vALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

Dėl Šilumos Vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. O3-265

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402; 2010, Nr. 1-6) 2 straipsnio 15 dalimi, nutaria:

Patvirtinti Šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 

_________________

 


Patvirtinta

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3-265

 

šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402; 2010, Nr. 1-6) (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 15 dalies nuostatas, sudarant prielaidas išlaikyti pusiausvyrą tarp šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo ir patikimo bei kokybiško šilumos tiekimo vartotojams užtikrinimo mažiausiomis sąnaudomis.

2. Konkurenciniam šilumos vartotojui taikomų šilumos kainų apskaičiavimas, nustatymas ir taikymas reglamentuojamas Įstatymo 32 straipsnio 10 dalyje ir Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959).

3. Šis Aprašas taikomas Komisijai pagal šį Aprašą nustatant šilumos vartotojo (toliau – Vartotojas), suvartojančio daugiau kaip 1 procentą šilumos tiekėjo per praėjusius kalendorinius metus realizuoto šilumos kiekio, įtaką atitinkamoje šilumos tiekėjo aptarnaujamoje teritorijoje (toliau – Teritorija) ir priimant ar panaikinant sprendimą dėl Vartotojo pripažinimo konkurenciniu šilumos vartotoju.

4. Apraše naudojamos šios sąvokos:

Tyrimas – Komisijos atliekama procedūra, kurios metu nustatoma šilumos vartotojo daroma įtaka centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai arba ūkinei veiklai ir suformuojamas pagrindas Komisijai priimti motyvuotą sprendimą dėl šilumos vartotojo pripažinimo konkurenciniu šilumos vartotoju.

Reikšminga įtaka – poveikis 5 ir daugiau proc.

5. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr, 56-2224), Įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 30-856), taip pat kituose įstatymuose ir teisės aktuose.

 

II. tyrimo organizavimas

 

6. Tyrimas dėl Vartotojo įtakos reikšmingumo atitinkamoje Teritorijoje pradedamas esant pagrįstam Vartotojo prašymui arba Komisijos iniciatyva. Komisijai gavus informacijos, kad Vartotojo įtaka atitinkamoje Teritorijoje pasikeitė tiek, kad yra tikėtina, jog Komisijos sprendimas dėl Vartotojo pripažinimo konkurenciniu šilumos vartotoju gali būti priimtas ar panaikintas, Komisija mutatis mutandis taiko tyrimo procedūrą, numatytą šiame Apraše. Baigiant galioti Komisijos sprendimui dėl konkurencinio vartotojo statuso, Vartotojas, norintis šį statusą išlaikyti, privalo pateikti prašymą Komisijai ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki Komisijos sprendimo galiojimo pabaigos.

7. Vartotojas, teikdamas prašymą Komisijai, nurodo argumentus ir motyvus dėl konkurencinio vartotojo statuso suteikimo. Prie prašymo Vartotojas privalo pridėti šiuos dokumentus:

7.1. Vartotojo duomenis: fizinio asmens – vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą; juridinio asmens – pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinės adresą, telefono ir fakso numerius, Juridinių asmenų registro išrašą; taip pat nurodyti šilumos tiekėją bei perkamos šilumos panaudojimo tikslus;

7.2. duomenis apie susijusius asmenis, nurodytus Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme;

7.3. šilumos pirkimo–pardavimo sutartis tarp šilumos tiekėjo ir Vartotojo;

7.4. duomenis apie Vartotojo perkamos šilumos panaudojimą (pvz.: patalpų šildymui, technologinėms reikmėms ir pan.);

7.5. duomenis apie tai, ar Vartotojas priklauso šilumos tiekimo konkurencinei zonai, nustatytai savivaldybės tarybos patvirtintame specialiajame šilumos ūkio plane;

7.6. duomenis apie Vartotojo atitinkamoje Teritorijoje perkamą metinį šilumos kiekį pagal šilumos tiekėjus;

7.7. savivaldybės, kurioje Vartotojui tiekiama šiluma, poziciją dėl konkurencinio vartotojo statuso suteikimo;

7.8. informaciją apie Vartotojo ketinimus, jei jis nebūtų pripažintas konkurenciniu vartotoju. Vartotojui, jei jis nebūtų pripažintas konkurenciniu vartotoju, ketinant atsijungti nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos:

7.8.1. duomenis apie apsirūpinimo šilumos energija alternatyvas. Ketinant apsirūpinti šilumos energija pačiam:

7.8.1.1. informaciją apie ketinamą naudoti kuro rūšį;

7.8.1.2. informaciją apie preliminarias investicijas, jų įgyvendinimo laikotarpį, atsipirkimo laiką;

7.8.1.3. informaciją apie prognozuojamą šilumos energijos savikainą;

7.8.2. savivaldybės poziciją dėl Vartotojo ketinimo atsijungti nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos;

7.9. kitus, Vartotojo nuomone, svarbius duomenis.

8. Tyrimą sudaro šie etapai:

8.1. atitinkamos Teritorijos apibrėžimas ir joje esančių šilumos vartotojų nustatymas;

8.2. Vartotojo įtakos reikšmingumo atitinkamoje Teritorijoje nustatymas;

8.3. Komisijos sprendimo dėl konkurencinio šilumos vartotojo statuso suteikimo priėmimas ar panaikinimas.

9. Komisija turi teisę motyvuotai bet kuriuo metu nutraukti Tyrimą.

 

III. Teritorijos APIBRĖŽIMAS

 

10. Komisija, atlikdama tyrimą, apibrėžia Teritoriją, kurioje veikia Vartotojas. Ši Teritorija apima geografinę teritoriją, kurioje Vartotojas dalyvauja šilumos paklausoje. Įprastai teritorija, kurioje veikia Vartotojas, sutampa su šilumos tiekėjo aptarnaujama teritorija. Esant pagrįstiems motyvams, Tyrimo Teritorija gali būti praplėsta arba susiaurinta, prie jos prijungus arba atėmus kitas šilumos tiekimo sistemas.

11. Komisija, atlikdama Tyrimą, nustato apibrėžtoje Teritorijoje veikiančius asmenis: šilumos tiekėjus, nepriklausomus šilumos gamintojus, Vartotojus ir kitus subjektus, turinčius įtakos konkurencinėms sąlygoms apibrėžtoje Teritorijoje.

 

IV. įtakos centralizuotai tiekiamos šilumos galutinei kainai vartotojams nustatymas

 

12. Komisija, atlikdama tyrimą dėl Vartotojo įtakos, įvertina:

12.1. šilumos gamybos apimties (pasiūlos) apibrėžtoje Teritorijoje struktūrą ir jos dinamiką;

12.2. šilumos vartojimo apimties (paklausos) apibrėžtoje Teritorijoje struktūrą ir jos dinamiką;

12.3. Vartotojo bei visų Vartotojų dalyvavimą ir dalyvavimo dinamiką apibrėžtoje Teritorijoje esančioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje;

12.4. Vartotojo perkamos šilumos panaudojimo tikslus;

12.5. Vartotojo priklausomybę šilumos tiekimo zonai, nustatytai savivaldybės tarybos patvirtintame specialiajame šilumos ūkio plane;

12.6. Vartotojo ketinimus ir teisines bei finansines galimybes atsijungti nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos;

12.7. savivaldybės poziciją dėl konkurencinio vartotojo statuso suteikimo Vartotojui ir, jei Vartotojas turi tokių ketinimų, dėl atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos;

12.8. šilumos tiekėjo apskaičiuotą šilumos kainą Vartotojui, kuri turi padengti šilumos gamybos ir individualias perdavimo sąnaudas;

12.9. Vartotojo, jei jis turi tokių ketinimų, Komisijos nustatyta tvarka apskaičiuotą prognozuojamą šilumos, gaunamos iš alternatyvaus šaltinio, savikainą;

12.10. individualią Vartotojo įtaką šilumos tiekėjo centralizuotai tiekiamos šilumos galutinei kainai kitiems vartotojams, jei Vartotojui šilumos tiekėjas pritaikytų 5 proc., 10 proc. šilumos kainos nuolaidas ir jei šilumos tiekėjas šilumą parduotų kaina, apskaičiuota vadovaujantis 12.8 ir 12.9 punktų nuostatomis;

12.11. visų Vartotojų, veikiančių apibrėžtoje Teritorijoje, įtaką šilumos tiekėjo centralizuotai tiekiamos šilumos galutinei kainai kitiems vartotojams, jei šilumos tiekėjas pritaikytų 5 proc., 10 proc. šilumos kainos nuolaidas ir jei šilumos tiekėjas šilumą parduotų kaina, apskaičiuota vadovaujantis 12.8 ir 12.9 punktų nuostatomis;

12.12. galimą Vartotojo veiksmų ar ketinimų, jei jie būtų įgyvendinti, įtaką apibrėžtoje Teritorijoje vykdomai centralizuoto šilumos tiekimo veiklai. Vertinant veiksmų ir ketinimų įtaką, vertinamos inter alia galimos pasekmės, jei Vartotojas, kitiems veiksniams nekintant, atsijungtų nuo centralizuoto šilumos tiekimo apibrėžtoje Teritorijoje ir šiluma apsirūpintų individualiai.

