LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO Nr. V-68 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ KAPITALO INVESTICIJOMS Į VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMĄ IR TAISYMĄ (REMONTĄ), PLANAVIMO, NAUDOJIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. spalio 21 d. Nr. V-436

Vilnius

 

P a k e i č i u Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą ir taisymą (remontą), planavimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-68 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą ir taisymą (remontą), planavimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 37-1884), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                         Skirmantas Skrinskas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2012 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-68 (Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2013 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. V-436 

redakcija)

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ KAPITALO INVESTICIJOMS Į VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMĄ IR TAISYMĄ (REMONTĄ), PLANAVIMO, NAUDOJIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą ir taisymą (remontą), planavimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), kaip Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – programa) finansavimo ir administravimo vykdytojos, reikalavimus dėl programos lėšų, skirtų kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą ir taisymą (remontą), planavimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2127), Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 (Žin., 2001, Nr. 37-1251; 2011, Nr. 24-1155), Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2005, Nr. 53-1799; 2007, Nr. 110-4502), Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201 „Dėl Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 60-2172; 2011, Nr. 115-5418).

3. Prie kapitalo investicijų arba esminio turto pagerinimo išlaidų (visais atvejais didinama ilgalaikio materialiojo turto vertė) priskiriami vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir jų statinių statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbai. Prie esminio turto pagerinimo išlaidų (kai pagerinamos kelio (gatvės) naudingosios savybės ar pailginamas statinio naudingo tarnavimo laikas) gali būti priskirti ir turto vertę didinantys paprastojo remonto darbai.

4. Programos lėšos, skirtos kapitalo investicijoms, yra įtraukiamos į atitinkamų metų valstybės investicijų programą.

5. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Institucijos – valstybės institucijos, vyriausybės įstaigos, savivaldybės, kitos įstaigos ir įmonės, teikiančios prašymus skirti programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti ir taisyti (remontuoti).

Investicijų projektas – dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, nurodantis projektui įgyvendinti reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus.

Investicijų projektų įgyvendinimo programa – programa, jungianti du ir daugiau investicijų projektų, pagal kuriuos investuojama į prie vienos investavimo srities priskiriamus vienarūšius investavimo objektus ir kuriems įgyvendinti valstybės lėšos numatomos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams, o naudos gavėjai gali būti institucijos.

Kapitalo investicijos – programos lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) ir jų statiniams, kaip ilgalaikiam materialiajam turtui, sukurti, jų vertei padidinti.

Investicijų projekto vertinimas – sistemingas ir objektyvus planuojamo įgyvendinti, įgyvendinamo ar baigto įgyvendinti investicijų projekto tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo, naudingumo nustatymas.

Kitos šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47), Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478, ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PLANAVIMAS IR RENGIMAS

 

6. Programos lėšos kapitalo investicijoms atitinkamais metais institucijoms skiriamos:

6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (programos lėšų rezervas);

6.2. susisiekimo ministro įsakymu (programos tikslinio finansavimo lėšos).

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus einamųjų metų programos finansavimo sąmatą, Kelių direkcija, vadovaudamasi Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, ir šiuo tvarkos aprašu, per 30 darbo dienų parengia teisės aktų projektus dėl programos lėšų skyrimo institucijų investicijų projektams finansuoti ir nustatyta tvarka teikia derinti.

8. Investicijų projektus planuoja ir rengia institucijos, kurių įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktiems įgaliojimams vykdyti, strateginiuose planavimo dokumentuose nustatytiems rezultatams pasiekti, taip pat viešojo administravimo funkcijoms atlikti reikia sukurti ilgalaikį materialųjį turtą arba padidinti jo vertę.

