LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIO DOKUMENTO LAND 12-98 PATVIRTINIMO

 

1998 m. balandžio 30 d. Nr. 67

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 4 punktu (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335), Europos Sąjungos direktyvos 88/609/EEC (OJ L 353 17.12. 1989) nuostatomis ir 1979 m. Ženevos konvencijos dėl tolimų atmosferos teršalų pernašų reikalavimais,

ĮSAKAU:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinį dokumentą LAND 12-98 „Teršalų didžiausios leidžiamos koncentracijos stacionarių degimo šaltinių išmetamosiose dujose“.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1993 04 09 įsakymą Nr. 28 „Dėl katilų, kuriuose naudojamas organinis kuras, teršalų emisijos į atmosferą normavimo tvarkos pakeitimo“.

3. Aplinkos apsaugos ministerijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „atmosfera“, „valdymas“.

 

 

 

APLINKOS APSAUGOS MINISTRAS                                                             ALGIS ČAPLIKAS


 

 

SUDERINTA                                                           PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos                     Lietuvos Respublikos

1998 m. balandžio 20 d. raštu Nr. 33-05-2797         aplinkos apsaugos ministerijos

1998 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 67

 

Normatyvinis dokumentas įsigalioja nuo 1998 m. liepos 1 d.

Pirmasis šių normų peržiūrėjimas 2001 m.

 

TERŠALŲ DIDŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS KONCENTRACIJOS STACIONARIŲ DEGIMO ŠALTINIŲ IŠMETAMOSIOSE DUJOSE

 

LAND 12-98

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Aplinkos apsaugos ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 947, Aplinkos apsaugos ministerijos patvirtinti normatyviniai reikalavimai yra privalomi visiems Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

Normatyvinis dokumentas „Teršalų didžiausių leistinų koncentracijų normos garo ir vandens šildymo katilų dūmuose“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1993 04 09 įsakymu Nr. 28, nuo 1998 m. liepos 1 d. netenka galios.

 

ĮVADAS

 

Organinio kuro deginimo metu susidarę ir į atmosferą išmesti teršalai turi didelį neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Sieros ir azoto oksidai, patekę į atmosferą, be tiesioginio neigiamo poveikio žmonių sveikatai, daugiausia prisideda prie rūgščių kritulių, sukeliančių ekosistemų degradaciją, susidarymo. Pagal Konvencijos dėl tolimų atmosferos teršalų pernašų, prie kurios Lietuvos Respublika yra prisijungusi nuo 1994 m., reikalavimus atliktas rūgščių kritulių poveikio mūsų šalies ekosistemoms įvertinimas parodė, kad azoto kritinių apkrovų viršijimas yra neesminis. Tuo tarpu sieros kritinės apkrovos daugelyje mūsų šalies rajonų vien tik dėl didelio išmetamo sieros kiekio iš vietinių stacionarių degimo šaltinių, t. y. neįvertinus iš kitų šalių atnešamos taršos, dėl deginamo labai sieringo skysto kuro yra viršijamos ir tai kelia pavojų ekosistemoms.

Europos Sąjungos ir kitose šalyse priimtas teršalų emisijos į atmosferą iš stacionarių degimo šaltinių normavimo metodas, nustatantis didžiausias leidžiamas teršalų koncentracijas išmetamosiose dujose, perskaičiuojant jas normaliosioms sąlygoms ir diferencijuojant pagal atskiras kuro rūšis bei įrengimų nominalų šiluminį našumą, Lietuvos Respublikoje pradėtas taikyti patvirtinus „Teršalų didžiausių leidžiamų koncentracijų (mg/m3) normas garo ir vandens šildymo katilų dūmuose“. Toks normavimo principas įgalina objektyviai įvertinti degimo proceso optimizavimo lygį, naudojamo kuro kokybinius parametrus ir kt.

LAND 12-98 yra šių normų patikslinta redakcija, parengta atsižvelgiant į mūsų šalies prisiimamus tarptautinius įsipareigojimus atmosferos apsaugos srityje, faktinį atmosferos užterštumo lygį bei įvertinus realias ekonomines sąlygas.

 

1. TAIKYMO SRITIS

 

1.1. Šis normatyvinis dokumentas taikomas juridiniams ir fiziniams asmenims, eksploatuojantiems stacionarius degimo šaltinius (garo ir vandens šildymo katilus), kuriuose deginamas skystas, dujinis arba kietas kuras, kai stacionaraus degimo šaltinio nominalus šiluminis našumas yra 1 MW arba didesnis.

 

2. NUORODOS

 

Rengiant normatyvinį dokumentą, vadovautasi šiais teisės aktais:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (1992 02 21 įstatymo Nr. I-2223 (Žin., 1992, Nr. 5-75) ir 1996 05 28 įstatymo Nr. I-1352 (Žin., 1996, Nr. 57-4335) redakcijos).

2.2. Aplinkos apsaugos ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 09 03 nutarimu Nr. 947 (Žin., 1997, Nr. 83-2072).

2.3. 1979 m. Ženevos konvencijos dėl tolimų atmosferos teršalų pernašų sieros išmetimų į atmosferą tolesnio mažinimo protokolas1) bei azoto oksidų išmetimų į atmosferą apribojimo protokolas2).

2.4. 1988 m. lapkričio 24 d. direktyva 88/609/EEC3) dėl tam tikrų teršalų emisijos į orą iš didelių kurą deginančių įmonių apribojimo (su pakeitimais ir papildymais).

 

3. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

 

Šiame normatyviniame dokumente vartojami terminai ir apibrėžimai:

3.1. Stacionarus degimo šaltinis – kuro oksidacijos metu šilumą generuojantis įrenginys arba jų grupė, esantys bendrame objekte ir išmetantys arba galintys išmesti dujas (deginius) per bendrą kaminą.

3.2. Esamas stacionarus degimo šaltinis – tai degimo šaltinis, kurio statybos projektas patvirtintas iki 1998 07 01.

3.3. Naujas stacionarus degimo šaltinis – tai degimo šaltinis, kurio statybos projektas patvirtintas po 1998 07 01.

3.4. Didelis stacionarus degimo šaltinis – kuro oksidacijos metu šilumą generuojantis įrenginys arba jų grupė 50 MW ir didesnio šiluminio našumo, esantys bendrame objekte ir išmetantys arba galintys išmesti dujas (deginius) per bendrą kaminą.

3.5. Stacionaraus degimo šaltinio šiluminis našumas – kuro oksidacijos metu šilumą generuojančio įrenginio ar jų grupės pagamintas šilumos kiekis (MW) dirbant nominaliu našumu. Jis apskaičiuojamas sumuojant stacionarų degimo šaltinį sudarančių atskirų katilų kūryklose generuojamą šilumos kiekį. Atskiro katilo šiluminis našumas apskaičiuojamas pagal formulę:

                                        (1)

 

- katilo šiluminis našumas, MW;

 – nominalus kuro sunaudojimas kg/h arba Nm3/h, nurodytas katilo registracijos arba derinimo dokumentuose;

- kuro deginimo žemutinė šiluminė vertė MJ/kg arba MJ/m3.

3.6. Kuras – degi kietos, skystos ar dujinės būklės medžiaga, išskyrus buitines, toksiškas ar pavojingas atliekas. Kietam kurui priklauso taip pat mediena ir kitas kietas biokuras be cheminių priedų (pjuvenos, skiedros, šiaudai, spaliai ir kt.).

3.7. Išmetamosios dujos (deginiai) – kuro degimo metu susidariusių dujų ir dalelių visuma.

3.8. Teršalų didžiausia leidžiama koncentracija – teršalų koncentracija stacionarių degimo šaltinių išmetamosiose dujose (deginiuose), mg/Nm3, kai deguonies tūrio koncentracija deginant skystą ir dujinį kurą yra 3 %, o kietą – 6 %.

3.9. Kubinis metras normaliosiomis sąlygomis (Nm3) – išmetamųjų dujų (deginių) tūrio vienetas, perskaičiuotas sausoms dujoms esant normaliosioms sąlygoms, t. y. 273 K (0 oC) temperatūrai ir 101,3 kPa (760 mm Hg) slėgiui.

3.10. Standartinė deguonies koncentracija – deguonies koncentracija išmetamosiose dujose (deginiuose) tūrio procentais, kuriai esant perskaičiuojamos faktinės (matavimų eigoje gautos) teršalų koncentracijos, išreikštos mg/Nm3.

 

4. Taikymo tvarka

 

4.1. Teršalų didžiausios leidžiamos koncentracijos nustatytos sausoms išmetamosioms dujoms, perskaičiavus matavimo rezultatus normaliosioms sąlygoms ir esant standartinei deguonies koncentracijai, kuri skystam ir dujiniam kurui yra 3 %, kietam kurui – 6 %.

4.1.1. Atskirų teršalų koncentracijų mg/Nm3 perskaičiavimas esant standartinei deguonies koncentracijai:

 

                            (2)

- atskiro teršalo koncentracija mg/Nm3, perskaičiuota esant standartinei deguonies koncentracijai;

- atskiro teršalo išmatuota koncentracija mg/Nm3;

 – standartinė deguonies koncentracija tūrio procentais, nurodyta 1 lentelėje;

- išmatuota deguonies koncentracija tūrio procentais.

 

Skaičiavimo pavyzdys:

 

 

 

4.2. Azoto oksidų (NOx) koncentracija mg/Nm3 išmetamosiose dujose, nustatant NO2 ir NO masės koncentraciją mg/Nm3, apskaičiuojama pagal formulę:

NO2 ir NO tūrio koncentraciją ppm4) apskaičiuojama pagal formulę:

 

4.3. Vienu metu deginant daugiau negu vienos rūšies kurą, kiekvieno teršalo didžiausia leidžiama koncentracija išmetamosiose dujose kontroliuojama pagal tą kuro rūšį, kuriai nustatytas didesnis koncentracijos dydis.

4.4. Teršalų didžiausios leidžiamos koncentracijos stacionaraus degimo šaltinio išmetamosiose dujose neturi būti viršijamos visu jį sudarančių katilų šiluminių apkrovimų diapazonu.

4.5. Atliekant matavimus stacionarų degimo šaltinį sudarančių atskirų katilų išmetamosiose dujose, teršalų koncentracija apskaičiuojama kiekvieno katilo išmetamų teršalų faktinį koncentracijos dydį mg/Nm3 (esant standartinei deguonies koncentracijai) padauginus iš jo nominalaus šiluminio našumo ir gautą rezultatą padalinus iš šių katilų bendro nominalaus šiluminio našumo.

 

Skaičiavimo pavyzdys:

 

Stacionarų degimo šaltinį sudaro 6 katilai, kurių bendras nominalus šiluminis našumas – 320 MW. Patikrinimo metu buvo eksploatuojami trys katilai – 30, 50 ir 100 MW šiluminio našumo. Dviejuose katiluose (30 ir 50 MW) buvo deginamos gamtinės dujos, o viename (100 MW) – mazutas. NOx koncentracijos matavimo duomenys atitinkamai buvo 280, 320 ir 460 mg/Nm3, esant 3% standartinei deguonies koncentracijai.

 

 

Kadangi bendras stacionaraus degimo šaltinio nominalus šiluminis našumas yra 320 MW, tokiam stacionariam degimo šaltiniui NOx didžiausia leidžiama koncentracija yra 450 mg/Nm3 (žr. 1 lentelę). Šiuo atveju norma nėra viršyta.

4.6. Atsižvelgiant į foninį vietovės užterštumą, naujiems stacionariems degimo šaltiniams, taip pat esamiems stacionariems degimo šaltiniams, didinantiems nominalų šiluminį našumą, išmetamosiose dujose (deginiuose) gali būti nustatytos individualios didžiausios leidžiamos teršalų koncentracijos.

 

5. MATAVIMO TVARKA, MATAVIMO PRIEMONIŲ REIKALAVIMAI

 

5.1. Kietųjų dalelių, SO2, NOx, CO ir O2 koncentracijų matavimai stacionarių degimo šaltinių išmetamosiose dujose (deginiuose) atliekami vadovaujantis Aplinkos apsaugos departamento 1992 10 19 įsakymu Nr. 97 patvirtinta „Stacionarių atmosferos taršos šaltinių Valstybinės laboratorinės kontrolės instrukcija“ ir Aplinkos apsaugos ministerijos 1996 12 06 įsakymu Nr. 180 patvirtintu minėtos instrukcijos daliniu pakeitimu ir papildymu ir taip pat šiuo normatyviniu dokumentu.

5.2. Stacionarių degimo šaltinių teršalų koncentracijų išmetamosiose dujose matavimo arba bandinių paėmimo vieta, suderinus su Aplinkos apsaugos ministerijos regionų departamentais, gali būti įrengta kamine, bendrame arba atskirų katilų dūmtraukiuose. Tuo atveju, kai matavimo vieta įrengta atskirų katilų dūmtraukiuose, stacionaraus degimo šaltinio išmetamųjų teršalų koncentracija apskaičiuojama pagal šio normatyvinio dokumento 4.5 punktą.

5.3. Matavimo priemonės turi būti įrašytos į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą ir turėti galiojantį patikros liudijimą.

