KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS Generalinio direktoriaus

 

ĮSAKYMAS

dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie lietuvos respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. kovo 10 d. ĮSAKYMO Nr. V-188 „dėl KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, PRATĘSIMO IR PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugsėjo 27 d. Nr. V-278

Vilnius

 

 

Pakeičiu Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) generalinio direktoriaus 2009 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. V-188 „Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 29-1161; 2010, Nr. 6-285):

1. Išbraukiu 3 punkte Evaldą Skyrių ir įrašau Vytautą Vainį – departamento generalinio direktoriaus pavaduotoją.

2. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašą nauja redakcija (pridedama).

3. Nustatau, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos išduoti kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai galioja iki juose nurodyto termino pabaigos, o jų pratęsimui taikomos šiuo įsakymu nustatytos sąlygos.

4. Asmenims, kuriems iki šio įsakymo įsigaliojimo buvo išduotos departamento generalinio direktoriaus 2002 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 318 „Dėl Kūno kultūros ir sporto specialisto licencijos įgijimo tvarkos“ patvirtintos formos kūno kultūros ir sporto specialisto licencijos arba departamento generalinio direktoriaus 2009 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-188 „Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 29-1161) patvirtintos formos kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai ir kurie kreipiasi į departamentą dėl šių licencijų (leidimų) galiojimo termino pratęsimo, pratęsiant galiojimo terminą išduodami šiuo įsakymu patvirtintos formos kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai.

5. Šis įsakymas, išskyrus 1 punktą, įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                   Klemensas Rimšelis

 


 

Patvirtinta

Kūno kultūros ir sporto departamento prie

Lietuvos Respublikos

Vyriausybės generalinio direktoriaus

2009 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-188

(2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymo

Nr. V-278 redakcija)

 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, PRATĘSIMO IR PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIAIS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų (toliau – leidimas, leidimai) išdavimo galiojimo termino pratęsimo sąlygas ir tvarką ir leidimo galiojimo pabaigą.

2. Aprašo 1 priede nustatytos formos leidimą išduoda, pratęsia jo galiojimo terminą ir pripažįsta negaliojančiu Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas).

3. Leidimas išduodamas ketveriems metams ir tokiam pat laikotarpiui gali būti pratęsiamas jo galiojimo terminas (pratęsimų skaičius neribojamas), jeigu asmuo įvykdo leidimo išdavimui (leidimo galiojimo termino pratęsimui) nustatytus reikalavimus. Aprašo 6.2 ir 6.3 punktuose nurodytais atvejais leidimas išduodamas iki asmens studijų aukštojoje mokykloje pagal atitinkamą programą pabaigos, bet ne ilgiau kaip ketveriems metams.

4. Asmenų prašymų dėl leidimų išdavimo ar jų galiojimo termino pratęsimo pateikimui ir nagrinėjimui Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779), nuostatos taikomos tiek, kiek šių klausimų nereglamentuoja šis aprašas.

 

II. LEIDIMŲ RŪŠYS

 

5. Gali būti išduodami šių rūšių leidimai:

5.1. leidimas, suteikiantis teisę vykdyti bet kurios sporto šakos kūno kultūros ir sporto pratybas, išskyrus pratybas krašto apsaugos sistemoje;

5.2. leidimas, suteikiantis teisę vykdyti tik vienos sporto šakos kūno kultūros ir sporto pratybas, išskyrus pratybas krašto apsaugos sistemoje;

5.3. leidimas, suteikiantis teisę vykdyti kūno kultūros ir sporto pratybas tik krašto apsaugos sistemoje.

 

III. LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

6. Asmuo turi teisę gauti 5.1 punkte nurodytą leidimą, jeigu jis atitinka vieną iš šių sąlygų:

6.1. ne anksčiau nei prieš metus iki kreipimosi į departamentą dėl leidimo išdavimo yra baigęs mokymus 5.1 punkte nurodytiems leidimams įgyti pagal su departamentu suderintą mokymo programą;

6.2. prašymo išduoti leidimą padavimo metu mokosi aukštojoje mokykloje pagal nuosekliųjų studijų pirmosios pakopos studijų programą, skirtą įgyti sporto krypties aukštąjį išsilavinimą, ir jau yra baigęs ne mažiau kaip du kursus pagal dieninę ar vakarinę nuosekliųjų studijų formą arba tris kursus pagal neakivaizdinę nuosekliųjų studijų formą;

6.3. prašymo išduoti leidimą padavimo metu mokosi aukštojoje mokykloje pagal sporto krypties magistrantūros studijų programą ir jau yra baigęs ne mažiau kaip vieną kursą (taikoma asmenims, baigusiems ne sporto krypties pirmosios pakopos studijų programą).

7. Asmuo turi teisę gauti 5.2 punkte nurodytą leidimą, jeigu jis ne anksčiau nei prieš metus iki kreipimosi į departamentą dėl leidimo išdavimo yra baigęs atitinkamos sporto (šakos) federacijos ar kito subjekto pagal su departamentu suderintą mokymo programą organizuotus mokymus.

8. Asmuo turi teisę gauti 5.3 punkte nurodytą leidimą, jeigu jis ne anksčiau nei prieš metus iki kreipimosi į departamentą dėl leidimo išdavimo yra baigęs specialiai krašto apsaugos sistemos mokymo įstaigoje kariams organizuotus mokymus pagal su departamentu suderintą mokymo programą.

9. Užsienio šalių ar tarptautinių sporto organizacijų išduoti dokumentai apie asmens profesinį pasirengimą dirbti sporto teorinį ir praktinį darbą pripažįstami ir jų pagrindu išduodami atitinkamai 5.1 ar 5.2 punktuose nurodyti leidimai, jei departamento generalinis direktorius ar jo pavedimu – departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, atsižvelgdamas į 12 punkte nurodytos komisijos išvadas, nusprendžia, kad asmens baigtų mokymų turinys atitinka 6.1 ar 7 punktuose numatytoms mokymo programoms keliamus reikalavimus.

10. Asmuo, norintis gauti leidimą, privalo pateikti aprašo 2 priede nustatytos formos prašymą ir prie jo pridedamas asmens tapatybę bei atitinkamai 6.1 ar 7–9 punktuose nurodytų mokymų baigimą arba mokymąsi aukštojoje mokykloje patvirtinančių dokumentų kopijas.

11. 5.1 ar 5.2 punkte nurodytus leidimus siekiantys gauti asmenys 10 punkte nurodytus dokumentus departamentui pateikia tiesiogiai, atvykę į departamentą, arba atsiunčia registruotu paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu departamento oficialiuoju elektroninio pašto adresu – kksd@kksd.lt, arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, adresu – www.verslovartai.lt.

Asmenys, siekiantys gauti 5.3 punkte nurodytą leidimą, 10 punkte nurodytus dokumentus departamentui pateikia per Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybą.

12. Prašymus leidimams išduoti nagrinėja ir išvadas dėl leidimų išdavimo departamento generaliniam direktoriui ar jo pavedimu – departamento generalinio direktoriaus pavaduotojui teikia departamento generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – komisija). Sudarydamas komisiją, departamento generalinis direktorius paskiria jos pirmininką ir komisijos sekretorių.

Komisijos posėdžius šaukia ir jiems vadovauja komisijos pirmininkas. Komisijos sprendimai priimami paprasta komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorius.

13. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl leidimo išdavimo (atsisakymo išduoti leidimą) priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo departamente dienos.

Jeigu asmuo pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikia ne visus dokumentus, kurių reikia leidimui išduoti, komisijos sekretorius per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo departamente praneša pareiškėjui apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją ir apie tai, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.

14. Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienos po komisijos posėdžio, vadovaudamasis komisijos posėdžio metu priimtais sprendimais, parengia departamento generalinio direktoriaus įsakymo projektą dėl leidimo išdavimo (atsisakymo išduoti leidimą).

Įsakymo projekte, kuriuo siūloma išduoti leidimą, nurodoma: asmens, kuriam siūloma išduoti leidimą, vardas, pavardė, asmens kodas, leidimo numeris ir terminas, iki kurio galiotų leidimas.

Įsakymo projekte, kuriuo siūloma atsisakyti išduoti leidimą, nurodoma: asmens, kuriam siūloma neišduoti leidimo, vardas, pavardė, asmens kodas ir atsisakymo išduoti leidimą motyvai.

15. Departamento generalinis direktorius ar jo pavedimu – departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, priėmęs sprendimą išduoti leidimą, pasirašo ir aprašo 1 priede nustatytos formos leidimą bei patvirtina jį departamento antspaudu.

16. Departamento generalinio direktoriaus įsakymo, kuriuo buvo išduotas leidimas, kopija ir patvirtintas leidimas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pasirašymo įteikiami arba registruotu paštu išsiunčiami prašymą pateikusiam asmeniui, o 11 punkto antrojoje pastraipoje nurodytu atveju – išsiunčiami registruotu paštu Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybai. Tuo atveju, kai priimamas sprendimas neišduoti leidimo – asmeniui įteikiama arba registruotu paštu (Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybai – tik registruotu paštu) išsiunčiama tik departamento generalinio direktoriaus įsakymo kopija.

 

IV. LEIDIMO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMAS

 

17. Likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki išduoto leidimo galiojimo termino pabaigos, asmuo gali kreiptis į departamentą (11 punkte nurodytais būdais) dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo.

18. 5.1 punkte nurodyto leidimo galiojimo terminas gali būti pratęstas, jeigu asmuo atitinka vieną iš šių sąlygų:

18.1. ne anksčiau nei prieš metus iki kreipimosi į departamentą dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo yra baigęs mokymus pagal su departamentu suderintą mokymo programą, skirtą 5.1 punkte nurodyto leidimo galiojimo termino pratęsimui;

18.2. prašymo pratęsti leidimo galiojimo terminą padavimo metu mokosi aukštojoje mokykloje pagal nuosekliųjų studijų pirmosios pakopos studijų programą, skirtą įgyti sporto krypties aukštąjį išsilavinimą, ir jau yra baigęs ne mažiau kaip du kursus pagal dieninę ar vakarinę nuosekliųjų studijų formą arba tris kursus pagal neakivaizdinę nuosekliųjų studijų formą;

18.3. prašymo pratęsti leidimo galiojimo terminą padavimo metu mokosi aukštojoje mokykloje pagal sporto krypties magistrantūros studijų programą ir jau yra baigęs ne mažiau kaip vieną kursą;

18.4. turi galiojančią tarptautinės kategorijos trenerio kvalifikaciją leidimo galiojimo termino pratęsimo laikotarpiui.

19. 5.2 punkte nurodyto leidimo galiojimo terminas gali būti pratęstas, jeigu asmuo atitinka vieną iš šių sąlygų:

19.1. turi galiojančią tarptautinės kategorijos trenerio kvalifikaciją leidimo galiojimo termino pratęsimo laikotarpiui;

19.2. ne anksčiau nei prieš metus iki kreipimosi į departamentą dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo yra baigęs atitinkamos sporto (šakos) federacijos ar kito subjekto organizuotus mokymus pagal su departamentu suderintą mokymo programą, skirtą 5.2 punkte nurodyto leidimo galiojimo termino pratęsimui.

20. 5.3 punkte nurodyto leidimo galiojimo terminas gali būti pratęstas, jeigu asmuo baigė specialiai krašto apsaugos sistemos mokymo įstaigoje kariams organizuotus mokymus pagal su departamentu suderintą mokymo programą, skirtą 5.3 punkte nurodyto leidimo galiojimo termino pratęsimui.

21. Užsienio šalių ar tarptautinių organizacijų išduoti dokumentai apie asmens profesinį pasirengimą vykdyti kūno kultūros ir sporto pratybas pripažįstami ir jų pagrindu atitinkamai 5.1 ar 5.2 punktuose nurodytų leidimų galiojimo terminas pratęsiamas, jei departamento generalinis direktorius ar jo pavedimu – departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, atsižvelgdamas į 12 punkte nurodytos komisijos išvadas, nusprendžia, kad mokymų turinys atitinka 18.1 ar 19.2 punktuose numatytoms mokymo programoms keliamus reikalavimus.

22. Asmuo, norintis pratęsti jam išduoto leidimo galiojimo terminą, departamentui privalo pateikti aprašo 2 priede nustatytos formos prašymą ir prie jo pridedamus: asmens tapatybę ir atitinkamai 18.1, 19.2, 20 punktuose nurodytų mokymų baigimą ar mokymąsi aukštojoje mokykloje, tarptautinės kategorijos trenerio kvalifikacijos turėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas bei leidimą, kurio galiojimo terminas baigiasi.

23. Asmenų prašymų dėl leidimų galiojimo termino pratęsimo priėmimui ir nagrinėjimui mutatis mutandis taikomi aprašo 12–16 punktai.

24. Pratęstas leidimo galiojimo terminas įrašomas asmens pateiktame leidime, kuris kartu su departamento generalinio direktoriaus įsakymo kopija įteikiamas arba registruotu paštu išsiunčiamas prašymą pateikusiam asmeniui (Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybai išsiunčiama tik registruotu paštu).

Jeigu leidimo galiojimo terminas nepratęsiamas, leidimas asmeniui negrąžinamas.

