LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL GEODEZINIŲ, TOPOGRAFINIŲ IR KARTOGRAFINIŲ DARBŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1805

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 62-2226) 20 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisykles (pridedama).

2. Įgalioti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos išduoti licencijas atlikti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus.

3. Nustatyti, kad licencijos, išduotos iki šio nutarimo įsigaliojimo, galioja iki jose nurodyto perregistravimo termino. Licencijos turėtojo pageidavimu gali būti išduota nauja licencija anksčiau nurodytojo termino, jeigu jis atitinka visus šiuo nutarimu patvirtintų licencijavimo taisyklių reikalavimus.

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. 264 „Dėl Licencijų atlikti geodezinius, topografinius darbus išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 24-611).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu

Nr. 1805

 

GEODEZINIŲ, TOPOGRAFINIŲ IR KARTOGRAFINIŲ DARBŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. LICENCIJUOJAMA VEIKLA

 

1. Šios taisyklės nustato licencijų atlikti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus išdavimo tvarką ir sąlygas.

2. Geodeziniai darbai apima įvairių geodezinių tinklų sudarymą, pastatų ir statinių nuosėdžių ir posvyrių matavimus, nekilnojamojo turto objektų kadastrinius matavimus, statinių ir įrenginių žymėjimą vietovėje. Nekilnojamojo turto kadastro objektų geodeziniai matavimai (kadastriniai matavimai) yra veiksmai, kuriais nustatomos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, apskaičiuojamas tų žemės sklypų plotas ir (ar) statinių geometriniai parametrai, kurių reikia nekilnojamojo turto objektų duomenims įrašyti į kadastro duomenų bazę, ir parengiami nekilnojamojo turto objektų planai.

3. Topografiniai ir kartografiniai darbai apima aerofotografavimą, visų mastelių topografinių ir batimetrinių planų sudarymą, statomų ir nutiestų inžinerinių tinklų planų sudarymą, georeferencinių duomenų bazių sudarymą, visų mastelių topografinių, batimetrinių, oro navigacinių žemėlapių, jūrlapių sudarymą, kartografinių duomenų bazių sudarymą ir komercinio pobūdžio teminį kartografavimą.

4. Šių taisyklių reglamentuojama licencijuojama veikla gali verstis juridiniai asmenys – visų teisinių formų įmonės, užsienio valstybių įmonių filialai (toliau vadinama – įmonės).

 

II. LICENCIJAS IŠDUODANTI INSTITUCIJA, JOS PAREIGOS IR ĮGALIOJIMAI

 

5. Licencijas atlikti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus išduoda Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – Nacionalinė žemės tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2226), Lietuvos Respublikos įmonių įstatymu (Žin., 1990, Nr. 14-395), šiomis taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

6. Nacionalinės žemės tarnybos teisės ir pareigos yra šios:

6.1. išduoti arba pakartotinai išduoti licenciją;

6.2. šių taisyklių VIII skyriuje numatytais atvejais atsisakyti išduoti licenciją;

6.3. šių taisyklių 37 ir 38 punktuose numatytais atvejais sustabdyti licencijos galiojimą;

6.4. šių taisyklių 38 punkte numatytais atvejais panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;

6.5. šių taisyklių 37 ir 39 punktuose numatytais atvejais panaikinti licencijos galiojimą;

6.6. prižiūrėti, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų;

6.7. organizuoti licencijuojamų darbų kokybės kontrolės sistemą;

6.8. registruoti išduodamas licencijas.

 

III. LICENCIJAI GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI

 

7. Įmonės, norinčios gauti licenciją, Nacionalinei žemės tarnybai pateikia paraišką, kurioje nurodomas įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę, pageidaujamų atlikti geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų rūšys, ir prie jos prideda šiuos dokumentus:

7.1. įmonės registravimo pažymėjimo kopiją;

7.2. valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažymas, kad įmonė sumokėjo mokesčius ir valstybinio socialinio draudimo įmokas;

7.3. įmonės steigimo dokumentų nuorašą;

7.4. pažymą apie turimą gamybinę bazę (patalpas, įrangą, prietaisus, naudojamos programinės įrangos licencijas);

