Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl REGISTRŲ SĄRAŠO REORGANIZAVIMO Į REGISTRŲ IR VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ REGISTRĄ IR REGISTRŲ IR VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. spalio 16 d. Nr. 1263

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739) 18 straipsnio 2 dalimi, 20 straipsnio 1 dalimi ir 22 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Reorganizuoti registrų sąrašą į Registrų ir valstybės informacinių sistemų registrą, keičiant registro valdytoją.

2. Patvirtinti Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro nuostatus (pridedama).

3. Paskirti Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie Susisiekimo ministerijos Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytoju.

4. Nustatyti, kad:

4.1. Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro reorganizavimo pabaiga – 2012 m. gruodžio 20 diena. Registrų ir valstybės informacinių sistemų registras pradeda veikti 2012 m. gruodžio 21 dieną.

4.2. Valstybės informacinės sistemos, įsteigtos iki 2012 m. gruodžio 20 d., Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre registruojamos pagal turimus atitinkamus valstybės informacinių sistemų apskaitos kompiuterinio žurnalo duomenis, sukauptus laikantis Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Žin., 2004, Nr. 58-2061).

5. Pavesti:

5.1. Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos – iki 2012 m. gruodžio 20 d. perkelti į Registrų ir valstybės informacinių sistemų registrą atitinkamus valstybės informacinių sistemų apskaitos kompiuterinio žurnalo duomenis;

5.2. Susisiekimo ministerijai – iki 2012 m. gruodžio 20 d. parengti ir priimti teisės aktus, kurių reikia šiam nutarimui įgyvendinti.

6. Įpareigoti registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojus ar jų įgaliotus registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojus iki 2012 m. gruodžio 20 d. atitinkamai pateikti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos trūkstamus registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenis.

7. Pripažinti netekusiais galios:

7.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 21 d. nutarimą Nr. 299 „Dėl valstybės registrų sąrašo reorganizavimo į registrų sąrašą ir Registrų sąrašo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 38-1232);

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. 613 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 299 „Dėl valstybės registrų sąrašo reorganizavimo į registrų sąrašą ir Registrų sąrašo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 74-2880);


7.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1580 „Dėl valstybės registrų sąrašo reorganizavimo į registrų sąrašą ir Registrų sąrašo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 133-6792).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1263

 

REGISTRŲ IR VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro (toliau – registras) paskirtį, objektus, registro valdytoją, registro tvarkytoją, jų funkcijas, teises ir pareigas, reglamentuoja registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, registro duomenų, informacijos ir dokumentų saugą, skelbimą, teikimą ir perdavimą užsienio valstybėms, registro finansavimą, registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registras yra valstybės registras.

3. Registro paskirtis – registruoti Nuostatų 11 punkte nurodytus registro objektus, tvarkyti ir naudoti registro duomenis, informaciją ir dokumentus.

4. Registro duomenys ir registro informacija kaupiami vienoje duomenų bazėje.

5. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7739), kitais teisės aktais, reguliuojančiais registrų ir valstybės informacinių sistemų veiklą, ir Nuostatais.

6. Pagrindinės Nuostatuose vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II. REGISTRO VALDYTOJAS IR REGISTRO TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS
IR PAREIGOS

 

7. Registro valdytojas yra Susisiekimo ministerija.

8. Registro tvarkytojas yra Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

9. Registro valdytojas ir registro tvarkytojas atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nurodytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas.

10. Registro tvarkytojas taip pat atlieka šias funkcijas:

10.1. atlieka registro duomenų bazės techninę priežiūrą;

10.2. nagrinėja ir apibendrina teikėjų siūlymus duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimo registrui klausimais;

10.3. teikia metodinę ir informacinę pagalbą teikėjams ir asmenims, gaunantiems registro duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas (toliau – gavėjai).

 

III. REGISTRO OBJEKTAI, JŲ DUOMENYS, INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

 

11. Registro objektai – registrai ir valstybės informacinės sistemos. Nuostatuose vartojama sąvoka „registrai“ apima valstybės ir žinybinius registrus, išskyrus tuos atvejus, kai nurodoma konkreti registro rūšis; sąvoka „valstybės informacinės sistemos“ apima ir informacines sistemas, kurias steigia valstybės ir savivaldybių įmonės, savivaldybių įstaigos ir viešosios įstaigos, jeigu išlaidos, patirtos kuriant tokias informacines sistemas, finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ar kitų valstybės pinigų fondų arba jeigu apdorojant informaciją informacinių technologijų priemonėmis per valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką reikia gauti duomenis iš valstybės informacinių sistemų ir (arba) registrų.

