LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 m. SPALIO 13 d.
ĮSAKYMO Nr. V-1554 „DĖL ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. sausio 9 d. Nr. V-26

Vilnius

 

P a k e i č i u  Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1154 „Dėl šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 128-6098):

1. įrašau 4 punkte po žodžio „skaičių“ žodžius „taip pat šaukimo pradžią ir pabaigą.“;

2. išbraukiu 5 punkte žodžius „ir krašto apsaugos ministro įsakymo projektą, kuriame nustatoma šaukimo pradžia ir pabaiga“;

3. išdėstau 7 punkto 3 pastraipą taip:

„R – reikalingas į nuolatinę PPKT ar bazinius karinius mokymus privalomai pašaukti karo prievolininkų skaičius. Šis skaičius tikslinamas kiekvieną ketvirtį: jeigu pirmo metų ketvirčio paskutinę savaitę ir paskelbus šaukimą (ketvirtas ketvirtis) karo prievolininkų prašymų pašaukti juos į PPKT skaičius sudaro ne mažiau kaip 15 proc., antro ketvirčio paskutinę savaitę – ne mažiau kaip 20 proc., o trečio ketvirčio paskutinę savaitę – ne mažiau kaip 30 proc., reikalingo per ateinantį ketvirtį pašaukti į nuolatinę PPKT ar bazinius karinius mokymus karo prievolininkų skaičiaus, R prilyginamas 0. Jeigu prašymų pašaukti į PPKT pasibaigus atitinkamam ketvirčiui pateikta mažiau, R prilyginamas iki metų pabaigos likusiam nepašauktų karo prievolininkų skaičiui;“;

4. įrašau 8 punkte vietoj žodžių „Kiekvienų kalendorinių metų paskutinį mėnesį arba kitų kalendorinių metų pirmąjį mėnesį“ žodžius „Pagal 7 punkte išdėstytus R reikšmės nustatymo principus apskaičiavus reikalingą į nuolatinę PPKT ar bazinius karinius mokymus privalomai pašaukti karo prievolininkų skaičių ir šiai reikšmei esant didesnei negu 0,“.

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė