LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO Nr. V-436 „DĖL LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLO LITNET“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugsėjo 19 d. Nr. V-1359

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Klaipėdos universiteto 2012 m. rugsėjo 5 d. raštą Nr. 5-005 „Dėl Klaipėdos universiteto atstovo delegavimo į Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET tarybą“,

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“ (Žin., 2011, Nr. 37-1787) ir išdėstau 2.6 punktą taip:

2.6. Rimantas Didžiokas, Klaipėdos universiteto infrastruktūros ir plėtros prorektorius;“.

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius