Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 967 „dėl Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2011 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 952

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 65-2655; 2006, Nr. 85-3327; 2007, Nr. 34-1221; 2010, Nr. 31-1432):

1. Įrašyti 2 punkte po žodžių „jeigu jie atitinka“ žodžius „nepriekaišingos reputacijos ir“.

2. Papildyti nauju 5.5 punktu (ankstesnįjį 5.5 punktą laikyti 5.6 punktu):

5.5. Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2002, Nr. 65-2654; 2006, Nr. 73-2784), 2 priede nustatytos formos nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;“.

3. Išdėstyti 18 punktą taip:

18. Su rašytiniu prašymu siūlyti kitas valstybės tarnautojo pareigas buvę valstybės tarnautojai turi kreiptis į valstybės tarnybos tvarkymo įstaigą. Prie prašymo pridedami šių Taisyklių 5.1– 5.5 punktuose nurodyti dokumentai.“

4. Išdėstyti priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS

 

 

Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos

vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo

buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir

įstaigos vadovui taisyklių priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo

Nr. 952 redakcija)

 

 

 

ANKETA

 

_________________

(data)

 

1. Asmeninė informacija:

 

vardas (-ai), pavardė (-ės)

 

adresas (-ai)

 

telefonas (-ai)

 

el. paštas (-ai)

 

pilietybė

 

gimimo data

 

2. Kokias valstybės tarnautojo pareigas ėjote iki atleidimo iš valstybės tarnautojo pareigų (įstaigos ir pareigų pavadinimas, pareigybės lygis, kategorija)?

 

3. Kokias valstybės tarnautojo pareigas siūlyti (pareigybės lygis ir galima žemiausia pareigybės kategorija)?

 

4. Kurioje įstaigoje (-ose) siūlyti valstybės tarnautojo pareigas?

 

5. Kurioje gyvenamojoje (-osiose) vietovėje (-ėse) siūlyti valstybės tarnautojo pareigas?

 

6. Pasirinkite būdus, kuriais būsite informuotas (-a) apie galimybę atkurti valstybės tarnautojo statusą arba eiti valstybės tarnautojo pareigas (raštu arba elektroniniu paštu)

 

7. Pasirinkite būdus, kuriais informuosite valstybės tarnybos tvarkymo įstaigą apie apsisprendimą eiti pasiūlytas valstybės tarnautojo pareigas (raštu arba elektroniniu paštu)

 

8. Išsilavinimas ar kvalifikacija (atskirais įrašais pateikite informaciją apie kiekvieną išsilavinimą ar kvalifikaciją):

 

įstaigos (-ų), kurioje (-iose) įgytas išsilavinimas ar kvalifikacija, pavadinimas (-ai)

 

studijų sritis (-ys), papildomai galima nurodyti ir studijų kryptį (kryptis)

 

kvalifikacinis laipsnis (-iai) ir / ar profesinė kvalifikacija (-os)

 

9. Darbo patirtis (atskirais įrašais pateikite informaciją apie kiekvieną darbo patirtį):

 

datos (nuo – iki)

 

pareigų pavadinimas (-ai)

 

pagrindinės funkcijos

 

darbovietės (-čių) pavadinimas (-ai)

 

10. Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos:

 

užsienio kalbų mokėjimas pagal Europasą

A1

A2

B1

B2

C1

C2

kalba (įrašykite)

 

 

 

 

 

 

kalba (įrašykite)

 

 

 

 

 

 

kompiuterinio raštingumo kvalifikacija arba programos, su kuriomis gebate dirbti

 

11. Vairuotojo pažymėjimas (-ai)

 

 

Pasikeitus anketoje nurodytiems duomenims, asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo turi informuoti valstybės tarnybos tvarkymo įstaigą.

 

_________________                                                               __________________

(parašas)                                                                                   (vardas ir pavardė)

 

_________________