VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS 2002 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 333 „DĖL VERSLO LIUDIJIMO FORMOS IR INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. spalio 20 d. Nr. VA-78

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 852 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ papildymo“ (Žin., 2006, Nr. 97-3762):

1. Pakeičiu Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333 „Dėl verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 114-5114, Nr. 115, toliau – Klasifikatorius):

1.1. Klasifikatorių papildau tokiais punktais:

„03.01.

Prekyba tik ne maisto produktais kioskuose (už kiekvieną kioską) (įeina į EVRK klasę 52.62) (Veiklos grupė – „prekyba“. Mokesčio skaičiavimo būdas – „dienomis“).

03.02.

Prekyba tik ne maisto produktais prekyvietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja tik ne maisto produktų prekyba (įeina į EVRK klases 52.62; 52.63) (Veiklos grupė – „prekyba“):

03.02.01.

– visoje Lietuvos Respublikoje (Mokesčio skaičiavimo būdas – „dienomis“),

03.02.02.

– respublikos miestuose (Mokesčio skaičiavimo būdas – „dienomis“),

03.02.03.

– visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus respublikos miestus** (Mokesčio skaičiavimo būdas – „dienomis“).

03.03.

Prekyba tik ne maisto produktais iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių (įeina į EVRK klasę 52.63) (Veiklos grupė – „prekyba“):

03.03.01.

– visoje Lietuvos Respublikoje (Mokesčio skaičiavimo būdas – „dienomis“),

03.03.02.

– respublikos miestuose (Mokesčio skaičiavimo būdas – „dienomis“),

03.03.03.

– visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus respublikos miestus** (Mokesčio skaičiavimo būdas – „dienomis“).

03.04.

Išnešiojamoji ar išvežiojamoji prekyba tik ne maisto produktais (įeina į EVRK klasę 52.63) (Veiklos grupė – „prekyba“):

03.04.01.

– visoje Lietuvos Respublikoje (Mokesčio skaičiavimo būdas – „dienomis“),

03.04.02.

– respublikos miestuose (Mokesčio skaičiavimo būdas – „dienomis“),

03.04.03.

– visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus respublikos miestus** (Mokesčio skaičiavimo būdas – „dienomis“)“.

1.2. Klasifikatoriaus 71 punktą „Projektiniai-konstruktoriniai darbai (xx) (įeina į EVRK klasę 74.20.30)“ laikau 72 punktu ir jį išdėstau taip:

„72.

Projektiniai-konstruktoriniai darbai (xx) (įeina į EVRK klasę 74.20.30)“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas, išskyrus 1.2 punktą, įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

L. E. VIRŠININKO PAREIGAS                                                       SAULIUS TREČEKAUSKAS