 

 

 

 

 

 

6120 Karbonatinių smėlynų smiltpievės

 

 

 

 

 

 

6210 Stepinės pievos

 

 

 

 

 

 

6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai

 

 

 

 

 

 

6450 Aliuvinės pievos

 

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

 

 

 

 

 

 

6530 Miškapievės

 

 

 

 

 

 

7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės

 

 

 

 

 

 

8220 Silikatinių uolienų atodangos

 

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

 

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

 

 

 

 

 

 

9070 Medžiais apaugusios ganyklos

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

 

 

 

 

 

 

9160 Skroblynai

 

 

 

 

 

 

9180 Griovų ir šlaitų miškai

 

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

 

 

 

 

 

 

Kraujalakinis melsvys (Maculinea teleius)

4.

Anykščių regioninio parko Variaus hidrografinis draustinis

Variaus upelio slėnis

Anykščių r.

LTANY0009

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Anykščių regioninio parko Variaus hidrografinio draustinio ribomis

3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis

 

 

 

 

 

 

8220 Silikatinių uolienų atodangos

5.

Anykščių regioninio parko Vilkatėnų botaninis draustinis

Vilkatėnų miškas

Anykščių r.

LTANY0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Anykščių regioninio parko Vilkatėnų botaninio draustinio ribomis

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

Vėjalandė šilagėlė (Pulsatilla patens)

 

 

 

 

 

 

Plikažiedis linlapis (Thesium ebracteatum)

6.

Aukštadvario regioninio parko Mergiškių gamtinis rezervatas

Mergiškių miškas

Trakų r.

LTTRA0006

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Aukštadvario regioninio parko Mergiškių gamtinio rezervato ribomis

9160 Skroblynai

7.

Aukštadvario regioninio parko Skrebio botaninis ir Mošos archeologinis draustiniai

Skrebio miškas

Trakų r.

LTTRA0005

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Aukštadvario regioninio parko Skrebio botaninio ir Mošos archeologinio draustinių ribomis

9160 Skroblynai

8.

Aukštadvario regioninio parko Spindžiaus kraštovaizdžio draustinis

Spindžiaus miškas

Trakų r.

LTTRA0007

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Aukštadvario regioninio parko Spindžiaus kraštovaizdžio draustinio ribomis

3140 Ežerai su menturdumblių bendrijomis 

 

 

 

 

 

 

6210 Stepinės pievos 

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai 

 

 

 

 

 

 

7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės 

 

 

 

 

 

 

7210 Žemapelkės su šakotąja ratainyte 

 

 

 

 

 

 

7220 Šaltiniai su besiformuojančiais tufais 

 

 

 

 

 

 

7230 Šarmingos žemapelkės

 

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga 

 

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai 

 

 

 

 

 

 

9060 Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai 

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai 

 

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

 

 

 

 

 

 

Ūdra (Lutra lutra)

 

 

 

 

 

 

Skiauterėtasis tritonas (Triturus cristatus)

 

 

 

 

 

 

Dvilapis purvuolis (Liparis loeselii)

 

 

 

 

 

 

Plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus)

 

 

 

 

 

 

Vėjalandė šilagėlė (Pulsatilla patens)

 

 

 

 

 

 

Žvilgančioji riestūnė (Hamatocaulis vernicosus)

9.

Aukštadvario regioninio parko Verknės botaninis-zoologinis draustinis

Verknės vidurupys

Prienų r.,

Trakų r.

LTPRI0012

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Aukštadvario regioninio parko Verknės botaninio-zoologinio draustinio ribomis

3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis

 

 

 

 

 

 

7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės

 

 

 

 

 

 

6210 Stepinės pievos

 

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

 

 

 

 

 

 

6230 Rūšių turtingi briedgaurynai

 

 

 

 

 

 

7230 Šarmingos žemapelkės

 

 

 

 

 

 

6410 Melvenynai

 

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

 

 

 

 

 

 

Ūdra (Lutra lutra)

 

 

 

 

 

 

Didysis auksinukas (Lycaena dispar)

 

 

 

 

 

 

Pleištinė skėtė (Ophiogomphus cecilia)

 

 

 

 

 

 

Dvilapis purvuolis (Liparis loeselii)

 

 

 

 

 

 

Raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina)

 

 

 

 

 

 

Pelkinė uolaskėlė (Saxifraga hirculus)

10.

Aukštaitijos nacionalinio parko Kretuono kraštovaizdžio draustinis

Kretuono ežeras ir jo apylinkės

Švenčionių r.

LTSVE0033

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Aukštaitijos nacionalinio parko Kretuono kraštovaizdžio draustinio ribomis. Į šią teritoriją taip pat patenka ir paukščių apsaugai svarbi teritorija – Kretuono ežeras

Auksuotoji šaškytė (Euphydryas aurinia)

 

 

 

 

 

 

Didysis auksinukas (Lycaena dispar)

 

 

 

 

 

 

Šarvuotoji skėtė (Leucorrhinia pectoralis)

11.

Balkasodžio valstybinis botaninis draustinis

Norūnų miškas

Alytaus r.

LTALY0002

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Balkasodžio valstybinio botaninio draustinio ribomis

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai 

 

 

 

 

 

 

Ūdra (Lutra lutra)

 

 

 

 

 

 

Plikažiedis linlapis (Thesium ebracteatum)

 

 

 

 

 

 

Vėjalandė šilagėlė (Pulsatilla patens)

12.

Baltasamanės valstybinis telmologinis draustinis

Baltasamanės pelkė

Švenčionių r.

LTSVE0003

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Baltasamanės valstybinio telmologinio draustinio ribomis

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

13.

Baltosios Vokės biosferos poligonas

Papio ežeras

Šalčininkų r., Trakų r., Vilniaus r.

LTSAL0005

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Baltosios Vokės biosferos poligono ribomis

Skiauterėtasis tritonas (Triturus cristatus)

 

 

 

 

 

 

Raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina)

14.

Bartkuškio valstybinis telmologinis draustinis

Gerviraisčio pelkė

Širvintų r.

LTSIR0002

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Bartkuškio valstybinio telmologinio draustinio ribomis

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

15.

Biržų girios biosferos poligonas

Biržų giria

Biržų r.

LTBIR0006

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Biržų girios biosferos poligono ribomis

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

 

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

 

 

 

 

 

 

Lūšis (Lynx lynx)

 

 

 

 

 

 

Ūdra (Lutra lutra)

 

 

 

 

 

 

Baltamargė šaškytė (Euphydryas maturna)

 

 

 

 

 

 

Didysis auksinukas (Lycaena dispar)

16.

Biržų regioninis parkas (dalis Karajimiškio kraštovaizdžio draustinio)

Karajimiškio kaimo apylinkės

Biržų r.

LTBIR0005

Buveinių apsaugai svarbi teritorija apima Biržų regioninio parko Karajimiškio kraštovaizdžio draustinio dalį. Ribos nustatomos pagal pridedamą planą (1 priedas)

3190 Gipso karsto ežerai

 

 

 

 

 

 

8310 Olos

17.

Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas ir buferinės apsaugos zona

Čepkelių pelkė

Varėnos r.

LTVAR0009

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato ribomis ir buferinės apsaugos zonos ribomis

2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės

 

 

 

 

 

 

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai 

 

 

 

 

 

 

6230 Rūšių turtingi briedgaurynai 

 

 

 

 

 

 

6410 Melvenynai

 

 

 

 

 

 

6450 Aliuvinės pievos

 

 

 

 

 

 

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės

 

 

 

 

 

 

7230 Šarmingos žemapelkės

 

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

 

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

 

 

 

 

 

 

9160 Skroblynai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

91T0 Kerpiniai pušynai

 

 

 

 

 

 

Ūdra (Lutra lutra)

 

 

 

 

 

 

Raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina)

 

 

 

 

 

 

Šneiderio kirmvabalis (Boros schneideri)

 

 

 

 

 

 

Kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme)

 

 

 

 

 

 

Dvilapis purvuolis (Liparis loeselii)

 

 

 

 

 

 

Plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus)

 

 

 

 

 

 

Žvilgančioji riestūnė (Hamatocaulis vernicosus)

 

 

 

 

 

 

Vėjalandė šilagėlė (Pulsatilla patens)

18.

Daubėnų valstybinis kraštovaizdžio draustinis

Šveicarijos miškas

Vilniaus r.

LTVIN0002

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Daubėnų valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribomis

6410 Melvenynai

 

 

 

 

 

 

6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai

 

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

 

 

 

 

 

 

7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės

 

 

 

 

 

 

7230 Šarmingos žemapelkės

 

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

 

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

 

 

 

 

 

 

Šiaurinis auksinukas (Lycaena helle)

 

 

 

 

 

 

Didysis auksinukas (Lycaena dispar)

19.

Dieveniškių istorinio regioninio parko Gaujos kraštovaizdžio draustinis

Gaujos upės slėnis

Šalčininkų r.

