VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2008 M. RUGSĖJO 8 D. ĮSAKYMO Nr. 1S-86 „DĖL VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS VOKŲ ATPLĖŠIMO procEDŪROS PROTOKOLŲ PRIVALOMŲJŲ REKVIZITŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. balandžio 7 d. Nr. 1S-51

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2010, Nr. 25-1174) 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 31 straipsnio 5 dalimi:

1. Pakeičiu Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-86 „Dėl Viešojo pirkimo vokų atplėšimo procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 104-4013; 2009, Nr. 106-4461) patvirtintus dokumentus:

1.1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame viešojo pirkimo vokų atplėšimo procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų apraše:

1.1.1. papildau 4 punktą nauju antru sakiniu ir jį išdėstau taip:

4. Vokų atplėšimo procedūroje, išskyrus atvejus, kai pirkimas atliekamas derybų ar konkurencinio dialogo būdu, turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai. Derybų atveju vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis ir (ar) galutiniais techniniais duomenimis atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi derybose dalyvavę tiekėjai arba jų atstovai. Viešuosius pirkimus kontroliuojančios institucijos visais atvejais turi teisę dalyvauti komisijos posėdyje ir stebėti visas procedūras, prireikus filmuoti.“;

1.1.2. 17 punktą išdėstau taip:

17. Nurodomi posėdyje dalyvaujančių tiekėjų pavadinimai, jų atstovų vardai ir pavardės bei pareigos (kai dalyvauja). Ši informacija gali būti pateikta atskirame tiekėjų (jų atstovų) sąraše – protokolo priede. Dalyvaujantys tiekėjai (jų atstovai) pasirašo.“;

1.1.3. papildau 19.1 punktą ir jį išdėstau taip:

19.1. informacija, susijusi su skelbimu apie pirkimą: Europos Sąjungos oficialaus leidinio data ir numeris, paskelbimo CVP IS data bei kiti leidiniai ar interneto adresai, jei buvo skelbta kitur (išskyrus vokų su kainomis atplėšimo procedūrą, kai pasiūlymai vertinami ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijumi, bei derybų atveju vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis ir (ar) galutiniais techniniais duomenimis atplėšimo procedūrą)“;

1.1.4. išbraukiu 20.4 punkte žodžius „su pasiūlytomis kainomis“ ir išdėstau šį punktą taip:

20.4. atplėšiant vokus, kuriuose yra kainos, pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina.“;

1.1.5. papildau 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Surašoma posėdžio metu paskelbta informacija:

20.1. apie tai, ar pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), apie pasiūlymo (su priedais) lapų sunumeravimą, susiuvimą, pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, o elektroninėmis priemonėmis pateiktų pasiūlymų – ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;

20.2. apie tai, ar pasiūlymas patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) (išskyrus elektroninėmis priemonėmis pateiktus pasiūlymus);

20.3. atplėšiant vokus, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pagrindinės (posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams pageidaujant – visos) techninės pasiūlymo charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus (ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų);

20.4. atplėšiant vokus, kuriuose yra kainos, pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina.

Šiame punkte pateiktą informaciją privaloma nurodyti ir tuo atveju, jei tiekėjai ar jų atstovai posėdyje nedalyvauja.“

1.2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą VPKt-2 formą ir ją išdėstau taip:

 

„VPKt-2 forma patvirtinta

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-86

 

(PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS)

 

VIEŠOJO __________________________________  PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

(įrašomas pirkimo pavadinimas ir numeris)

PROTOKOLAS

 

20     m. ____________ d. Nr. ______

__________________________

(protokolo surašymo vieta)

 

Posėdis įvyko __________________________________________________________ .

(posėdžio pradžios laikas val., min.)

 

Posėdžio pirmininkas (Vardas ir pavardė).

Posėdžio sekretorius (Vardas ir pavardė).

Dalyvavo: (Komisijos narių, kitų dalyvaujančių asmenų vardai ir pavardės arba nurodoma, kad sąrašas pridedamas, kvorumo buvimas).

