LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. LIEPOS 22 D. ĮSAKYMO Nr. ISAK-1557 „DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS VIDAUS AUDITO METODIKOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugpjūčio 6 d. Nr. V-1344

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Priemonių apskričių viršininkų vykdomoms funkcijoms perskirstyti plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 815 (Žin., 2009, Nr. 90-3885), 13 punktą,

pakeičiu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikos tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 94-3522) patvirtintą Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką ir išdėstau 11 punkto 4 papunktį taip: „11.4. Atsiskaitymas ir informavimas. Galutinę vidaus audito ataskaitą rengia Mokyklos vadovo sudaryta darbo grupė. Ataskaitoje išryškinamos Mokyklos veiklos srities ar rodiklių (pagalbinio (-ių) rodiklio (-ių)) privalumai ir trūkumai, numatomos tobulinti sritys. Ataskaita pristatoma Mokyklos tarybai, bendruomenei, pateikiama savivaldybės administracijos švietimo padaliniui. Apie vidaus audito rezultatus informuojama vietos bendruomenė, kiti Mokyklos veikla suinteresuoti asmenys.“

 

 

 

Kultūros ministras,

pavaduojantis švietimo ir mokslo ministrą                  Arūnas Gelūnas