LTSAL0002

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Dieveniškių istorinio regioninio parko Gaujos kraštovaizdžio draustinio ribomis

2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės

 

 

 

 

 

 

3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis

 

 

 

 

 

 

4030 Viržynai

 

 

 

 

 

 

5130 Kadagynai

 

 

 

 

 

 

6230 Rūšių turtingi briedgaurynai

 

 

 

 

 

 

6410 Melvenynai

 

 

 

 

 

 

6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai

 

 

 

 

 

 

7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės

 

 

 

 

 

 

7230 Šarmingos žemapelkės

 

 

 

 

 

 

Didysis auksinukas (Lycaena dispar)

 

 

 

 

 

 

Šiaurinis auksinukas (Lycaena helle)

 

 

 

 

 

 

Ovalioji geldutė (Unio crassus)

 

 

 

 

 

 

Žvilgančioji riestūnė (Hamatocaulis vernicosus)

20.

Dieveniškių istorinio regioninio parko Stakų kraštovaizdžio draustinis

Stakų miškas

Šalčininkų r.

LTSAL0003

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Dieveniškių istorinio regioninio parko Stakų kraštovaizdžio draustinio ribomis

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai 

 

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

21.

Dubravos rezervatinė apyrubė

Dubravos sengirė

Kauno r.

LTKAU0013

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Dubravos rezervatinės apyrubės ribomis

9010 Vakarų taiga

22.

Dukstynos valstybinis entomologinis draustinis

Dukstynos miškas

Ukmergės r.

LTUKM0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Dukstynos valstybinio entomologinio draustinio ribomis

Skiauterėtasis tritonas (Triturus cristatus)

 

 

 

 

 

 

Didysis auksinukas (Lycaena dispar)

 

 

 

 

 

 

Pleištinė skėtė (Ophiogomphus cecilia)

 

 

 

 

 

 

Šarvuotoji skėtė (Leucorrhinia pectoralis)

 

 

 

 

 

 

Dvijuostė nendriadusė (Graphoderus bilineatus)

 

 

 

 

 

 

Auksuotoji šaškytė (Euphydryas aurinia)

23.

Gėjaus valstybinis telmologinis draustinis

Jurgionių miškas

Trakų r.

LTTRA0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Gėjaus valstybinio telmologinio draustinio ribomis

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai

 

 

 

 

 

 

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7120 Degradavusios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

9060 Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

24.

Germanto valstybinis kraštovaizdžio draustinis

Germanto ežeras

Telšių r.

LTTEL0001

Buveinių apsaugai svarbi teritorija apima Germanto valstybinio kraštovaizdžio draustinio dalį. Ribos nustatomos pagal pridedamą planą (2 priedas)

3140 Ežerai su menturdumblių bendrijomis

25.

Jūkainių valstybinis geomorfologinis draustinis

Jūkainių miškas

Raseinių r.

LTRAS0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Jūkainių valstybinio geomorfologinio draustinio ribomis

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

26.

Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas ir buferinės apsaugos zona

Kamanų pelkė

Akmenės r.,

Mažeikių r.

LTAKM0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kamanų valstybinio gamtinio rezervato ribomis ir buferinės apsaugos zonos ribomis

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai

 

 

 

 

 

 

6410 Melvenynai

 

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

 

 

 

 

 

 

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

7150 Plikų durpių saidrynai

 

 

 

 

 

 

7230 Šarmingos žemapelkės

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

 

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

 

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

 

 

 

 

 

 

Skiauterėtasis tritonas (Triturus cristatus)

 

 

 

 

 

 

Auksuotoji šaškytė (Euphydryas aurinia)

 

 

 

 

 

 

Baltamargė šaškytė (Euphydryas maturna)

 

 

 

 

 

 

Plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus)

27.

Kamastos valstybinis kraštovaizdžio draustinis

Vilkaraisčio miškas

Molėtų r.

LTMOL0012

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kamastos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribomis

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

28.

Kamšos valstybinis botaninis-zoologinis draustinis

Kamšos miškas

Kauno r.

LTKAU0003

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kamšos valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribomis

9180 Griovų ir šlaitų miškai

 

 

 

 

 

 

Purpurinis plokščiavabalis (Cucujus cinnaberinus)

29.

Kaukinės valstybinis botaninis-zoologinis draustinis

Kaukinės miškas

Kaišiadorių r.

LTKAI0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kaukinės valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribomis

9050 Žolių turtingi eglynai

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

 

 

 

 

 

 

9160 Skroblynai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

Ūdra (Lutra lutra)

 

 

 

 

 

 

Skiauterėtasis tritonas (Triturus cristatus)

 

 

 

 

 

 

Raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina)

 

 

 

 

 

 

Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita)

 

 

 

 

 

 

Purpurinis plokščiavabalis (Cucujus cinnaberinus)

30.

Kauno miesto savivaldybės Julijanavos teriologinis draustinis

Julijanavos fortas

Kauno m.

LTKAU0010

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kauno miesto savivaldybės Julijanavos teriologinio draustinio ribomis

Europinis plačiaausis (Barbastella barbastellus)

31.

Kauno miesto savivaldybės Milikonių teriologinis draustinis

Milikonių fortas

Kauno m.

LTKAU0008

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kauno miesto savivaldybės Milikonių teriologinio draustinio ribomis

Europinis plačiaausis (Barbastella barbastellus)

32.

Kauno rajono savivaldybės Naujosios Fredos teriologinis draustinis

Naujosios Fredos fortas

Kauno r.

LTKAU0011

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kauno rajono savivaldybės Naujosios Fredos teriologinio draustinio ribomis

Europinis plačiaausis (Barbastella barbastellus)

33.

Kauno valstybinis  teriologinis draustinis

Rokų fortas

Kauno m.

LTKAU0012

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kauno valstybinio teriologinio draustinio ribomis

Europinis plačiaausis (Barbastella barbastellus)

 

 

 

 

 

 

Kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme)

34.

Kauno rajono savivaldybės Žagariškių teriologinis draustinis

Žagariškių fortas

Kauno r.

LTKAU0009

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kauno rajono savivaldybės Žagariškių teriologinio draustinio ribomis

Europinis plačiaausis (Barbastella barbastellus)

35.

Kazlų Rūdos valstybinis kraštovaizdžio draustinis

Ąžuolų Būdos miškas

Kazlų Rūdos

LTMAR0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kazlų Rūdos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribomis

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

36.

Kepurinės valstybinis telmologinis draustinis

Kepurinės pelkė

Kupiškio r.

LTKUP0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kepurinės valstybinio telmologinio draustinio ribomis

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai

 

 

 

 

 

 

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

Ūdra (Lutra lutra)

 

 

 

 

 

 

Auksuotoji šaškytė (Euphydryas aurinia)

37.

Kernavo valstybinis telmologinis draustinis

Kernavo pelkė

Šalčininkų r.

LTSAL0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kernavo valstybinio telmologinio draustinio ribomis

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

38.

Kintų valstybinis botaninis draustinis

Kintų pievos ir miškai

Šilutės r.

LTKLA0004

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kintų valstybinio botaninio draustinio ribomis

2180 Medžiais apaugusios pajūrio kopos 

 

 

 

 

 

 

6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai

 

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

 

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

Ūdra (Lutra lutra)

 

 

 

 

 

 

Didysis auksinukas (Lycaena dispar)

39.

Kliošių valstybinis kraštovaizdžio draustinis ir Lužijos valstybinis botaninis draustinis

Lužijos ir Tyrų pelkės

Klaipėdos r.

LTKLA0005

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kliošių valstybinio kraštovaizdžio draustinio ir Lužijos valstybinio botaninio draustinio ribomis

2320 Pajūrio smėlynų tyruliai

 

 

 

 

 

 

6120 Karbonatinių smėlynų smiltpievės

 

 

 

 

 

 

6410 Melvenynai

 

 

 

 

 

 

6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai

 

 

 

 

 

 

6450 Aliuvinės pievos

 

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

 

 

 

 

 

 

7120 Degradavusios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

Kraujalakinis melsvys (Maculinea teleius)

40.

Krakinio valstybinis telmologinis draustinis

Krakinio pelkė

Lazdijų r.

LTLAZ0003

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Krakinio valstybinio telmologinio draustinio ribomis

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

41.

Kurtuvėnų regioninio parko Ilgos kraštovaizdžio draustinis

Juodlės miškas

Kelmės r.

LTKEL0014

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kurtuvėnų regioninio parko Ilgos kraštovaizdžio draustinio ribomis

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai 

 

 

 

 

 

 

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės

 

 

 

 

 

 

7230 Šarmingos žemapelkės

 

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

Ūdra (Lutra lutra)

 

 

 

 

 

 

Dvilapis purvuolis (Liparis loeselii)

 

 

 

 

 

 

Dvijuostė nendriadusė (Graphoderus bilineatus)

 

 

 

 

 

 

Vėjalandė šilagėlė (Pulsatilla patens)

 

 

 

 

 

 

Pelkinė uolaskėlė (Saxifraga hirculus)

42.

