Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 m. GRUODŽIO 21 d. NUTARIMO Nr. 1574 „DĖL įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ atliekų tvarkymo įstatymą“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 27 d. Nr. 755

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1574 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2001, Nr. 108-3936; 2012, Nr. 39-1938):

1.1. išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2001, Nr. 85-2968; 2005, Nr. 86-3206; 2011, Nr. 138-6526; 2012, Nr. 6-191) 4 straipsnio 4 ir 6 dalimis, 5 straipsnio 1 dalimi, 6 straipsniu, 7 straipsnio 1 dalimi, 10 straipsnio 5 dalimi ir 13 straipsniu ir siekdama įgyvendinti 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 13 tomas, p. 349) nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“;

1.2. papildyti 1.5 punktu:

„1.5. iki 2012 m. liepos 1 d. patvirtinti gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašą.“

2. Šio nutarimo 1.1 punktas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

_________________