7.5. licencijuojamos veiklos darbų vadovo mokslo baigimo diplomo kopiją (jeigu mokslai baigti daugiau kaip prieš 5 metus, – kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą, išskyrus specialistus, turinčius tam tikros srities mokslo laipsnį);

7.6. dokumentą, patvirtinantį licencijuojamos veiklos darbų vadovo darbo stažą;

7.7. pažymą apie įmonėje dirbančius privalomos specializacijos, kvalifikacijos ir išsilavinimo specialistus ir jų kvalifikaciją liudijančių dokumentų (diplomo, atestato, kursų baigimo pažymėjimo), taip pat jų darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

 

IV. PATEIKTŲ DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMAS

 

8. Nacionalinė žemės tarnyba gautas paraiškas su prie jų pridėtais šių taisyklių III skyriuje nurodytais dokumentais registruoja.

9. Licencija išduodama per 30 dienų nuo dokumentų licencijai gauti pateikimo.

10. Licencija išduodama neterminuotam laikui, jeigu įvykdytos šiose taisyklėse nustatytos sąlygos.

11. Jeigu licencijuojamos veiklos darbų vadovo ar įmonės specialistų kvalifikacija neatitinka šių taisyklių 15.2.1, 15.3. 1, 15.4.1, 16.1.1 ir 16.2.1 punktuose nustatytų reikalavimų (jų studijų programų licencijuojamos veiklos dalykų teorinis ir praktinis kursas trumpesnis ne daugiau kaip 20 procentų ar darbo stažas trumpesnis ne daugiau kaip puse metų), dokumentai perduodami atestacijos komisijai.

12. Atestacijos komisija šių taisyklių 9 punkte nustatytu laikotarpiu siūlo išduoti arba atsisakyti išduoti licenciją.

13. Atestacijos komisija sudaroma ir jos nuostatai tvirtinami Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus įsakymu.

 

V. LICENCIJŲ RŪŠYS IR JŲ IŠDAVIMO SĄLYGOS, PAKARTOTINIS LICENCIJOS IŠDAVIMAS

 

14. Licencijoje nurodoma jos rūšis ir pagal šią licenciją leidžiami atlikti darbai:

14.1. licencijuojami geodeziniai darbai:

14.1.1. GPS (erdvinio) tinklo sudarymas;

14.1.2. planimetrinio tinklo sudarymas;

14.1.3. aukščių tinklo sudarymas;

14.1.4. gravimetrinio tinklo sudarymas;

14.1.5. magnetometrinio tinklo sudarymas;

14.1.6. geodeziniai matavimai pastatų ir statinių nuosėdžiams ir posvyriams nustatyti;

14.1.7. Nekilnojamojo turto kadastro objektų geodeziniai matavimai;

14.1.8. statinių ir įrenginių žymėjimas vietovėje ir jų padėties schemų sudarymas;

14.2. licencijuojami topografiniai ir kartografiniai darbai:

14.2.1. aerofotografavimas, skirtas žemėlapiams ir planams sudaryti;

14.2.2. topografinių žemėlapių sudarymas;

14.2.3. topografinių planų sudarymas;

14.2.4. inžinerinių tinklų planų sudarymas;

14.2.5. georeferencinių duomenų bazių sudarymas;

14.2.6. batimetrinių žemėlapių ir planų sudarymas;

14.2.7. jūrlapių sudarymas;

14.2.8. oro navigacinių žemėlapių sudarymas;

14.2.9. komercinio pobūdžio teminis kartografavimas.

