LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ ĮSTATYMO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. rugpjūčio 2 d. Nr. IX-486

Vilnius

(Žin., 1999, Nr. 102-2921)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato žemės ūkio produkcijos pi

pirkimo–pardavimo sutarties tipines sąlygas, atsiskaitymo už šią produkciją sąlygas ir tvarką.

2. Šio įstatymo nuostatos, reglamentuojančios atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją, taikomos ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) perka iš savo narių jų pagamintą žemės ūkio produkciją.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Žemės ūkio produkcijos pardavėjai – ūkio subjektai, parduodantys žaliavinę, apdorotą ar perdirbtą žemės ūkio produkciją.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Žemės ūkio produkcijos pirkėjai – ūkio subjektai, tarp jų prekybos ir perdirbamosios pramonės įmonės, perkantys žemės ūkio produkciją perdirbti, apdoroti ar parduoti.“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Sutarties forma

Žemės ūkio produkcijos pirkėjas gali pirkti žemės ūkio produkciją tik sudaręs su žemės ūkio produkcijos pardavėju rašytinę žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartį, kuri turi atitikti šio įstatymo 4 straipsnyje ir Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytas tipines sutarties sąlygas.“

 

4 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Tipinės sutarties sąlygos

Rašytinėje žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje turi būti nurodyta:

1) produkcijos pavadinimas, numatomas pirkti kiekis, kokybės reikalavimai, kaina;

2) pirkimo ir tiekimo tvarka (periodiškumas, reguliariai parduodamos produkcijos tiekimo laikotarpio trukmė, pirkėjo priimtos žemės ūkio produkcijos įkainojimo trukmė bei, šalims susitarus, tiekimo grafikas);

3) atsiskaitymo už patiektą produkciją ir komercinio kredito palūkanų bei delspinigių mokėjimo sąlygos ir tvarka;

4) šalių atsakomybė už pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytų sutarties sąlygų nevykdymą;

5) šalių rekvizitai.“

 

5 straipsnis. 5 straipsnio 7 dalies papildymas

Papildyti 5 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Jeigu už patiektą žemės ūkio produkciją pirkėjas negali atsiskaityti pirkimo–pardavimo sutartyje numatytu būdu per 5 darbo dienas po jos įkainojimo, gavęs raštišką prašymą jis privalo ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui išduoti priklausančios mokėti pinigų sumos arba pardavėjo pageidaujamos šios sumos dalies banko akceptuotą ar laiduotą vekselį arba atsiskaitymą užtikrinti laidavimu, garantija ar įkeitimu (hipoteka), jei žemės ūkio produkcijos pardavėjo reikalavimai vienu iš šių būdų nebuvo užtikrinti anksčiau. Skolinio įsipareigojimo užtikrinimo priemonę pasirenka pirkėjas, jei ko kita nenumatyta žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje. Palūkanos už vekselio sumą skaičiuojamos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka.“

 

6 straipsnis. 6 straipsnio 5 dalies papildymas

Papildyti 6 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Žemės ūkio produkcijos pirkimas atsiskaitant grynaisiais pinigais įforminamas išrašant žemės ūkio produkcijos pirkimo kvitą. Už šią produkciją atsiskaitoma grynaisiais pinigais pagal kasos išlaidų orderį arba per įmonės atskaitingą asmenį pagal pinigų sumokėjimą įrodantį dokumentą – pirkimo mokėjimo žiniaraštį.“

 

7 straipsnis. 7 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Komercinio kredito palūkanas ir delspinigius mokėjimo ir debeto pavedimuose įrašo šiuos dokumentus išrašantis ūkio subjektas arba bankas pagal sutartį, sudarytą su ūkio subjektu. Kai už gautą žemės ūkio produkciją ūkio subjektas atsiskaito mokėjimo pavedimu, komercinio kredito palūkanų suma šiame dokumente įrašoma iš karto, o kai atsiskaitoma mokėjimo ar debeto pavedimu, bet šios palūkanos neįrašomos, per mėnesį apskaičiuotas komercinio kredito palūkanas žemės ūkio produkcijos pirkėjas sumoka mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip iki kito mėnesio dešimtos dienos.“

2. Papildyti 7 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Kai atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją laikotarpis ilgesnis kaip mėnuo, komercinio kredito palūkanas žemės ūkio produkcijos pirkėjas apskaičiuoja kiekvienam mėnesio laikotarpiui po produkcijos įkainojimo dienos atskirai ir mokėjimo pavedimą bankui pateikia ne vėliau kaip iki tarpusavio sutartyje numatyto laikotarpio pabaigos.“

3. Buvusią 7 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi.

 

8 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Atsiskaitymo kontrolė

Apskričių viršininkai arba jų įgalioti asmenys tikrina, ar žemės ūkio produkcijos pirkėjai, laikydamiesi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, sudaro rašytines žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis, apskaičiuoja komercinio kredito palūkanas bei delspinigius ir atsiskaito su produkcijos pardavėjais, taip pat teikia siūlymus Vyriausybei dėl priemonių atsiskaitymų būklei gerinti. Žemės ūkio produkcijos pirkėjai apskričių viršininkams teikia Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą informaciją apie atsiskaitymų už žemės ūkio produkciją būklę.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________