VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL AKCIZŲ GRĄŽINIMO

 

2002 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 255

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2002, Nr. 57-2298) 13 str. 4 dalimi, 22 str. 2 dalimi, 36 str. 2 dalimi, Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786) ir 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 patvirtintomis Sumokėto akcizo už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5–8 punktuose nurodytiems tikslams, grąžinimo tvarka bei Akcizo už Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19–33 straipsniuose nurodytą kurą, jeigu jis naudojamas kitiems tikslams negu kaip degalai (variklių kuras), kuras šildymui arba degalų (variklių kuro) priedai, grąžinimo tvarka ir apribojimais (Žin., 2002, Nr. 58-2371; 2002, Nr. 77-3299), 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 165 patvirtinta Sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytais būdais, grąžinimo tvarka (Žin., 2002, Nr. 61-2486), 2002 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 193 patvirtinta Sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinamas prekes, skirtas užsienio šalių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklai, grąžinimo tvarka (Žin., 2002, Nr. 69-2833) ir siekdamas užtikrinti tinkamą už akcizais apmokestinamas prekes sumokėtų akcizų grąžinimo procesą:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Akcizų grąžinimo taisykles.

1.2. Akcizų grąžinimo užsienio šalių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms taisykles.

1.3. Prašymo FR0396 bei FR0397 formų ir aprašo FR0415 formos pildymo taisykles.

1.4. Paraiškos FR0399 formos pildymo taisykles.

1.5. Prašymo grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 22 str. 1 d. 5–8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0396 formą.

1.6. Prašymo grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0397 formą.

1.7. Paraiškos grąžinti akcizus FR0399 formą.

1.8. Pridedamų dokumentų aprašo FR0415 formą.

1.9. Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimo grąžinti akcizus FR0416 formą.

1.10. Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimo negrąžinti akcizų FR0417 formą.

1.11. Išvados dėl prašymo (paraiškos) grąžinti akcizus FR0418 formą.

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) viršininkams nustatyti padalinius, atsakingus už prašymų ir paraiškų grąžinti akcizus nagrinėjimą bei akcizų grąžinimą.

2.2. AVMI vykdant už akcizais apmokestinamas prekes sumokėtų akcizų grąžinimą vadovautis šiuo įsakymu patvirtintomis taisyklėmis ir naudoti patvirtintas formas.

2.3. Atitinkamus klausimus kuruojantiems Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojams ir AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                              JURGIS GURAUSKAS


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu

Nr. 255

 

AKCIZŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akcizų grąžinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčių mokėtojų prašymų grąžinti už Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nurodytiems tikslams panaudotas akcizais apmokestinamas prekes sumokėtus akcizus (toliau – prašymas) pateikimo apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau – AVMI), šių prašymų priėmimo, nagrinėjimo ir akcizų grąžinimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ, Žin., 1995, Nr. 61-1521), Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas, Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2002, Nr. 57-2298) 13 str. 4 dalimi, 22 str. 2 dalimi, 36 str. 2 dalimi ir Sumokėto akcizo už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5–8 punktuose nurodytiems tikslams, grąžinimo tvarka (toliau – Akcizų už alkoholį grąžinimo tvarka), Akcizo už Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 29–33 straipsniuose nurodytą kurą, jeigu jis naudojamas kitiems tikslams negu kaip degalai (variklių kuras), kuras šildymui arba degalų (variklių kuro) priedai, grąžinimo tvarka ir apribojimais (toliau – Akcizų už kurą grąžinimo tvarka), patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 (Žin., 2002, Nr. 58-2371), Sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytais būdais, grąžinimo tvarka (toliau – Akcizų už akcizais apmokestinamas prekes grąžinimo tvarka), patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 165 (Žin., 2002, Nr. 61-2486), bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 237 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3299).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ ir Akcizų įstatyme bei kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

4. Užpildytas prašymų grąžinti akcizus, sumokėtus už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 22 str. 1 dalies 5–8 punktuose nurodytiems tikslams, FR0396 formas (patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255) ir prašymų grąžinti akcizus, sumokėtus už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytiems tikslams FR0397 formas (patvirtinta VMI prie FM viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255) asmenys, nurodyti Akcizų už alkoholį grąžinimo tvarkos 2 punkte, Akcizų už kurą grąžinimo tvarkos 2 punkte ir Akcizų už akcizais apmokestinamas prekes grąžinimo tvarkos 3 punkte, pateikia ne dažniau kaip kartą per ketvirtį tai AVMI, kurių teritorijoje jie yra įregistruoti mokesčių mokėtojais.

Jeigu akcizai yra sumokėti už po 2002 m. liepos 1 d. importuotas prekes, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 928 patvirtintame Akcizais apmokestinamų produktų, skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, pakaitalų ir priedų sąraše (Žin., 2002, Nr. 64-2590, Nr. 70-2920, Nr. 73-3126) pažymėtas ženklais „**“ ir (arba) „***“, tai šie akcizai grąžinami asmenims, pateikusiems prašymą, neatsižvelgiant į Akcizų už kurą grąžinimo tvarkos 3 punkte nustatytą apribojimą teikti prašymus grąžinti akcizus ne dažniau kaip kartą per ketvirtį.

5. Prašymus mokesčių mokėtojai pildo vadovaudamiesi Prašymo FR0396, FR0397 ir aprašo FR0415 formų pildymo taisyklėmis (toliau – Pildymo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255).

6. Prašymų nagrinėjimo terminai nurodyti Akcizų už alkoholį grąžinimo tvarkos 6 punkte, Akcizų už kurą grąžinimo tvarkos 5 punkte, Akcizų už akcizais apmokestinamas prekes grąžinimo tvarkos 6 punkte. Prašymų nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai AVMI gauna prašymą, prie kurio yra pridėti visi išnagrinėti reikalingi dokumentai, nurodyti Akcizų už alkoholį grąžinimo tvarkos 4 punkte, Akcizų už kurą grąžinimo tvarkos 4 punkte, Akcizų už akcizais apmokestinamas prekes grąžinimo tvarkos 5 punkte. Pateikti dokumentai pagal Pildymo taisykles turi būti registruoti Pridedamų dokumentų apraše (FR0415 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255), kuris pateikiamas kartu su prašymu.