5.4. Matavimo priemonės turi būti su mėginių paruošimo bloku ir techniškai tvarkingos.

5.5. Papildomai, be tų matavimo metodų, kurie nurodyti 5.1 punkte paminėtuose dokumentuose, gali būti naudojamos matavimo priemonės, atitinkančios 5.3 ir 5.4 punktų reikalavimus ir veikiančios tokiais matavimo principais:

 

kietosios dalelės – fotometriniu,

- išsklaidytos šviesos;

SO2 – fotometriniu (infraraudonojoje arba ultravioletinėje spektro dalyje),

- konduktometriniu;

NOx – fotometriniu (infraraudonojoje arba ultravioletinėje spektro dalyje);

CO – fotometriniu (infraraudonojoje spektro dalyje),

- potenciometriniu;

O2 – paramagnetiniu,

- elektrocheminiu.

______________

 

1 lentelė

 

TERŠALŲ DIDŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS KONCENTRACIJOS STACIONARIŲ DEGIMO ŠALTINIŲ IŠMETAMOSIOSE DUJOSE (DEGINIUOSE)

 

Kuro rūšis

Stacionaraus degimo šaltinio šiluminis našumas (MW)

Didžiausios leidžiamos koncentracijos, mg/Nm3

Standartinė O2 koncentracija, tūrio proc.

SO2

NOx

CO

Kietosios dalelės

esamas stacionarus degimo šaltinis

naujas stacionarus degimo šaltinis

esamas stacionarus degimo šaltinis

naujas stacionarus degimo šaltinis

esamas stacionarus degimo šaltinis

naujas stacionarus degimo šaltinis

esamas stacionarus degimo šaltinis

naujas stacionarus degimo šaltinis

1. Dujinis kuras (gamtinės, suskystintos naftos ir kitos dujos)

1-50

nenormuojama

nenormuojama

350

350

400

400

20

20

3%

>50-300

nenomuojama

353)

350

350

300

300

20

10

3%

>300-500

nenormuojama

353)

350

350

300

300

20

10

3%

>500

nenormuojama

353)

350

350

300

200

20

10

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Skystas kuras

1-20

27004)

2700

4501)

4501)

500

500

110

100

3%

>20-50

27004)

2700

4501)

450

400

400

110

100

3%

>50-300

27004)

1700

4501)

450

400

400

100

502)

3%

>300-500

27004)

1700-400*)

(tolygus mažėjimas)

4501)

450

400

400

100

502)

3%

>500

27004)

400

4501)

450

300

300

100

50

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kietas kuras

1-20

2000

2000

650

650

20005)

10005)

700

400

6%

 

>20-50

2000

2000

650

650

1500

1000

500

300

6%

 

>50-100

2000

2000

650

650

1000

700

400

200

6%

 

>100-500

2000

2000-400**)

(tolygus mažejimas)

650

 

400

800

500

300

100

6%

 

>500

2000

400

650

400

500

300

200

50

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Aplinkos apsaugos institucija nustatytam laikotarpiui, per kurį turi būti įgyvendintos NOx emisiją mažinančios priemonės, gali patvirtinti didesnę NOx didžiausią leidžiamą koncentraciją, bet neviršijančią 650 mg/Nm3.

2) Deginant skystą kurą, kurio peleningumas viršija 0,06 tūrio proc., išmetamų kietųjų dalelių didžiausia leidžiama koncentracija 100 mg/Nm3.

3) Dujoms, susidariusioms naftos perdirbimo metu, taip pat kokso ir aukštakrosnių dujoms SO2 didžiausia leidžiama koncentracija 800 mg/Nm3.

4) Nedujofikuotiems stacionariems degimo šaltiniams SO2 didžiausia leidžiama koncentracija 3400 mg/Nm3.

5) Deginant medienos ir kito kieto biokuro perdirbimo produktus (pjuvenas, skiedras, šiaudus ir kt.) be cheminių priedų, CO didžiausia leidžiama koncentracija 4000 mg/Nm3.

*) Žr. A priedą

**) Žr. B priedą

______________


 

A priedas (normatyvinis)

 

SO2 didžiausios leidžiamos koncentracijos naujiems dideliems stacionariems degimo šaltiniams

 

Skystas kuras

 

 

______________

 


 

B priedas (normatyvinis)

 

SO2 didžiausios leidžiamos koncentracijos naujiems stacionariems degimo šaltiniams

 

Kietas kuras

 

 

______________

 1) Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Further Reduction of Sulphur Emissions (UNP No. E.96.II.E.24).

2) Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution Concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or Their Transboundary Fluxes (UNP No.E.96.II.E.24).

3) 88/609/EEC Large Combustion Plant Directive (OJ L 353 17.12. 1989).

4) ppm - milijoninė dalis