15. Licencijos atlikti geodezinius darbus išduodamos:

15.1. licencijos sudaryti pirmosios ir antrosios klasių GPS (erdvinius), aukščių, gravimetrinius ir magnetometrinius tinklus – specializuotoms geodezinių darbų įmonėms ar aukštųjų mokyklų padaliniams, turintiems mokslinį potencialą, gamybinę bazę, matavimo prietaisus, kompiuterinę įrangą, galimybę diegti naujausius mokslo laimėjimus ir šiuolaikiškas technologijas, leidžiančias užtikrinti kuo didesnį tinklų tikslumą;

15.2. licencijos sudaryti GPS ir aukščių trečiosios klasės, taip pat planimetrinius (vietinius) tinklus, matuoti pastatų ir statinių nuosėdžius ir posvyrius – įmonėms:

15.2.1. kurių darbų vadovai, atsakingi už licencijuojamą veiklą, turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą, o jų studijų programoje aukštosios geodezijos teorinio kurso trukmė – ne mažiau kaip 150 valandų, ne trumpesnį kaip 3 metų darbo licencijuojamos veiklos srityje stažą, o specialistai – aukštąjį ar aukštesnįjį tam tikros srities išsilavinimą ir kvalifikaciją;

15.2.2. kurios turi reikiamus matavimo prietaisus, kompiuterinę įrangą ir priemones matavimo duomenims apdoroti;

15.3. licencijos atlikti statinių ir įrenginių žymėjimą vietovėje ir sudaryti jų padėties schemas, taip pat sudaryti topografinius, batimetrinius ir inžinerinių tinklų planus – įmonėms:

15.3.1. kurių darbų vadovai, atsakingi už licencijuojamą veiklą, turi aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, o jų studijų programoje geodezijos, kartografijos teorinio ir praktinio kurso trukmė – ne mažiau kaip 200 valandų, ne trumpesnį kaip 3 metų darbo šios veiklos srityje stažą, o specialistai – aukštąjį ar aukštesnįjį tam tikros srities išsilavinimą ir kvalifikaciją;

15.3.2. kurios turi gamybinę bazę, reikiamus matavimo prietaisus, kompiuterinę įrangą ir priemones matavimo duomenims apdoroti;

15.4. licencijos atlikti Nekilnojamojo turto kadastro objektų geodezinius matavimus (kadastrinius matavimus) – įmonėms:

15.4.1. kurių darbų vadovai, atsakingi už licencijuojamą veiklą, turi aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, o jų studijų programoje geodezijos ir kartografijos teorinio ir praktinio kurso trukmė – ne mažiau kaip 200 valandų, o specialistai – aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą ir tam tikrą kvalifikaciją;

15.4.2. kurios turi reikiamus matavimo prietaisus, kompiuterinę įrangą ir priemones matavimo duomenims apdoroti ir išvesti.

16. Licencijos atlikti topografinius ir kartografinius darbus išduodamos:

16.1. licencijos sudaryti topografinius, batimetrinius, oro navigacinius žemėlapius ir jūrlapius, sudaryti georeferencines duomenų bazes – įmonėms:

16.1.1. kurių darbų vadovai, atsakingi už licencijuojamą veiklą, turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą, o jų studijų programoje geodezijos, kartografijos, geografinių informacinių sistemų, fotogrametrijos, distancinių tyrimų teorinio ir praktinio kurso trukmė – ne mažiau kaip 300 valandų, ne trumpesnį kaip 3 metų darbo šios veiklos srityje stažą, o specialistai – aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą ir tam tikrą kvalifikaciją;

16.1.2. kurios turi specialią įrangą žemėlapiams ar duomenų bazėms sudaryti;

16.2. licencijos sudaryti komercinio pobūdžio teminius žemėlapius – įmonėms:

16.2.1. kurių darbų vadovai, atsakingi už licencijuojamą veiklą, turi aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, o jų studijų programoje geodezijos, kartografijos, geografinių informacinių sistemų, fotogrametrijos, distancinių tyrimų, teminio kartografavimo teorinio ir praktinio kurso trukmė – ne mažiau kaip 300 valandų, ne trumpesnį kaip 3 metų darbo šios veiklos srityje stažą, o specialistai – aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą ir tam tikrą kvalifikaciją;

16.2.2. kurios turi specialią įrangą teminiams žemėlapiams sudaryti.

17. Vienai įmonei gali būti išduodamos vienos ar kelių rūšių licencijos.

18. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvito, patvirtinančio, kad valstybės rinkliava sumokėta, originalas pateikiamas priėmus sprendimą dėl licencijos išdavimo.

19. Už licencijos išdavimą ir pakartotinį išdavimą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

20. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.

21. Licencija išduodama pakartotinai, jeigu licencijos turėtojas ją pameta, pasikeičia 23.3 punkte nurodyti duomenys ar randama klaidingai įrašytų duomenų.

22. Licencijos turėtojai turi periodiškai organizuoti ir atlikti techninės įrangos, geodezinių, kartografinių ir fotogrametrinių prietaisų metrologinę patikrą ar kalibravimą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 74-1768), Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2226), techniniais reglamentais ir normatyvais.

 

VI. LICENCIJOS FORMA

 

23. Licencijoje nurodoma:

23.1. licenciją išdavusi institucija;

23.2. licencijos išdavimo data ir numeris;

23.3. licencijos turėtojas (įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę);

23.4. licencijos rūšis ir pagal ją leidžiami atlikti darbai.

 

VII. IŠDUODAMŲ LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS

 

24. Nacionalinė žemės tarnyba, registruodama licencijas, įrašo šiuos duomenis:

24.1. licencijos numerį;

24.2. licencijos turėtojo rekvizitus (įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, kodą ir registrą, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę);

24.3. licencijuojamos veiklos rūšis;

24.4. licencijos išdavimo ir pakartotinio išdavimo datas;

24.5. licencijos galiojimo sustabdymo datą;

24.6. licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo datą;

24.7. licencijos galiojimo panaikinimo datą;

24.8. atliekamų darbų kontrolės datą ir išvadas, kontroliavusio asmens ar institucijos pavadinimą.

25. Nacionalinė žemės tarnyba apie licencijos išdavimą, jos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, licencijos galiojimo panaikinimą skelbia oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

26. Skelbime nurodoma:

26.1. licencijos turėtojas (įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę);

26.2. veikla, kuria verstis išduota licencija;

26.3. licencijos numeris;

26.4. licencijos išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos galiojimo panaikinimo data.

27. Nacionalinė žemės tarnyba apie licencijos išdavimą, jos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą per 3 dienas praneša Juridinių asmenų registrui šio registro nuostatų nustatyta tvarka.

 

VIII. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

28. Licencija neišduodama, jeigu:

28.1. įmonė nepateikia šių taisyklių 7 punkte nurodytų dokumentų;

28.2. įmonės darbų vadovų ar specialistų kvalifikacija neatitinka licencijuojamiems darbams keliamų reikalavimų;

28.3. įmonės gamybinė bazė, turimi matavimo prietaisai ir priemonės duomenims apdoroti neatitinka licencijuojamiems darbams keliamų reikalavimų.

 

IX. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS, ĮSKAITANT LICENCIJOS TURĖTOJŲ TEISES IR PAREIGAS

 

29. Licencijos turėtojas turi teisę atlikti licencijoje nurodytus darbus ir atsako už darbų kokybę.

30. Licencijos turėtojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentų, standartų ir licencijuojamos veiklos sąlygų, nurodytų šiose taisyklėse.

31. Prieš pradėdamas geodezinius, topografinius darbus konkrečiame objekte, licencijos turėtojas privalo Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka suderinti darbų programą savivaldybės administravimo subjekte, kuris vykdo geodezinės ir topografinės veiklos priežiūrą savivaldybės teritorijoje, išskyrus tuos atvejus, kai šie darbai susiję su mokslo tiriamąja arba mokomąja veikla. Baigus darbus konkrečiame objekte, darbų vadovas pateikia savivaldybės administravimo subjektui suderintoje darbų programoje numatytą medžiagą. Savivaldybės administravimo subjekto teikiami pradiniai duomenys, kurių reikia darbams atlikti, ir atliktų darbų ataskaitos turinys aptariami savivaldybės administravimo subjekto ir licencijos turėtojo sutartyje.

32. Įmonei licencijos turėtojai nutraukus darbo sutartį su atsakingu už licencijuojamą veiklą ar kitu privalomos specializacijos, kvalifikacijos ir išsilavinimo specialistu, įmonės darbų vadovas privalo per 3 dienas informuoti Nacionalinę žemės tarnybą.

33. Licencijas gavusių įmonių darbų vadovai ir specialistai privalo kelti kvalifikaciją kas 5 metai.

 

X. LICENCIJAVIMO SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

 

34. Nacionalinė žemės tarnyba vykdo geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų, georeferencinių duomenų bazių sudarymo ir palaikymo valstybinę priežiūrą ir kokybės kontrolę – pasirinktinai ne rečiau kaip kartą per 5 metus patikrina atliktų licencijuojamų darbų kokybę. Licencijavimo sąlygų laikymosi priežiūrą atlieka Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos. Licencijų turėtojams numatoma darbų kontrolės data pranešama ne vėliau kaip prieš mėnesį. Nacionalinė žemės tarnyba kontroliuoja, kad licencijuojami geodeziniai, kartografiniai darbai atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių dokumentų, standartų, reglamentų, specifikacijų reikalavimus.

35. Darbų kontrolei atlikti pateikiami šie dokumentai:

35.1. atliktų darbų ataskaita su produkcijos pavyzdžiais;

35.2. išvados dėl atliekamų darbų kokybės:

35.2.1. darbų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, – apskrities viršininko administracijos;

35.2.2. darbų, atliekamų savivaldybės teritorijoje, išskyrus tuos, kurie finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžeto, – savivaldybės administravimo subjekto;

35.2.3. nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir jų planų sudarymo – Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo ir apskrities viršininko administracijos;

35.2.4. kitų registrų ir kadastrų objektų geodezinių matavimų – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų tvarkytojų;

35.3. naudojamų prietaisų metrologinės patikros dokumentai;

35.4. naudojamos programinės įrangos licencijos;

35.5. kvalifikacijos kėlimą patvirtinantys dokumentai;

35.6. teminiam kartografavimui – pažyma apie mokesčius, sumokėtus už topografinį pagrindą;

35.7. apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažymos, kad įmonė sumokėjo mokesčius ir valstybinio socialinio draudimo įmokas.

36. Nacionalinės žemės tarnybos sudaryta komisija, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, priima sprendimą:

36.1. vertinti teigiamai;

36.2. vertinti neigiamai.

 

XI. LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

 

37. Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentų, standartų, reglamentuojančių licencijoje nurodytą veiklą, ir šių taisyklių nesilaikymas yra pagrindas sustabdyti arba panaikinti licencijos galiojimą.

38. Nacionalinė žemės tarnyba, nustačiusi pažeidimų arba gavusi kitų kontroliuojančiųjų institucijų pateiktus dokumentus apie nustatytus pažeidimus, gali sustabdyti licencijos galiojimą laikotarpiui nuo 15 dienų iki 3 mėnesių. Licencijos turėtojas įspėjamas, kad licencijos galiojimas bus panaikintas, jeigu jis nustatytuoju laiku nepašalins licencijuojamos veiklos pažeidimų. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, kai iš kontroliuojančiųjų institucijų gaunama pažyma apie nustatytų pažeidimų pašalinimą.

39. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

39.1. licencijos turėtojas nusprendžia nutraukti licencijuojamą veiklą ir pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

39.2. licencijos turėtojas per nustatytąjį laiką nepašalina licencijuojamos veiklos pažeidimų po to, kai sustabdytas licencijos galiojimas;

39.3. licencijos turėtojas, sustabdžius licencijos galiojimą, tęsia licencijuojamą veiklą;

39.4. licencijos turėtojas darbų kontrolei atlikti nepateikia dokumentų, išvardytų šių taisyklių 35 punkte;

39.5 licencijos turėtojas pakartotinai pažeidžia licencijuojamos veiklos reikalavimus;

39.6. licencijos turėtojas pažeidžia šių taisyklių reikalavimus;

39.7. įmonė likviduojama ar reorganizuojama baigdama veiklą kaip savarankiškas ūkio subjektas.

40. Nebegaliojančios licencijos grąžinamos Nacionalinei žemės tarnybai ir joje saugomos 10 metų.

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Nacionalinės žemės tarnybos atsisakymas išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymas, licencijos galiojimo panaikinimas gali būti apskųstas įstatymų nustatyta tvarka.

______________