7. Jeigu mokesčių mokėtojas pageidauja grąžinamas akcizų sumas įskaityti einamiesiems mokesčiams sumokėti ar mokestinėms nepriemokoms padengti, tai kartu su FR0396 ir FR0397 formų prašymais jis turi pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 203 (Žin., 2001, Nr. 71-2539) patvirtintos FR0273 formos prašymą.

8. Mokesčių mokėtojo prašymą nagrinėja ir reikalingą informaciją surenka AVMI viršininko įsakymu paskirti struktūriniai padaliniai (toliau – atsakingas padalinys).

 

III. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

 

9. AVMI atsakingo padalinio pareigūnas, susipažinęs su mokesčių mokėtojo prašymu bei prie jo pridėtais dokumentais ir nustatęs, kad prašymas neatitinka Akcizų už alkoholį grąžinimo tvarkos, Akcizų už kurą grąžinimo tvarkos, Akcizų už akcizais apmokestinamas prekes grąžinimo tvarkos nustatytų reikalavimų (pvz., mokesčių mokėtojas nenurodė, kokios tvarkos pagrindu ir kokią akcizų sumą prašo grąžinti, nepateikė prašymą pagrindžiančių dokumentų ir pan.), per 5 dienas nuo prašymo gavimo dienos mokesčių mokėtojui privalo nusiųsti pranešimą, kuriame turi nurodyti prašymo pateikimo trūkumus ir terminą papildomai informacijai pateikti.

10. AVMI atsakingo padalinio pareigūnas, susipažinęs su mokesčių mokėtojo prašymu ir nustatęs, kad prašymas atitinka minėtose tvarkose nustatytus reikalavimus, per 3 darbo dienas kreipiasi į mokesčių apskaitą vykdančius AVMI struktūrinius padalinius (toliau – MAP) dėl pažymos apie mokestinės nepriemokos dydį (toliau – pažyma) išdavimo.

11. AVMI atsakingo padalinio pareigūnas, remdamasis mokesčių mokėtojo prašymu, prie prašymo pateiktais dokumentais, MAP pateikta pažyma ir kita surinkta medžiaga, turi parengti motyvuotą FR0418 formos, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255, išvadą.

12. AVMI atsakingo padalinio pareigūnas, surinkęs visą būtiną sprendimui priimti informaciją apie mokesčių mokėtoją ir nustatęs, kad tikslinga prašymą tenkinti (netenkinti, tenkinti iš dalies), AVMI viršininkui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia:

- išvadą, kurioje nurodomi prašymo tenkinti (netenkinti, tenkinti iš dalies) motyvai;

- išvados motyvus pagrindžiančius dokumentus.

 

IV. PRAŠYMŲ TENKINIMO (NETENKINIMO) ATVEJAI

 

13. AVMI viršininkas ar jo įgaliotas asmuo, gavęs Taisyklių 12 punkte nurodytus dokumentus ir atsižvelgdamas į išvadoje išdėstytus motyvus, priima sprendimą mokesčių mokėtojo prašymą tenkinti, tenkinti iš dalies (FR0416 formos sprendimas grąžinti akcizus) ar netenkinti (FR0417 formos sprendimas negrąžinti akcizų). Šių sprendimų formos patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255.

14. Prašymas tenkinamas, jeigu mokesčių mokėtojo prašyme nurodyti pagrindai atitiko minėtose tvarkose nustatytas sąlygas.

15. Prašymas netenkinamas, jeigu mokesčių mokėtojo prašyme nurodyti pagrindai neatitiko tvarkose nustatytų sąlygų.

16. Prašymas tenkinamas iš dalies, jeigu mokesčių mokėtojo prašyme nurodyti pagrindai iš dalies atitinka konkrečioje tvarkoje nustatytas sąlygas.

Pavyzdys

Mokesčių mokėtojas kreipėsi su prašymu grąžinti akcizus, sumokėtus už alkoholinius gėrimus, panaudotus šokolado gamybai, nurodydamas prašomą grąžinti 1000 Lt akcizų sumą. Atsakingo padalinio pareigūnas, patikrinęs pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis, nustatė, kad pagrįsta tik 700 Lt akcizų suma, todėl prašymas gali būti tenkinamas tik iš dalies.

 

 

17. AVMI viršininkui ar jo įgaliotam asmeniui priėmus sprendimą mokesčių mokėtojo prašymą tenkinti (netenkinti, tenkinti iš dalies), vienas sprendimo egzempliorius per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos registruotu laišku siunčiamas mokesčių mokėtojui, o kitas egzempliorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos perduodamas MAP, kuris per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo perveda grąžintiną akcizų sumą į prašyme nurodytą sąskaitą.

Jeigu kartu su prašymu buvo pateiktas FR0273 formos prašymas, tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos tokio sprendimo egzempliorius ir FR0273 formos prašymas perduodami MAP, kuris grąžinamą akcizo sumą turi įskaityti einamiesiems mokesčiams sumokėti ar mokestinėms nepriemokoms padengti pagal VMI prie FM viršininko 2001 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 203 patvirtintas Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisykles (Žin., 2001, Nr. 71-2539).

Jeigu buvo nustatyta, kad mokesčių mokėtojas turi mokestinių nepriemokų, jos privalo būti dengiamos iš grąžintinų akcizų be mokesčių mokėtojo atskiro prašymo, o grąžinama tik likusi neįskaityta mokestinėms nepriemokoms akcizų suma.

18. AVMI viršininkui ar jo įgaliotam asmeniui priėmus atitinkamą sprendimą, išvada ir sprendimo originalas įsegami į mokesčių mokėtojo bylą, kuri saugoma AVMI.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus ginčai dėl prašymo nagrinėjimo yra sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu

Nr. 255

 

AKCIZŲ GRĄŽINIMO UŽSIENIO ŠALIŲ DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS IR KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akcizų grąžinimo užsienio šalių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms taisyklės (toliau – taisyklės) nustato užsienio šalių diplomatinių atstovybių bei konsulinių įstaigų (toliau – atstovybės) paraiškų grąžinti akcizus, sumokėtus už Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nurodytiems tikslams panaudotas akcizais apmokestinamas prekes, FR0399 formos (toliau – paraiška) pateikimo, šių paraiškų priėmimo, nagrinėjimo Vilniaus apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – Vilniaus AVMI) ir akcizų grąžinimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786) ir 2002 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 193 patvirtinta Sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinamas prekes, skirtas užsienio šalių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklai, grąžinimo tvarka (toliau – Akcizų grąžinimo atstovybėms tvarka, Žin., 2002, Nr. 69-2833), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ, Žin., 1995, Nr. 61-1521), Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas, Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2002, Nr. 57-2298) 13 str. 4 dalimi.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ ir Akcizų įstatyme bei kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI

 

4. Užpildytas paraiškas atstovybės Vilniaus AVMI pateikia ne dažniau kaip kartą per kalendorinį ketvirtį.

5. Paraišką atstovybė pildo vadovaudamasi Paraiškos FR0399 formos pildymo taisyklėmis (toliau – Paraiškos pildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255).

6. Paraiškų nagrinėjimo terminai nurodyti Akcizų grąžinimo atstovybėms tvarkos 7 punkte. Paraiškos nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Vilniaus AVMI gauna paraišką su visais paraiškai nagrinėti reikalingais dokumentais, nurodytais Akcizų grąžinimo atstovybėms tvarkos 5 punkte.

7. Atstovybės paraišką nagrinėja ir reikalingą informaciją surenka Vilniaus AVMI viršininko įsakymu paskirtas už tuos klausimus atsakingas struktūrinis padalinys (toliau – atsakingas padalinys).

 

III. PARAIŠKOS NAGRINĖJIMAS

 

8. Atsakingo padalinio pareigūnas, susipažinęs su atstovybės paraiška bei prie jos pridėtais dokumentais ir nustatęs, kad paraiška neatitinka Akcizų grąžinimo atstovybėms tvarkos nustatytų reikalavimų (pvz., nenurodyta, kokiu pagrindu ir kokią akcizų sumą prašoma grąžinti, arba nepateikti paraišką pagrindžiantys dokumentai ir pan.), per 5 dienas nuo paraiškos gavimo atstovybei ir Užsienio reikalų ministerijai turi išsiųsti pranešimą, kuriame išdėsto paraiškos pateikimo trūkumus ir nurodo terminą papildomai informacijai pateikti.

9. Atsakingo padalinio pareigūnas, susipažinęs su atstovybės paraiška ir nustatęs, kad paraiška atitinka Akcizų grąžinimo atstovybėms tvarkos nustatytus reikalavimus bei tikslinga ją tenkinti (netenkinti, tenkinti iš dalies), Vilniaus AVMI viršininkui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia:

- išvadą, kurioje nurodomi paraiškos tenkinimo (netenkinimo, tenkinimo iš dalies) motyvai;

- išvados motyvus pagrindžiančius dokumentus.

 

IV. PARAIŠKŲ TENKINIMO ATVEJAI

 

10. Vilniaus AVMI viršininkas ar jo įgaliotas asmuo, gavęs šių taisyklių 9 punkte nurodytus dokumentus ir atsižvelgdamas į išvadoje išdėstytus motyvus, priima sprendimą atstovybės paraišką tenkinti, tenkinti iš dalies (FR0416 formos sprendimas grąžinti akcizus) ar netenkinti (FR0417 formos sprendimas negrąžinti akcizų). Šių sprendimų formos patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255.

11. Paraiška tenkinama jeigu atstovybės paraiškoje nurodyti pagrindai atitiko Akcizų grąžinimo atstovybėms tvarkoje nustatytas sąlygas.

12. Paraiška netenkinamas, jeigu atstovybės paraiškoje nurodyti pagrindai neatitiko Akcizų grąžinimo atstovybėms tvarkoje nustatytų sąlygų.

13. Paraiška tenkinama iš dalies, jeigu atstovybės paraiškoje nurodyti pagrindai iš dalies atitinka Akcizų grąžinimo atstovybėms tvarkoje nustatytas sąlygas.

Pavyzdys

Atstovybė kreipėsi su paraiška grąžinti 1000 Lt akcizų sumą, sumokėtą už alkoholinius gėrimus, panaudotus oficialiame atstovybėje vykusiame priėmime. Atsakingo padalinio pareigūnas, patikrinęs pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis, nustatė, kad pagrįsta tik 700 Lt akcizų suma, todėl paraiška gali būti tenkinama tik iš dalies.

 

 

14. Vilniaus AVMI viršininkui ar jo įgaliotam asmeniui priėmus sprendimą atstovybės paraišką tenkinti, vienas sprendimo egzempliorius per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos registruotu laišku siunčiamas atstovybei, o kitas egzempliorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos perduodamas Vilniaus AVMI mokesčių apskaitą vykdančiam padaliniui, kuris per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo perveda grąžintiną akcizų sumą į paraiškoje nurodytą sąskaitą.

Jeigu priimamas sprendimas paraišką netenkinti arba tenkinti iš dalies, vienas sprendimo egzempliorius per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos registruotu laišku siunčiamas atstovybei, o kitas egzempliorius – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

15. Vilniaus AVMI viršininkui ar jo įgaliotam asmeniui priėmus sprendimą, paraiškos nagrinėjimo medžiaga, išvada ir sprendimo originalas įsegami į atstovybės bylą, kuri saugoma Vilniaus AVMI.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Atstovybės ir mokesčių administratoriaus ginčai dėl paraiškos nagrinėjimo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

_____________


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu

Nr. 255

 

PRAŠYMO FR0396 BEI FR0397 FORMŲ IR APRAŠO FR0415 FORMOS PILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prašymo FR0396 bei FR0397 formų ir aprašo FR0415 formos pildymo taisyklės (toliau – Pildymo taisyklės) nustato FR0396 ir FR0397 formos prašymo grąžinti akcizus (toliau – prašymas) bei prie prašymų formų pridedamų dokumentų aprašo FR0415 formos užpildymo tvarką.

2. Pildymo taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas, Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2002, Nr. 57-2298) 13 str. 4 dalimi, 22 str. 2 dalimi, 36 str. 2 dalimi ir Sumokėto akcizo už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5–8 punktuose nurodytiems tikslams, grąžinimo tvarka (toliau – Akcizų už alkoholį grąžinimo tvarka), Akcizo už Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 29–33 straipsniuose nurodytą kurą, jeigu jis naudojamas kitiems tikslams negu kaip degalai (variklių kuras), kuras šildymui arba degalų (variklių kuro) priedai, grąžinimo tvarka ir apribojimais (toliau – Akcizų už kurą grąžinimo tvarka), patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 (Žin., 2002, Nr. 58-2371), Sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytais būdais, grąžinimo tvarka (toliau – Akcizų už akcizais apmokestinamas prekes grąžinimo tvarka), patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 165 (Žin., 2002, Nr. 61-2486), bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 237 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3299).

3. Prašymai grąžinti sumokėtus akcizus gali būti teikiami ne dažniau kaip kartą per ketvirtį apskričių valstybinių mokesčių inspekcijoms (toliau – AVMI), kurių veiklos teritorijose asmenys, pageidaujantys susigrąžinti sumokėtą akcizą už akcizais apmokestinamas prekes, registruoti mokesčių mokėtojais.

Jeigu akcizai yra sumokėti už po 2002 m. liepos 1 d. importuotas prekes, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 928 patvirtintame Akcizais apmokestinamų produktų, skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, pakaitalų ir priedų sąraše (Žin., 2002, Nr. 64-2590, Nr. 70-2920, Nr. 73-3126) pažymėtas ženklais „**“ ir (arba) „***“, tai šie akcizai grąžinami asmenims, pateikusiems FR0397 formos prašymą, neatsižvelgiant į Akcizų už kurą grąžinimo tvarkos 3 punkte nustatytą apribojimą teikti prašymus grąžinti akcizus ne dažniau kaip kartą per ketvirtį.

Mokesčių mokėtojai gali teikti užpildytas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje (www. vmi. lt) paskelbtų arba AVMI gautų prašymų formas. Prašyme turi būti nurodyta jo užpildymo data ir registracijos įmonėje ar įstaigoje numeris.

4. Prašymo FR0396 forma pildoma vadovaujantis Akcizų už alkoholį grąžinimo tvarka, prašymo FR0397 forma – vadovaujantis Akcizų už akcizais apmokestinamas prekes grąžinimo tvarka ir (arba) Akcizų už kurą grąžinimo tvarka.

5. FR0415 formos Pridedamų dokumentų aprašas yra prašymo neatsiejamas priedas.

6. Prašymai ir aprašai pildomi didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, raidės ir skaičiai turi būti tiksliai įrašyti į linijomis apvestus tuščius laukelius. Nurodomos sumos apvalinamos: 49 centus ir mažiau atmesti, 50 centų ir daugiau laikyti litu. Prie įrašomų skaičių negali būti pridėta jokių kitų simbolių (pvz., kablelių, brūkšnelių ar pan.).

7. Prašymą pasirašo fizinis asmuo arba juridinio asmens vadovas ir vyr. buhalteris (buhalteris) (prie parašų nurodomi pasirašančių asmenų vardai ir pavardės bei asmens kodai).

8. Prašymai pildomi dviem egzemplioriais, aiškiai ir be braukymų. Vienas egzempliorius su gavimo žyma grąžinamas asmeniui, o kitas lieka AVMI.

9. AVMI gauti prašymai tvirtinami juos priėmusio AVMI pareigūno spaudu.

 

II. FR0396 FORMOS PRAŠYMO UŽPILDYMAS

 

10. Prašymo 1 langelyje įrašomas mokesčių mokėtojo (įmonės arba fizinio asmens) kodas.

11. Jeigu mokesčių mokėtojas yra ir PVM mokėtojas, tai 2 langelyje įrašomas PVM mokėtojo kodas.

12. 3 langelyje rašomas įmonės pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.

13. 4 langelyje – įmonės buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris, miestas, valstybė).

14. 5 langelyje nurodomas įmonės arba fizinio asmens elektroninio pašto adresas, 6 langelyje – telefono numeris, 7 langelyje fakso numeris.

15. 8 langelyje – banko (banko filialo) kodas; 9 langelyje – mokesčių mokėtojo sąskaitos numeris; 10 langelyje – banko, kuriame mokesčių mokėtojas turi sąskaitą, pavadinimas ir adresas, jeigu sąskaita atidaryta banko filiale, nurodomas banko filialo pavadinimas bei adresas (8, 9, 10 langeliuose nurodomi to banko rekvizitai, į kurio sąskaitą turėtų būti grąžinama akcizų suma).

16. 11, 12 langeliuose nurodomas laikotarpis (nuo–iki), už kurį mokesčių mokėtojas prašo grąžinti sumokėtus akcizus.

17. 13 langelyjeGrąžinimo pagrindas*“ nurodomas vienas iš Akcizų įstatymo 22 str. 1 d. 5–8 punktų, atsižvelgiant į vykdytą veiklą. Žvaigždutės „*“ reikšmės nurodytos puslapio apačioje. Reikšmė „5“ atitinka akcizų grąžinimo pagrindą pagal Akcizų įstatymo 22 str. 1 d. 5 punktą, reikšmė „6“ – Akcizų įstatymo 22 str. 1 d. 6 punktą, reikšmė „7“ – Akcizų įstatymo 22 str. 1 d. 7 punktą, reikšmė „8“ – Akcizų įstatymo 22 str. 1 d. 8 punktą.

18. 14 langelyje Normatyvas (litrais)“ rašomas Akcizų įstatymo 22 str. 1 d. 5 ar 6 punktuose nurodytų produktų gamybai panaudoto gryno etilo alkoholio normatyvo dydis (suapvalintas iki dešimtųjų litro dalių). Šie duomenys turi būti pagrįsti prie prašymo pridedamais produktų gamybos receptūros išeigos dokumentais.

19. 15 langelyje Mato vienetas“ nurodoma pagamintos produkcijos matavimo vienetas (pvz., kg, l).

20. 16 langelyje Pagamintos produkcijos kiekis neto“ rašomas iš 13 langelyje apibūdintos veiklos gautos produkcijos, kuriai buvo panaudotas etilo alkoholis ir (arba) alkoholiniai gėrimai, kiekis, kurio skaitmeninė išraiška turi būti suapvalinta iki sveikų skaičių.

21. 17 langelyje Sunaudota etilo alkoholio (litrais)“ skaičiais rašomas etilo alkoholio ir (arba) alkoholinių gėrimų, panaudotų 16 langelyje nurodytai produkcijai pagaminti, kiekis (litrais).

Etilo alkoholio kiekis turi būti perskaičiuotas į gryno etilo alkoholio kiekį, suapvalinant iki sveikų skaičių (gryno etilo alkoholio kiekis apskaičiuojamas etilo alkoholio, panaudoto prašyme nurodytiems tikslams, kiekį (litrais) dauginant iš etilo alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais, ir dalijant iš 100).

1 pavyzdys

 

Produkcijos gamybai per mokestinį laikotarpį panaudota 87 litrai etilo alkoholio, kurio faktinė alkoholio koncentracija yra 38 procentai, ir 38 litrai etilo alkoholio, kurio faktinė alkoholio koncentracija yra 42 procentai. Panaudoto etilo alkoholio kiekis gryno etilo alkoholio litrais apskaičiuojamas:

87 l x 38 %/100 = 33,06 l = 33 l; 38 l x 42 %/100 = 15,96 l = 16 l.

Iš viso: 33 l + 16 l = 49 l. Rezultatas rašomas 17 langelyje.

Prašymo 19 langelyje rašoma prašoma grąžinti akcizų suma, apskaičiuota atsižvelgiant į gryno etilo alkoholio kiekį litrais ir akcizų tarifą litais suapvalinus iki sveikų skaičių:

49 l x 32 Lt = 1568 Lt.

 

Jeigu produkcijai gaminti buvo panaudotas alus, jo kiekis ir grąžintina alaus akcizų suma turi būti apskaičiuojama atsižvelgiant į faktinę alkoholio koncentraciją, išreikštą tūrio procentais.

2 pavyzdys

 

Produkcijos gamybai per mokestinį laikotarpį buvo panaudota 43 litrai alaus, kurio faktinė alkoholio koncentracija yra 5,2 procento. Tokio produkcijai gaminti panaudoto alaus kiekis perskaičiuojamas atsižvelgiant į 1 procentą faktinės alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais, ir rašomas prašymo 17 langelyje, kurio skaitmeninė išraiška turi būti suapvalinta iki sveikų skaičių: 43 l x 5,2 % = 223,6 l = 224 l.

Prašymo 19 langelyje rašoma prašoma grąžinti akcizų suma, apskaičiuota atsižvelgiant į panaudoto alaus faktinę alkoholio koncentraciją, išreikštą tūrio procentais, kiekį litrais ir akcizų tarifą litais, suapvalinus iki sveikų skaičių:

224 l x 0,07 Lt = 15,68 = 16 Lt.

 

Jeigu produkcijai gaminti buvo panaudoti kiti alkoholiniai gėrimai, jų kiekis litrais ir grąžintina akcizų suma turi būti apskaičiuojama atsižvelgiant į Akcizų įstatymo 18–20 straipsniuose nurodytus akcizų tarifus.

3 pavyzdys

 

Produkcijos gamybai per mokestinį laikotarpį buvo panaudota 18 litrų vyno iš šviežių vynuogių. Prašymo 17 langelyje rašomas panaudotas vyno kiekis litrais, o prašymo 19 langelyje rašoma prašoma grąžinti akcizų suma, apskaičiuota atsižvelgiant į panaudoto vyno kiekį litrais ir Akcizų įstatymo 18 str. nurodytą tarifą litais:

18 l x 1,5 Lt = 27 Lt.

 

22. 18 langelyje Akcizų tarifas (Lt)“ skaičiais rašomas Akcizų įstatyme atitinkamai prekių grupei nustatytas tarifas (litais), galiojantis alkoholio sunaudojimo dieną.

23. Kiekvienoje 19 langelio Prašoma grąžinti akcizų suma (Lt)“ eilutėje skaičiais rašoma prašoma grąžinti akcizų suma (litais), kurią mokesčių mokėtojas sumokėjo įsigydamas iš tiekėjo (akcizų mokėtojo) arba importuodamas etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, panaudotus Akcizų įstatymo 22 str. 1 d. 5–8 punktuose nurodytiems tikslams, pagal 13 langelyje nurodytą pagrindą.

24. 20 langelyje rašoma visa prašoma grąžinti akcizų suma, apskaičiuota atsižvelgiant į 19 langelyje nurodytas akcizų sumas.

25. 21–27 langeliuose rašomas prie prašymo pridedamų dokumentų lapų skaičius. Jeigu dokumentai nepridedami – langeliai nepildomi.

26. Jeigu mokesčių mokėtojas pageidauja grąžinamus akcizus atsiimti pinigais, tai 28 langelį reikia žymėti „X“ ženklu, 29 langelyje rašoma pinigų suma, kurią pageidaujama pervesti į šios formos 9 langelyje nurodytą sąskaitą.

