LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TYTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO IR JO ZONŲ RIBŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2006 m. gegužės 5 d. Nr. 427

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 18 straipsniu, 28 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 28 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Aplinkos ministerijos pateiktą Tytuvėnų regioninio parko ir jo zonų ribų planą (pridedama).

2. Nustatyti, kad Tytuvėnų regioniniame parke konservacinio prioriteto zoną sudaro Užpelkių gamtinis rezervatas, Gomertos kraštovaizdžio ir Skogalio (Bridvaišio) kraštovaizdžio draustiniai, Šiluvos tyrelio telmologiniai draustiniai I ir II, Šimšos telmologinis draustinis, Vičių geomorfologinis draustinis, Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis, Apušio botaninis-zoologinis draustinis, Šiluvos ir Tytuvėnų urbanistiniai draustiniai, kurių tikslai yra šie:

2.1. Užpelkių gamtinio rezervato – išsaugoti šlapių lapuočių ir žemapelkinių miškų gamtinius kompleksus;

2.2. Gomertos kraštovaizdžio draustinio – apsaugoti ypač raiškaus Rytų Žemaičių moreninės plynaukštės kalvyno, suformuoto subglacialinėmis ir fliuvioglacialinėmis sąlygomis, kraštovaizdį, pasižymintį didele geomorfologine, hidrologine ir botanine-zoologine verte;

2.3. Skogalio (Bridvaišio) kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti raiškaus moreninio gūbrio aplinkinių pelkinių kompleksų kraštovaizdį;

2.4. Šiluvos tyrelio telmologinio draustinio I – išsaugoti natūralią Plekaičių pelkę, Šiluvos tyrelio išeksploatuotą dalį paliekant renatūralizacijai;

2.5. Šiluvos tyrelio telmologinio draustinio IIišsaugoti natūralią pelkę su paukščių perimvietėmis;

2.6. Šimšos telmologinio draustinio – išsaugoti tipiškus ir unikalius tarpinio tipo pelkių kompleksus su retųjų augalų augavietėmis ir paukščių perimvietėmis;

2.7. Vičių geomorfologinio draustinioišsaugoti raiškų paskutiniojo ledynmečio suformuotą Vičių moreninį gūbrį;

2.8. Užpelkių botaninio-zoologinio draustinio – išsaugoti Užpelkių mišką, pasižymintį įvairiomis augalų bendrijomis, gausia gyvūnija, taip pat saugomų augalų – pelkinių kiaulpienių, pievinių plaurečių, vyriškųjų gegužraibių, raktažolių pelenėlių, tuklių – augavietes;

2.9. Apušio botaninio-zoologinio draustinio – išsaugoti retųjų paukščių (didžiųjų baublių, švygždų) ir vabzdžių radavietes;

2.10. Šiluvos urbanistinio draustinio – išsaugoti istoriškai susiklosčiusią Šiluvos miestelio planinę ir erdvinę struktūrą, Šiluvos bažnyčios architektūrinį ansamblį;

2.11. Tytuvėnų urbanistinio draustinioišsaugoti istoriškai susiklosčiusią Tytuvėnų miesto planinę ir erdvinę struktūrą, Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno architektūrinį ansamblį.

3. Pavesti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos per 15 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti įregistruoti Tytuvėnų regioninio parko ir jo zonų ribų planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre ir per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti šį planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat atitinkamoms savivaldybėms.

4. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 11 d. nutarimą Nr. 443 „Dėl Dubysos, Pagramančio, Sartų, Tytuvėnų, Vištyčio regioninių parkų zonavimo schemų“ (Žin., 1996, Nr. 34-842; 1998, Nr. 110-3035; 2001, Nr. 95-3351, Nr. 95-3357; 2002, Nr. 96-4192, Nr. 96-4193; 2005, Nr. 34-1100, Nr. 123-4397):

4.1. Išbraukti nutarimo antraštėje ir 1 punkte žodį „Tytuvėnų“.

4.2. Pripažinti netekusiomis galios Tytuvėnų regioninio parko zonavimo schemos pagrindines nuostatas, kurioms pritarta nurodytuoju nutarimu.

5. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 711 „Dėl Dubysos, Kurtuvėnų, Pagramančio, Sartų, Tytuvėnų, Vištyčio regioninių parkų ir jų zonų ribų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 58-1385; 2001, Nr. 95-3357; 2005, Nr. 34-1100, Nr. 123-4397) – išbraukti nutarimo antraštėje ir 1 punkte žodį „Tytuvėnų“.

6. Pakeisti valstybinių kraštovaizdžio draustinių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 1-9; 2001, Nr. 95-3353, Nr. 95-3357; 2002, Nr. 96-4193), – išbraukti iš jo Gomertos kraštovaizdžio draustinį.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Arūnas Kundrotas

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.

gegužės 5 d. nutarimu Nr. 427

 

TytuvenuRP_VZ

______________