9. Institucijos, atrinkdamos investicijų projektus, kuriuos numato teikti Kelių direkcijai įtraukti į tam tikrų metų kapitalo investicijų programą, turi atlikti išankstinį investicijų projekto vertinimą. Šio vertinimo tikslas – nustatyti, ar tikslinga pradėti įgyvendinti naują investicinį projektą. Šis vertinimas atliekamas pradiniame investicijų projekto planavimo etape, per kurį turi būti nustatyta:

9.1. investicijų projekto ryšys su institucijos atitinkamoje programoje, kurią vykdant numatoma įgyvendinti investicijų projektą, užsibrėžtu uždaviniu;

9.2. kokių tikimasi rezultatų įgyvendinus investicijų projektą ir kaip jie bus vertinami;

9.3. kokį poveikį investicijų projekto rezultatus naudojančios institucijos veiklai ir numatomiems pasiekti uždavinio rezultatams turės įgyvendintas investicijų projektas arba jei būtų atsisakyta jį įgyvendinti;

9.4. koks investicijų projekto ryšys su jau vykdomais investicijų projektais;

9.5. investicijų ir kitų išteklių poreikis, būtinas investicijų projektui įgyvendinti.

10. Planuojamų įgyvendinti investicijų projektų pavadinimuose turi būti nurodoma:

10.1. investavimo objektas, t. y. objektas, kuriam sukurti planuojama skirti lėšų (kelias (gatvė), tiltas, viadukas, teritorija, kitas kelių (gatvių) ilgalaikis turtas);

10.2. projekto įgyvendinimo vieta, t. y. konkretus kelias (gatvė), miestas, miestelis, kaimas;

10.3. įgyvendinimo būdas, t. y. kas bus daroma įgyvendinant investicijų projektą, ar tai bus nauja statyba, ar rekonstrukcija, ar kapitalinis remontas, ar turto vertę didinantis paprastasis remontas.

11. Kapitalo investicijos negali būti investuojamos į fizinių asmenų veiklą ar privačius juridinius asmenis.

12. Einamaisiais biudžetiniais metais sutaupytos (nepanaudotos) lėšos gali būti naudojamos finansuoti tik tiems investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms), kuriems pagal tam tikrų metų kapitalo investicijų programą buvo skirta lėšų, arba investicijų projektai (investicijų projektų įgyvendinimo programos) buvo finansuojami Europos Sąjungos, kitos finansinės paramos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

III. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

13. Institucijos, siūlydamos į planuojamų metų kapitalo investicijų programą įrašyti investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), iki einamųjų metų lapkričio 15 d., nuo 2014 m. – iki einamųjų metų gegužės 15 d. pateikia Kelių direkcijai šiuos dokumentus:

13.1. lydraštį, pasirašytą vadovo ar jo įgalioto asmens;

13.2. investicijų projekto charakteristiką, pagal Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu „Dėl Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos patvirtinimo“ Nr. 201, 1 priedo formą;

13.3. suvestinę informaciją apie siūlomus įgyvendinti investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) 13.2 punkte nurodyto aprašo 2 priede nustatyta forma;

13.4. investicijų projekto atitikties investicijų projektų atrankos kriterijams ir jų reikšmėms lentelę (tvarkos aprašo 2 priedas), užpildytą pagal tvarkos aprašo 1 priedo investicijų projektų atrankos kriterijus ir jų reikšmes;

13.5. statinio projekto ekspertizės akto kopiją, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2009, Nr. 117-4993) 29 straipsnio 1 dalyje (jei ekspertizė neatlikta, iš karto ją atlikus);

13.6. suvestinio statybos kainos apskaičiavimo kopiją, patvirtintą institucijos (jei sąmata neparengta ir nepatvirtinta institucijos, iš karto ją parengus ir patvirtinus);

13.7. statybos rangos sutarties kopiją (jei sutartis sudaryta);

13.8. institucija, atsižvelgdama į savo specifiką, gali pateikti ir kitą medžiagą, kuri paaiškina investicijų projekto įgyvendinimo būtinumą.

14. Kelių direkcija apibendrina ir kaupia iš institucijų gautą informaciją apie investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir projektų dokumentus.

15. Iškilus specifiniams su investicijų projektų dokumentų vertinimu ir (arba) projekto vykdymu ar institucijos veikla susijusiems klausimams, institucija gali būti paprašyta pateikti papildomų dokumentų.