 

DARBOTVARKĖ. Vokų su tiekėjų pasiūlymais, kuriuose yra nurodytos kainos, atplėšimo procedūra ir (ar) susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, kuriuose yra nurodytos kainos, procedūra, atliekant (kas nereikalinga, išbraukti) prekių, paslaugų, darbų pirkimą atviro konkurso, riboto konkurso, konkurencinio dialogo būdu, taikant dinaminę pirkimų sistemą (pasiūlymus vertinant pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų).

 

SVARSTYTA. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra ir (ar) susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūra.

 

Pranešėjas (Vardas ir pavardė).

Pranešimo turinys:

 

Gauti (-a) _______________________________________  pasiūlymai (-ų) su kainomis:

(nurodomas bendras kiekis skaičiais ir žodžiais)

 

1) _______ vokai (-ų) su pasiūlymais, iš jų mechaniškai pažeistų vokų nėra arba mechaniškai pažeisti (-a) __________ vokai (-ų).

2) _______ pasiūlymai (-ų), pateikti (-ų) elektroninėmis priemonėmis, iš jų neteisėtos prieigos atvejų nebuvo arba neteisėtos prieigos atvejų – ______ .

 

Atplėšiami (-a) ___________________________________  pasiūlymai (-ų) su kainomis:

(nurodomas bendras kiekis skaičiais ir žodžiais)

 

1) _______ vokai (-ų) su pasiūlymais;

2) _______ pasiūlymai (-ų), pateikti (-ų) elektroninėmis priemonėmis.

 

Vokus atplėšia ir (arba) susipažįsta su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais:

___________________________________________________________________________ .

(Komisijos nario (-ių), kuris (-ie) atplėšė vokus ir (arba) atidarė elektroninėmis priemonėmis pateiktus pasiūlymus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės))

 

Atplėšiami vokai, susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, kuriuose yra nurodytos kainos. Atplėšiami vokai yra užklijuoti bei mechaniškai nepažeisti ir (ar) neteisėtos prieigos atvejų prie elektroninėmis priemonėmis pateiktų pasiūlymų nebuvo užregistruota. Vokai atplėšiami, susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais tik tų tiekėjų, kurių techniniai pasiūlymų duomenys (ir tiekėjų kvalifikacija) po pirmojo vokų atplėšimo procedūros posėdžio buvo patikrinti ir įvertinti kaip atitinkantys pirkimo dokumentuose keliamus minimalius reikalavimus.

 

Vokai atplėšiami eilės tvarka pagal jiems suteiktus eilės numerius ir paskelbiama ši informacija:

 

Voko Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Pasiūlymo lapai (su priedais) susiūti ir sunumeruoti (Taip/Ne)

Pasiūlymas paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu (Taip/Ne)

Pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra ) (Taip/Ne)

Pasiūlymą (su priedais) sudaro lapų (-ai) (skaičiais ir žodžiais)

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentelės 3– 5 punktai gali būti nepildomi, jei pasiūlymą sudaro 1 lapas.

 

Neteisėtos prieigos atvejų prie elektroninėmis priemonėmis pateiktų pasiūlymų nebuvo užregistruota. Susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais ir paskelbiama ši informacija:

 

Pasiūlymo pateikimo laikas (data, valanda, minutė)

Tiekėjo pavadinimas

Pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis (Taip/Ne)

Pastabos

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje pasirašė visi posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai: (kas nereikalinga, išbraukti) taip, ne (nepildoma, kai pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis).

 

Paskelbiama kiekvieno tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina*:

 

Pirkimo dalis

Tiekėjo

pavadinimas

(voko Nr.)

1

2

3

4

 

Nurodoma tiekėjo pasiūlyta kaina šiai pirkimo daliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Jeigu pirkimas neskaidomas į dalis arba dėl atskirų pirkimo dalių prašoma pateikti pasiūlymus atskiruose vokuose, perkančiajai organizacijai rekomenduojama sujungti šioje ir prieš tai esančioje lentelėje nurodytą informaciją, t.y. dėstyti visą informaciją pirmoje lentelėje (dėl kiekvienos dalies atskiroje lentelėje), ją papildžius stulpeliu „kaina“.

 

Su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais susipažinta be trukdymų arba

___________________________________________________________________________ .

(jeigu posėdžio metu įvyko nenumatytų trukdymų prisijungti prie elektroninių prietaisų susipažinti su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, nurodyti informaciją, kokios problemos buvo kilę, kuriam laikui buvo atidėtas posėdis)

 

Posėdžio metu pareikštos tiekėjų arba jų atstovų pastabos, pageidavimai ir pasiūlymai (netaikoma konkurencinio dialogo atveju):

 

Tiekėjo pavadinimas

Tiekėjo pareikšti pageidavimai ir pasiūlymai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitą informaciją perkančioji organizacija nurodo savo nuožiūra.

 

Posėdžio pirmininkas                                      (Parašas)                   (Vardas ir pavardė)

 

Posėdžio sekretorius                                        (Parašas)                   (Vardas ir pavardė)

 

Nariai:                                                              (Parašai)                  (Vardai ir pavardės)

 

 

Pastaba. Jeigu vokų atplėšimo procedūroje dalyvavo tiekėjai (jų atstovai), jie pasirašo šiame protokole arba atskirame tiekėjų (jų atstovų) sąraše – protokolo priede (netaikoma konkurencinio dialogo atveju).“

 

1.3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą VPKt-3 formą ir ją išdėstau taip:

 

„VPKt-3 forma patvirtinta

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-86

 

(PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS)

 

VIEŠOJO __________________________________  PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

(įrašomas pirkimo pavadinimas ir numeris (jei suteiktas)

PROTOKOLAS

 

20     m. ____________ d. Nr. ______

__________________________

(protokolo surašymo vieta)

 

Posėdis įvyko __________________________________________________________ .

(posėdžio pradžios laikas val., min.)

 

Posėdžio pirmininkas (Vardas ir pavardė).

Posėdžio sekretorius (Vardas ir pavardė).

Dalyvavo: (Komisijos narių, kitų dalyvaujančių asmenų vardai ir pavardės arba nurodoma, kad sąrašas pridedamas, kvorumo buvimas).

 

DARBOTVARKĖ. Vokų su tiekėjų (kas nereikalinga, išbraukti) pirminiais, galutiniais pasiūlymais, kuriuose yra nurodytos kainos, atplėšimo procedūra ir (ar) susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, kuriuose yra nurodytos kainos, procedūra, atliekant (kas nereikalinga, išbraukti) prekių, paslaugų, darbų pirkimą atviro konkurso, riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų būdu, taikant dinaminę pirkimų sistemą (pasiūlymus vertinant pagal mažiausios kainos kriterijų).

 

SVARSTYTA. Vokų su (kas nereikalinga, išbraukti) pirminiais, galutiniais tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra ir (ar) susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūra.

 

Pranešėjas (Vardas ir pavardė).

Pranešimo turinys:

 

Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
___________________________________________________________________________

(data ir numeris)

ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ________________________________ .

(paskelbimo data)

Papildomai apie pirkimą skelbta _________________________________________________ .

(data ir numeris)

 

Gauti (-a) _________________________________________________  pasiūlymai (-ų):

(nurodomas bendras kiekis skaičiais ir žodžiais)

 

1) _______ vokai (-ų) su pasiūlymais, iš jų mechaniškai pažeistų vokų nėra arba mechaniškai pažeisti (-a) __________ vokai (-ų).

2) _______ pasiūlymai (-ų), pateikti (-ų) elektroninėmis priemonėmis, iš jų neteisėtos prieigos atvejų nebuvo arba neteisėtos prieigos atvejų – ______ .

 

Gauti (-a) ir grąžinti (-a) tiekėjams _____________________  neužklijuoti (-ų) vokai (-ų).

(nurodomas kiekis)

 

Vokus atplėšia ir (arba) susipažįsta su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais:

___________________________________________________________________________ .

(Komisijos nario (-ių), kuris (-ie) atplėšė vokus ir (arba) atidarė elektroninėmis priemonėmis pateiktus pasiūlymus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės))

 

Atplėšiami vokai yra užklijuoti bei mechaniškai nepažeisti. Vokai atplėšiami eilės tvarka pagal jiems suteiktus eilės numerius ir paskelbiama ši informacija:

 

Voko Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Yra pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (Taip/Ne)

Pildoma, kai prašoma

Pasiūlymo lapai (su priedais) susiūti ir sunumeruoti (Taip/Ne)

Pasiūlymas paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu (Taip/Ne)

Pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra ) (Taip/Ne)

Pasiūlymą (su priedais) sudaro lapų (-ai) (skaičiais ir žodžiais)

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentelės 4– 6 punktai gali būti nepildomi, kai derybų atveju pasiūlymą sudaro 1 lapas.

 

Neteisėtos prieigos atvejų prie elektroninėmis priemonėmis pateiktų pasiūlymų nebuvo užregistruota. Susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais ir paskelbiama ši informacija:

 

Pasiūlymo pateikimo laikas (data, valanda, minutė)

Tiekėjo pavadinimas

Pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis (Taip/Ne)

Yra pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (Taip/Ne)

Pildoma, kai prašoma

Pastabos

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje pasirašė visi posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai: (kas nereikalinga, išbraukti) taip, ne (nepildoma, kai pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis).

 

Paskelbiama kiekvieno tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina*:

 

Pirkimo dalis

Tiekėjo

pavadinimas

(voko Nr.)

1

2

3

4

 

Nurodoma tiekėjo pasiūlyta kaina šiai pirkimo daliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Jeigu pirkimas neskaidomas į dalis arba dėl atskirų pirkimo dalių prašoma pateikti pasiūlymus atskiruose vokuose, perkančiajai organizacijai rekomenduojama sujungti šioje ir prieš tai esančioje lentelėje nurodytą informaciją, t.y. dėstyti visą informaciją pirmoje lentelėje (dėl kiekvienos dalies atskiroje lentelėje), ją papildžius stulpeliu „kaina“.

 

Su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais susipažinta be trukdymų arba

___________________________________________________________________________ .

(jeigu posėdžio metu įvyko nenumatytų trukdymų prisijungti prie elektroninių prietaisų susipažinti su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, nurodyti informaciją, kokios problemos buvo kilę, kuriam laikui buvo atidėtas posėdis)

 

Posėdžio metu pareikštos tiekėjų arba jų atstovų pastabos, pageidavimai ir pasiūlymai:

 

Tiekėjo pavadinimas

Tiekėjo pareikšti pageidavimai ir pasiūlymai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitą informaciją perkančioji organizacija nurodo savo nuožiūra.

 

Posėdžio pirmininkas                                  (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)

 

Posėdžio sekretorius                                    (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)

 

Nariai:                                                          (Parašai)                        (Vardai ir pavardės)

 

Pastaba. Jeigu vokų atplėšimo procedūroje dalyvavo tiekėjai (jų atstovai), jie pasirašo šiame protokole arba atskirame tiekėjų (jų atstovų) sąraše – protokolo priede (netaikoma konkurencinio dialogo atveju).“

 

1.4. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą VPKt-4 formą ir ją išdėstau taip:

 

„VPKt-4 forma patvirtinta

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-86

 

(PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS)

 

VIEŠOJO __________________________________  PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

(įrašomas pirkimo pavadinimas ir numeris (jei suteiktas)

PROTOKOLAS

 

20     m. ____________ d. Nr. ______

__________________________

(protokolo surašymo vieta)

 

Posėdis įvyko __________________________________________________________ .

(posėdžio pradžios laikas val., min.)

 

Posėdžio pirmininkas (Vardas ir pavardė).

Posėdžio sekretorius (Vardas ir pavardė).

Dalyvavo: (Komisijos narių, kitų dalyvaujančių asmenų vardai ir pavardės arba nurodoma, kad sąrašas pridedamas, kvorumo buvimas).

 

DARBOTVARKĖ. Vokų su (kas nereikalinga, išbraukti) pirminiais, galutiniais tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra ir (ar) susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais (kas nereikalinga, išbraukti) pirminiais, galutiniais pasiūlymais procedūra, atliekant (kas nereikalinga, išbraukti) prekių, paslaugų, darbų pirkimą skelbiamų derybų arba neskelbiamų derybų būdu (pasiūlymus vertinant pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų).

 

SVARSTYTA. Vokų su (kas nereikalinga, išbraukti) pirminiais, galutiniais tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra ir (ar) susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais (kas nereikalinga, išbraukti) pirminiais, galutiniais pasiūlymais procedūra.

 

Pranešėjas (Vardas ir pavardė).

Pranešimo turinys:

Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas (nepildoma neskelbiamų derybų atveju):

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ______________________________________

(data ir numeris)

ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ________________________________ .

