LIETUVOS RESPUBLIKOS

NOTARIATO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR NOTARIATO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO IR 3 STRAIPSNIO 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

Į S T A T Y M A S

 

1999 m. vasario 9 d. Nr. VIII-1045

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

NOTARIATO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 1992, Nr. 28-810; 1994, Nr. 78-1463; 1998, Nr. 49-1329)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 2 dalies pakeitimas

3 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „aukštąjį teisinį išsilavinimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus kvalifikacinius reikalavimus“ įrašyti žodžius „teisės magistro arba teisės bakalauro, arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Notaru gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, turintis teisės magistro arba teisės bakalauro, arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą), ne mažiau kaip vienerius metus buvęs kandidatu į notarus (asesoriumi) ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatyta tvarka išlaikęs notaro kvalifikacinį egzaminą. Lietuvos Respublikos pilietis, apgynęs socialinių mokslų teisės krypties daktaro ar habilituoto daktaro disertaciją ir turintis ne mažesnį kaip penkerių metų pedagoginio darbo stažą, taip pat Lietuvos Respublikos pilietis, turintis ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo stažą, gali būti skiriamas notaru, jei išlaikė notaro kvalifikacinį egzaminą ir laimėjo viešą konkursą bei atliko ne trumpesnę kaip trijų mėnesių notaro praktiką, kurios atlikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Notarų rūmų prezidiumo teikimu.“

 

ANTRASIS SKIRSNIS

NOTARIATO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO

ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO IR 3 STRAIPSNIO 2 PUNKTO PRIPAŽINIMAS

NETEKUSIAIS GALIOS

 

(Žin., 1998, Nr. 49-1330)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

2 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

2 straipsnis. 3 straipsnio 2 punkto pripažinimas netekusiu  galios

3 straipsnio 2 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________