16. Kelių direkcija apie klaidas, pastebėtas dokumentuose, ar trūkstamą informaciją instituciją raštu informuoja ir nurodo terminą, per kurį klaidos turi būti ištaisytos ar pateikta trūkstama informacija. Institucija privalo atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas ir pastabas ir patikslinti investicijų projektus.

17. Kelių direkcija, išnagrinėjusi ir įvertinusi pateiktus dokumentus, pagal tvarkos aprašo 13.2, 13.3, 13.4 punktuose nustatytus kriterijus, sudaro planuojamų metų kapitalo investicijų programos projektą pagal šias institucijų grupes:

17.1. savivaldybės;

17.2. valstybės institucijos, vyriausybės įstaigos, kitos įmonės ir įstaigos.

18. Kelių direkcija, atrinkdama institucijų investicijų projektus, kurie galėtų būti įtraukti į Susisiekimo ministerijai teikiamą planuojamų metų kapitalo investicijų programos projektą, atsižvelgia į tai, ar investicijų projektas finansuojamas Europos Sąjungos ar kitos finansinės paramos, ūkio subjektų lėšomis, ar investicijų projektas, vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, kitus tarptautinius įsipareigojimus (susitarimus), ar dėl investicijų projekto yra priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai (sprendimai, protokoliniai pavedimai), Susisiekimo ministerijos ar Kelių direkcijos sprendimai, ar investicijų projektas yra tęstinis ir kt. Investicijų projektai pagal atrankos kriterijus įvertinami balais (tvarkos aprašo 13.4 punktas).

19. Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija apsvarsto ir teikia Susisiekimo ministerijai kapitalo investicijų programos projektą „Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, rekonstravimas, remontas“, kuris bus įtrauktas į Kelių direkcijos trejų metų investicijų planą „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“.

 

IV. KAPITALO INVESTICIJŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ IR APSKAITA

 

20. Kelių direkcija kontroliuoja, kad institucijų paraiškos apmokėti už atliktus darbus neviršytų einamiesiems biudžetiniams metams atitinkamam investicijų projektui nustatyta tvarka patvirtintos (patikslintos) asignavimų sumos.

21. Su institucijomis sudarytose finansavimo sutartyse dėl investicijų projekto įgyvendinimo sutarties suma negali viršyti einamųjų metų kapitalo investicijų programoje atitinkamam investicijų projektui skirtų lėšų sumos.

22. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje institucijos parengia ataskaitą apie faktinį investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) įgyvendinimą per ataskaitinį ketvirtį (pagal Kelių direkcijos pateiktą formą) ir iki ataskaitinio ketvirčio paskutinės darbo dienos pateikia ją Kelių direkcijai.

23. Pasibaigus metams (iki kitų metų kovo 1 d.) institucijos pateikia ataskaitas apie atliktus darbus, tarp jų ir apie kapitalo investicijų programos lėšų panaudojimą, (pagal Kelių direkcijos pateiktą formą) su audito išvadomis apie šių lėšų panaudojimą pagal paskirtį.

24. Kelių direkcija kontroliuoja kapitalo investicijų programos lėšų naudojimą pagal paskirtį, atsako už darbų kokybės priežiūros kontrolę, atlieka finansavimo sutarčių su institucijomis vykdymo priežiūrą.

25. Kelių direkcija kaupia informaciją apie tam tikrais biudžetiniais metais skirtas programos lėšas kapitalo investicijoms pagal institucijų investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), taip pat informaciją apie institucijų pateiktus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kurie galėtų būti įtraukti į planuojamų metų kapitalo investicijų programą.

26. Pasikeitus einamųjų metų programos finansavimo sąmatai ar dėl kitų aplinkybių (užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, nepanaudojus dalies programos lėšų, skirtų investicijų projektams finansuoti, sutaupius lėšų ir kt.), tikslinamas einamųjų metų lėšų paskirstymas pagal investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), taip pat investicijų projektų įgyvendinimo programai numatytų programos lėšų paskirstymas pagal investicijų projektus. Kelių direkcija patikslintą kapitalo investicijų programos projektą „Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, rekonstravimas, remontas“ – Kelių direkcijos trejų metų investicijų plano „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ dalį – teikia Susisiekimo ministerijai. Kapitalo investicijų programos projektas „Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, rekonstravimas, remontas“ gali būti teikiamas tikslinti ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d.

_________________

 


 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą ir taisymą (remontą), planavimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo

1 priedas

 

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) IR JŲ STATINIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

 

Eil.

Nr.

Investicijų projekto atrankos kriterijai

Investicijų projekto atrankos kriterijų reikšmės (balais)

Atrankos kriterijų įvertinimo aprašymas

 

 

Bendrieji kriterijai:

 

 

 

 

Investicijų projektas:

 

 

 

1.

 

atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Susisiekimo ministerijos programos priemones ir veiklos prioritetus

 

0–20

 

20 balų suteikiama, jei investicijų projektas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Susisiekimo ministerijos programos priemones ir veiklos prioritetus.

0 balų suteikiama, jei investicijų projektas neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Susisiekimo ministerijos programos priemonių ir veiklos prioritetų.

2.

 

atitinka Susisiekimo ministerijos nustatytus investavimo prioritetus saugiam eismui gerinti

 

0–10

 

10 balų suteikiama, jei investicijų projektas atitinka Susisiekimo ministerijos nustatytus investavimo prioritetus saugaus eismo gerinimui.

0 balų suteikiama, jei investicijų projektas neatitinka Susisiekimo ministerijos nustatytų investavimo prioritetų saugaus eismo gerinimui.

3.

 

finansuojamas Europos Sąjungos ar kitos finansinės paramos lėšomis

 

20–30

 

30 balų suteikiama, jei investicijų projektas finansuojamas Europos Sąjungos ar kitos finansinės paramos lėšomis.

20 balų suteikiama, jei investicijų projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Specialieji kriterijai:

 

 

 

 

Investicijų projektas:

 

 

 

4.

 

priskirtoms funkcijoms ir ūkinei veiklai vykdyti būtinam ilgalaikiam turtui sukurti

 

5–20

 

20 balų suteikiama, jei investicijų projektas skirtas ilgalaikiam turtui sukurti.

15 balų suteikiama, jei investicijų projektas skirtas statiniui rekonstruoti.

10 balų suteikiama, jei investicijų projektas skirtas statinio kapitaliniam remontui atlikti.

5 balai suteikiami, jei investicijų projektas skirtas statinio paprastajam remontui atlikti.

5.

 

finansuojamas institucijų lėšomis

 

0–25

 

25 balai suteikiami, jei investicijų projektas bus / yra finansuojamas daugiau kaip 50 procentų institucijų lėšomis.

20 balų suteikiama, jei investicijų projektas bus / yra finansuojamas daugiau kaip 40 procentų institucijų lėšomis.

15 balų suteikiama, jei investicijų projektas bus / yra finansuojamas daugiau kaip 30 procentų institucijų lėšomis.

10 balų suteikiama, jei investicijų projektas bus / yra finansuojamas daugiau kaip 20 procentų institucijų lėšomis.

5 balai suteikiami, jei investicijų projektas bus / yra finansuojamas daugiau kaip 10 procentų institucijų lėšomis.

0 balų suteikiama, jei investicijų projektas nebus finansuojamas institucijų lėšomis.

6.

 

finansuojamas Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu savivaldybėms skiriamomis lėšomis (taikoma tik savivaldybėms)

 

0–25

 

25 balai suteikiami, jei investicijų projektui finansuoti bus / yra skirta daugiau kaip 50 procentų Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu skirtų lėšų.

20 balų suteikiama, jei investicijų projektui finansuoti bus / yra skirta daugiau kaip 40 procentų Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu skirtų lėšų.

15 balų suteikiama, jei investicijų projektui finansuoti bus / yra skirta daugiau kaip 30 procentų Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu skirtų lėšų.

10 balų suteikiama, jei investicijų projektui finansuoti bus / yra skirta daugiau kaip 20 procentų Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu skirtų lėšų.

5 balai suteikiami, jei investicijų projektui finansuoti bus / yra skirta daugiau kaip 10 procentų Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu skirtų lėšų.

0 balų suteikiama, jei investicijų projektas nebus / nėra finansuojamas Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu skirtomis lėšomis.

 

Papildomi kriterijai:

 

 

 

7.

 

Investicijų projekto teisinis reglamentavimas

 

0–20

 

20 balų suteikiama, jei investicijų projektas, vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus (Europos Sąjungos direktyvas) ir kitus tarptautinius įsipareigojimus (susitarimus).

15 balų suteikiama, jei dėl investicijų projekto yra priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai (sprendimai, protokoliniai pavedimai).

10 balų suteikiama, jei dėl investicijų projekto yra priimti Susisiekimo ministerijos ar Kelių direkcijos sprendimai.

0 balų suteikiama, jei investicijų projektas vykdomas pagal kitus teisės aktus.

8.

 

Investicijų projekto tęstinumas

 

0–20

 

20 balų suteikiama, jei investicijų projektas buvo finansuotas prieš tai buvusiais biudžetiniais metais.

10 balų suteikiama, jei investicijų projektas arba investicijų projektu numatytas finansavimo objektas buvo finansuotas ankstesniais negu praėjusiais biudžetiniais metais.

5 balai suteikiami, jei siūlomas finansuoti investicijų projektas bus įgyvendintas (užbaigtas) planuojamais metais.

0 balų suteikiama, jei siūlomas finansuoti naujas investicijų projektas arba pagal tam tikrų metų kapitalo investicijų programą investicijų projektui nebuvo skirta lėšų.

9.

 

Investicijų projekto vertė

 

0–20

 

20 balų suteikiama, jei siūlomo finansuoti investicijų projekto vertė yra mažiau kaip 1 mln. Lt.

10 balų suteikiama, jei siūlomo finansuoti investicijų projekto vertė yra mažiau kaip 3 mln. Lt.

0 balų suteikiama, jei siūlomo finansuoti investicijų projekto vertė yra daugiau kaip 3 mln. Lt.

 

_________________

 


 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų,

skirtų kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą ir taisymą (remontą), planavimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo

2 priedas

 

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) IR JŲ STATINIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTO ATITIKTIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS IR JŲ REIKŠMĖMS LENTELĖ

 

__________________________________________________________________________

(prie atitinkamų metų strateginiame veiklos plane numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidedančio investicijų projekto pavadinimas)

 

Eil.

Nr.

Investicijų projekto atrankos kriterijai

Investicijų projektui suteikiama atrankos kriterijų reikšmė (balais)

Atrankos kriterijaus reikšmės pagrindimas

 

Bendrieji kriterijai:

 

 

 

 

Investicijų projektas:

 

 

 

1.

 

atitinka Respublikos Vyriausybės ar Susisiekimo ministerijos programos priemones ir veiklos prioritetus

 

 

 

2.

 

atitinka Susisiekimo ministerijos nustatytus investavimo prioritetus saugiam eismui gerinti

 

 

 

3.

 

finansuojamas Europos Sąjungos ar kitos finansinės paramos lėšomis

 

 

 

 

Specialieji kriterijai:

 

 

 

 

Investicijų projektas:

 

 

 

4.

 

priskirtoms funkcijoms ir ūkinei veiklai vykdyti būtinam ilgalaikiam turtui sukurti

 

 

 

5.

 

finansuojamas institucijų lėšomis

 

 

 

6.

 

finansuojamas Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu savivaldybėms skiriamomis lėšomis (taikoma tik savivaldybėms)

 

 

 

 

Papildomi kriterijai:

 

 

 

7.

 

Investicijų projekto teisinis reglamentavimas

 

 

 

8.

 

Investicijų projekto tęstinumas

 

 

 

9.

 

Investicijų projekto vertė

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

_________________