LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2003 m. GRUODŽIO 24 d. ĮSAKYMO Nr. 710 „DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. kovo 4 d. Nr. D1-173

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1676; 2005, Nr. 106-3931):

1. Nurodytu įsakymu patvirtintose Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse:

1.1. išdėstau 5 punktą taip:

5. Europos Sąjungos teisės aktai, kurių nuostatos perkeltos į Taisykles:

5.1. 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 224);

5.2. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/112/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 345, p. 68).“;

1.2. papildau nauju 6.61 punktu ir jį išdėstau taip:

6.61. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) [6.61.];“;

1.3. papildau nauju 7.111 punktu ir jį išdėstau taip:

7.111. Pavojinga medžiaga – cheminė medžiaga, kuri atitinka Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede nustatytus bet kurios iš pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus:

a) 2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasių, 2.8 klasės A ir B tipų, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasių 1 ir 2 kategorijų, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijų, 2.15 klasės A – F tipų;

b) 3.1–3.6 pavojingumo klasių, 3.7 klasės – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba palikuonių vystymuisi, 3.8 klasės – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasių;

c) 4.1 pavojingumo klasės;

d) 5.1 pavojingumo klasės.“;

1.4. papildau 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą, kuriame apibrėžtos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo sąlygos. Visos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės turi būti nugabentos tik į apdorojimo įmonę, atitinkančią Taisyklėse nustatytus reikalavimus.“;

1.5. išbraukiu 16.1 punktą;

1.6. papildau 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonės turi laikytis pavojingų atliekų naudojimo ir šalinimo veiklai nustatytų [6.3.] reikalavimų, apdorojant eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekas įdiegti ir taikyti geriausius atliekų apdorojimo būdus. Šioms įmonėms rekomenduojama savanoriškai dalyvauti 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1) įsteigtoje Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje.“

2. Pakeičiu nurodyto įsakymo 5 punktą iš jį išdėstau taip:

5. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams.“

3. Išbraukiu nurodyto įsakymo 6 punktą.

4. Nustatau, kad Taisyklių 7.11 punktas netenka galios nuo 2010 m. lapkričio 30 d., o 7.111 punktas įsigalioja 2010 m. gruodžio 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas