LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

1995 m. rugsėjo 28 d. Nr. I-1052

Vilnius

 

I.Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą (Žin., 1994, Nr. 59-1153, Nr. 101-2017; 1995, Nr. 35-860):

1. 2 straipsnį pakeisti taip:

1) pirmąją dalį papildyti 8 punktu:

8) motina arba tėvas, turintys vaiko nuo vienerių iki trejų metų priežiūros atostogas.“;

2) įrašyti tokią antrąją dalį:

„Šio straipsnio pirmosios dalies 7 ir 8 punktuose nurodyti asmenys valstybiniu socialiniu pensijų draudimu privalomai draudžiami valstybės lėšomis.“;

3) buvusią antrąją dalį laikyti trečiąja dalimi.

2. 8 straipsnio trečiojoje dalyje vietoj žodžių „2 straipsnio pirmosios dalies 5–7 punktuose“ įrašyti žodžius „2 straipsnio pirmosios dalies 5–8 punktuose“.

3. 45 straipsnio pirmąją dalį išdėstyti taip:

„Asmenims, kuriems valstybinės socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijos buvo paskirtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, pensijos perskaičiuojamos pagal šį įstatymą remiantis pensijos byloje fiksuotais stažo ir uždarbio duomenimis (47 ir 48 straipsniai). Jeigu pensijos byloje uždarbio duomenys buvo fiksuoti kelis kartus, pensijai perskaičiuoti nuo 1995 metų spalio 1 dienos imamas tas fiksuotas uždarbis, kuriuo remiantis apskaičiuotas asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas yra didžiausias. Jeigu pensininkai pageidauja, jie gali papildyti pensijos byloje esančius duomenis apie valstybinio socialinio pensijų draudimo ir jam prilyginamą stažą bei pateikti kito laikotarpio duomenis apie uždarbį buvusia iki šio įstatymo įsigaliojimo tvarka, patikslinta Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose. Pateikus naujus duomenis iki 1996 metų liepos 1 dienos, pensijos perskaičiuojamos nuo 1995 metų spalio 1 dienos, pateikus juos vėliau – nuo mėnesio, einančio po dokumentų pateikimo mėnesio, pirmos dienos.“

4. 50 straipsnio ketvirtąją dalį pripažinti netekusia galios.

5. 54 straipsnio trečiąją, ketvirtąją ir penktąją dalis išdėstyti taip:

„Asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas pagal draudžiamąsias pajamas iki 1994 metų sausio 1 dienos ir po šios datos imamas ne didesnis kaip 5.

Jei už valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilygintą laiką (52 straipsnio pirmoji ir antroji dalys) asmuo negali pateikti duomenų apie pajamas, prilyginamas draudžiamosioms pajamoms (53 straipsnis), dėl to, kad visai ar iš dalies neišsaugoti archyviniai dokumentai, kad asmuo dirbo buvusios TSRS respublikose arba turėjo vaiko iki trejų metų priežiūros atostogas, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas skaičiuojamas pagal to laikotarpio minimalų mėnesinį darbo užmokestį. Jeigu visi archyviniai dokumentai išsaugoti, tačiau juose nėra duomenų apie asmens pajamas per valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilygintą laiką, buvusį iki 1991 metų birželio 1 dienos, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas skaičiuojamas laikant to laikotarpio pajamas nulinėmis.

Jeigu asmuo neturi šio straipsnio antrojoje dalyje nurodytų palankiausių penkerių kalendorinių paeiliui einančių valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo, įgyto dirbus pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, metų, tačiau kiekvienais metais per penkerius kalendorinius paeiliui einančius metus iš laikotarpio nuo 1984 metų sausio 1 dienos iki 1994 metų sausio 1 dienos buvo įgijęs tam tikrą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą dirbamas pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, jo draudžiamųjų pajamų koeficientas skaičiuojamas pagal penkerius paeiliui einančius šio stažo metus. Jei asmuo nurodytu laikotarpiu penkerių metų stažą buvo įgijęs per ne paeiliui einančius kalendorinius metus, jo draudžiamųjų pajamų koeficientas apskaičiuojamas pagal penkerius ne paeiliui einančius stažo metus laikantis kalendorinės metų sekos. Jeigu asmuo nurodytu laikotarpiu buvo įgijęs mažesnį kaip penkerių metų stažą arba iš viso stažo neturėjo, jo draudžiamųjų pajamų koeficientas apskaičiuojamas šioje dalyje nustatyta tvarka, imant iki penkerių metų stažo trūkstamus metus iš ankstesnio laikotarpio skaičiuojant atgal nuo 1983 metų iki 1974 metų imtinai.“

 

II. Įstatymo 2 ir 8 straipsnių pakeitimai dėl motinos arba tėvo, turinčių vaiko nuo vienerių iki trejų metų priežiūros atostogas, draudimo valstybės lėšomis įsigalioja nuo 1996 metų sausio 1 dienos. Įstatymo 45 straipsnio pirmosios dalies pakeitimai – nuo šioje dalyje nurodytų datų, kiti pakeitimai ir papildymai įsigalioja nustatyta tvarka.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________