LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ
ĮSTATYMO PAPILDYMO IR PAKEITIMO

 

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

Padaryti Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatyme (Žin., 1991, Nr. 13-328) šiuos pakeitimus ir papildymus:

1. 14 straipsnio 7 punktą laikyti negaliojančiu.

2. 20 straipsnio 3 punktą išdėstyti taip:

3. Narys visais atvejais turi teisę gauti, o bendrovė privalo išmokėti pinigais ar natūra jam priklausantį pajų. Išstodamas iš bendrovės, narys turi teisę susigrąžinti nekilnojamąjį turtą, įskaitant ir žemę. Nariui, pareiškusiam norą išstoti iš bendrovės ir steigiančiam ūkininko ūkį, jo pageidavimu, pajus (pirmiausia nario materialinis įnašas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka grąžinamas natūra. Kitas nario išstojimo iš bendrovės ir atsiskaitymo sąlygas bei terminus nustato bendrovės įstatai.“

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOS TARYBOS

PIRMININKO PAVADUOTOJAS                                                         KAZIMIERAS MOTIEKA

 

Vilnius, 1992 m. balandžio 23 d.

Nr. I-2523