12. Bendrieji registro duomenys ir informacija:

12.1. registro objekto identifikavimo kodas;

12.2. registro objekto rūšis (registras ar valstybės informacinė sistema);

12.3. registro objekto įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo datos.

13. Specialieji registro duomenys ir informacija:

13.1. duomenys ir informacija apie registrus:

13.1.1. registro pavadinimas;

13.1.2. registro rūšis (valstybės ar žinybinis);

13.1.3. registro objektas (registro objektai);

13.1.4. registro valdytojas:

13.1.4.1. pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas;

13.1.4.2. interneto svetainės adresas;

13.1.5. registro tvarkytojas (tvarkytojai):

13.1.5.1. pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas;

13.1.5.2. interneto svetainės adresas;

13.1.6. registro duomenų valdymo įgaliotinis (vardas, pavardė, pareigos);

13.1.7. registro veiklos pradžia (data);

13.1.8. valstybės registro steigimo teisinius pagrindus nustatantis įstatymas: pavadinimas, numeris, priėmimo data, pirminis oficialaus paskelbimo šaltinis ir įstatymų, kuriais buvo keičiami ar pildomi įstatymo straipsniai, oficialaus paskelbimo šaltiniai (jeigu tokie duomenys yra);

13.1.9. registro nuostatai:

13.1.9.1. teisės aktą, kuriuo patvirtinti registro nuostatai, priėmusios institucijos pavadinimas, teisės akto rūšis, teisės akto pavadinimas, numeris, priėmimo data, pirminis oficialaus paskelbimo šaltinis ir teisės aktų, kuriais buvo keičiami ar pildomi teisės akto punktai, oficialaus paskelbimo šaltiniai, įsigaliojimo data (jeigu tokie duomenys yra);

13.1.9.2. registro nuostatų, jeigu oficialiai nepaskelbti, skaitmeninė kopija;

13.1.10. registro duomenų saugos nuostatai:

13.1.10.1. teisės aktą, kuriuo patvirtinti registro duomenų saugos nuostatai, priėmusios institucijos pavadinimas, teisės akto rūšis, teisės akto pavadinimas, numeris, priėmimo data, pirminis oficialaus paskelbimo šaltinis ir teisės aktų, kuriais buvo keičiami ar pildomi teisės akto punktai, oficialaus paskelbimo šaltiniai, įsigaliojimo data (jeigu tokie duomenys yra);

13.1.10.2. registro duomenų saugos nuostatų, jeigu oficialiai nepaskelbti, skaitmeninė kopija;

13.1.11. registro specifikacija:

13.1.11.1. pavadinimas, numeris, patvirtinimo data;

13.1.11.2. registro specifikacijos skaitmeninė kopija;

13.1.12. registro priėmimo ir tinkamumo naudoti aktas:

13.1.12.1. pavadinimas, numeris, priėmimo data;

13.1.12.2. registro priėmimo ir tinkamumo naudoti akto skaitmeninė kopija;

13.1.13. duomenys apie registro reorganizavimą:

13.1.13.1. registro reorganizavimo pradžia (data);

13.1.13.2. registro reorganizavimo pabaiga (data);

13.1.14. duomenys apie registro likvidavimą:

13.1.14.1. teisės aktą, kuriuo likviduojamas registras, priėmusios institucijos pavadinimas, teisės akto rūšis, teisės akto pavadinimas, numeris, priėmimo data, pirminis oficialaus paskelbimo šaltinis ir teisės aktų, kuriais buvo keičiami ar pildomi teisės akto punktai, oficialaus paskelbimo šaltiniai (jeigu tokie duomenys yra);

13.1.14.2. teisės akto, kuriuo likviduojamas registras, jeigu oficialiai nepaskelbtas, skaitmeninė kopija;

13.1.14.3. registro likvidavimo pabaiga (data);

13.1.15. registre tvarkomi specialūs klasifikatoriai;

13.1.16. registro sąveika:

13.1.16.1. duomenis perduodančio registro (registrų), valstybės informacinės sistemos pavadinimas (pavadinimai), identifikavimo kodas (kodai);

13.1.16.2. gaunami tarptautiniai ir nacionaliniai klasifikatoriai;

13.2. duomenys ir informacija apie valstybės informacines sistemas:

13.2.1. valstybės informacinės sistemos pavadinimas;

13.2.2. valstybės informacinės sistemos valdytojas:

13.2.2.1. pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas;

13.2.2.2. interneto svetainės adresas;

13.2.3. valstybės informacinės sistemos tvarkytojas (tvarkytojai):

13.2.3.1. pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas;

13.2.3.2. interneto svetainės adresas;

13.2.4. valstybės informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotinis (vardas, pavardė, pareigos);

13.2.5. valstybės informacinės sistemos veiklos pradžia (data);

13.2.6. valstybės informacinės sistemos nuostatai:

13.2.6.1. teisės aktą, kuriuo patvirtinti valstybės informacinės sistemos nuostatai, priėmusios institucijos pavadinimas, teisės akto rūšis, teisės akto pavadinimas, numeris, priėmimo data, įsigaliojimo data, pirminis oficialaus paskelbimo šaltinis ir teisės aktų, kuriais buvo keičiami ar pildomi teisės akto punktai, oficialaus paskelbimo šaltiniai (jeigu tokie duomenys yra);

13.2.6.2. valstybės informacinės sistemos nuostatų, jeigu oficialiai nepaskelbti, skaitmeninė kopija;

13.2.7. valstybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai:

13.2.7.1. teisės aktą, kuriuo patvirtinti valstybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, priėmusios institucijos pavadinimas, teisės akto rūšis, teisės akto pavadinimas, numeris, priėmimo data, pirminis oficialaus paskelbimo šaltinis ir teisės aktų, kuriais buvo keičiami ar pildomi teisės akto punktai, oficialaus paskelbimo šaltiniai, įsigaliojimo data (jeigu tokie duomenys yra);

13.2.7.2. valstybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų, jeigu oficialiai nepaskelbti, skaitmeninė kopija;

13.2.8. valstybės informacinės sistemos specifikacija:

13.2.8.1. pavadinimas, numeris, patvirtinimo data;

13.2.8.2. valstybės informacinės sistemos specifikacijos skaitmeninė kopija;

13.2.9. valstybės informacinės sistemos priėmimo ir tinkamumo naudoti aktas:

13.2.9.1. pavadinimas, numeris, priėmimo data;

13.2.9.2. valstybės informacinės sistemos priėmimo ir tinkamumo naudoti akto skaitmeninė kopija;

13.2.10. duomenys apie valstybės informacinės sistemos modernizavimą:

13.2.10.1. valstybės informacinės sistemos modernizavimo pradžia (data);

13.2.10.2. valstybės informacinės sistemos modernizavimo pabaiga (data);

13.2.11. duomenys apie valstybės informacinės sistemos likvidavimą:

13.2.11.1. teisės aktą, kuriuo likviduojama valstybės informacinė sistema, priėmusios institucijos pavadinimas, teisės akto rūšis, teisės akto pavadinimas, numeris, priėmimo data, pirminis oficialaus paskelbimo šaltinis ir teisės aktų, kuriais buvo keičiami ar pildomi teisės akto punktai, oficialaus paskelbimo šaltiniai (jeigu tokie duomenys yra);

13.2.11.2. teisės akto, kuriuo likviduojama valstybės informacinė sistema, jeigu oficialiai nepaskelbtas, skaitmeninė kopija;

13.2.11.3. valstybės informacinės sistemos likvidavimo pabaiga (data);

13.2.12. duomenys apie valstybės informacinės sistemos sąveiką: duomenis perduodančio registro (registrų), valstybės informacinės sistemos pavadinimas (pavadinimai), identifikavimo kodas (kodai).

14. Registro objektams klasifikuoti naudojami šie specialūs klasifikatoriai:

14.1. registro objekto rūšis (registras, valstybės informacinė sistema);

14.2. registro rūšis (valstybės registras, žinybinis registras);

14.3. registrų objektų tipai.

 

IV. REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

15. Registrui duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas teikia įsteigtų registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojai arba jų įgalioti registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojai.

16. Teikėjai privalo:

16.1. Nuostatų nustatytais terminais ir tvarka teikti duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas registro tvarkytojui;

16.2. užtikrinti, kad registro tvarkytojui teikiami duomenys, informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos būtų tikslūs, išsamūs ir aktualūs;

16.3. atsakyti už registro tvarkytojui teikiamų duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų teisingumą;

16.4. informuoti registro tvarkytojo, ištaisyti netikslius ar neteisingus, papildyti neišsamius duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas ir Nuostatų nustatytais terminais ir tvarka pateikti juos registro tvarkytojui pakartotinai.