27. Jeigu mokesčių mokėtojas pageidauja grąžinamus akcizus įskaityti einamiesiems mokėjimams sumokėti, tai
30 langelį
reikia žymėti „X“ ženklu, o 31 langelyje rašoma pageidaujama įskaityti einamiesiems mokesčiams sumokėti pinigų suma.

28. Jeigu mokesčių mokėtojas pageidauja grąžinamus akcizus įskaityti mokestinėms nepriemokoms padengti, tai 32 langelį reikia žymėti „X“ ženklu, o 33 langelyje rašoma pageidaujama įskaityti mokestinėms nepriemokoms padengti pinigų suma.

29. 34 langelyje turi būti įmonės vadovo arba fizinio asmens asmens kodas, parašas, vardas ir pavardė.

30. 35 langelyje – įmonės vyr. buhalterio (buhalterio) asmens kodas, parašas, vardas ir pavardė.

 

III. FR0397 FORMOS PRAŠYMO UŽPILDYMAS

 

31. Mokesčių mokėtojas, pildydamas FR0397 formos 1–12 langelius, vadovaujasi šių Pildymo taisyklių 10–16 punktuose išdėstytomis nuostatomis.

32. 13 langelyje Grąžinimo pagrindas*“ nurodomas vienas iš Akcizų įstatymo 13 str. 1 d. 1 ar 5 punktų arba 36 str. 1 d. 3 punktas, atsižvelgiant į vykdytą veiklą. Žvaigždutės „*“ reikšmės nurodytos puslapio apačioje. Reikšmė „1“ atitinka akcizų grąžinimo pagrindą pagal Akcizų įstatymo 13 str. 1 d. 1 punktą, reikšmė „2“ – Akcizų įstatymo 13 str. 1 d. 5 punktą, reikšmė „3“ – Akcizų įstatymo 36 str. 1 d. 3 punktą.

33. 14 langelyje AAP tarifinės grupės kodas“ rašomas panaudotų akcizais apmokestinamų prekių, kurių akcizus prašoma grąžinti, tarifinės grupės kodas, nustatytas Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriuje, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 (Žin., 2002, Nr. 61-2489).

34. 15 langelyjePrekių kiekis“ sveikais skaičiais rašomas kiekis akcizais apmokestinamų prekių, kurių sumokėtus akcizus prašoma grąžinti.

35. 16 langelyje Mato vienetas“ rašomas panaudotų akcizinių prekių matavimo vienetas (pvz., kg; l).

36. 17 langelyjeAkcizų tarifas (Lt)“ skaičiais rašomas Akcizų įstatyme atitinkamai prekių grupei nustatytas tarifas (litais).

37. 18 langelyjePrašoma grąžinti akcizų suma (Lt)“ kiekvienoje eilutėje skaičiais rašoma prašoma grąžinti akcizų suma (litais), kurią mokesčių mokėtojas sumokėjo įsigydamas iš tiekėjo (akcizų mokėtojo) arba importuodamas akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Akcizų įstatymo 13 str. 1 d. 1 ar 5 punktuose arba 36 str. 1 d. 3 punkte nurodytiems tikslams, pagal 13 langelyje nurodytą pagrindą.

38. 19 langelyje rašoma visa prašoma grąžinti akcizų suma, apskaičiuota atsižvelgiant į 18 langelyje nurodytas akcizų sumas.

39. 20–24 langeliai pildomi vadovaujantis šių Pildymo taisyklių 25 punkte išdėstytomis nuostatomis.

40. 25–32 langeliai pildomi vadovaujantis šių Pildymo taisyklių 26–30 punktuose išdėstytomis nuostatomis.

 

IV. FR0415 FORMOS APRAŠO UŽPILDYMAS

 

41. Aprašo 1 langelyje rašomas mokesčių mokėtojo (įmonės arba fizinio asmens) kodas.

42. 2, 3 langeliuose rašomas laikotarpis (nuo–iki), už kurį mokesčių mokėtojas prašo grąžinti sumokėtus akcizus.

43. 4 langeliu pažymėto stulpelio laukeliuose rašoma kartu su prašymu pateikto dokumento (toliau – dokumentas) data (du paskutiniai metų skaitmenys, du mėnesio skaitmenys, du dienos skaitmenys, pvz., 02 09 12).

44. 5 langeliu pažymėto stulpelio laukelyje rašomas dokumento pavadinimas (tipas). Jeigu laukelyje pilnas dokumento pavadinimas netelpa, jį galima trumpinti.

45. 6 langeliu pažymėto stulpelio laukeliuose nurodoma dokumento serija. Jeigu dokumentas serijos neturi, stulpelio laukeliai nepildomi.

46. 7 langeliu pažymėto stulpelio laukeliuose nurodomas dokumento numeris. Jeigu dokumentas numerio neturi, stulpelio laukeliai nepildomi.

47. 8 langeliu pažymėto stulpelio laukeliuose rašomas dokumento lapų skaičius.

48. 9 langelyje rašomas bendras šiame apraše nurodytų dokumentų lapų skaičius. Prašyme nurodytų dokumentų lapų skaičiaus suma turi sutapti su apraše nurodytų dokumentų lapų skaičiaus suma (be paties aprašo lapų skaičiaus) ir AVMI pateikiamų dokumentų lapų skaičiumi.

Aprašą pasirašo tie patys asmenys, kurie pasirašo prašymą. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu arba fizinio asmens parašu.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49. Visi ginčai, kilę dėl prašymo pildymo, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu

Nr. 255

 

PARAIŠKOS FR0399 FORMOS PILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paraiškos FR0399 formos pildymo taisyklės (toliau – Paraiškos pildymo taisyklės) nustato paraiškos grąžinti akcizus, sumokėtus už akcizais apmokestinamas prekes, skirtas užsienio šalių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklai, FR0399 formos (toliau – paraiška) užpildymo tvarką.

2. Paraiškos pildymo taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas, Žin., 2001, Nr. 98–3482; 2002, Nr. 57-2298) 13 str. 4 dalimi bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 193 patvirtinta Sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinamas prekes, skirtas užsienio šalių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklai, grąžinimo tvarka (toliau – Akcizų grąžinimo atstovybėms tvarka).

3. Paraiškas užsienio šalių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos (toliau – atstovybės) Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – Vilniaus AVMI) gali teikti ne dažniau kaip kartą per ketvirtį.

Atstovybė gali teikti užpildytus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto tinklapyje (www. vmi. lt) paskelbtų arba Vilniaus AVMI gautų paraiškų blankus.

 

II. PARAIŠKOS UŽPILDYMAS

 

4. Paraiška pildoma lietuvių kalba trimis egzemplioriais, didžiosiomis raidėmis, juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu ar techninėmis priemonėmis, raidės ir skaičiai turi būti rašomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų, aiškiai ir be braukymų.

5. Paraiškos 1 langelyje įrašomas pavadinimas atstovybės, teikiančios Vilniaus AVMI paraišką.

6. 2 langelyje rašomas atstovybės identifikacinis ar laikinas identifikacinis numeris.

7. 3 langelyje rašomas atstovybės buveinės adresas (gatvė, namo numeris, miestas).

8. 4 langelyje rašomas banko, kuriame atstovybė turi sąskaitą, pavadinimas ir adresas, jeigu sąskaita atidaryta banko filiale, nurodomas banko filialo pavadinimas ir adresas, 5 langelyje – banko (banko filialo) kodas; 6 langelyje – atstovybės sąskaitos šiame banke numeris (4, 5, 6 langeliuose nurodomi rekvizitai to banko, į kurio sąskaitą turėtų būti grąžinama akcizų suma).

9. 7 langelyje nurodomas laikotarpis, per kurį sumokėtus akcizus atstovybė prašo grąžinti, t. y. nurodomi du metų skaitmenys (pvz., 02) ir prie atitinkamo metų kalendorinio ketvirčio esantis langelis žymimas X ženklu.

10. 8 langeliu pažymėto stulpelio „Prekių pirkimo dokumento data“ laukeliuose rašoma kartu su paraiška pateikto prekių pirkimą ar importą patvirtinančio dokumento (toliau – dokumentas) išrašymo data (du paskutiniai metų skaitmenys, du mėnesio skaitmenys, du dienos skaitmenys, pvz., 02 09 12).

11. 9 langeliu pažymėto stulpelio „Serija“ laukeliuose nurodoma dokumento serija. Jeigu dokumentas serijos neturi, stulpelio laukeliai nepildomi.

12. 10 langeliu pažymėto stulpelio „Numeris“ laukeliuose nurodomas dokumento numeris. Jeigu dokumentas numerio neturi, stulpelio laukeliai nepildomi.

13. 11 langeliu pažymėto stulpelio „ Prašoma grąžinti akcizų suma“ kiekvienoje eilutėje skaičiais rašoma prašoma grąžinti akcizų suma (litais), kurią atstovybė sumokėjo iš tiekėjo (akcizų mokėtojo) įsigydama arba importuodama akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Akcizų įstatymo 13 str. 1 d. 2 punkte nurodytiems tikslams (atstovybių oficialiai veiklai). Nurodomos sumos apvalinamos: 49 centai ir mažiau atmetami, 50 centų ir daugiau laikomi litu. Prie įrašomų skaičių negali būti pridėta jokių kitų simbolių (pvz., kablelių, brūkšnelių ar pan.).

14. 12 langelyje rašoma visa prašoma grąžinti akcizų suma, apskaičiuota susumavus 11 langeliu pažymėtame stulpelyje nurodytas akcizų sumas.

15. 13–16 langeliuose rašomas prie paraiškos pridedamų dokumentų lapų skaičius. Jeigu dokumentai nepridedami, langeliai nepildomi.

16. 17 langeliu pažymėtuose laukeliuose atitinkamai rašoma lydinčiosios notos, pateikiamos su paraiška Užsienio reikalų ministerijai, data ir numeris.

17. Paraiškoje turi būti nurodyta jos užpildymo data ir dokumento registracijos atstovybėje numeris. Jeigu atstovybėje tokio pobūdžio dokumentai neregistruojami, paraiškoje registracijos numerio langelis nepildomas (siekiant palengvinti šių paraiškų priėmimą Vilniaus AVMI bei tolesnį atstovybių ir Vilniaus AVMI bendradarbiavimą, rekomenduojama kiekvieną pateikiamą paraišką numeruoti).

18. Paraišką pasirašo atstovybės vadovas ar jo įgaliotas asmuo (prie parašo nurodoma paraiškos užpildymo data, pasirašančiojo asmens pareigos, vardas ir pavardė) ir ji patvirtinama atstovybės spaudu.

19. Paraiškos pabaigoje rašomas ją užpildžiusio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris.

20. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) įgaliotas pareigūnas savo parašu ir spaudu patvirtina atstovybės, teikiančios paraišką, teisę susigrąžinti akcizus, sumokėtus už akcizais apmokestinamas prekes, skirtas atstovybių veiklai.

Vienas paraiškos egzempliorius kartu su lydinčiąja nota lieka URM, kitas egzempliorius su gavimo žyma grąžinamas atstovybei, o trečias – lieka Vilniaus AVMI.

21. Vilniaus AVMI gautos paraiškos tvirtinamos jas priėmusio pareigūno spaudu. Pateikti su paraiška dokumentų originalai sulyginami su kopijomis ir pažymėti minėtu spaudu grąžinami atstovybei. Kopijos lieka su pateiktu Vilniaus AVMI paraiškos egzemplioriumi.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Neteisingai užpildyta paraiška per 5 darbo dienas nuo pateikimo grąžinama ją pateikusiai atstovybei pataisyti (papildyti).

23. Visi ginčai, kilę dėl paraiškos pildymo, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

FR 0416 patvirtinta  Valstybės mokesčių

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30

dienos įsakymu Nr. 255

_________________ APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

SPRENDIMAS

GRĄŽINTI AKCIZUS

___________ ______________

(data) (registracijos numeris)

                                                      

(miestas)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98 – 3482, 2002, Nr. 57-2298, toliau – Akcizų įstatymas) ________________________________________________________________

                                                                                                          (nurodomas atitinkamas Akcizų įstatymo pagrindas)

ir Lietuvos Respublikos finansų ministro________________________________________________

                                                                                                            (nurodoma atitinkama akcizų grąžinimo tvarka)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

bei atsižvelgdamas į dėl prašymo (paraiškos) grąžinti akcizus __m. _____ __d. išvadą Nr.________ ,

 

NUSPRENDŽIU

 

patenkinti (patenkinti iš dalies dėl____________Lt akcizų sumos)                                                       

________________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas, įmonės kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

200__ m. ________ d. prašymą (paraišką) grąžinti _____ Lt akcizų.

 

 

Prašymas (paraiška) patenkintas(-a) iš dalies, nes                                                                       

                                                                                                 (nurodomos priežastys, kodėl prašymas tenkinamas iš dalies)

 

 

 

 

 

                                         _______                                            ____                                           

(atsakingo asmens pareigos)                                             (parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

______________

 

 


 

FR0417 patvirtinta Valstybės mokesčių

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr. 255

 

 

__________________ APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

SPRENDIMAS

NEGRĄŽINTI AKCIZŲ

 

__________________________

(data) (registracijos numeris)

                                          

(miestas)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98 – 3482; 2002, Nr. 57-2298, toliau – Akcizų įstatymas)________________________________________________________________

                                                                                                        (nurodomas atitinkamas Akcizų įstatymo pagrindas)

ir Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinta_______________________________________

________________________________________________________________________________

(nurodoma atitinkama akcizų grąžinimo tvarka)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

bei atsižvelgdamas į dėl prašymo (paraiškos) grąžinti akcizus ____ m. ____ __d. išvadą Nr._______ ,

 

NUSPRENDŽIU

 

netenkinti                                                                                                                                                

                            (mokesčių mokėtojo pavadinimas, įmonės kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

200___m.________d. prašymo (paraiškos) grąžinti ____________________ Lt akcizų.

 

Prašymas (paraiška) netenkinamas (-a) dėl to, kad __________________________________

                                                                                                                                   (prašymo (paraiškos) netenkinimo motyvai)

 

 

 

 

 

__________________                                                                                                                 

(atsakingo asmens pareigos)                                   (parašas)                                                    (vardas, pavardė)

______________

 


 

FR0418 forma patvirtinta Valstybės mokesčių

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr. 255

 

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

__________________APSKRITIES MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Įstaigos duomenys

 

                                                                                                                                        TVIRTINU

 

                                                                                                                                                                                          (pareigos)

 

                                                                                                                                                                                         (parašas)

 

                                                                                                                                                                                  (vardas, pavardė)

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                 A.V.

 

 

                                                                                                                Į _______ Nr. _______

 

 

IŠVADA

DĖL PRAŠYMO (PARAIŠKOS) GRĄŽINTI AKCIZUS

 

                                                                                 (data)                                      (numeris)

___________________

                                                                                                          (miestas)

 

________________ apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI),

išnagrinėjusi _______________ m. _____ d. .gautą_______________________________________

                                                                 (mokesčių mokėtojo pavadinimas, įmonės kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

prašymą (paraišką) grąžinti ___________________ Lt akcizų, sumokėtų už                                       

                                                                                                                                                        (pagrindas, pagal kurį sumokėtas akcizas)

________________________________________________________________________________________________________________________________

(toliau – Prašymas), ir patikrinusi Prašyme nurodytus duomenis bei                                                     

________________________________________________________________________________

(nurodoma atitinkama akcizų grąžinimo tvarka)

________________________________________________________________________________

išvardytas aplinkybes NUSTATĖ, kad:

1. Akcizus susigrąžinti pageidaujantis asmuo Valstybinei mokesčių inspekcijai mokestinių nepriemokų neturi /turi ; sudaryta Mokestinės paskolos sutartis

________________________________________________________________________________

(nurodyti kuo remiantis nustatyti duomenys; jei asmuo nepriemokų turi, rašyti kada ir kokia nepriemoka atsirado)

________________________________________________________________________________

 

2. Prie Prašymo pridėti visi /ne visi  būtini išvadai daryti dokumentai.

3. Pateiktuose ______________________________________________________________

(rašyti pagal kokius dokumentus buvo vertinta)

________________________________________________________________________________________________________________________________

dokumentuose                                                                                                                                       

(kas nustatyta)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________             

 

________________ AVMI remdamasi tuo, kas išdėstyta, daro IŠVADĄ, kad                                  

                                                                                                                                                                (mokesčių mokėtojo pavadinimas,

________________________________________________________________________________________________________________________________

įmonės kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

Prašymas grąžinti akcizus, sumokėtus už                                                                                    

                                                                                                                      (pagrindas, pagal kurį buvo sumokėtas akcizas)

________________________________________________________________________________________________________________________________

yra tenkintinas ; tenkintinas iš dalies , t. y. dėl _ _______________ Lt sumos; netenkintinas .

 

Prašymą tenkinti iš dalies nuspręsta remiantis tokiomis nustatytomis aplinkybėmis (pildyti, jei Prašymas tenkinamas iš dalies):

 

(nurodyti motyvus, dėl kurių priimtas sprendimas Prašymą tenkinti iš dalies)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Nuspręsta netenkinti Prašymo nes:

 

(nurodyti motyvus, dėl kurių priimtas sprendimas Prašymo netenkinti)

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pridedama:

 

 

__________________________                                      ____________________________

                     (atsakingo asmens pareigos)                                 (parašas)                                               (vardas, pavardė)

______________