Kurtuvėnų regioninio parko Pabijočių botaninis-zoologinis draustinis

Lygė

Šiaulių r.,

Kelmės r.

LTSIA0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kurtuvėnų regioninio parko Pabijočių botaninio-zoologinio draustinio ribomis

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

7210 Žemapelkės su šakotąja ratainyte

 

 

 

 

 

 

7230 Šarmingos žemapelkės

 

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

Dvilapis purvuolis (Liparis loeselii)

43.

Kurtuvėnų regionino parko Bulėnų telmologinis draustinis

Bulėnų pelkė

Šiaulių r.

LTSIA0003

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kurtuvėnų regioninio parko Bulėnų telmologinio draustinio ribomis

3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis

 

 

 

 

 

 

7120 Degradavusios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

44.

Lepšynės valstybinis botaninis draustinis

Lepšynės miškas

Pasvalio r.

LTPAS0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Lepšynės valstybinio botaninio draustinio ribomis

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

45.

Lygiaraisčio valstybinis telmologinis draustinis

Astruvkos miškas

Širvintų r.

LTSIR0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Lygiaraisčio valstybinio telmologinio draustinio ribomis

91D0 Pelkiniai miškai

46.

Medininkų valstybinis botaninis draustinis

Medininkų pievos

Vilniaus r.

LTVIN0003

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Medininkų valstybinio botaninio draustinio ribomis

6230 Rūšių turtingi briedgaurynai

 

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

47.

Minijos senslėnio valstybinis kraštovaizdžio draustinis

Minijos upės slėnis

Klaipėdos r.

LTKLA0003

Buveinių apsaugai svarbi teritorija apima dalį Minijos senslėnio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ir dalį Minijos valstybinio ichtiologinio draustinio. Ribos nustatomos pagal pridedamą planą (3 priedas)

3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis

 

 

 

 

 

 

6210 Stepinės pievos 

 

 

 

 

 

 

6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai

 

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos 

 

 

 

 

 

 

8220 Silikatinių uolienų atodangos 

 

 

 

 

 

 

9070 Medžiais apaugusios ganyklos

 

 

 

 

 

 

9160 Skroblynai

 

 

 

 

 

 

9180 Griovų ir šlaitų miškai

 

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

 

 

 

 

 

 

91F0 Paupių guobynai

 

 

 

 

 

 

Ūdra (Lutra lutra)

 

 

 

 

 

 

Paprastasis kirtiklis (Cobitis taenia)

 

 

 

 

 

 

Kartuolė (Rhodeus sericeus)

 

 

 

 

 

 

Paprastasis kūjagalvis (Cottus gobio)

 

 

 

 

 

 

Ovalioji geldutė (Unio crassus)

48.

Žagarės regioninio parko Mūšos tyrelio  telmologinis draustinis

Mūšos Tyrelio miškas

Joniškio r.

LTJOI0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su  Žagarės regioninio parko Mūšos tyrelio  telmologinio draustinio ribomis

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140  Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

49.

Naudvario valstybinis botaninis draustinis

Naudvario miškas

Panevėžio r.

LTPAN0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Naudvario valstybinio botaninio draustinio ribomis

6230 Rūšių turtingi briedgaurynai 

 

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai 

 

 

 

 

 

 

Plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus)

 

 

 

 

 

 

Stačioji dirvuolė (Agrimonia pilosa)

50.

Nemunėlio-Apaščios valstybinis geologinis draustinis

Nemunėlio ir Apaščios upių slėniai

Biržų r.

LTBIR0003

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Nemunėlio-Apaščios valstybinio geologinio draustinio ribomis

8210 Karbonatinių uolienų atodangos

 

 

 

 

 

 

Ūdra (Lutra lutra)

 

 

 

 

 

 

Paprastasis kūjagalvis (Cottus gobio)

 

 

 

 

 

 

Ovalioji geldutė (Unio crassus)

51.

Nemuno kilpų regioninis parkas

Balbieriškio atodanga

Prienų r.

LTPRI0007

Buveinių apsaugai svarbi teritorija patenka į Nemuno kilpų regioninį parką (dalis regioninio parko ekologinės apsaugos zonos) ir sutampa su valstybės saugomo gamtos paveldo objekto – Balbieriškio atodangos – ribomis. Ribos nustatomos pagal pridedamą planą (4 priedas)

8220 Silikatinių uolienų atodangos

52.

Nemuno kilpų regioninio parko Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis ir Punios šilo gamtinis rezervatas

Punios šilas

Alytaus r.

LTALY0004

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Nemuno kilpų regioninio parko Punios šilo botaninio-zoologinio draustinio ir Punios šilo gamtinio rezervato ribomis

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai 

 

 

 

 

 

 

9160 Skroblynai 

 

 

 

 

 

 

9180 Griovų ir šlaitų miškai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

 

 

 

 

 

 

6530 Miškapievės

 

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

 

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

 

 

 

 

 

 

Skiauterėtasis tritonas (Triturus cristatus)

 

 

 

 

 

 

Raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina)

 

 

 

 

 

 

Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita)

53.

Nemuno kilpų regioninio parko Vizdijos hidrografinis draustinis

Vizdijos upės slėnis

Birštono r.

LTPRI0009

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Nemuno kilpų regioninio parko Vizdijos hidrografinio draustinio ribomis

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

54.

Notigalės valstybinis telmologinis draustinis

Notigalės pelkė

Kupiškio r.,

Rokiškio r.

LTKUP0003

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Notigalės valstybinio telmologinio draustinio ribomis

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai

 

 

 

 

 

 

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

Ūdra (Lutra lutra)

55.

Pakėvės valstybinis telmologinis draustinis

Pakėvio miškas

Kelmės r.

LTKEL0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Pakėvės valstybinio telmologinio draustinio ribomis

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

7230 Šarmingos žemapelkės

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

Dvilapis purvuolis (Liparis loeselii)

56.

Panemunių regioninio parko Armenos geomorfologinis draustinis

Armenos atodangos

Jurbarko r.

LTJUR0005

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Panemunių regioninio parko Armenos geomorfologinio draustinio ribomis

8220 Silikatinių uolienų atodangos

 

 

 

 

 

 

9180 Griovų ir šlaitų miškai

 

 

 

 

 

 

91F0 Paupių guobynai

 

 

 

 

 

 

Didysis auksinukas (Lycaena dispar)

57.

Panemunių regioninio parko Gystaus botaninis draustinis

Gystaus upės slėnis

Jurbarko r.

LTJUR0002

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Panemunių regioninio parko Gystaus botaninio draustinio ribomis

6210 Stepinės pievos

 

 

 

 

 

 

9160 Skroblynai

 

 

 

 

 

 

9180 Griovų ir šlaitų miškai

 

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

58.

Panemunių regioninio parko Klangių botaninis draustinis

Klangių pievos

Jurbarko r.

LTJUR0004

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Panemunių regioninio parko Klangių botaninio draustinio ribomis

6210 Stepinės pievos

59.

Panemunių regioninio parko Šilinės botaninis draustinis

Šilinės apylinkės

Jurbarko r.

LTJUR0003

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Panemunių regioninio parko Šilinės botaninio draustinio ribomis

6210 Stepinės pievos

 

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

9070 Medžiais apaugusios ganyklos

 

 

 

 

 

 

9160 Skroblynai

60.

Perūno valstybinis telmologinis draustinis

Acinto ir Perūno pelkės

Švenčionių r.

LTSVE0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Perūno valstybinio telmologinio draustinio ribomis

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

61.

Petriošiškio valstybinis telmologinis draustinis

Petriošiškio pelkė

Rokiškio r.

LTROK0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Petriošiškio valstybinio telmologinio draustinio ribomis

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

62.

Pleinės valstybinis telmologinis draustinis

Pleinės pelkė

Šilutės r.

LTSIU0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Pleinės valstybinio telmologinio draustinio ribomis

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7120 Degradavusios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

63.

Pravalo valstybinis botaninis draustinis

Pravalo ežeras ir jo apyežerės

Vilniaus r.

LTVIN0005

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Pravalo valstybinio botaninio draustinio ribomis

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

7230 Šarmingos žemapelkės

 

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

Dvilapis purvuolis (Liparis loeselii)

 

 

 

 

 

 

Plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus)

 

 

 

 

 

 

Plikažiedis linlapis (Thesium ebracteatum)  

 

 

 

 

 

 

Vėjalandė šilagėlė (Pulsatilla patens)

 

 

 

 

 

 

Žvilgančioji riestūnė (Hamatocaulis vernicosus)

64.

Praviršulio tyrelio valstybinis botaninis-zoologinis draustinis

Praviršulio tyrelis

Radviliškio r.,

Raseinių r.