17. Teikėjai turi teisę:

17.1. teikti registro tvarkytojui siūlymus duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) dokumentų kopijų teikimo registro objektui registruoti, registro duomenims ir registro informacijai pakeisti klausimais;

17.2. reikalauti ištaisyti netikslius, neteisingus, papildyti neišsamius registro duomenis ir registro informaciją.

18. Registro objektas registre registruojamas, kai patvirtinami registro ar valstybės informacinės sistemos nuostatai.

19. Priėmus teisės aktą, kuriuo tvirtinami registro ar valstybės informacinės sistemos nuostatai, teikėjas per 5 darbo dienas registro tvarkytojui raštu atitinkamai pateikia:

19.1. pranešimą apie įsteigtą registrą ar valstybės informacinę sistemą;

19.2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą teisės akto, kuriuo patvirtinti registro ar valstybės informacinės sistemos nuostatai, kopiją, kartu – registro ar valstybės informacinės sistemos nuostatų kopiją, jeigu toks teisės aktas ir registro ar valstybės informacinės sistemos nuostatai oficialiai nepaskelbti.

20. Registro tvarkytojas, patikrinęs teikėjo registro objektui registruoti pateiktus Nuostatų 19 punkte nurodytus dokumentus ir (arba) jų kopijas, per 3 darbo dienas įregistruoja registro objektą ir apie tai praneša teikėjui arba sustabdo registro objekto registravimo procedūrą ir prašo teikėjo patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas, nustatydamas ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą. Pateikus patikslintus ar trūkstamus dokumentus ir (arba) jų kopijas, registro objektas įregistruojamas šiame Nuostatų punkte nustatyta tvarka.

21. Registro tvarkytojas atsisako įregistruoti registro objektą, jeigu pateikiami jau įregistruoto registro ar valstybės informacinės sistemos dokumentai ir (arba) jų kopijos arba teikėjas per Nuostatų 20 punkte nurodytą terminą nepašalina nustatytų trūkumų. Registro tvarkytojas, atsisakęs įregistruoti registro objektą, apie atsisakymo priežastis ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja teikėją.

22. Registro objektas yra įregistruotas, kai registro tvarkytojas į registro duomenų bazę atitinkamai įrašo Nuostatų 12.2, 12.3, 13.1.1–13.1.3, 13.1.4.1, 13.1.5.1, 13.1.7–13.1.9, 13.2.1, 13.2.2.1, 13.2.3.1, 13.2.5 ir 13.2.6 punktuose nurodytus duomenis ir informaciją ir suteikia registro objektui identifikavimo kodą.

23. Kitus registrą ar valstybės informacinę sistemą apibūdinančius duomenis ir informaciją teikėjai registro tvarkytojui pateikia per 5 darbo dienas nuo atitinkamo teisės akto priėmimo registro valdytojo nustatytomis priemonėmis.

24. Registro duomenų ir informacijos pakeitimai registro tvarkytojui atitinkamai pateikiami Nuostatų 19.2 ir 23 punktuose nustatyta tvarka. Pakeisti registro duomenys ir informacija registro duomenų bazėje nesaugomi.

25. Registro tvarkytojas, patikrinęs Nuostatų 23 ir 24 punktuose nustatyta tvarka pateiktus duomenis ir informaciją ir nustatęs, kad jie pateikti tinkamai, duomenis ir informaciją per 3 darbo dienas įrašo į duomenų bazę ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo duomenų įrašymo apie tai praneša teikėjui. Nustatęs, kad duomenys ir informacija teikėjo pateikti netinkamai, registro tvarkytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, apie tai praneša teikėjui ir pareikalauja juos patikslinti ar papildyti, nustatęs ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą, ir pateikti pakartotinai.

26. Registro objektas išregistruojamas likvidavus registrą ar valstybės informacinę sistemą. Išregistruoto registro objekto duomenys ir informacija vienus metus saugomi registro duomenų bazėje, vėliau perkeliami į registro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.

 

V. REGISTRO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS TAISYMAS

 

27. Registro duomenys ir registro informacija taisomi registro tvarkytojo arba suinteresuoto asmens (teikėjo, gavėjo, susijusio registro tvarkytojo, duomenų subjekto) iniciatyva.

28. Nustatęs, kad registro duomenų bazėje įrašyti registro duomenys ir registro informacija neteisingi, netikslūs arba neišsamūs, registro tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas pranešti apie tai teikėjui ir pareikalauti juos patikslinti.

29. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad į registro duomenų bazę įrašyti neteisingi, netikslūs arba neišsamūs registro duomenys ir registro informacija dėl registro tvarkytojo kaltės, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, netikslumus ištaisyti ir neatlygintinai informuoti apie tai visus gavėjus, susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kuriems pateikti (perduoti) klaidingi, neišsamūs, netikslūs registro duomenys ir registro informacija.

30. Duomenų subjektas, kurio duomenys ir informacija įrašyti registre, turi teisę susipažinti su registre tvarkomais duomenimis ir informacija apie jį ir reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi, netikslūs, papildyti neišsamūs, pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys ir informacija. Registro tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo nurodytus netikslumus ištaisyti ir apie tai informuoti to reikalavusį asmenį.

31. Gavęs iš susijusio registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų ir informacijos netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, registro tvarkytojas privalo per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo patikrinti pateiktą informaciją ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Kai dėl netikslumų ištaisymo būtina kreiptis į teikėją, šis terminas pratęsiamas iki 30 kalendorinių dienų. Ištaisęs netikslius registro duomenis, registro tvarkytojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, informuoti susijusio registro tvarkytoją ir gavėjus, kuriems neteisingi, netikslūs ir neišsamūs duomenys perduoti.

32. Nustatęs gautų iš susijusio registro duomenų netikslumų, registro tvarkytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, klaidingus, netikslius ar neišsamius duomenis ir aplinkybių paaiškinimus perduoda susijusio registro tvarkytojui.

 

VI. REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

33. Nuostatų 13.1.4.1, 13.1.5.1, 13.2.2.1 ir 13.2.3.1 punktuose nurodyti juridinių asmenų pavadinimai, kodai ir buveinių adresai gaunami iš Juridinių asmenų registro.

34. Duomenų gavimo iš Juridinių asmenų registro tvarka nustatoma duomenų teikimo sutartyje.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

35. Visi registro duomenys ir informacija yra vieši ir skelbiami registro tvarkytojo interneto svetainėje.

36. Registro duomenys gavėjams teikiami neatlygintinai.

37. Registro tvarkytojas:

37.1. perduoda registro išrašus;

37.2. teikia pagal registro duomenis ir registro informaciją parengtus dokumentus;

37.3. teikia pagal registro duomenis ir registro informaciją parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją;

37.4. teikia teikėjo pateiktų dokumentų kopijas.

38. Išrašai, dokumentai ir kopijos, informacija atitinkamai gali būti:

38.1. pateikiami peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu;

38.2. perduodami automatiniu būdu;

38.3. pateikiami raštu, elektroniniu paštu.

39. Gavėjas, pastebėjęs jam perduotų duomenų, informacijos, dokumentų netikslumų, privalo apie tai nedelsdamas informuoti registro tvarkytoją. Registro tvarkytojas privalo per 3 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo patikrinti pateiktą informaciją ir jai pasitvirtinus nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, ištaisyti netikslumus. Kai dėl netikslumų ištaisymo būtina kreiptis į teikėją, šis terminas pratęsiamas iki 30 kalendorinių dienų. Ištaisęs netikslumus, registro tvarkytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, neatlygintinai informuoja gavėją apie netikslumų ištaisymą.

40. Gavėjas privalo gautus registro duomenis, informaciją ir dokumentus naudoti tik teisėtiems ir apibrėžtiems tikslams.

41. Registro duomenys, informacija ir dokumentai gali būti teikiami tretiesiems asmenims be atskiro registro valdytojo sutikimo. Gavėjai, teikiantys registro duomenis, informaciją ir dokumentus tretiesiems asmenims, negali keisti registro duomenų ir informacijos ir privalo nurodyti teikiamų duomenų ir informacijos šaltinį.

42. Registro duomenys, informacija ir dokumentai Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami tokia pat tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

43. Registro duomenys, informacija ir dokumentai trečiųjų valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami tokia pat tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.

44. Registro tvarkytojo interneto svetainėje pateikiama informacija apie registro objektą, registro valdytoją ir registro tvarkytoją, registro duomenų ir registro informacijos tvarkymą, teikėjus, sąveiką su kitais registrais, registrui teikiamus duomenis, informaciją, dokumentus ir jų kopijas.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS SAUGA

 

45. Už registro duomenų ir informacijos saugą pagal kompetenciją atsako registro valdytojas ir registro tvarkytojas.

46. Registro duomenų ir informacijos saugą reglamentuoja registro valdytojo patvirtinti registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891).

47. Teisinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, kad registro duomenys ir informacija atitiktų pateiktus dokumentus.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

48. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

49. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

50. Likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 

_________________