 

V. LEIDIMO GALIOJIMO PABAIGA

 

25. Leidimo galiojimas baigiasi:

25.1. pasibaigus leidimo galiojimo terminui;

25.2. pripažinus leidimą negaliojančiu;

25.3. mirus leidimo turėtojui.

26. Leidimas pripažįstamas negaliojančiu, jeigu:

26.1. paaiškėja, kad asmuo, kreipdamasis dėl leidimo išdavimo ar jo galiojimo termino pratęsimo, pateikė suklastotus dokumentus ar tikrovės neatitinkančius duomenis;

26.2. įsiteisėjo teismo sprendimas, kuriuo asmeniui yra atimta teisė dirbti sporto teorinį ir (ar) praktinį darbą;

26.3. leidimo turėtojo auklėtinis diskvalifikuotas dėl dopingo naudojimo ir įrodyta, kad dopingo naudojimą organizavo ar kitaip skatino ar vertė naudoti dopingą leidimo turėtojas.

27. Sprendimą dėl leidimo pripažinimo negaliojančiu priima departamento generalinis direktorius ar jo pavedimu – departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, atsižvelgdamas į motyvuotą komisijos siūlymą. Apie šį sprendimą leidimo turėtojas (dėl 5.3 punkte nurodytų leidimų – Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdyba) turi būti informuotas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, įteikiant arba registruotu paštu išsiunčiant (Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybai išsiunčiant tik registruotu paštu) sprendimo kopiją. Įsakyme dėl leidimo pripažinimo negaliojančiu turi būti nurodyti tokio sprendimo motyvai.

28. Pripažinus leidimą negaliojančiu, leidimo turėtojui nurodoma per 10 darbo dienų leidimą grąžinti departamentui.

29. Asmuo, kurio leidimas buvo pripažintas negaliojančiu, gali pakartotinai kreiptis dėl leidimo išdavimo, kai pašalina 26.1 punkte nurodytas aplinkybes ar išnyksta 26.2 punkte nurodyta aplinkybė, o 26.3 punkte nurodytu atveju – ne anksčiau kaip po vienų metų nuo ankstesnio leidimo pripažinimo negaliojančiu dienos.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Departamentas leidimus išduoda neatlygintinai.

31. Apie leidimų išdavimą, pratęsimą, pripažinimą negaliojančiais pažymima Leidimų registre.

32. Apraše minimi departamento generalinio direktoriaus (departamento generalinio direktoriaus pavaduotojo) sprendimai gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

_________________


Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų

išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo

negaliojančiais tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimo forma)

 

(1 lapo pusė)

 

(herbas)

 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS LEIDIMAS

 

20.... m. ........ d. Nr.

Vilnius

 

Leidimas išduotas _______________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

 

Leidimo rūšis ___________________________________________________________

(įrašoma Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo atitinkamai 5.1, 5.2 ar 5.3 punkte numatyta leidimo rūšis)

 

Leidimo galiojimo terminas: ________________________________________________

 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymo, kuriuo buvo patvirtintas leidimas, priėmimo data ir numeris: ___________________________

 

___________________                         _____________                   ____________________

(pareigų pavadinimas)     A. V.                     (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

 

(2 lapo pusė)

 

Leidimo galiojimo terminas pratęstas iki: ______________________________________

 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymo, kuriuo buvo pratęstas leidimo galiojimo terminas, priėmimo data ir numeris: _______________

 

___________________                         _____________                   ____________________

(pareigų pavadinimas)     A. V.                     (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

_________________


 

Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų

išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo

negaliojančiais tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo išduoti (pratęsti) kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą forma)

 

_________________________________

(asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

 

_________________________________________

(adresas, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas)

 

Kūno kultūros ir sporto departamentui

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

PRAŠYMAS
DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS LEIDIMO

 

___________________

data

 

Prašau išduoti / pratęsti (reikalingą pabraukti) man kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą, suteikiantį teisę vykdyti ____________________________________________________________________ .

(nurodyti leidimo rūšį)

PRIDEDAMA:

1. ____________________________________________________________________ .

(asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija)

2. ____________________________________________________________________ .

(atitinkamų mokymų baigimą, mokymąsi aukštojoje mokykloje arba tarptautinės kategorijos trenerio kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija)

3. ____________________________________________________________________ .

(turimas leidimas, tuo atveju, jeigu prašoma pratęsti leidimo galiojimo terminą)

 

_______________                          ______________________

(asmens parašas)                               (asmens vardas ir pavardė)

 

_________________