LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMO NR. 1491 „DĖL PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ APTARNAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO IR KITOSE INSTITUCIJOSE PAVYZDINĖS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. gegužės 25 d. Nr. 463

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 1491 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose pavyzdinės tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 95-4105):

1.1. Įrašyti antraštėje po žodžio „tvarkos“ žodį „aprašo“.

1.2. Įrašyti 1 punkte vietoj žodžių „pavyzdinę tvarką“ žodžius „pavyzdinės tvarkos aprašą“.

1.3. Įrašyti 2 punkte vietoj žodžio „patvirtinta“ žodį „patvirtintu“, o vietoj žodžių „pavyzdine tvarka“ žodžius „pavyzdinės tvarkos aprašu“.

1.4. Įrašyti 3 punkte vietoj žodžio „patvirtinta“ žodį „patvirtintu“, vietoj žodžių „pavyzdine tvarka“ žodžius „pavyzdinės tvarkos aprašu“, o vietoj žodžių „visuomeninėms organizacijoms“ žodį „asociacijoms“.

1.5. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose pavyzdinėje tvarkoje:

1.5.1. įrašyti pavadinime vietoj žodžių „pavyzdinė tvarka“ žodžius „pavyzdinės tvarkos aprašas“;

1.5.2. įrašyti 1 punkte vietoj žodžių „ši tvarka“ žodžius „šis Aprašas“;

1.5.3. įrašyti 2 punkte vietoj žodžių „šios tvarkos“ žodžius „šio Aprašo“;

1.5.4. įrašyti 3 punkte vietoj žodžių „šios tvarkos“ žodžius „šio Aprašo“;

1.5.5. išdėstyti 4 punktą taip:

4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Asmenų aptarnavimas – veikla, apimanti asmenų aptarnavimą jiems atvykus į instituciją, aptarnavimą telefonu, prašymų ir skundų, gautų tiesiai iš asmenų ar atsiųstų paštu, įskaitant ir elektroninį būdą (elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis), nagrinėjimą, priimtų sprendimų įforminimą ir perdavimą asmenims.

Informacija – žinios, kuriomis disponuoja institucija.

Pakartotinis panaudojimas – asmenų naudojimasis informacija komerciniams arba nekomerciniams tikslams.

Pareiškėjas – asmuo, kuris kreipiasi į instituciją raštu, elektroniniu būdu ar žodžiu.

Prašymas – asmens kreipimasis raštu, elektroniniu būdu ar žodžiu į instituciją, valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį ir įgaliotą priimti ir nagrinėti prašymus ir skundus (toliau vadinama – valstybės tarnautojas ar darbuotojas), nesusijęs su pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų pažeidimu, prašant priimti individualų administracinį aktą, išduoti dokumentą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, pateikti informaciją ar atlikti kitus administracinius veiksmus; išdėstant asmens norą, pageidavimą, nuostatą tam tikru klausimu; pranešant apie institucijos veiklos trūkumus, valstybės tarnautojų ar darbuotojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, kurie susiję su valstybės ar daugelio žmonių, o ne konkretaus asmens, interesų ir teisių pažeidimu; pateikiant pasiūlymus ką nors pagerinti viešojo administravimo, viešųjų paslaugų teikimo ar kitose srityse; atkreipiant dėmesį į tam tikrą padėtį ir siūlant ką nors patobulinti, pakeisti, nuveikti ar susilaikyti nuo veiklos.

Privati informacija – ypatingi fizinio asmens duomenys, kaip juos nustato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597), informacija apie asmenį ir jo šeimos gyvenimą, su fizinio asmens garbe ir orumu susijusi informacija.

Skundas – kreipimasis į instituciją nurodant, kad yra pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašant juos apginti.“;

1.5.6. išdėstyti 5 punktą taip:

5. Institucijų valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai, aptarnaudami asmenis, nagrinėdami prašymus ir skundus, privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945) įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcionalumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir tarnybinio bendradarbiavimo principais, o teikdami informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais.“;

1.5.7. išdėstyti 8 punktą taip:

8. Institucijoje nagrinėjami tokie rašytiniai prašymai ir skundai, kurie tvarkingai ir įskaitomai parašyti valstybine (lietuvių) kalba, yra pareiškėjo pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu pareiškėjas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti. Jeigu su prašymu ar skundu kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, nesuprantamai išdėstyti prašymai ir skundai grąžinami pareiškėjui, nurodant grąžinimo priežastį.

Pareiškėjas, prašydamas pateikti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.“;

1.5.8. papildyti šiuo 81 punktu:

81. Asmenų prašymai ir skundai, pateikti elektroniniu būdu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu ir sudaryti taip, kad skundą ar prašymą gavusi institucija galėtų nustatyti prašymą ar skundą sudariusį asmenį, suprasti prašymo ar skundo turinį. Asmenų prašymai ir skundai, pateikti elektroniniu būdu ir pasirašyti elektroniniu parašu, nagrinėjami taip pat kaip rašytiniai prašymai ir skundai. Atsakymai į šiuos prašymus ar skundus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmenims pageidaujant siunčiami paštu prašyme ar skunde nurodytu adresu arba įteikiami. Atsakymas elektroniniu būdu turi būti parengtas ir pasirašytas institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-12 (Žin., 2006, Nr. 7-268), nustatyta tvarka.“;

1.5.9. išdėstyti 9 punktą taip:

9. Prašymai ir skundai, kuriuose nenurodytas pareiškėjo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu pareiškėjas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo) arba kurie pareiškėjo nepasirašyti, institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu paliekami nenagrinėti.“;

1.5.10. įrašyti 20.1 punkte vietoj žodžio „rašytinius“ žodžius „raštu arba elektroniniu būdu pateiktus“, o po žodžio „prašymą“ žodžius „ar skundą“;

1.5.11. įrašyti 20.3 punkte po žodžio „rašytinį“ žodžius „arba elektroniniu būdu pateikiamą“, o po žodžio „paštu“ žodžius „elektroniniu paštu“;

1.5.12. išdėstyti 20.7 punktą taip:

20.7. institucijos vadovo pavedimu teikia asmens prašomą informaciją;“;

1.5.13. išdėstyti 22 punktą taip:

22. Prašymai ir skundai, gauti tiesiogiai iš asmens ar atsiųsti paštu, gauti „vieno langelio“ aptarnavimo tarnyboje ar bet kuriame kitame institucijos padalinyje, turi būti užregistruoti atitinkamame institucijos dokumentų registre ir tvarkomi Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773), nustatyta tvarka. Elektroniniu būdu gauti asmenų prašymai ir skundai registruojami ir jų valdymas institucijoje organizuojamas Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių nustatyta tvarka.“;

1.5.14. išdėstyti 23 punktą taip:

23. Asmeniui įteikiamas prašymo ar skundo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas (registracijos kortelė arba spaudu pažymėta prašymo ar skundo kopija), kuriame nurodoma prašymo ar skundo priėmimo data, prašymo ar skundo registracijos numeris, valstybės tarnautojo, kuriam pavesta nagrinėti prašymą ar skundą, vardas, pavardė, telefono numeris. Elektroniniu būdu gauto asmens prašymo ar skundo užregistravimą patvirtinantis dokumentas parengiamas Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių nustatyta tvarka ir išsiunčiamas asmeniui elektroniniu paštu.“;

1.5.15. įrašyti 24 punkte po žodžio „paštu“ žodžius „elektroniniu būdu“, o po žodžio „raštu“ žodžius „arba elektroniniu būdu“;

1.5.16. išdėstyti 26 punktą taip:

26. Jeigu institucija, kuriai paduotas prašymas ar skundas, neįgaliota spręsti ten išdėstytų klausimų, prašymas ar skundas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo institucijoje datos persiunčiamas kompetentingai institucijai. Apie tai pranešama pareiškėjui. Tuo atveju, kai nėra institucijos, kuri pagal kompetenciją turėtų nagrinėti prašymą ar skundą, prašymas ar skundas per 5 darbo dienas nuo jo gavimo institucijoje datos grąžinamas pareiškėjui (nurodoma grąžinimo priežastis). Persiunčiant prašymus ir skundus, kuriuose yra privačios informacijos, laikomasi šio Aprašo 25 punkte nustatytų apribojimų.

Jeigu pareiškėjas prašo informacijos, kuri yra kitoje įstaigoje, prašymas persiunčiamas kitai kompetentingai įstaigai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas.“;

1.5.17. išdėstyti 29 punktą taip:

29. Asmenų prašymai ir skundai nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiajame skirsnyje nustatytą administracinę procedūrą. Prašymai pateikti informaciją nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“;

1.5.18. išbraukti 30 punkte žodį „darbo“;

1.5.19. įrašyti 37 punkte po žodžio „sprendimu“ žodžius „elektroniniu paštu (jeigu pareiškėjo prašymas ar skundas pateiktas elektroniniu būdu)“;

1.5.20. įrašyti 43.2 punkte po žodžio „paštu“ žodžius „elektroniniu būdu“.

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2006 m. birželio 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                               Gintaras Furmanavičius