 

V. SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

13. Sprendimas dėl konkurencinio šilumos vartotojo statuso suteikimo priimamas, jei:

13.1. Vartotojas yra šilumos tiekimo konkurencinėje zonoje, nustatytoje savivaldybės tarybos patvirtintame specialiajame šilumos ūkio plane;

13.2. arba, jei:

13.2.1. Vartotojo apibrėžtoje teritorijoje suvartojamas šilumos kiekis daro reikšmingą įtaką centralizuotai tiekiamos šilumos galutinei kainai kitiems vartotojams,

13.2.2. ir Vartotojo nepripažinus konkurenciniu vartotoju, yra teisinės, finansinės galimybės ir ketinimai atsijungti nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, o tokio atsijungimo įtaka šilumos galutinei kainai kitiems vartotojams yra reikšmingesnė nei galimos šilumos tiekėjo šilumos kainos nuolaidos pritaikymo.

14. Kitais, nei šio Aprašo 13 punkte išdėstytais atvejais, konkurencinio šilumos vartotojo statusas nesuteikiamas. Pakartotinai teikti prašymą dėl konkurencinio šilumos vartotojo statuso suteikimo gali Vartotojas, kurio įtaka atitinkamoje Teritorijoje pasikeitė tiek, kad yra tikėtina, jog Komisijos sprendimas dėl Vartotojo pripažinimo konkurenciniu šilumos vartotoju gali būti priimtas.

15. Jei sprendimas dėl konkurencinio šilumos vartotojo statuso suteikimo atitinkamam Vartotojui jau buvo priimtas, jis gali būti paliekamas galioti arba panaikinamas.

16. Komisija ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo priima sprendimą.

17. Komisija, priimdama sprendimą, nurodo jo galiojimo laikotarpį.

 

VI. SPRENDIMO įforminimas

 

18. Visi tyrimo rezultatai yra išdėstomi rengiamoje Tyrimo ataskaitoje, kurioje inter alia nurodoma, kieno iniciatyva ir kokiais motyvais vadovaujantis atliekamas tyrimas, koks Vartotojas yra pagrindinis tyrimo objektas, Teritorijos apibrėžimas ir motyvai, konkurenciniai veiklos ypatumai toje Teritorijoje, Vartotojo daroma įtaka centralizuotai tiekiamos šilumos galutinei kainai, taip pat Vartotojo veiksmų bei ketinimų galima įtaka šilumos tiekimo ūkinei veiklai, esminiai tyrimo metu surinkti asmenų paaiškinimai ir jų vertinimas.

19. Komisijos sprendimas įforminamas nutarimu.

 

VII. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGA

 

20. Subjektas, pateikdamas Komisijai informaciją, privalo konkrečiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali.

21. Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kurią teisės aktai nustato kaip nekonfidencialią ir (ar) kuri nebuvo konfidenciali ar nebuvo nurodyta kaip konfidenciali Komisijai, kai ji šią informaciją sužinojo.

22. Komisija užtikrina, kad konfidencialia laikoma informacija nebūtų prieinama tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų numatytus atvejus.

23. Institucijos ir ūkio subjektai bei asmenys, kuriems pateikiama su tyrimu susijusi konfidenciali informacija, įskaitant konfidencialią informaciją, nurodytą Komisijos sprendimuose, užtikrina tinkamą tokios konfidencialios informacijos apsaugą.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Komisija, atlikdama tyrimą, gali naudotis bet kuria kita turima ar prieinama informacija apie atitinkamą Teritoriją ir (ar) joje veikiančius ūkio subjektus, taip pat ir kitų tyrimų metu surinkta informacija, Konkurencijos tarybos bei kitų institucijų ar ūkio subjektų pareikštais vertinimais.

25. Atlikdama tyrimą, Komisija turi teisę iš Vartotojo bei šilumos tiekėjo per Komisijos nustatytą protingą terminą gauti visą informaciją ir dokumentus, būtinus Vartotojo įtakos reikšmingumo atitinkamoje Teritorijoje nustatymui.

26. Tyrimo ataskaitos ir Komisijos sprendimai dėl pripažinimo konkurenciniu šilumos vartotoju, išskyrus konfidencialią informaciją, yra vieši bei skelbiami Komisijos interneto svetainėje.

27. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

28. Komisijos veiksmai ar neveikimas, atliekant tyrimą, priimant sprendimus, gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________