LTRAD0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Praviršulio tyrelio valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribomis

3130 Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainių augalų bendrijomis

 

 

 

 

 

 

3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis

 

 

 

 

 

 

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai  

 

 

 

 

 

 

6230 Rūšių turtingi briedgaurynai

 

 

 

 

 

 

6410 Melvenynai

 

 

 

 

 

 

6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai

 

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos 

 

 

 

 

 

 

6530 Miškapievės

 

 

 

 

 

 

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7120 Degradavusios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės

 

 

 

 

 

 

7230 Šarmingos žemapelkės

 

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai 

 

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai 

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai 

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

 

 

 

 

 

 

Auksuotoji šaškytė (Euphydryas aurinia)

 

 

 

 

 

 

Dvilapis purvuolis (Liparis loeselii)

 

 

 

 

 

 

Pelkinė uolaskėlė (Saxifraga hirculus)

65.

Pušnies valstybinis telmologinis draustinis

Pušnies pelkė

Ignalinos r.

LTIGN0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Pušnies valstybinio telmologinio draustinio ribomis

6230 Rūšių turtingi briedgaurynai

 

 

 

 

 

 

6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

66.

Raudonosios balos  valstybinis telmologinis draustinis

Raudonoji bala

Vilniaus r.

LTVIN0006

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Raudonosios balos valstybinio telmologinio draustinio ribomis

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

67.

Ringovės valstybinis entomologinis draustinis

Ringovės miškai

Kauno r.

LTKAU0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Ringovės valstybinio entomologinio draustinio ribomis

9160 Skroblynai

 

 

 

 

 

 

9180 Griovų ir šlaitų miškai

 

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

 

 

 

 

 

 

Didysis auksinukas (Lycaena dispar)

68.

Sakonių balos valstybinis telmologinis draustinis

Sakonių bala

Kupiškio r.

LTKUP0002

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Sakonių balos valstybinio telmologinio draustinio ribomis

91D0 Pelkiniai miškai

69.

Salantų regioninis parkas

Kulalių riedulynas

Skuodo r.

LTSKU0003

Buveinių apsaugai svarbi teritorija apima Salantų regioninio parko Šauklių kraštovaizdžio draustinio dalį. Ribos nustatomos pagal pridedamą planą (5 priedas)

4030 Viržynai

 

 

 

 

 

 

5130 Kadagynai

 

 

 

 

 

 

6230 Rūšių turtingi briedgaurynai

 

 

 

 

 

 

6410 Melvenynai

70.

Salantų regioninis parkas

Minijos upės slėnis ties Dyburiais

Kretingos r., Plungės r.

LTKRE0002

Buveinių apsaugai svarbi teritorija apima Salantų regioninio parko Minijos gamtinį rezervatą ir Minijos kraštovaizdžio draustinio dalį. Ribos nustatomos pagal pridedamą planą (6 priedas)

3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis

 

 

 

 

 

 

6210 Stepinės pievos 

 

 

 

 

 

 

6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai

 

 

 

 

 

 

6450 Aliuvinės pievos

 

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos 

 

 

 

 

 

 

8220 Silikatinių uolienų atodangos 

 

 

 

 

 

 

9070 Medžiais apaugusios ganyklos

 

 

 

 

 

 

9160 Skroblynai

 

 

 

 

 

 

9180 Griovų ir šlaitų miškai 

 

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

 

 

 

 

 

 

91F0 Paupių guobynai

 

 

 

 

 

 

9190 Sausieji ąžuolynai

71.

Sirvėtos regioninio parko Neversčių botaninis draustinis

Neversčių miškas

Švenčionų r.

LTSVE0032

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Sirvėtos regioninio parko Neversčių botaninio draustinio ribomis

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai 

72.

Sirvėtos regioninio parko Saločio telmologinis draustinis

Saločio ežeras

Švenčionių r.

LTSVE0026

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Sirvėtos regioninio parko Saločio telmologinio draustinio ribomis

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita)

 

 

 

 

 

 

Mažoji suktenė (Vertigo angustior)

73.

Smalvo valstybinis kraštovaizdžio draustinis

Smalvos ir Smalvykščio ežerai ir pelkės

Ignalinos r.,

Zarasų r.

LTZAR0025

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Smalvo valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribomis

3140 Ežerai su menturdumblių bendrijomis

 

 

 

 

 

 

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai  

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

7210 Žemapelkės su šakotąja ratainyte

 

 

 

 

 

 

7230 Šarmingos žemapelkės

 

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga 

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai 

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

Dvilapis purvuolis (Liparis loeselii)

 

 

 

 

 

 

Žvilgančioji riestūnė (Hamatocaulis vernicosus)

74.

Smalvos valstybinis hidrografinis draustinis

Smalvelės upė ir šlapžemės

Zarasų r.

