LIETUVOS RESPUBLIKOS

APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMO 7, 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. sausio 19 d. Nr. X-495

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 101-2015; 1996, Nr. 55-1293, Nr. 126-2938; 1997, Nr. 21-489, Nr. 101-2549; 1998, Nr. 96-2655; 2000, Nr. 92-2886; 2003, Nr. 42-1915; 2004, Nr. 120-4432)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 1 punktą, 5 punktą pripažinti netekusiu galios, buvusį 6 punktą laikyti 5 punktu ir visą straipsnį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Apskrities viršininko įgaliojimai švietimo, kultūros ir socialiniais klausimais

Apskrities viršininkas:

1) įstatymų nustatyta tvarka steigia, reorganizuoja ir likviduoja apskrities valstybines švietimo, išskyrus aukštąsias mokyklas, įstaigas, bibliotekas, muziejus, teatrus, koncertines įstaigas, kultūros centrus ir kitas kultūros įstaigas, kūno kultūros ir sporto, regioninės reikšmės socialinių paslaugų įstaigas;

2) atsako už šio straipsnio 1 punkte nurodytų valstybinių įstaigų funkcionavimą ir jų išlaikymą;

3) organizuoja bendrosios valstybinės švietimo, kultūros ir socialinės politikos vykdymo priežiūrą;

4) rengia, koordinuoja ir vykdo apskrities socialines programas ir socialinius projektus;

5) kartu su teritorinėmis darbo biržomis sprendžia gyventojų užimtumo problemas.“

 

2 straipsnis. 20 straipsnio papildymas 3 dalimi

Papildyti 20 straipsnį 3 dalimi:

„Apskrities viršininko priimti individualūs teisės aktai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja nuo 2006 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

_________________