(paskelbimo data)

Papildomai apie pirkimą skelbta _________________________________________________ .

(data ir numeris)

 

Gauti (-a) _________________________________________________  pasiūlymai (-ų):

(nurodomas bendras kiekis skaičiais ir žodžiais)

 

1) _______ vokai (-ų) su pasiūlymais, iš jų mechaniškai pažeistų vokų nėra arba mechaniškai pažeisti (-a) __________ vokai (-ų).

2) _______ pasiūlymai (-ų), pateikti (-ų) elektroninėmis priemonėmis, iš jų neteisėtos prieigos atvejų nebuvo arba neteisėtos prieigos atvejų – ______.

 

Gauti (-a) ir grąžinti (-a) tiekėjams _____________________  neužklijuoti (-ų) vokai (-ų).

(nurodomas kiekis)

 

Vokus atplėšia ir (arba) susipažįsta su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais:

___________________________________________________________________________ .

(Komisijos nario (-ių), kuris (-ie) atplėšė vokus ir (arba) atidarė elektroninėmis priemonėmis pateiktus pasiūlymus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės))

 

Atplėšiami vokai yra užklijuoti bei mechaniškai nepažeisti. Vokai atplėšiami eilės tvarka pagal jiems suteiktus eilės numerius ir paskelbiama ši informacija:

 

Voko Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Yra pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (Taip/Ne)

Pildoma, kai prašoma

Pasiūlymo lapai (su priedais) susiūti ir sunumeruoti (Taip/Ne)

Pasiūlymas paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu (Taip/Ne)

Pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra ) (Taip/Ne)

Pasiūlymą (su priedais) sudaro lapų (-ai) (skaičiais ir žodžiais)

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neteisėtos prieigos atvejų prie elektroninėmis priemonėmis pateiktų pasiūlymų nebuvo užregistruota. Susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais ir paskelbiama ši informacija:

 

Pasiūlymo pateikimo laikas (data, valanda, minutė)

Tiekėjo pavadinimas

Pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis (Taip/Ne)

Yra pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (Taip/Ne)

Pildoma, kai prašoma

Pastabos

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje pasirašė visi posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai: (kas nereikalinga, išbraukti) taip, ne (nepildoma, kai pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis).

Tiekėjo pasiūlymo pagrindinės, visos techninės charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus, ir kaina litais (kas nereikalinga, išbraukti):

 

Voko Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Pasiūlymo pagrindinės (visos) techninės charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus

Pasiūlymo kaina

 

 

1.-

2.-

3.-

 

 

 

 

 

1.-

2.-

3.-

 

 

 

 

Su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais susipažinta be trukdymų arba

___________________________________________________________________________ .

(jeigu posėdžio metu įvyko nenumatytų trukdymų prisijungti prie elektroninių prietaisų susipažinti su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, nurodyti informaciją, kokios problemos buvo kilę, kuriam laikui buvo atidėtas posėdis)

 

Posėdžio metu pareikštos tiekėjų arba jų atstovų pastabos, pageidavimai ir pasiūlymai (pildoma, kai vykdoma susipažinimo su galutiniais tiekėjų pasiūlymais procedūra):

 

Tiekėjo pavadinimas

Tiekėjo pareikšti pageidavimai ir pasiūlymai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitą informaciją perkančioji organizacija nurodo savo nuožiūra.

 

Posėdžio pirmininkas                                  (Parašas)                       (Vardas ir pavardė)

 

Posėdžio sekretorius                                    (Parašas)                       (Vardas ir pavardė)

 

Nariai:                                                          (Parašai)                      (Vardai ir pavardės)

 

 

Pastaba. Jeigu vokų atplėšimo procedūroje dalyvavo tiekėjai (jų atstovai), jie pasirašo šiame protokole arba atskirame tiekėjų (jų atstovų) sąraše – protokolo priede“.

 

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu atlikti pakeitimai taikomi nuo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 39, 41, 54, 58, 78, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 straipsnių, V skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 211, 941, 951, 952 straipsniais ir 98, 99, 100 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo (Žin., 2010, Nr. 25-1174) įsigaliojimo pradėtiems viešiesiems pirkimams.

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                  Daivis Zabulionis