LTZAR0026

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Smalvos valstybinio hidrografinio draustinio ribomis

Ūdra (Lutra lutra)

 

 

 

 

 

 

Raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina)

75.

Spenglos valstybinis hidrografinis draustinis

Spenglos upė ir jos slėnis

Varėnos r.

LTVAR0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Spenglos valstybinio hidrografinio draustinio ribomis

Didysis auksinukas (Lycaena dispar)

 

 

 

 

 

 

Pleištinė skėtė (Ophiogomphus cecilia)

76.

Svencelės valstybinis telmologinis draustinis

Svencelės pelkė

Klaipėdos r., Šilutės r.

LTKLA0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Svencelės valstybinio telmologinio draustinio ribomis

7120 Degradavusios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai  

 

 

 

 

 

 

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

77.

Šešuolėlių valstybinis telmologinis draustinis

Šešuolėlių miškas

Širvintų r.

LTSIR0004

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Šešuolėlių valstybinio telmologinio draustinio ribomis

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai

 

 

 

 

 

 

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

78.

Šimonių girios biosferos poligonas

Šimonių giria

Anykščių r., Kupiškio r.

LTANY0014

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Šimonių giros biosferos poligono ribomis

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai

 

 

 

 

 

 

3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis

 

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

 

 

 

 

 

 

6530 Miškapievės

 

 

 

 

 

 

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

9070 Medžiais apaugusios ganyklos

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

Lūšis (Lynx lynx)

 

 

 

 

 

 

Didysis auksinukas (Lycaena dispar)

 

 

 

 

 

 

Šneiderio kirmvabalis (Boros schneideri)

 

 

 

 

 

 

Plikažiedis linlapis(Thesium ebracteatum)

79.

Taujėnų-Užulėnio miškų biosferos poligonas

Taujėnų-Užulėnio miškai

Panevėžio r., Ukmergės r.

LTUKM0003

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Taujėnų-Užulėnio miškų biosferos poligono ribomis

Lūšis (Lynx lynx)

 

 

 

 

 

 

Ūdra (Lutra lutra)

 

 

 

 

 

 

Didysis auksinukas (Lycaena dispar)

 

 

 

 

 

 

Auksuotoji šaškytė (Euphydryas aurinia)

 

 

 

 

 

 

Baltamargė šaškytė (Euphydryas maturna)

80.

Taurijos valstybinis ornitologinis draustinis

Taurijos miškas

Vilniaus r.

LTVIN0001

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Taurijos valstybinio ornitologinio draustinio ribomis

9010 Vakarų taiga

 

 

 

 

 

 

91T0 Kerpiniai pušynai

 

 

 

 

 

 

Ūdra (Lutra lutra)

81.

Tytuvėnų regioninio parko Šiluvos tyrelio telmologinis draustinis

Šiluvos tyrelis

Kelmės r.

LTKEL0012

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Tytuvėnų regioninio parko Šiluvos tyrelio telmologinio draustinio ribomis

91D0 Pelkiniai miškai

82.

Varnių regioninio parko Ankantų telmologinis draustinis

Ankantų pelkė

Telšių r.

LTTEL0006

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Varnių regioninio parko Ankantų telmologinio draustinio ribomis

3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis

 

 

 

 

 

 

6230 Rūšių turtingi briedgaurynai

 

 

 

 

 

 

6410 Melvenynai

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

Skiauterėtasis tritonas (Triturus cristatus)

83.

Varnių regioninio parko Sydeklio telmologinis draustinis

Sydeklio pelkė

Telšių r.

LTTEL0007

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Varnių regioninio parko Sydeklio telmologinio draustinio ribomis

3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis

 

 

 

 

 

 

6230 Rūšių turtingi briedgaurynai

 

 

 

 

 

 

6410 Melvenynai

 

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

 

 

 

 

 

 

7110 Aktyvios aukštapelkės

 

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

 

 

 

 

 

 

7230 Šarmingos žemapelkės

 

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

 

 

 

 

 

 

Žvilgančioji riestūnė (Hamatocaulis vernicosus)

84.

Veisiejų regioninio parko Liūbelio gamtinis rezervatas ir dalis Šlavanto kraštovaizdžio draustinio

Liubelio miškas

Lazdijų r.

LTLAZ0015

Buveinių apsaugai svarbi teritorija apima Veisiejų regioninio parko Liūbelio gamtinį rezervatą ir dalį Šlavanto kraštovaizdžio draustinio. Ribos nustatomos pagal pridedamą planą (7 priedas)

3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis

 

 

 

 

 

 

6410 Melvenynai